حکم ورود غیر مسلمانان به مساجد

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حکم ورود غیر مسلمانان به مساجد

خکم ورود غیر مسلمان به مساجد
ورود خارجی های غیر مسلمان به مساجد جهت بازدید از اثار باستانی ازنظر شرعی چگونه است؟
خامنه ای:در فرض سوال اگر هتک و بی حرمت مسجد شمرد ه شود ورود انها جایز نیست بلکه مطلقا وارد مسجد نشوند.
صافی:ورود غیر مسلمان به هیچ مسجدی جایز نیست ولو برای بازدید از اثار باستانی باشد.
بهجت:جایز نیست علی الاحوط.
فاضل :جایز نیست .
سیستانی: در کافرکتابی اگرورودش به مسجد موجب هتک یا الودگی وتنجیس شود بنابر احتیاط جایز نیست ودر کافرمشرک مطلقا حرام است.
تبریزی:چنانچه رجاء هدایت انها یا ترویج دین دربین نباشد وفقط برای تماشا وتفریح وارد می شوند ،وارد کردن انهادر مساجد جایز نیست.
مکارم :در صورتی که امید تاثیر مثبت در انها رود مانعی ندارد .
مسائل جدید از دید گاه علماءج/3 (اقای محمودی)