حکم استفاده از طلا برای مردان

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حکم استفاده از طلا برای مردان

حکم استفاده از " طلا " برای مردان را بفرمائید.

پوشیدن طلا برای مردان
همه مراجع (به جزءبهجت ) :پوشیدن برای مردان حرام است ونماز خواندن با ان باطل است.
بهجت :در نماز وغیرنماز پوشیدن طلا حرام است ودر باطل بودن نما زبا ان تامل است.
توضیح المسائل ج/1 م:832

موضوع قفل شده است