حكم نماز و روزه دانشجويان و روحانيون

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
حكم نماز و روزه دانشجويان و روحانيون

سوال:
س 652: دانشجوياني كه هر هفته حداقل دو روز براي تحصيل مسافرت ميكنند و يا كارمنداني كه هر هفته براي كارشان سفر مي كنند، چه حكمي دارند؟ با توجه به اينكه آنها هر هفته مسافرت مي نمايند ، ولي امكان دارد به خاطر تعطيلي دانشگاه يا كارشان به مدت يك ماه در وطن اصلي خود بمانند و در خلال آن مدت مسافرتي نمي كنند، آيا بعد از گذشت يك ماه كه سفر خود را دوباره آغاز مي كنند، نمازشان در سفر اول طبق قاعده شكسته و بعد از آن تمام است؟

جواب:
در سفر براي تحصيل علم، نماز شكسته است و روزه هم صحيح نيست، اعم از اينكه سفرشان هفتگي باشد يا روزانه. ولي كسي كه براي كار آزاد يا اداري، مسافرت مي كند، اگر بين وطن و يا محل سكونت و محل كارش هر ده روز حداقل يك مرتبه رفت و آمد نمايد، بايد ار سفر دوم به بعد نماز خود را تمام بخواند و روزه او هم صحيح است و اگر بين دو سفري كه براي كار كردن مي رود، ده روز در وطن يا جاي ديگري بماند، در سفر اولي كه بعد از اقامت ده روزه براي كار كردن مي رود، نمازش شكست است و نمي تواند روزه بگيرد.

اجوبه الاستفتاءات حضرت آیت الله خامنه ای (دام ظله العالی)