حقوق زن

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حقوق زن

آيا اكر مرد ملكى را به دلخواه خودش به نام همسرش بكند و زن از آن درامدى براى خودش كسب كند ، آيا مرد ميتواند آن را بعنوان نفقه زن حساب كند ؟
يا اينكه آن درامد تمام و كمال مخصوص خود زن است و مرد نميتواند جنين ادعايى بكند و دخل و تصرفى در آن درامد داشته باشد ؟:Sham:

تا جایی که من می دونم وقتی مالکیت انتقال داده شد مرد از لحاظ قانونی حق دخل و تصرف ندارد و درامد حاصله هم برای زن محسوب می شه و ربطی به نفقه نداره حتی زن اگر میلیاردر باشه هم وظیفه نفقه از شوهر ساقط نمی شه

يا زهرا;36716 نوشت:
آيا اكر مرد ملكى را به دلخواه خودش به نام همسرش بكند و زن از آن درامدى براى خودش كسب كند ، آيا مرد ميتواند آن را بعنوان نفقه زن حساب كند ؟
يا اينكه آن درامد تمام و كمال مخصوص خود زن است و مرد نميتواند جنين ادعايى بكند و دخل و تصرفى در آن درامد داشته باشد ؟:sham:

از بیان سوال این طور برداشت می شود که مرد این زمین را به همسرش بخشیده است ؛در نتیجه جزء اموال زن شده است و اختیار آن در دست خود زن است
اگر زن درامد کافی برای زندگی داشته باشد ، باز هم نفقه او بر شوهرش واجب است

تحریرالوسیله،ج2 ،النفقات ،م19

يا زهرا;36716 نوشت:
آيا اكر مرد ملكى را به دلخواه خودش به نام همسرش بكند و زن از آن درامدى براى خودش كسب كند ، آيا مرد ميتواند آن را بعنوان نفقه زن حساب كند ؟
يا اينكه آن درامد تمام و كمال مخصوص خود زن است و مرد نميتواند جنين ادعايى بكند و دخل و تصرفى در آن درامد داشته باشد ؟:sham:


با سلام و تشکر ا ز شما :اگر مرد ملک را به زن بخشیده و زن آنرا تحویل گرفته و منبع درآمدخود قرار داده است مرد نمی تواند درآمد آن را جزء نفقه حساب کند مگر اینکه از بخشش خود بر گردد امّا اگر ملک را نبخشیده فقط بنام کرده میتوانددر آمد آن را بجای نفقه حساب کند

موضوع قفل شده است