حجاب سنگری برای مبارزه ıllıllı تصویر نوشته های کلام شهدا درباره حجاب

تب‌های اولیه

29 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال


بابا رفـت
و سربنـدش
را داد بـه مـن
امـروز اگـر

اسلحـه دستـم نیست

چادر بـر سـرم کـه هسـت!