جوانان در طوفان غرایز( متن کتاب)

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
جوانان در طوفان غرایز( متن کتاب)

فهرست

پيشگفتار

بخش اول (جوانان و ويژگى هاى آنان )

1 .تغيير و تحول جسمى

2 .بروز احساسات مذهبى

3 .استقلال طلبى

4 .تخيل گرايى

5 . ميل به آزادى

6 . الگوپذيرى

7 . طغيان غرايز

8 .گروه گرايى

9 . نقش پذيرى

10 .حس خودنمايى

11 .ميل به خودآرايى

12.تجدد و نوطلبى

13 . غريزه جنسى

بخش دوم ( جوانان و منجلاب فساد)

1.مشروبات الكلى

2 .قمار بازى

3 .مواد مخدر

4 . روابط نامشروع

5 .مجالس خوش گذرانى

6 . خود ارضايى

7 . فيلم هاى مبتذل

8.موسيقى هاى مطرب

. 9 . دوستان ناباب

بخش سوم (جوانان و زمينه هاى انحطاط)

1 .مسافرت به خارج

2 .اوقات فراغت

3 .فقر و تنگدستى

4 .تجرد و عزوبت

5 .ثروت و رفاه زياد

بخش چهارم (جوانان و مسائل مذهبى )

1.ريشه و اساس مذهب

2 .نقش ايمان مذهبى در زندگى

الف ) اشباع حس كمال گرايى

ب ) گرايش به ارزشهاى اخلاقى

ت ) هدفدار كردن حيات

ث ) جلوگيرى از جرايم و مفاسد

ج ) آرامش روانى

3 . علل دورى جوانان از مذهب

الف ) وجود خرافات به نام دين

ب ) جهل و نا آگاهى

پ ) عملكرد غلط افراد مذهبى

ج ) برداشت غلط از مفاهيم دينى

چ ) يك بعدى معرفى كردن دين

ح ) غرق شدن در شهوات نفسانى

بخش پنجم ( جوانان و تهاجم فرهنگى )

ابزارهاى تهاجم فرهنگى

1 .امواج راديويى و تلويزيونى

2 .فيلم هاى مبتذل

3 .جرايد و مطبوعات

4 .لباس هاى آرم دار

5 . عكس هاى سكس

6 . فن و هنر

نمونه هايى از تهاجم فرهنگى

1 .معرفى الگوهاى كاذب

2 .ترويج سكولاريسم

3 .ترويج افكار روشنفكرانه

4.نفى ولايت فقيه

5 .اشاعه فساد و فحشا

6 .ترويج مد و مدگرايى

7 .مخدوش كردن فرهنگ انقلابى

راه هاى مبارزه با تهاجم فرهنگى

1 .تاليف كتاب هاى مفيد

2 . نظارت عمومى

3 . تشكيل جلسات مذهبى

4 .استفاده از فيلم و تئاتر

5 . توجه به مسجدو نماز