جامعه شناسی مردم کوفه عصر امام حسین

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
جامعه شناسی مردم کوفه عصر امام حسین

جامغه شناسی مردم کوفه : مردم کوفه عجول و زود تصمیم گیر ،زود رنج و زود قانع شونده ،زود تسلیم شونده و زود سرکش کننده بودند . مردم کوفه مجموعه قبایل مختلفی بودند که در عهد حکام مختلف ،ترکیب متفاوتی یافته بودند . این تغییر شکل در تقسیم بند ی قبایل متناسب با مصالحی بود که حکام در نظر می گرفتند . اما در همین حال اغلب حکام نیز خود ملاحضه روسا و بزرگان قبایل را کرده و می دانستند که دربسیاری از موراد فقدرت آنها بیش ار قدرت حاکمان شهر است . شیعیان تنها بخشی از مردم این شهر بودند. درست است که برخی از قبایل شهرتی به تشیع داشتند ام نمی توان قبیله ای را صد در صد شیعی دانست .آنها در قبایل مختلف پراکنده بودند و چندان اتحادی با یکدیگر نداشتند . علاوه بر روحیات قبیله ای ،روحیات خاص کوفی بر آنها حاکم بود . تعداد شیعیان در آن زمان چندان گسترده نبود . گفته اند : زمانی که حجر بن عدی درمسجد به مخالفت با گفته های زیاد پرداخت ،نیمی از کسانی که در مسجد بودند یا یک سوم آنها با او همآواز شدند . با توجه به روحیه شیعی شهر و با دانستن اینکه به هر روی ، شماری از مردم بر پیایه نوعی تشیع سیاسی ،که فقط در مسائل سیاسی ،همراهی نسبی با اولاد علی را می پذیرفتند ،باید جریان شیعی شهر را حداقل در حد یک چهارم جمعیت شهر دانست .