تیمم

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

ايا لازم است محل تيمم گرد وغبار هم داشته باشد؟

اقايان :مكارم .امام .بهجت .خامنهاي .صافي .فاضل ونوري:خير :ولي مستحب است گرد وغباري هم داشته باشد
اقايان:تبريزي .سيستاني ووحيد: بنا بر احتياط واجب بايد گردي هم داشته باشد

آیا فرقی بین تیمم بدل از وضو با بدل از غسل وجود دارد؟
همه مراجع (الا رهبری): تفاوتی نمی کند
رهبری: پس از اینکه کف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و کف دست راست را بر تمام دست چپ کشید بنا بر احتیاط واجب یکبار دیگر دستها را به زمین بزند و سپس کف دست چپ را بر پشت دست راست و کف دست راست را بر پشت دست چپ بکشد
در صورت عذر از انجام غسل آیا یک تیمم کفایت از چند غسل می کند یا برای هر غسل یک تیمم جداگانه کند؟
بهجت، مکارم، نوری، زنجانی و سیستانی: یک تیمم به نیت همه کافی است.
امام، رهبر و فاضل: بنا بر احتیاط واجب برای هر غسل یک تیمم کند.
صافی، گلپایگانی: بهتر است بدل از هر یک، یک تیمم کند اما اگر بدل از جنابت تیمم کرد دیگر بدل از سایر از غسلها تیمم نکند مگر رجاءاً
وحید: اگر یکی از غسلها جنابت باشد می تواند تیمم برای همه بکند اما اگر غیر جنابت باشد باید بدل از هر یک از غسلها یک تیمم هم بکند.

بنام خدا
در چه مواردی باید تیمم کرد؟:Gol:
1-وقت تنگ باشد.
2-دسترسی به اب نباشد.
3-اب برای انسان ضررداشته باشد.
4-بدن یالباس او نجس بوده واب بیش از تطهیر ان نیست ولباس دیگری ندارد.
5-اگر ابرا به مصرف وضو یا غسل برساند،افراد مرتبط بااو از تشنگی هلاک یا بیمار میشوند ویا به سختی میافتند.

اگر کسی چند غسل بر او واجب باشد ونتواند غسل کند ایا یک تیمم کافی است یا بدل از هریک انها بایدتیمم جداگانه انجام
دهد ؟


همه مراجع (به غیر از امام):یک تیمم کافیست .
امام : بنا براحتیاط واجب باید برای هر کدام جداگانه تیمم کند .


رساله ی مراجع /ج1 /م.721.

ایا با تیمم فقط نماز جایز می شود یا سایر کارهای حلال هم جایز است.

همه مراجع :بله می تواند کارهای دیگر را انجام دهد مگر در تیمم به خاطر تنگی وقت که نمی تواند کاری غیز از نماز انجام دهد بجز آیت الله مکارم و زنجانی که می تواند کارهای دیگری هم انجام دهد.

کسی که نماز قضا داردونمی تواند غسل یا وضو بگیرد ایا میتواند نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند؟
اگر احتمال دهد که به زودی عذر او برطرف میشودصحیح است 2
ولی اگرعلم داشته باشد به زوال عذر تا پیش از ضیق شدن3 وقت باید منتظر بماند.
1).خوئی ،تبریزی:اگر یقین کند یا احتمال بدهد که عذرش برطرف نمی شود.
گلپایگانی،صافی:اگراحتمال ندهد که عذرش به زودی برطرف شود.
سیستانی:اگر مایوس از برطرف شد نش باشد
2 ) .خوئی ،تبریزی :ولی اگر بعدا عذرش برطرف شد باید دوباره انها رابا وضو یا غسل بجا اورد.
گلپایگانی،صافی:ولی اگراحتمال دهد به زودی عذر او برطرف میشود خواندن نماز قضا برای قضا برای اواشکال دارد
سیستانی:ولی اگر بعدا عذرش برطرف شد احتیاط واجب ان است که دوباره انها رابا وضو یا غسل بجا اوردواگر مایوس از برطرف شدن عذرش نباشد بنابر احتیاط لازم نمیتواند برای نمازهای قضا تیمم کند
مکارم : ولی هرگاه یقین دارد عذر او به زودی برطرف میشود باید صبر کند ،همچنین بنابر احتیاط واجب اگر امید برطرف شدن عذر را به زودی دارد تاخیر اندازد
زنجانی:نمی تواند نمازهای قضای خود را رابا تیمم بخواند ؛مگر ان کهاحتمال عقلائی بدهد که با تاخیر نتواندتا اخرعمر قضا بجا اورد ، ومس کتابت قران وبودن در مسجدالحرام ومسجد پیامبر ونیز دخول یا ماندن در سایر مساجد – ولو در حال عبور نباشد-باتیمم ظاهرا جایز است واحتیاط مستحب در ترک است.
3) - فاضل : تا پیش از فوت شدن نماز قضا بنابر احتیاط واجبباید منتظر بماند ولی اگر گمان به فوت نماز قضا پیدا شود لازم است با تیمم انرا بجا اورد.
توضیح المسائل مراجع:722
وحید :اگر یقین یا اطمینان دارد که عذرش برطرف میشود ،نمی تواند نمازهای قضا ی خود را با تیمم بخواند، وگرنه میتواند ،ولی اگر بعد عذرش برطرف شد باید دوباره انها رابا وضویا غسل بجا بیاورد توضیح المسائل م:723

اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده که برداشتن ان ممکن نیست(مانند چسب قطره ای)که برداشتن ان مشقت دارد حکمش چیست؟
رهبری،مکارم:باید به دستور جبیره عمل کند.
گلپایگانی،صافی:بنابر احتیاط واجب اگرتمام یا بعض محل تیمم بی مانع باشد،تیمم هم بنماید .
خوئی ،تبریزی:وظیفه اش تیمم است (تبریزی:مگر در صورتی که در جای تیمم هم چسبیده باشد که در این صورت ،وضو یا غسل کافی است)،بلی اگر ان چیزی که چسبیده ،دوا باشد حکم جبیره رادارد.
سیستانی: وظیفه اش تیمم است مگرانکه ان چیز در مواضع تیمم باشد که در این صورت لازم است بین وضو وتیمم جمع کند واگران چیزی که چسبیده دوا باشد حکم جبیره رادارد .
بهجت :بنا براظهر به دستور جبیره عمل کند واحتیاط در جمع بین تیمم و وضوی جبیره ای است.
زنجانی: باید تیمم نماید بنماید وبنابر احتیاط مستحب به دستور جبیره هم عمل کند بلی اگر محل ، جراحت ومانند ان داشته باشد وبرداشتن ان چیز به جراحت صدمه میزند باید وضوی جبیره بگیرد وتیمم لازم نیست.
وحید :بنابراحتیاط واجب جمع کند بین وضو یا غسل جبیره ای وتیمم .
توضیح المسائل مراجع: م:338 وحید: م:344

شرایط صحت تیمم

1-نیت
مسئله : در موقع نیت باید معین کند که تیمم او بدل از غسل است یا وضو، اگر بدل از غسل باشد ، باید ان غسل را معین کند.

2-مباشرت :یعنی در حال اختیار،کارهای تیمم را خودش انجام دهد و از دیگری کمک نگیرد
مسئله : اگر نمی تواند خودش تیمم کند، نائب بگیرد و نائب باید او را با دست خودش تیمم دهد واگر ممکن نباشد نائب ، دست خود را به چیزی که تیمم بران صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دست های او بکشد
3- موالات : کارهای تیمم باید پشت سرهم انجام شود اگر چه تیممِ بدل از غسل باشد
4- ترتیب : اگر خلاف ترتیب عمل کند تیمم باطل است

5- پیشانی و دست ها را باید از بالا به پایین مسح نماید

6- در کف وپشت دست ها و یا پیشانی مانعی نباشد.

مسئله : اگر پیشانی یا پشت دست زخم است و چیزی که بران بسته شده را نمی توان باز کرد باید روی همان را دست بکشد

7- ا عضای تیمم در حال اختیار پاک باشد

8- دست ها را بر پیشانی وپشت دست ها بکشد

مسئله :اگر دست ها را ثابت نگه دارد و پیشانی و پشت دست ها را از زیر ان بکشد کافی نیست

عروة الوثقی ،ج1 ، فی شرایط التیمم

چیز هایی که تییم را باطل می کند

1-چیز هایی که وضو را باطل می کند تیمم بدل از وضو را هم باطل می کند.

2-چیز هایی که غسل را باطل می کند تیمم را هم باطل می کند

3-کسی که به خاطر نداشتن اب یا منع از استعمال اب ، تیمم نموده است اگر به اب دسترسی پیدا کرد یا مانع بر طرف شد یا عذرش قبل از نماز رفع گردید تیممش باطل می گردد

رساله مراجع م/719و720

آيا با تيمم بدل از غسل مي توان در مسجد توقف كرد؟

محمد;9753 نوشت:
آيا با تيمم بدل از غسل مي توان در مسجد توقف كرد؟


كسي كه وظيفه اش تيمم است اگر براي كاري تيمم كند تا تيمم وعذر او باقي است ، كارهائي كه بايد با وضو يا غسل انجام داد مي تواند بجا اورد مگر اينكه به خاطر تنگي وقت تيمم كند كه به احتياط واجب ساير غايات را انجام ندهد
توضيح المسائل مراجع م/726

یک موضوع خواستم خاطر نشان کنم که خجالت کشیدن برای وضو گرفتن یا غسل گرفتن شرط انجام تیمم نیست بلکه باید ان ها را به شکل درست انجام داد نه با تیمم

موضوع قفل شده است