تقلید از میت در مسائلی که قبلا تقلید نکرده ایم

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تقلید از میت در مسائلی که قبلا تقلید نکرده ایم

با سلام.

بنابر فتوای آیت الله سیستانی بر تقلید از آیت الله بهجت باقی مانده ام.

آیت الله بهجت میفرمایند که در مسائلی که از ایشان در زمان حیاتشان تقلید نکرده ام، حتی بعد از باقی ماندن بر تقلید از ایشان با اجازه مرجع زنده، نمیتوانم از ایشان(از آیت الله بهجت) در آن مسائل(که قبلاً در زمان حیاتشان تقلید نکردم) تقلید کنم.

حال سوال این است که بنده آیا در این مسئله باید فتوای آیت الله بهجت که اجازه نمیدهند را مدنظر قرار بدهم یا فتوای آیت الله سیستانی را، که با اجازه ایشان بر تقلید بر آیت الله بهجت باقی مانده ام؟

و فتوای آیت الله سیستانی در این باره چیست؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

با سلام.

بنابر فتوای آیت الله سیستانی بر تقلید از آیت الله بهجت باقی مانده ام.

آیت الله بهجت میفرمایند که در مسائلی که از ایشان در زمان حیاتشان تقلید نکرده ام، حتی بعد از باقی ماندن بر تقلید از ایشان با اجازه مرجع زنده، نمیتوانم از ایشان(از آیت الله بهجت) در آن مسائل(که قبلاً در زمان حیاتشان تقلید نکردم) تقلید کنم.

حال سوال این است که بنده آیا در این مسئله باید فتوای آیت الله بهجت که اجازه نمیدهند را مدنظر قرار بدهم یا فتوای آیت الله سیستانی را، که با اجازه ایشان بر تقلید بر آیت الله بهجت باقی مانده ام؟

و فتوای آیت الله سیستانی در این باره چیست؟

با سلام و تشکر از ارتباط شما

طبق نظر آیت الله سیستانی  اگر مجتهدی كه انسان از او تقلید می‌‌كند از دنیا برود، حكم بعد از فوت او، حكم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مكلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع كند و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یكی از آنها ثابت شود، به این معنا كه‌ در اموری كه در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط كند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید كند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر كدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی  یا حجّت اجمالی بر تكلیف كه بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل كردن به دستور او برای محقّق شدن تقليد لازم نیست.

با سلام.

بنابر فتوای آیت الله سیستانی بر تقلید از آیت الله بهجت باقی مانده ام.

آیت الله بهجت میفرمایند که در مسائلی که از ایشان در زمان حیاتشان تقلید نکرده ام، حتی بعد از باقی ماندن بر تقلید از ایشان با اجازه مرجع زنده، نمیتوانم از ایشان(از آیت الله بهجت) در آن مسائل(که قبلاً در زمان حیاتشان تقلید نکردم) تقلید کنم.

حال سوال این است که بنده آیا در این مسئله باید فتوای آیت الله بهجت که اجازه نمیدهند را مدنظر قرار بدهم یا فتوای آیت الله سیستانی را، که با اجازه ایشان بر تقلید بر آیت الله بهجت باقی مانده ام؟

و فتوای آیت الله سیستانی در این باره چیست؟

با سلام و تشکر از ارتباط شما

طبق نظر آیت الله سیستانی  اگر مجتهدی كه انسان از او تقلید می‌‌كند از دنیا برود، حكم بعد از فوت او، حكم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مكلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع كند و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یكی از آنها ثابت شود، به این معنا كه‌ در اموری كه در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط كند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید كند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر كدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی  یا حجّت اجمالی بر تكلیف كه بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل كردن به دستور او برای محقّق شدن تقليد لازم نیست.

 

با عرض سلام و تشکر

 

سوال بنده در مورد باقی ماندن بر میت نیست. بنده چون آیت الله بهجت را اعلم میدانستم بر تقلید از ایشان باقی مانده ام.

 بلکه سوال بنده این است که آیت الله بهجت میفرمایند در مورد احکامی که در زمان حیاتشان بدان ها عمل نکرده ام، نمیتوانم بعد از وفاتشان ولو با اجازه مرجع تقلید زنده که بر تقلید بر ایشان مانده ام، در آن دسته از احکام از ایشان تقلید کنم. ولی آیت الله سیستانی اجازه میدهند در آن دسته احکامی هم که قبلا عمل نکردم و یاد نگرفتم هم، همچنین به تقلید از آیت الله بهجت ادامه بدهم.

حال بنده باید در این مورد حرف آیت الله سیستانی را عمل کنم و در آن دسته از احکامی که عمل نکرده ام هم میتوانم همچنان بر تقلیدشان از آیت الله بهجت ادامه بدهم.
 یا نه، در این مسئله باید از آیت الله بهجت که بر تقلید بر ایشان باقی مانده ام تبعیت کرده و فقط آن احکامیکه که در زمان حیاتشان از ایشان تقلید کرده ام را از این به بعد تقلید کنم و اجازه تقلید آن احکامیکه قبلا در زمان حیاتشان عمل نکرده و یاد نگرفته ام را ندارم؟

الان حرف کدامشان را باید عمل کنم، آیت الله سیستانی و یا آیت الله بهجت؟

با سلام.

بنابر فتوای آیت الله سیستانی بر تقلید از آیت الله بهجت باقی مانده ام.

آیت الله بهجت میفرمایند که در مسائلی که از ایشان در زمان حیاتشان تقلید نکرده ام، حتی بعد از باقی ماندن بر تقلید از ایشان با اجازه مرجع زنده، نمیتوانم از ایشان(از آیت الله بهجت) در آن مسائل(که قبلاً در زمان حیاتشان تقلید نکردم) تقلید کنم.

حال سوال این است که بنده آیا در این مسئله باید فتوای آیت الله بهجت که اجازه نمیدهند را مدنظر قرار بدهم یا فتوای آیت الله سیستانی را، که با اجازه ایشان بر تقلید بر آیت الله بهجت باقی مانده ام؟

و فتوای آیت الله سیستانی در این باره چیست؟

با سلام و تشکر از ارتباط شما

طبق نظر آیت الله سیستانی  اگر مجتهدی كه انسان از او تقلید می‌‌كند از دنیا برود، حكم بعد از فوت او، حكم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مكلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع كند و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یكی از آنها ثابت شود، به این معنا كه‌ در اموری كه در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط كند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید كند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر كدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی  یا حجّت اجمالی بر تكلیف كه بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل كردن به دستور او برای محقّق شدن تقليد لازم نیست.

 

با عرض سلام و تشکر

 

سوال بنده در مورد باقی ماندن بر میت نیست. بنده چون آیت الله بهجت را اعلم میدانستم بر تقلید از ایشان باقی مانده ام.

 بلکه سوال بنده این است که آیت الله بهجت میفرمایند در مورد احکامی که در زمان حیاتشان بدان ها عمل نکرده ام، نمیتوانم بعد از وفاتشان ولو با اجازه مرجع تقلید زنده که بر تقلید بر ایشان مانده ام، در آن دسته از احکام از ایشان تقلید کنم. ولی آیت الله سیستانی اجازه میدهند در آن دسته احکامی هم که قبلا عمل نکردم و یاد نگرفتم هم، همچنین به تقلید از آیت الله بهجت ادامه بدهم.

حال بنده باید در این مورد حرف آیت الله سیستانی را عمل کنم و در آن دسته از احکامی که عمل نکرده ام هم میتوانم همچنان بر تقلیدشان از آیت الله بهجت ادامه بدهم.
 یا نه، در این مسئله باید از آیت الله بهجت که بر تقلید بر ایشان باقی مانده ام تبعیت کرده و فقط آن احکامیکه که در زمان حیاتشان از ایشان تقلید کرده ام را از این به بعد تقلید کنم و اجازه تقلید آن احکامیکه قبلا در زمان حیاتشان عمل نکرده و یاد نگرفته ام را ندارم؟

الان حرف کدامشان را باید عمل کنم، آیت الله سیستانی و یا آیت الله بهجت؟

 با سلام و تشکر

 در بحث باقی ماندن بر تقلید از مرجع میت باید نظر مرجع زنده اعلم را بدانید وطبق آن عمل کنید ملاک نظر مرجع زنده است در این مورد

موضوع قفل شده است