تفاوت زن و مرد در قدرت بدنی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
تفاوت زن و مرد در قدرت بدنی

[=&quot]پرسش[/][=&quot]: [/][=&quot]چرا زنان و مردان از لحاظ استخوان بندي بويژه در قسمتهاي جمجمه و لگن با هم متفاوتند؟[/]

[=&quot]پاسخ[/][=&quot]: [/]

با سلام حضور پرسشگر گرامی

موضوع تفاوت زن و مرد فقط محدود به تفاوت در اسکلت بدن نمیشود و تمام عرصه های فیزیولوژیک و روحی و روانی را در برمیگیرد و این تفاوت بخاطر کارکردهای متفاوتی است که خداوند حکیم برای این دو جنس در نظام آفرینش در نظر گرفته و تکامل آنها بسوی خود را در گرو آرامشی قرار داده که از در کنار هم بودن زن و مرد حاصل می شود قرآن کریم در سورة روم آیه 21 می فرماید که خداوند همسرانی از جنس شما آفریده است که در کنار آنها آرامش یابید، که در این جمله کوتاه ولی پر مغز و روانشناختی، به دو ویژگی مهم اشاره شده است اولا: این آیه اشاره به نیازهای مشترک بین زن و مرد میکند یعنی می فرماید چون هردو از جنس بشر هستید پس یکسری نیازهای مشترک زیستی و روانی دارید که غیر انسان آنها را ندارد و به وسیله همین ویژگی همجنس بودن است که می توانید بدرد هم بخورید. و دوماً اشاره به تفاوت می کند و می فرماید که چون هرکدام از شما به چیزی نیاز دارد که در دیگری وجود دارد و چیزی دارد که دیگری نیازمند آنست، لذا در کنارهم آرامش می یابید و به تکامل می رسید و به دیگر سخن وجود زن به تنهایی ناقص است، همانطور که وجود مرد به تنهایی ناقص است. و نمیتواند آن کارکرد و تکاملی را که پروردگار برایش در نظر گرفته داشته باشد پس این قانون آفرینشاست و یک سنت الهی است که اگر زن و مرد میخواهند کامل و تکامل یابند باید در کنار مکمل خود که جنس مخالف است قرار گیرند برای درک این مطلب یک مثال همه کس فهم آورده شده به این صورت که فرض کنید زن ومرد می خواهند کالایی را که مثلا یکصد هزار تومان است بخرند اما ایران چک یکصد هزار تومانی از وسط نصف شده است و هر کدام فقط نصف آنرا در اختیار دارد و باید دارایی خود را در کنار هم قرار دهند تا بتوانند کالایی را که نیاز دارند بخرند. اگر قرار بود ایندوبه تنهایی آرامش داشته باشند و به تکامل برسند، نیازی به آفرینش جنس دیگر نبود و همه مرد و یا زن آفریده میشدند. پس آفرینش دو گونه از انسان در غالب زن و مرد نشانگر این نکته است که ایندو مکمل هم می باشند و بدون هم ناقص هستند. و برای تکمیل کارکردها نیاز به دیگری دارند. ‌‌‌‌‌‌‌‌

نکته قابل توجه دیگر اینست که اگرپسر و دختری بخواهند ازدواج موفقی داشته باشند باید به ویژگی های هم آگاهی پیدا کنند و زوایای وجودی هم را بشناسند و در برخوردهای خود آنها را مد نظر داشته باشند و به آن احترام بگذارند تا یک زندگی سرشار از عشق و علاقه را تجربه کنند و اگر این ویژگی ها توسط زن و مرد شناسایی نشود و آنها از نیازهای جنسی و روحی و روانی هم بیگانه باشند از تحلیل رفتارهای هم عاجز می شوند و لذا کوچکترین تلاطمی در زندگی می تواند به شکسته شدن کشتی زندگی مشترک آنها منجر شود. مثلا زنان از جهت عاطفی بسیار قوی تر از مردان هستند و اگر خداوند این ویژگی را در وجود زن قرار نمیداد، بچه در همان اوان تولد تلف می شد زیرا هیچ کس نبود که او را تیمار کند و جان شیرین خود را به پای او بریزد و از صبح تا شب و شب تا صبح از او مراقبت کند. بقول پرفسور آلن تی بک امروزه برای داشتن یک ازدواج موفق فقط «عشق هرگز کافی نیست» و باید آیتم های اخلاقی فرهنگی و خانوادگی و غیره در نظر گرفته شود تا ازواج اتومبیل ازدواج دختر و پسر در اوان ازدواج به دره اختلافات و درگیریها سقوط نکند.

موفق و منصور باشید