ترتیل قرآن به تفکیک سوره با صدای محمد شحات انور

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
ترتیل قرآن به تفکیک سوره با صدای محمد شحات انور

class: grid width: 500 align: center

سورة الفاتحة_محمد شحات انور
سورة البقرة_محمد شحات انور
سورة آل عمران_محمد شحات انور
سورة النساء_محمد شحات انور
سورة المائدة_محمد شحات انور
سورة الأنعام_محمد شحات انور
سورة الأعراف_محمد شحات انور
سورة الأنفال_محمد شحات انور
سورة التوبة_محمد شحات انور
سورة يونس_محمد شحات انور
سورة هود_محمد شحات انور
سورة يوسف_محمد شحات انور
سورة الرعد_محمد شحات انور
سورة إبراهيم_محمد شحات انور
سورة الحجر_محمد شحات انور
سورة النحل_محمد شحات انور
سورة الإسراء_محمد شحات انور
سورة الكهف_محمد شحات انور
سورة مريم_محمد شحات انور
سورة طه_محمد شحات انور
سورة الأنبياء_محمد شحات انور
سورة الحج_محمد شحات انور
سورة المؤمنون_محمد شحات انور
سورة النور_محمد شحات انور
سورة الفرقان_محمد شحات انور
سورة الشعراء_محمد شحات انور
سورة النمل_محمد شحات انور
سورة القصص_محمد شحات انور
سورة العنكبوت_محمد شحات انور
سورة الروم_محمد شحات انور
سورة لقمان_محمد شحات انور
سورة السجدة_محمد شحات انور
سورة الأحزاب_محمد شحات انور
سورة سبأ_محمد شحات انور
سورة فاطر_محمد شحات انور
سورة يس_محمد شحات انور
سورة الصافات_محمد شحات انور
سورة ص_محمد شحات انور
سورة الزمر_محمد شحات انور
سورة غافر_محمد شحات انور
سورة فصلت_محمد شحات انور
سورة الشورى_محمد شحات انور
سورة الزخرف_محمد شحات انور
سورة الدخان_محمد شحات انور
سورة الجاثية_محمد شحات انور
سورة الأحقاف_محمد شحات انور
سورة محمد_محمد شحات انور
سورة الفتح_محمد شحات انور
سورة الحجرات_محمد شحات انور
سورة ق_محمد شحات انور
سورة الذاريات_محمد شحات انور
سورة الطور_محمد شحات انور
سورة النجم_محمد شحات انور
سورة القمر_محمد شحات انور
سورة الرحمن_محمد شحات انور
سورة الواقعة_محمد شحات انور
سورة الحديد_محمد شحات انور
سورة المجادلة_محمد شحات انور
سورة الحشر_محمد شحات انور
سورة الممتحنة_محمد شحات انور
سورة الصف_محمد شحات انور
سورة الجمعة_محمد شحات انور
سورة المنافقون_محمد شحات انور
سورة التغابن_محمد شحات انور
سورة الطلاق_محمد شحات انور
سورة التحريم_محمد شحات انور
سورة الملك_محمد شحات انور
سورة القلم_محمد شحات انور
سورة الحاقة_محمد شحات انور
سورة المعارج_محمد شحات انور
سورة نوح_محمد شحات انور
سورة الجن_محمد شحات انور
سورة المزمل_محمد شحات انور
سورة المدثر_محمد شحات انور
سورة القيامة_محمد شحات انور
سورة الإنسان_محمد شحات انور
سورة المرسلات_محمد شحات انور
سورة النبأ_محمد شحات انور
سورة النازعات_محمد شحات انور
سورة عبس_محمد شحات انور
سورة التكوير_محمد شحات انور
سورة الإنفطار_محمد شحات انور
سورة المطففين_محمد شحات انور
سورة الإنشقاق_محمد شحات انور
سورة البروج_محمد شحات انور
سورة الطارق_محمد شحات انور
سورة الأعلى_محمد شحات انور
سورة الغاشية_محمد شحات انور
سورة الفجر_محمد شحات انور
سورة البلد_محمد شحات انور
سورة الشمس_محمد شحات انور
سورة الليل_محمد شحات انور
سورة الضحى_محمد شحات انور
سورة الشرح_محمد شحات انور
سورة التين_محمد شحات انور
سورة العلق_محمد شحات انور
سورة القدر_محمد شحات انور
سورة البينة_محمد شحات انور
سورة الزلزلة_محمد شحات انور
سورة العاديات_محمد شحات انور
سورة القارعة_محمد شحات انور
سورة التكاثر_محمد شحات انور
سورة العصر_محمد شحات انور
سورة الهمزة_محمد شحات انور
سورة الفيل_محمد شحات انور
سورة قريش_محمد شحات انور
سورة الماعون_محمد شحات انور
سورة الكوثر_محمد شحات انور
سورة الكافرون_محمد شحات انور
سورة النصر_محمد شحات انور
سورة المسد_محمد شحات انور
سورة الإخلاص_محمد شحات انور
سورة الفلق_محمد شحات انور
سورة الناس _محمد شحات انور