جمع بندی تأثیر علوم غیر دینی در سعادت انسان

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
تأثیر علوم غیر دینی در سعادت انسان

با سلام خدمت شما کارشناس محترم
آیا علوم غیر دینی نیز می توانند تامین کننده سعادت انسان باشند؟

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد اویس

فهیمه.;806963 نوشت:
با سلام خدمت شما کارشناس محترم
آیا علوم غیر دینی نیز می توانند تامین کننده سعادت انسان باشند؟

با سلام و ادب محضر شما سرکار خانم محترم

سوال خوبی پرسیدید. علم به خودی خود نور است و تا هنگامی که مورد اغراض سوء بنی بشر واقع نشود همواره می‌تواند ارتقا دهنده سطح تفکر و اندیشه آدمی در کشف شگفتیها و اسرار نظام خلقت بوده و وی را گامی بلکه گامهایی به جانب عوالم قدس نزدیکتر سازد.

زیرا دانش به طور مطلق فعلیت مجرد از ماده است و انسان بواسطه همین فعلیات است که استکمال روحی و ترقی وجودی پیدا کرده و ظرفیت جانش برای ادراک معقولات بیشتر شده و فعلیتی بر فعلیاتش افزوده و از نقص به جانب کمال می رود.

در حقیقت دانش، چشمی برای نفس ناطقه انسانی برای مشاهده اسرار و حقایق عالم است و بدان وسیله است که آدمی قادر به تمایز حق از باطل می شود.

منتهی باید توجه داشت که برد علوم غیر دینی مانند علوم تجربی و طبیعی و صنعتی در نیل به سعادت آدمی به فراخور اندیشه و تفکر و خروج از عاداتی است که انسان در میان این دانشها توفیق بدانها می یابد.

اگر فکر و اندیشه را از ساحت آدمی نفی نماییم حتی علم تفسیر قرآن نیز شاید نتواند آنچنان که شایسته و بایسته است انسان را به سعادت رهنمون سازد اما اگر فکر و اندیشه قرین آدمی باشد ز هر بازیجه رمزی می توان یافت.

از این روی می‌توان پاسخ سوال شما را بدین گفتار خلاصه کرد که علوم غیر دینی اگر چه هرگز به حد و اندازه علوم دینی نمی‌توانند عهده دار سعادت ابدی انسان باشند اما هریک از این علوم به فراخور اندیشه متعالی انسانی که جویای آنهاست می توانند گامی انسان را به حقیقت حق سبحانه و تعالی نزدیکتر سازند.

موضوع قفل شده است