برداشتهای وارونه در فقه ؛ برداشت اشتباه در مورد خمس

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
برداشتهای وارونه در فقه ؛ برداشت اشتباه در مورد خمس

برداشتهای وارونه در فقه:
مردم فکر میکنند خمس فقط مخصوص ثروتمندان است در حالی که چنین نیست و برای هر کسی است که پس انداز یا سرمایه ای و لو اندک و ناچیز دارد حتی اگر منزل و ماشین نداشته باشد ولو کارگری ساده باشد ؛این حج تمتع است که فقط بر ثروتمندان و کسانی که استطاعت مالی دارند واجب است نه خمس .

برچسب: