ای غم شادی شکن، پُر شکرست این دهن!!!!

تب‌های اولیه

8 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ای غم شادی شکن، پُر شکرست این دهن!!!!

بسم الله الرحمن الرحیمأَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

آگاه باشيد كه اولياى خدا از هيچ چيزى ترس و اندوه ندارند

ای غم اگر مو شوی، پیش منت بار نیست***در شکرینه ی یقین، سرکه ی انکار نیست

گر چه تو خون خواره‌ای، رهزن و عیاره‌ای************قبله ما غیر آن دلبر عیار نیست

کانِ شکرهاست او، مستی سرهاست او******ره نبرد با وی آنک مرغ شکرخوار نیست

هر که دلی داشته است، بنده دلبر شده است****هر که ندارد دلی، طالب دلدار نیست

جان کلیم و خلیل، جانب آتش دوان************نار نماید، در او جز گل و گلزار نیست

ای غم از این جا برو، ور نه سرت شد گرو********زانکه شب تیره را تاب مه یار نیست

ای غم پرخار رو، در دل غمخوار رو *************نقل بخیلانه‌ات طعمه خمار نیست

حلقه ی غین تو تنگ، میمت از آن تنگتر******* تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست

ای غم شادی شکن پر شکرست این دهن******کز شکرآکندگی ممکن گفتار نیست

غصه در آن دل بود کز هوس او تهی ست*****غم همه آن جا رود کان بت عیار نیست

ای غم اگر زر شوی، ور همه شکر شوی***لب بندم ، گویمت خواجه شکرخوار نیست

در دل اگر تنگیست، تنگ شکرهای اوست*گر سفری در دلست، جز سوی دلدار نیست

ای که تو بی‌غم نه‌ای، می‌کن دفع غمش**** شاد شو از بوی یار، کت نظر یار نیست

ماه ازل روی او، بیت و غزل بوی او**********بوی بود قسم آنک محرم دیدار نیست
مولانا


خلاص و آسایش آدمی
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
[/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]خلاص و آسایش آدمی در دنیا و آخرت در لقمه حلال و در صحبت نیکان است

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]و گرفتاری و غصه ی آدمی در دنیا و آخرت در لقمه حرام و در صحبت بدان است!

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]در بند آن باش که آزاری از تو به کسی نرسد

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]و بقدر آنکه میتوانی راحت می رسان

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اینست کار آدمی، اینست خلاص آدمی!

[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]عزیز الدین نسفی[/][/][/][/]


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
خلاصی از غم

گل و خار این وجود با هم است ، و نوش و نیش این وجود و هستی با یکدیگر.


[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پس اگر گل میخواهی خار با وی است و اگر نوش میخواهی نیش با وی.

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]چون دانایان بر این اسرار واقف شدند، ترک اختیار خود کردند و راضی و تسلیم شدند
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]طلب گل نکردند تا از خار نجات یافتند،
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و در بند نوش نشدند تا به نیش گرفتار نشوند
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]بلکه اگر بی تدبیر و سعی ایشان مرادی و مقصودی روی نمود، پشت به آن کردند و به گوشه چشم در آن نظر نکردند
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]از جهت آنکه میدانستند با هر مرادی ، ده نامرادی تعبیه است و بخاطر یک مراد ده نامرادی را تحمل کردن،کار هر دانا نباشد.

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و اگر ممکن بود که گل را با علم و کفایت بتوان بدست آوردن و خار دفع کردن ، با کفایت ها در راحت و آسایش بودند و بی کفایت ها در رنج وعذاب بودند و نه چنین است!

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اگر به کفایت است، بی کفایت سلطان عالم چراست؟!
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و اگر به علم است، بی علم، خلیفه ی روی زمین از کجاست؟!
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و اگر به اسلام است ،کافر، حاکم چراست؟!
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و اگر به کفر است، کافر ، گرسنه و بینوا از کجاست؟!

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]این عالم خود این چنین است که جمله مجازات و مکافات وی طبیعی است
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و به سعی و کوششی برنگردد و به درخواست ، بهتر نشود!
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
چو بد کردی مباش ایمن ز آفات

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
که واجب شد طبیعت را مکافات

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
و حقیقت این سخن آنست که :

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]آنچه آسایش است، فقط برای یک کس نیست بلکه برای همه است
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]آنچه رنج است، فقط برای یک کس نیست بلکه برای همه است
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]زیرا که وجود وهستی یکی بیش نیست و همه در رنج و راحت برابر باشند

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]هر کس را به نوعی آسایش باشد، و رنج هر یک در مقابل آسایش دیگری باشد
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اگر راحت و آسایش بسیار باشد، رنج و عذاب نیز بسیار باشد
[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و اگر رنج و عذاب اندک باشد، آسایش و راحت نیز اندک باشد

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]حال که دانستی که گل این عالم بی خار نیست و دیگر فهمیدی که در همه کارها مکافات و مجازات خواهد بود،[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]طلب خوشی مکن تا ناخوش نباشی، و هیچ کس را میازار تا آزرده نباشی!

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]عزیز الدین نسفی

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]حقیقت رنج و خوشی[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]راحت و خوشی وجود ندارد[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]هر عاقل که کاری میکند از جهت آنست تا از خود دفع رنج و ناخوشی کند،[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]و اگر چه آن کار که میکند رنج و ناخوشی است ، اما رنج و ناخوشی مراتب دارد و متفاوت است [/][/]


[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
رنج بسیار را به رنج اندک دفع میکند،[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
و این رنج اندک را که دفع رنج بسیار می کند بعضی راحت و خوشی نام نهاده اند![/][/]عزیز الدین نسفی


فقر و ثروت ، رنج و آسایش

عاقل باید میان فقیری و توانگری تفاوتی قائل نشود

از جهت آنکه اگر چه نزد وی رفاه و توانگری، راحتی و آسایش است اما شاید که سبب رنجهای بسیار شود

و اگر چه به گمانش فقر، رنج است اما شاید که باعث راحتهای بسیار گردد!

عزیز الدین نسفی


در جستجوی آرامش


[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
با دلی مشتاق

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]و اراده ای چون آتش

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]به جنگ برخاستم

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]تا قلعه ی آرزو را بگشایم

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]و با خویش گفتم : که بیگمان آرامش از آن من خواهد بود

[/][/] [=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]اما در این نبرد ملالت بار [/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
زندگی تلخ شد[/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
و روح خسته[/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
و غرور آزرده [/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
فریاد به آسمان برآوردم [/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
که آخر ای خدای[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
مرا آرامش بخش و گرنه هلاک خواهم شد[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
اما
از ستارگان گنگ و ناشنوا[/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
برق هیچ پاسخی ندرخشید[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
سرانجام شکسته و نومید [/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
سر فرود آوردم[/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
خود را فراموش کردم
و گفتم :[/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
بگذار هر چه مشیت اوست جاری شود [/][/]

[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
و همان دم بر چشمه ی آرامش فرود آمدم
.
[/][/][=arial][=tahoma][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
[/]
[/][/]
[=arial][=tahoma][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]هنری[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif] ون دایک[/][/][/][/]

[=arial][=arial][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی******خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
[/][/]
[/]
[/]

حافظ

پایان غم

[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]*[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]*[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]*[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور[/][/][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن[/][/]
[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]*[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور[/][/][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت[/][/]
[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور[/][/][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن[/][/]
[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]چتر گل در سرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور[/][/][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند[/][/]
[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]چون ترا نوح است کشتیبان غم مخور[/][/][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
هان مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب[/][/]
[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]*[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور[/][/][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم[/][/]
[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial] [=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]سر زنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور[/][/][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
گر چه منزل بس خطرناک است و منزل بس[/][/]
[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]*[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]

حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب[/][/]

[/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]*[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]جمله میداند خدای حال گردان غم مخور[/][/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]
حافظا در کنج فقر و شبهای تار[/][/]
[=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]*[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]**[/][/][/][=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif]تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور[/][/]
[=arial][=tahoma, arial, helvetica, sans-serif] حافظ [/][/]


تاج خرسندی


تاج من بر سرم نيست
تاج من بر قلب من جای دارد

كه الماس و فيروزه آن را نياراستهو از ديده ها پنهان استتاج من، خرسندی من است

كه به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند.ویلیام شکسپیر

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

حافظ
موضوع قفل شده است