جمع بندی این دو آیه را چه جوری میشه با هم جمع کرد؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
این دو آیه را چه جوری میشه با هم جمع کرد؟

چگون میتوان این دو آیه را با هم جمع کرد؟
آیه 185 سوره بقره:
یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر
آیه 4 سوره بلد:
لقد خلقنا الانسن فی کبد

کارشناس بحث : عمار

سؤال:
چگونه می‌توان این دو آیه : «یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر» و«لقد خلقنا الانسن فی کبد» را با هم جمع کرد؟

پاسخ:
اين دو آيه ناظر به دو مطلب هستند كه هيچ منافاتی با يكديگر ندارند.
آيه 185 سوره بقره:یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر
اشاره دارد به اين كه روزه گرفتن گرچه در ظاهر يک نوع سخت‌گيرى و محدوديت است اما سرانجامش راحتى و آسايش انسان است،
هم از نظر معنوى و هم از لحاظ مادى (چنان كه در بحث فلسفه روزه خواهد آمد).
اين جمله ممكن است به اين نكته نيز اشاره باشد كه فرمان هاى الهى مانند فرمان حاكمان ستمگر نيست، بلكه در مواردى كه انجام آن مشقت شديد داشته باشد وظيفه آسانترى قائل مى‏‌شود، لذا حكم روزه را با تمام اهميتى كه دارد از بيماران و مسافران و افراد ناتوان برداشته است.

اما آيه 4 سوره بلد:«لقد خلقنا الانسن فی کبد»
اشاره به سختی‌هايی كه در طول زندگي است را دارد.
انسان از آغاز زندگى حتى از آن لحظه‏‌اى كه نطفه او در قرارگاه رحم واقع مى ‏شود، مراحل زيادى از مشكلات و درد و رنجها را طى مى ‌كند تا متولد شود، و بعد از تولد در دوران طفوليت، و سپس جوانى، و از همه مشكلتر دوران پيرى، مواجه به انواع مشقت‌ها و رنج‌ها است، و اين است طبيعت زندگى دنيا، و انتظار غير آن داشتن اشتباه است.
از این رو، آيه اولی ناظر به احكام و دستورات الهی است و آيه دوم ناظر به سير زندگي دنيايی و امورات دنيوی است.

موضوع قفل شده است