جمع بندی اگر میت را از روی پارچه مس کنیم، آیا غسل مس میت واجب است؟

تب‌های اولیه

4 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اگر میت را از روی پارچه مس کنیم، آیا غسل مس میت واجب است؟

اگر میت را از روی پارچه مس کنیم غسل مس میت واجب است؟رهبری

برچسب: 

با نام و یاد دوست

کارشناس بحث: استاد شفا

محدثه83;793976 نوشت:
اگر میت را از روی پارچه مس کنیم غسل مس میت واجب است؟رهبری

سلام عیکم

طبق نظر رهبری:

در این موارد غسل مس میت واجب نیست .

غسل مس میت در این صورت واجب می شود:

اگر كسی بدن انسان مرده ای را كه سرد شده و غسلش نداده اند مس كند، يعنی جايی از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل مس ميت نمايد .

پی نوشت:
رساله امام،احکام طهارت ،غسل،مساله 521

با سلام

احکام اسلام از طرف خدا بیان می شود و ما موظف به عمل نسبت به آن هستیم. حکمت بسیاری از احکام برای ما به طور کامل روشن نیست و از آن جمله این است که اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد است و غسلش نداده اند مس کند (یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند) باید غسل مسّ میّت نماید (چه در خواب لمس کرده باشد و چه در بیداری، با اختیار مس کند یا بی اختیار)؛ حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میّت برسد باید غسل کند، ولی اگر حیوان مرده ای را مس کند غسل بر او واجب نیست. این که چرا مس کردن میّت، غسل دارد و مسّ حیوان مرده غسل ندارد، امری تعبّدی است و ما مأمور به اطاعت هستیم؛ گرچه در برخی موارد حکمت هایی از آن توسط امامان بیان شده است.

موضوع قفل شده است