اولین هادر زمینه سوره های قران

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اولین هادر زمینه سوره های قران

بسم رب المهدی ...

اولين سوره از سوره هايي كه با «انا» آغاز مي شوند:
سوره مباركه فتح.

اولين سوره از سوره هايي كه با «قل » آغاز مي شوند:
سوره مباركه جن.

علاوه بر سوره جن، 4 سوره كافرون، توحيد، فلق و ناس نيز با «قل» شروع مي شوند كه به اين 4 سوره اخير در زبان عاميانه، «4 قل» گفته مي شود.

اولين سوره از سوره هاي «حواميم»:

به مجموعه سوره هايي كه با حروف مقطعه «حم» (حا، ميم) شروع مي شوند، سوره هايي «حواميم» گفته مي شود.

اولين سوره از اين سوره ها، سوره مباركه غافر است.

نام ديگر سوره غافر، مؤمن است و منظور از مؤمن ، مؤمن آل فرعون بوده كه در آيه 28 اين سوره و چند آيه بعد از آن، به او اشاره شده است، وي از نزديكان فرعون بود، ولي مخفيانه دعوت حضرت موسي(ع) را پذيرفته و به خدا و دين آن حضرت ايمان آورده بود و در آيات اين سوره آمده است كه «مؤمن آل فرعون» با سخنان مؤثر خود، مانع قتل حضرت موسي(ع) به دست فرعون شد.

از آنجا كه سوره غافر نخستين سوره از سوره هاي حواميم است، به آن «حم اولي » نيز مي گويند.

اولين سوره از سوره هاي «طواسين»:

به سوره هايي كه با حروف مقطعه «طس» (طا، سين) و يا «طسم» (طا، سين ، ميم) آغاز مي شوند، سوره هاي «طواسين» مي گويند.

اولين سوره از سوره هاي طواسين، سوره شعرا ست.

اولين سوره از سوره هاي «حمد» يا «حامدات»:

پنج سوره در قرآن با عبارت «الحمدلله » شروع مي شوند كه به اين سوره ها، «حمد» يا «حامدات» مي گويند و

نخستين آنها سوره فاتحه الكتاب است.

اولين سوره از سوره هايي كه با «سوگند و «قسم» آغاز مي گردند:

بيست سوره با صيغه «قسم» شروع مي شوند كه اولين سوره از اين سوره ها، سوره مباركه صافات است.

اولين سوره از سوره هاي «ال»:
سوره بقره. اين سوره با حروف مقطعه «الم» (الف ، لام ، ميم) شروع مي شود.

اولين سوره از سوره هاي «معوذتين» :

دو سوره پاياني قرآن يعني سوره هاي «فلق» و «ناس» را كه با عبارت «قل اعوذ» (بگو پناه مي برم) آغاز مي شوند، معوذتين ناميده اند. به همين جهت اولين سوره از سوره هاي معوذتين، سوره فلق است.

اولين سوره از سوره هاي «قرينتين»:

سوره مباركه «انفال» . به 2 سوره انفال و برائت كه بين آنها «بسم الله الرحمن الرحيم» وجود ندارد، قرينتين مي گويند. نام ديگر سوره برائت، توبه است. سوره توبه بدون «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع شده است.
اولين سوره از سوره هاي «زهروان»:

به دو سوره بقره و آل عمران، سوره هاي «زهروان» مي گويند. پس سوره بقره اولين سوره از سوره هاي زهروان است.

اولين سوره از سوره هاي «عتاق»:

سوره اسراء اولين سوره از سوره هاي عتاق است. به 5 سوره اسراء، كهف، مريم، طه و انبياء سوره هاي عتاق مي گويند.

اولين سوره از سوره هاي «ممتحنات»:
به 16 سوره از سوره هاي قرآن كريم، سوره هاي «ممتحنات » گفته مي شود كه اولين سوره از سوره هاي ممتحنات، سوره مباركه سجده است.

اسامى بخشهاى مختلف سوره‏هاى قرآن‏

1. سبع طوال. هفت سوره طولانى بقره، آل عمران، نساء، أعراف، أنعام، مائده و يونس.

2. مئين. سوره‏هايى كه عدد آيات آنها از صد متجاوز است، ولى از لحاظ حجم به سبع طوال نمى‏رسند كه نزديك به دوازده سوره‏اند و عبارتند از: هود، يوسف، نحل، كهف، مريم و ....

3. مثانى. سوره‏هايى كه عدد آيات آنها زير صد قرار دارد و نزديك بيست سوره‏اند و از اين جهت مثانى گفته مى‏شوند كه قابل تكرارند و به جهت كوتاه بودن بيش از يك مرتبه تلاوت مى‏شوند.

4. حواميم. هفت سوره‏اى كه با حروف «حم» شروع مى‏شود كه عبارتند از:مؤمن، فصلت، شورى، زخرف، دخان، جاثيه و أحقاف.

5. ممتحنات. نزديك به بيست سوره‏اند و عبارتند از: فتح، حشر، سجده، طلاق، ن و القلم، حجرات، تبارك، تغابن، منافقون، جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه و تحريم.

6. مفصّلات. از سوره الرحمان تا آخر قرآن است؛ چون فواصل (آيه‏هاى) اين سوره‏ها كوتاه است بدين نام ناميده شده‏اند.)تاريخ قرآن معرفت ص: 80 )

آیه الله معرفت معتقد بودند که اسامى سوره‏ها مانند تعداد آيات هر سوره توقيفى است و با صلاحديد شخص پيامبر نامگذارى شده است؛ بيشتر سوره‏ها يك نام دارد و برخى دو يا چند نام. اين نامگذاريها، طبق شيوه عرب با كوچكترين مناسبت انجام مى‏گرفته است‏

موضوع قفل شده است