اولویت در تقسیم ارث

تب‌های اولیه

25 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

سلام
متاسفانه باز برگشتیم به همان سوال اول! اگر دقت کرده باشید در سوال اول پرسیدم که ارث به صورت اولویتی تقسیم می شود یا همه ضرایب را با هم در نظر می گیرند, که پاسخ داده شد اولویتی است.
در روش اولویتی طبق مثال شما ابتدا سهم پدر و مادر داده می شود و بعد از باقی مانده سهم شوهر داده می شود و بعد از باقی مانده اگر یک دختر باشد 100% به او می رسد اگر 2 تا دختر باشد 50 50 می رسد که باز حکم 1/3 و 2/3 به کار نمی آید.
اما شما در این مثالی که زدید اولویت را در نظر نگرفتید و ضرایب را باهم در نظر گرفتید.
این دو روش از نظر ریاضی کاملا با هم فرق دارد و نتایج متفاوتی ایجاد می کند.
لطفا شفاف پاسخ بدهید

سوال دیگری که بوجود آمد این است که تا قبل از مثال شما سهم همسر 1/8 در نظر گرفته میشد اما شما برای شوهر 1/4 در نظر گرفتید . علت چیست؟

متشکر

hoomanb;199317 نوشت:
سلام متاسفانه باز برگشتیم به همان سوال اول! اگر دقت کرده باشید در سوال اول پرسیدم که ارث به صورت اولویتی تقسیم می شود یا همه ضرایب را با هم در نظر می گیرند, که پاسخ داده شد اولویتی است. در روش اولویتی طبق مثال شما ابتدا سهم پدر و مادر داده می شود و بعد از باقی مانده سهم شوهر داده می شود و بعد از باقی مانده اگر یک دختر باشد 100% به او می رسد اگر 2 تا دختر باشد 50 50 می رسد که باز حکم 1/3 و 2/3 به کار نمی آید. اما شما در این مثالی که زدید اولویت را در نظر نگرفتید و ضرایب را باهم در نظر گرفتید. این دو روش از نظر ریاضی کاملا با هم فرق دارد و نتایج متفاوتی ایجاد می کند. لطفا شفاف پاسخ بدهید متشکر

با سلام و احترام و تشکر از پیگیری شما

مرتبه اول شامل پدر و مادر و فرزندان میت است که همگی ارث می برند ولی در حالات مختلف به صورتهای متفاوت بالفرض یا بالقرابه ارث می برند که شارع آنها رابیان داشته و بدین جهت شاید نتوان حکم کلی داد در مثال زیر چند فرض متصور است که حاکی از نحوه تقسیم ارث در صور مختلف می باشد:
اگر پدر و مادر و فرزندان و همسر ميت وارث او باشند، اگر فرزند ميت تنها يك دختر است شوهر او نصيب پائين تر خود را و پدر و مادرش هر كدام سدس از تركه را مى برند، و آنچه كه مى ماند سهم دختر او است و نقصى كه در اين فرض وارد مى شود در سهم او وارد مى شود، (توضيح اينكه سهم يك دختر 6/3 و سهم مادر 6/2 و سهم شوهر 6/(5/1) (ربع ) است و جمع اين سهام 6/(5/6) مى شود كه نيم سدس كم مى آيد). و اگر شوهر مرده باشد زوجه اش ‍ نصيب پائين تر يعنى يك هشتم را مى برد، و در صورتيكه مادر حاجب نداشته باشد بقيه مال پنج سهم مى شود يك سهم آن را كه قهرا از سدس بيشتر است مادر مى برد و سدس را هم بعنوان فريضه مازاد را بعنوان رد مى برد، و اگر مادر حاجب داشته باشد تنها سدس را به او مى دهند و بقيه بين پدر و دختر او بدين صورت تقسيم مى شود كه آن را چهار قسمت نموده سه قسمت را بدخترش و يك قسمت را بپدرش مى دهند. و اگر فرزند ميت دو دختر يا بيشتر باشد نصيب پائين تر را به همسر او و دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را به پدر و مادرش و بقيه را به دخترانش ‍ مى دهند، در اينجا نيز نقص (اگر ميت زن باشد 4/1 و اگر مرد باشد 8/1 است ) بر سهم دختران وارد مى شود، زيرا دو سدس سهم ابوين و دو ثلث سهم دختران تمام ارث را فرا مى گيرد و محلى براى يك چهارم شوهر و يا يك هشتم زن باقى نمى ماند لاجرم اين كمبود را از سهم دختران بر مى دارند و اگر فرزند ميت يك يا چند پسر و يا هم پسر و هم دختر باشد همسر او چه مرد باشد و چه زن نصيب پائين را مى برد، و پدر و مادر دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را بعد از دادن سهم همسر مى برند، و آنچه مى ماند بين فرزندان پسر پخش و دختر پخش تقسيم مى شود.

hoomanb;199318 نوشت:
سوال دیگری که بوجود آمد این است که تا قبل از مثال شما سهم همسر 1/8 در نظر گرفته میشد اما شما برای شوهر 1/4 در نظر گرفتید . علت چیست؟

1/4شوهر، در صورتيكه زوجه میت، بعد از مرگش فرزندى يا فرزندزاده اى (هر چه پائين رود) بجا گذاشته باشد و 1/8 در زوجه دائمى است كه شوهرش فرزند يا فرزندزاده اى (هر چه پائين رود) داشته باشد.

پی نوشت:
1.امام خمینی،تحریرالوسیله،م9
2.همان،بحث سهام

سلام
بی خود نیست مشکلات قضایی سالها طول میکشه, وقتی کار شناسهای پاسخگو با هم اتفاق نظر ندارند از بقیه چه انتظاری میشه داشت

نور;199584 نوشت:
مرتبه اول شامل پدر و مادر و فرزندان میت است که همگی ارث می برند ولی در حالات مختلف به صورتهای متفاوت بالفرض یا بالقرابه ارث می برند که شارع آنها رابیان داشته و بدین جهت شاید نتوان حکم کلی داد در مثال زیر چند فرض متصور است که حاکی از نحوه تقسیم ارث در صور مختلف می باشد: اگر پدر و مادر و فرزندان و همسر ميت وارث او باشند، اگر فرزند ميت تنها يك دختر است شوهر او نصيب پائين تر خود را و پدر و مادرش هر كدام سدس از تركه را مى برند، و آنچه كه مى ماند سهم دختر او است و نقصى كه در اين فرض وارد مى شود در سهم او وارد مى شود، (توضيح اينكه سهم يك دختر 6/3 و سهم مادر 6/2 و سهم شوهر 6/(5/1) (ربع ) است و جمع اين سهام 6/(5/6) مى شود كه نيم سدس كم مى آيد). و اگر شوهر مرده باشد زوجه اش ‍ نصيب پائين تر يعنى يك هشتم را مى برد، و در صورتيكه مادر حاجب نداشته باشد بقيه مال پنج سهم مى شود يك سهم آن را كه قهرا از سدس بيشتر است مادر مى برد و سدس را هم بعنوان فريضه مازاد را بعنوان رد مى برد، و اگر مادر حاجب داشته باشد تنها سدس را به او مى دهند و بقيه بين پدر و دختر او بدين صورت تقسيم مى شود كه آن را چهار قسمت نموده سه قسمت را بدخترش و يك قسمت را بپدرش مى دهند. و اگر فرزند ميت دو دختر يا بيشتر باشد نصيب پائين تر را به همسر او و دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را به پدر و مادرش و بقيه را به دخترانش ‍ مى دهند، در اينجا نيز نقص (اگر ميت زن باشد 4/1 و اگر مرد باشد 8/1 است ) بر سهم دختران وارد مى شود، زيرا دو سدس سهم ابوين و دو ثلث سهم دختران تمام ارث را فرا مى گيرد و محلى براى يك چهارم شوهر و يا يك هشتم زن باقى نمى ماند لاجرم اين كمبود را از سهم دختران بر مى دارند و اگر فرزند ميت يك يا چند پسر و يا هم پسر و هم دختر باشد همسر او چه مرد باشد و چه زن نصيب پائين را مى برد، و پدر و مادر دو سدس از اصل مال (نه از باقيمانده ) را بعد از دادن سهم همسر مى برند، و آنچه مى ماند بين فرزندان پسر پخش و دختر پخش تقسيم مى شود.

هر کس فهمید چی شد برای ما هم ترجمه کنه

hoomanb;199978 نوشت:
هر کس فهمید چی شد برای ما هم ترجمه کنه

با سلام و احترام و تشکر از حضور مجدد شما

آنچه بیان شد،مصادیقی از چند فرض مختلف بود جهت تفهیم بهتر مطلب و روشن شدن این که تفاوتی در پاسخگویی نیست،بلکه حالات مختلفی از ورثه قابل فرض می باشد که با توجه به ارث بردن آنها بالفرض یا بالقرابه منجر به تفاوت در مقدار ارث خواهد شد.

پایدار و به سلامت باشید.

موضوع قفل شده است