جمع بندی اموال زن و اجازه شوهر

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اموال زن و اجازه شوهر

با سلام

[=&amp]آيا شوهر مي تواند همسرش را از تصرف در اموال خودش نهي كند ؟[/]
[=&amp]زن مي تواند بدون اجازه ي شوهر از مال خودش نذر كند ؟[/]

[=&amp] آيا بخشش و تصدق زن از مال خودش بايد با اجازه ي شوهر باشد ؟[/]
[=&amp]آيا زن مي تواند از پولي كه شوهرش به او مي دهد ، بدون اجازه ي او مراسم روضه خواني و مولودي و ... بگيرد ؟[/]

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي بيان بفرماييد .
متشكرم


با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد شفا

ممتحنه;569010 نوشت:
با سلام

آيا شوهر مي تواند همسرش را از تصرف در اموال خودش نهي كند ؟
زن مي تواند بدون اجازه ي شوهر از مال خودش نذر كند ؟

آيا بخشش و تصدق زن از مال خودش بايد با اجازه ي شوهر باشد ؟
آيا زن مي تواند از پولي كه شوهرش به او مي دهد ، بدون اجازه ي او مراسم روضه خواني و مولودي و ... بگيرد ؟

لطفا بر اساس نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي بيان بفرماييد .
متشكرمسلام عليكم

طبق نظرات آيات عظام سيستاني ، رهبري و مكارم شيرازي:

1- شوهر نمي تواند همسرش را از تصرف در اموال خودش نهي كند مگر اينكه زن بخواهد به صورتي در اموالش تصرف كند كه منافات با حق شوهر داشته باشد.

2-نذر زن بدون اذن شوهر صحيح نيست(رهبري)
نذر زن بدون اجازه شوهر صحيح است مگر اينكه منافات با حق شوهر داشته باشد كه در صورت تنافي بدون اذن شوهر صحيح نيست.(مكارم)

نذر زن بدون اذن قبلی، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد، صحیح نیست، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد. و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط شود، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام(سيستاني)


3- بخشش و تصدق زن از مال خودش نيازي به اجازه شوهر ندارد،مگر اينكه زن بخواهد به صورتي در اموالش تصرف كند كه منافات با حق شوهر داشته باشد.

4- زن در صورتي مي تواند از پولي كه شوهرش به او مي دهد ، بدون اجازه ي او مراسم روضه خواني و مولودي و ... بگيرد كه اجازه اين گونه تصرفرابه او داده باشد ،در ضمن اگر خانه مال مرد است بايد گرفتن مراسم در منزل با اجازه او باشد.
موضوع قفل شده است