امر و نهی

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
امر و نهی

[="White"]سلام

چنانچه احتمال دهیم امر و نهی کردن در برخی شرایط موجب بدبین شدن فرد مخاطب به مبانی دینی شود، آیا باز هم امر به معروف و نهی از منکر لازم است؟[/]