اعمال عمره تمتع، و اعمال حج تمتع چه تفاوتی با هم دارند؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اعمال عمره تمتع، و اعمال حج تمتع چه تفاوتی با هم دارند؟

اعمال عمره تمتع، و اعمال حج تمتع چه تفاوتی با هم دارند؟

برچسب: 

مسائل و احكام حج بسيار مفصل است كه بايد به كتاب مناسك حج مرجع تقليدتان مراجعه نماييد.

اما به طور اجمال:
حج براي كسي كه استطاعت مالي، بدني، زماني و امنيت راه را داشته باشد در مدت عمر يك مرتبه واجب مي شود كه اگر با داشتن همه شرايط عمدا ترك كند و بميرد بر حسب بعضي روايات در صف يهود و نصارا قرار مي گيرد.

براي كساني كه مانند ما ايراني ها از مكه فاصله بيشتر از 16 فرسخ داريم حج و عمره تمتع واجب مي شود كه انسان بايد بعد از رفتن به يكي از ميقات ها (مانند مسجد شجره)

از آنجا اول به قصد عمره تمتع نيت كرده و لباس احرام بپوشد و تلبيه بگويد و بعد از ورود به مكه وارد مسجد الحرام شده و هفت مرتبه طواف خانه خدا نمايد

و سپس دو ركعت نماز طواف در پشت مقام ابراهيم خوانده و بعد به طرف صفا و مروه رفته و هفت مرتبه سعي انجام دهد و بعدا تقصير كرده يعني مقداري از ناخن يا مو را چيده و از احرام عمره بيرون بيايد با اين كار عمره تمام مي شود(در عمره مفرده طواف نساء و نماز طواف نساء دارد)

و بعدا در روز 9 ذي حجه بعد از احرام در مكه به صحراي عرفات رفته و اعمال حج تمتع را كه ابتدا آن ماندن در عرفات از ظهر روز نهم تا غروب شرعي كه وقت نماز مغرب استشروع كند

و بعد از آن از آنجا به مكان ديگري به نام مشعر الحرام برود و تا طلوع صبح در آن مكان بماند و در هر دو كار بايد قصد قربت داشته باشد

و از طلوع صبح تا اول آفتاب نيت وقوف به مشعر نمايد و چون اين كارها عبادت است بايد با قصد خالص و خالي از ريا باشد

و بعد از طلوع آفتاب از آنجا به صحراي مني برود واعمال مني را انجام دهد كه :

اولين كار سنگ انداختن به محل مخصوص به نام جمره عقبه مي باشد.

دوم: قرباني با شرايطي كه دارد.

سوم: تقصير يعني تراشيدن سر براي كساني كه مرتبه اول آنهاست و گرفتن ناخن يا كوتاه كردن مقداري از مو براي ديگران.

سپس مراجعت به مكه و طواف حج و نماز آن و بعد سعي صفا و مروه و بعد طواف نساء و نماز آن و بعد مراجعت به مني و ماندن 2 شب در آنجا براي بعضي افراد و انجام رمي جمرات يعني سنگ انداختن به محل مخصوص در هر سه روز در حال احرام تقريبا 24 چيز بر محرم حرام است

كه شرح آن را در مناسك ملاحظه نماييد.

موضوع قفل شده است