استفتائات در موضوع وقـف

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
استفتائات در موضوع وقـف


سؤال 1_ اگر كسی چیزی را وقف كند، حكم آن چیست؟
جواب _ اگر كسی چیزی را وقف كند، از ملك او خارج می شود و خود او و دیگران، نمی توانند آن را ببخشند و بفروشند و كسی نیز از آن ملك، ارث نمی برد. ولی در بعضی موارد كه در احكام خرید و فروش گفته شد، فروختن آن اشكال ندارد.
س 2_ آیا لازم است صیغۀ وقف را به عربی بخوانند؟
ج _ لازم نیست صیغۀ وقف را به زبان عربی بخوانند، بلكه مثلاً اگر بگوید: خانۀ خود را وقف كردم و كسی كه خانه ای را برای او وقف كرده، یا وكیل و یا ولیّ او بگوید: قبول كردم، وقف صحیح است.
س 3_ اگر برای افراد مخصوص وقف نكند، آیا قبول كردن كسی لازم است؟
ج _ اگر برای فرد خاصی وقف نكند، بلكه مانند مسجد و مدرسه برای عموم وقف كند، یا مثلاً برای فقرا یا سادات وقف نماید، قبول كردن كسی لازم نیست.
س 4_ اگر ملكی را برای وقف نمودن قصد كند و لو معّین هم كند، و پیش از خواندن صیغۀ وقف، پشیمان شود یا بمیرد، وقف صحیح است؟
ج _ وقف صحیح نیست.
س 5_ آیا در وقف قصد قربت لازم است؟
ج _ لازم نیست وقف كننده، قصد قربت داشته باشد اگر چه بهتر است، امّا بنابر احتیاط باید از هنگام خواندن صیغه، مال را برای همیشه وقف كند.
س 6_ اگر بگوید این مال بعد از مردنم وقف باشد، آیا وقف صحیح است؟
ج _ چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبود، بنابر مشهور وقف صحیح نیست.
س 7_ اگر برای وقف مدّت معّین كند، آیا وقف صحیح است؟
ج _ اگر بگوید: تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد، یا بگوید: تا ده سال وقف باشد و بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد، بنابر مشهور وقف صحیح نیست.
س 8_ وقف در چه صورتی صحیح است؟
ج _ در صورتی صحیح است كه آن را، به كسی كه برای او وقف شده یا وكیل یا ولّی او بدهند.
س 9_ اگر چ‍یزی را برای اولادصغیر خود وقف كند و به قصد اینكه ملک آنان شود، از طرف آنها قبض و نگهداری نماید، آیا وقف صحیح است؟
ج _ وقف صحیح است.
س 10_ آیا در اوقاف عامه قبض لازم است؟
ج _ در اوقاف عامه مثل مساجد، مدارس و حسینّیه ها قبض لازم نیست علی الاظهر، بلكه به مجّرد وقف نمودن تحقق پیدا می كند.
س 11_ وقف كننده باید دارای چه شرایطی باشد؟
ج _ باید بالغ، عاقل، با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف كند.
س 12_ آیا وقف كردن سفیه صحیح است؟
ج _ سفیهی كه مال خود را در كارهای بیهوده صرف می كند. چون حق ندارد در مال خود تصّرف نماید، اگر چیزی را وقف كند صحیح نیست.
س 13_ اگر مالی را برای كسانی كه به دنیا نیامده اند وقف كند. آیا این وقف درست است؟
ج _ خیر درست نیست.
س 14_ اگر برای آیندگان چیزی را وقف كند. آیا صحیح است؟
ج _ اگر برای زندگان و بعد از آنها، برای كسانی كه بعد به دنیا می آیند وقف نماید، مثلاً چیزی را برای اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان، وقف نوادگان او باشد و هر دسته ای بعد از دستۀ دیگر از وقف استفاده كنند. صحیح است.
س 15_ آیا می تواند چیزی را برای خودش وقف كند؟
ج _ اگر چیزی برای خودش وقف كند، مثلاً دكّانی را وقف كند درآمدش را بعد از مرگ، برای او خرج نماید صحیح نیست.
س 16_ اگر مالی را برای فقرا وقف كند و بعد خودش فقیر شود، آیا می تواند از منافع وقف استفاده نماید؟
ج _ می تواند استفاده نماید.
س 17_ اگر برای چیزی كه وقف كرده متولّی معیّن كند، حكم آن چیست؟
ج _ باید طبق قرار او رفتار نمایند.
س 18_ اگر برای چیزی كه وقف كرده متولّی معیّن نكند، حكم آن چیست؟
ج _ چنانچه برای افراد مخصوص مثلاً برای اولاد خود وقف كرده باشد و آنها بالغ باشند، اختیار با خود آنان است و اگر بالغ نباشند، اختیار با ولی آنهاست.
س 19_ آیا برای استفاده از وقف در مسأله ی قبل اجازۀ حاكم شرع لازم است؟
ج _ اجازۀ حاكم شرع لازم نیست.
س 20_ اگر ملكی را برای فقرا یا سادات وقف سازد یا مالی را وقف كند كه منافعش برای خیرات مصرف شود در صورتی كه برای آن متولّی معیّن نكرده باشد، اختیار آن با كیست؟
ج _ اختیار آن با حاكم شرع است.
س 21_ اگر ملكی را برای افراد مخصوصی مثلاً برای اولاد خود وقف كند كه هر نسلی بعد از نسل دیگر از آن استفاده كنند چنانچه متولّی آن را اجاره دهد و بمیرد، آیا اجاره باطل می شود؟
ج _ خیر، اجاره باطل نمی شود.
س 22_ چنانچه در مسأله ی قبل متولّی نداشته باشد، حكم آن چیست؟
ج _ اگر آن وقف متولّی نداشته باشد و یک نسل از كسانی كه ملك برای آنها وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدّت اجاره بمیرند، اجاره باطل می شود و در صورتی كه مستأجر كل مبلغ اجاره را داده باشد، باقی را پس بگیرد.
س 23_ اگر ملك وقف خراب شود آیا از وقف خارج می شود؟
ج _ از وقف بودن بیرون نمی رود.
س 24_ ملكی كه مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست، حكم آن چیست؟
ج _ اگر تقسیم نشده باشد، حاكم شرع یا متولّی وقف، می تواند با نظر اهل خبره ( كارشناس ) سهم وقف را جدا كند.
س 25_ اگر متولّی وقف خیانت كند، چه باید كرد؟
ج _ اگر متولّی وقف، خیانت كند و درآمد آن را به مصرفی كه معیّن شده نرساند، حاكم شرع می تواند همراه با او ناظر امینی معیّن نماید.
س 26_ فرشی را كه برای حسینیه وقف كرده اند، آیا می شود برای نماز به مسجد ببرند؟
ج _ نمی شود برای نماز به مسجد ببرند، اگر چه آن مسجد نزدیك حسینیه باشد.
س 27_ اگر ملكی را برای تعمیر مسجد وقف نمایند چنانچه آن مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار نمی رود مدّتی احتیاج به تعمیر پیدا كند، آیا می تواند درآمد آن ملك را برای مسجد دیگری كه احتیاج به تعمیر دارد مصرف كنند؟
ج _ می توانند مصرف كنند.
س 28_ اگر ملكی را وقف كند كه در آمد آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و به امام جماعت و به كسی كه در آن مسجد اذان می گوید بدهند، حكم آن چیست؟
ج _ در صورتی كه بدانند برای هر یك چه مقدار معیّن كرده باید همان طور مصرف كنند و اگر یقین نداشته باشند، بنابر احتیاط اول مسجد را تعمیر كنند و اگر چیزی زیاد آمد، بین امام جماعت و كسی كه اذان می گوید به طور مساوی قسمت نمایند و بهتر است دو نفر در تقسیم با یكدیگر مصالحه نمایند، ولی اگر وقف مطلق باشد طبق نظر متولّی آن عمل می شود.

http://www.shaaer.com/filesmasael/MASAEL77.htm

بنام خدا
سوال:Gol:
ایافرشی را که برای حسینیه وقف کرده اند، میشود برای نماز به مسجد ببرند؟
نمی شود به مسجد ببرند اگر چه ان مسجد نزدیک حسینیه باشد.1

تو ضیح المسائل مراجع :2691

آیا اجرای صیغه وقف در صحت آن شرط است ؟وبر فرض شرط بودن آیا عربی بودن صیغه شرط است؟
انشاء لفظی در وقف .شرط نیست زیرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و همچنین در انشاء وقف به لفظ .عربی بودن صیغه آن هم شرط نیست.
استفتاءات رهبر . س 1995

آیا جایز است اداره اوقاف جمهوری اسلامی متولی وقف را بر کنار کند؟ودر صورتی که جایز باشد شرایط آن چیست؟
اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه میدهد حق دارد در وقفهایی که متولی خاصی دارند دخالت نماید.
استفتاءات رهبر . س 2020

آیا جایز است متولی وقف تولیت خود را به اداره اوقاف و امور خیریه واگذار نماید؟
متولی وقف حق این کار را ندارد ولی اشکال ندارد که اداره اوقاف یا شخص دیگری را برای انجام امور وقف وکیل کند.
استفتاءات رهبر . س 2021

موضوع قفل شده است