ادمهاي خلق شده توسط خداوند

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ادمهاي خلق شده توسط خداوند

ادمهاي خلق شده توسط خداوند؟(مقاله)نويسنده دکتر محمد صادق افتتاحي

با توجه به تفکر انسانها در خلقت و مبحث تاريخ انسانها نوعي پيگيري در مورد اولين آفرينش در اذهان وجود دارد . آيا قبل از خلقت ما آدمه انساني وجود داشته است ؟

تاريخ دانان با اين عقيده که انسانهاي اوليه وحشي بوده اند و در طبيعت رها شده و بصورت اتفاقي به علوم دست پيدا کرده اند و بتدريج تکامل يافتند يا داروين در نظريه خود انسان را از نسل ميمون دانسته و تکامل انسانها را در پي کنده شدن اتفاقي دم ميمون و تکامل آن به شکل انسان کنوني دانسته است.

مسلمانان معتقدند که: انسانها هيچگاه بدون راهنما در زمين رها نخواخند شد و مصداق آن را آيات قرآن ميدانند که ميگويد ما شما را هيچگاه رها نخواهد کرد و هميشه بندگان خدا بوسيله رسول يا فرستاده اي از سوي خدا هدايت خواهند شد.

بر اساس علوم انساني اولين خلقت اين نسل آدم کنوني به 8000 سال قبل ميرسد درحاليکه انسانهاي فسيل بدست امده از گذر زندگي بيش از ميليون هاسال زندگي گفتگو مي کنند

براساس ايات وروايات در کاتب تفسيرنورالثقلين شيعه ازامام محمد باقر(ع) روايت ميشود که مي پرسند ازايشان عمربشر راوخلقت انسان راحضرت باقر(ع)مي فرمايند ادم خلق شده است هزار هزار نسل.يعني يک ميليون نسل از انسان توسط خداوند متعال ازادم خلق گرديده است.ودرتفسيرالميزان علامه طباطبايي عنوان ميشود ازحضرت امام صادق (ع) پرسيدند قبل ازادم چه کسي بوده است وايشان از قول امام بزرگ شيعيان علي(ع) مي فرمايند قبل از خلقت ادم ادم بوده است وباز مي پرسند قبل از ادم چه کسي بوده است وامي فرمايند باز هم ادم وباز مي پرسند قبل ازادم چه کسي بوده است وباز حضرت مي فرمايند ادم ودر ادادمه مي گويند اگر تاقيامت هم بپرسيد مي گويم ادم.اما بنا به گفته استاد بزرگوار علامه فاطمي نيا ايشان مي فرمايند در مبحث تاريخ جاي صحبت بسياري وجود دارد وليکن از ان عبور کرده ودر موقع ان جواب خواهيم داد وليکن چيزي که ثابت شده است ما ازنسل هبوط شده به زمين حضرت ادم (ع)هستيم واز گذشته ادم هاي قبلي نمي دانيم ولي اينکه خدهوند خلقت داشته است شکي نيست وخداوند متعال بندگان خود رابدون پيامبر ورسول رها نخواهد کرد

اما بعضي از اقايان معتقدند که قبل ازادم(ع)جناين زندگي ميکردند که قران دربحث خلقت ادم واعتراض ملائکه به خلقت ادمي که دوباره مي خواهدخلق شود ودرزمين خون ريخته وفساد کند بحث مي شود واين نشان دهنده خلقت قبل تر ادم توسط خداوندميباشد

علي ايحال اين نتيجه که قبل از نسل ماادم ها درزمين ادم ديگري نيز وجود داشته است شکي نيست ومامعتقديم به عنوان اخرين نسل ادم خلق شده توسط خداوند خواهيم بود چرا که خداوند ميفرمايد پيامبر اخرازمان وامام اخرالزمان دراين دوره خواهد بود

والسلام

دکتر محمدصادق افتتاحي

با عنایت به همین اصل خلقت های پیشین توسط خداوند متعال ، موضوع تناقض آفرینش قرآنی با اصل تکامل به کلی از بین می رود و نتیجه این که هیچ منافاتی نیست بین این که خداوند بشر امروزی را از آدم و حوا خلق کرده باشد ، با این که نسل های متوالی آدم ها به شکل و شمایل های مختلف تکامل پیدا کرده باشند .

netuser;6596 نوشت:
با عنایت به همین اصل خلقت های پیشین توسط خداوند متعال ، موضوع تناقض آفرینش قرآنی با اصل تکامل به کلی از بین می رود و نتیجه این که هیچ منافاتی نیست بین این که خداوند بشر امروزی را از آدم و حوا خلق کرده باشد ، با این که نسل های متوالی آدم ها به شکل و شمایل های مختلف تکامل پیدا کرده باشند .

با سلام

ولی بنده این قول حضرت عالی را قبول ندارم زیرا در نظریه تکامل بحث تبدیل مطرح است یعنی که تک سلولی تبدیل به چند سلولی و سپس تبدیل به ابزیان و .....

و این یعنی خلقت و افرینش موجودات کشک یعنی که تمام موجودات از تک سلولی به وجو امده اند در صورتی که ما خداوند را خالق تمام موجودات می دانیم

نظریه تکامل به انسان منتهی می شود یعنی کامل ترین موجود که البته با این که هزاران ایراد وارد است ولی باز در زبان اندیشمندان جاری است با این که همه می کویند نظریه ولی باز دست از ان بر نمی دارند

موضوع قفل شده است