احکام پزشکی

تب‌های اولیه

41 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام پزشکی

بنام خدا
در صورتی که مواد مخدر جنبه در مانی پیدا کند استفاده از ان چه حکمی دارد؟:Gol:
همه مراجع:اگر بر اساس تشخیص پزشک متخصص ومورد اطمینان ومتدین، استفاده از مواد مخدر تنها راه درمان محسوب شود (به مقدار ضرورت) اشکال ندارد.
تبصره: هرچیزی که دردین حرام شمرده شده،استفاده از ان به عنوان درمان با شرائط یاد شده جایز است

بنام خدا:Gol:

احکام پزشکی زنان

در جائی که پزشک زن در دسترس باشدایا لمس بدن زن ازروی لباس،به وسیله پزشک مرد جایز است؟
همه مراجع:اصل لمس بدن زن نا محرم،ازروی لباس حرام نیست: ولی اگر تلذذ ومفسده ای دربین باشد جایز نیست
حکم مراجعه زن به پزشک مرد یا رادیولوژی،سونوگرافی، تزریقات وجراحی زنان توسط مردان با وجود پزشک زن چیست؟(فرض سوال مال جائی که بدن نامحرم را بخواهد ببیند)
اگرمستلزم نگاه یا لمس حرام است با بودن متخصص زن جائز نیست، مگر اینکه به متخصص زن درانجام صحیح کار اعتماد نباشد ومرد حاذق تر باشد
تبصره:دراینموارد در بحث نگاه ولمس هرکدام ازاین دو لازم نباشد باید پرهیزشود یعنی با لمس درمان ممکن باشد نگاه باید حذف شود وبالعکس...در ضمن باید در مورد لمس اگر ضرورت ندارد با دستکش باید باشد

بنام خدا
سوال:Gol:
ایا شخصی می تواند در مقابل اهدای خون به بیماران نیازمند،پول بگیرد؟
همه مراجع: همه مراجع: اری جایز است (به شرط انکه برای او(خون دهنده) ضرر قابل توجهی نداشته باشد) 1

1 )بهجت: توضیح المسائل ،متفرقه:م.15 امام:تحریر، ج،2 التشریح بعداز م.7 . نوری :استفتائات،ج1،س:1005 سیستانی،توضیح المسائل احکام پیوند:م:63 . وحیدتوضیح المسئل،م2896 دفتر:مکارم ،فاضل ،خامنه ای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوال:Gol:
ایا دست زدن به بیماری که درکما بوده ویا دچار مرگ مغزی شده وچند لحظه دیگر می میرد، غسل مس میت دارد؟
همه مراجع: تا وقتی که روح از بدن او جدانشده ویا بدنش گرم است،دست زدن به بدن اوموجب غسل نمی شود 1

1 عروه الوثقی ،فصل فی غسل المیت

بنام خدا
سوال:Gol:
تزریقات نا محرم
حکم امپول زدن توسط نامحرم چگونه است؟
همه مراجع(به جزئ تبریزی وسیستانی):اگر هم جنس در دسترس نباشد وضرورت اقتضا کند،اشکال ندارد.
تبریزی وسیستانی:اگر همجنس در دسترس نباشد یا امپول زن غیر هم جنس مهارتش در تزریق بیشتر باشد ونیاز به مهارتش باشد،اشکال ندارد.1

1خامنه ای، اجوبه؛س1303؛ مکارم،استفتائات ؛ج1 س؛803 فاضل:جامع المسائل ج12091 بهجت ،کتاب احکام واستفتائات پزشکی؛ص30،س4و8 امام استفتائات ج3 س42 نوری استفتائات ج 1س933و966 صافی ،هدایه العباد ج2 النکاحم22ودفتر وحید

بنام خدا
سوال:Gol:
حکم الکل
ایاالکل صنعتی مورد استفاده درازمایشگاه ها والکلی که در تزریقات ومانند ان بکار میرود نجس است؟
امام ،خامنه ای،صافی ونوری: اگریقین داشته که الکل از مایع مست کننده تهیه نشده ، پاک است.1
تبریزی،سیستانی،فاضل،مکارم و وحید:خیر پاک است2
بهجت:الکل طبی وصنعتی،بنابر احتیاط نجس است.3

1امام ؛ج1 نجاست س:260 خامنه ای س307و304 صافی جامع الحکام:ج1 س150 و152 فاضل جامع المسائل ج1س73 وج22س99 مکارم استفتائات ج1،س48 49 وج 2 و دفتر بهجت

بنام خدا
سوال
پزشکی:
در هنگام تشریح،اگر دستما به مرده ای بخورد که نمی دانیم مسلمانست یا کافر؛ ایا غسل مس میت لازم است؟
همه مراجع: غسل مس میت واجب است؛خواه میت مسلماباشد یا کافر ؛مگر انکه بدانید میت مسلمانی است که اورا غسل داده اند1
1)العروه الوثقی ، فصل فی غسل المیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پزشکی
تنفس مصنوعی
ایا ماساژ فردی که نمیدانیم زنده است با مرده ،غسل مس میت دارد؟
همه مراجع: تا وقتی که روح از بدن او جدا نشده ویا بدنش گرم است ،دست زدن به بدن او موجب غسل نمیشود.1
1) :العروه الوثقی ،فصل فی غسل المیت

بنام خدا
سوال :Gol:
در کارهای مربوط به زایمان زنان همچنین عمل سزارین ، ایا مردان نیز می توانند دخالت داشته با شند یا باید توسط زنان انجام شود؟
خامنه ای:باید توسط زنان انجام شود مگر انکه ضرورت اقتضا کند.
تبریزی : چنانچه خبرویت دکتر مرد بیشتر بوده باشد ومورد ضرورت است وزن با خبرویت نیست مراجعه به پزشک مرد مانعی ندارد.
فاضل :باید توسط زنان انجام شود مگراموری که مستلزم لمس ونظر به نا محرم نباشد .
صافی:باید توسط زنان انجام شود مگر اینکه خود شوهر دکتر باشد که می تواند عمل زایمان همسر خودرا انجام دهد.
مکارم :در صورتی که به متخصین مورد اطمینان همجنس دسترسی باشد مردان نباید دخالت کنند
سیستانی :هر گونه عملی که مستلزم نگاه یا لمس بدن زن باشد باید توسط زن انجام شود مکر اینکه زنی که بتواند انجام دهد میسسر نشود که در صورت ضروری بودن معلجه ، مراجعه به مرد جایز است
بهجت :باید توسط زنان انجام گیرد مگر در صورت ضرورت ونبود ماما یا دکتر زن . 1

1)استفتائات موجود در کتاب مسائل جدید از دیدگاه مراجع (محمودی) ودر مرکز

[=Times New Roman]بنام خدا
[=Times New Roman]سوال در مورد پزشکی:Gol:
[=Times New Roman]اگر مس میت با دستکش صورت گیرد، با ز غسل مس میت لازم است؟
[=Times New Roman]همه مراجع : خیر، غسل واجب نمی شود1
[=Times New Roman]العروه الوثقی،فصل فی غسل المیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[=&quot]نوشتن دارو ي بيمار در دفترچه ديگري خلاف قانون است اقذام به اين كار از سوي پزشك چه حكمي دارد؟
[=&quot]همه مراجع[=&quot] :عمل برخلاف قانون جايزنيست ونبايد از پزشك صادر شودواين كار حرام است.
[=&quot]مسائل جديد ازديدگاه مراجع ح/2

حكم راههای جلوگیری از بارداری
بستن لوله برای اقایان وخانمهاچه حکمی دارد؟
رهبری: بستن لوله برای جلوگیری از حمل اگر برای غرض عقلائی حلال و مصون از ضرر معتنی به باشد ودر مورد زنها با اجازه شوهر باشد منع شرعی ندارد.
سیستانی: جایز است مگراینکه مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد که دراین صورت جایز نیست ولی اگر نگاه حرام در صورتی که اضطرارباشد (مثل اینکه منع بارداری برای زن ضرورت داشته باشدوراهی دیگر نباشد)این نگاه اشکال ندارد.
بقیه مراجع : بستن لوله بطور موقت باشد (ومستلزم نگاه یا لمس حرام نباشد1) اشکالی ندارد وبطور دائم حرام است
مگر اينكه حمل براي زن موجب خطر نفس يا حرج شديدباشد بستن لوله هاي رحم مانعي ندارد
1(تبريزي: بنابر احتياط واجب بطور مطلق(حتي مسلزم نظر ولمس حرام نباشدمثلا شوهرش دكتر است وبخواهد اين عمل را انجام دهد) جايز نيست

[=tahoma][=&quot]استفتائات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی [/][/]

اگر شوهر اسپرم برای بچه دار شدن ندارد چنانچه اسپرم شخص دیگری را با تخمک همسرش بارور کنند ودر رحم همسرش قرار دهند.آیا جایز است یا نه؟
شوهری که اسپرم ندارد چنانچه اسپرم شخص دیگری را با تخمک همسرش بارور کنند و در رحم همسرش قرار دهند اگر با مقدمات حرام این کار را انجام دهند جایز نیست وحرام است(همه مراجع)
واگر با مقدمات حلال انجام دهند جایز است.(خامنه ای.سیستانی .مظاهری)
جایز نیست(امام . بهجت . فاضل . وحید . مکارم . علوی گرگانی . نوری .تبریزی)
استفتاءات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سوءالات دینی

اگر شوهر اسپرم برای بچه دار شدن ندارد چنانچه اسپرم شخص دیگری را با تخمک همسرش بارور کنند ودر رحم همسرش قرار دهند.آیا فرزند با این سه نفر(شوهر-صاحب اسپرم-صاحب تخمک ورحم) محرم است؟
اگر شوهر اسپرم برای بچه دار شدن ندارد چنانچه اسپرم شخص دیگری را با تخمک همسرش بارور کنند ودر رحم همسرش قرار دهند. فرزند با این سه نفر(شوهر-صاحب اسپرم-صاحب تخمک ورحم) محرم است بهجت . فاضل . وحید . مکارم . علوی گرگانی . نوری .تبریزی . خامنه ای.سیستانی .مظاهری)
تذکر:فرزند نسبت به شوهر از باب ربیبه بودن محرم شده.
استفتاءات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سوءالات دینی

اگر شوهر اسپرم برای بچه دار شدن ندارد چنانچه اسپرم شخص دیگری را با تخمک همسرش بارور کنند ودر رحم همسرش قرار دهند.آیا فرزند از این سه نفر(شوهر-صاحب اسپرم-صاحب تخمک ورحم) ارث میبرد وبالعکس؟
اگر شوهر اسپرم برای بچه دار شدن ندارد چنانچه اسپرم شخص دیگری را با تخمک همسرش بارور کنند ودر رحم همسرش قرار دهند.
بهجت . فاضل . مکارم . علوی گرگانی . خامنه ای .مظاهری:فرزند از صاحب اسپرم وصاحب تخمک ارث میبرد.
. وحید .تبریزی ..سیستانی : فرزند از صاحب اسپرم وصاحب رحم ارث میبرد.
نوری:از هیچکدام ارث نمی برد مگر در مورد وطی به شبهه
تذکر مهم:در این مساله صاحب تخمک و صاحب رحم یکی اند.
استفتاءات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سوءالات دینی

استفاده از سرم و آمپول در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟

اگر در خارج رحم اسپرم شوهر را با تخمک همسرش بارور کنند و بعد در رحم همسرش قرار دهند.آیا جایز است؟
همه مراجع: اگر این کار با مقدمات حرام صورت گیرد جایز نیست .
واگر با مقدمات حلال صورت گیرد جایز است.
استفتاءات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سوءالات دینی

خانمی تخمک برای بچه دار شدن ندارد لذا اسپرم شوهرش را با تخمک زن دیگری بارور میکنند ودر رحم خانم (همسر) قرار میدهند.آیا این کار جایز است؟
همه مراجع: اگر این کار با مقدمات حرام صورت گیرد جایز نیست .
خامنه ای .وحید .سیستانی .مظاهری .تبریزی: اگر با مقدمات حلال صورت گیرد جایز است.
امام .بهجت .مکارم .علوی گرگانی .نوری: : اگر با مقدمات حلال هم صورت گیرد جایز نیست.
فاضل: : اگر با مقدمات حلال هم صورت گیرد محل اشکال است.

استفتاءات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سوءالات دینی.

خانمی تخمک برای بچه دار شدن ندارد لذا اسپرم شوهرش را با تخمک زن دیگری بارور میکنند ودر رحم خانم (همسر) قرار میدهند.فرزند از کدامیک از این سه نفر (صاحب اسپرم .صاحب تخمک .صاحب رحم ) ارث میبرد وبالعکس؟
خامنه ای .مظاهری . مکارم .علوی گرگانی : از صاحب اسپرم وصاحب تخمک ارث میبرد

بهجت:از هر سه ارث میبرد .در مورد صاحب تخمک .صاحب رحم احوط است.
فاضل: از صاحب اسپرم وصاحب تخمک ارث میبرد نسبت به صاحب رحم مصالحه شود.
وحید.سیستانی: از صاحب اسپرم وصاحب رحم ارث میبرد نسبت به صاحب تخمک مصالحه شود.
تبریزی:از صاحب اسپرم وصاحب رحم ارث میبرد
نوری:ارث نمیبرد مگر در مورد وطی به شبهه.
استفتاءات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سوءالات

خانمی تخمک برای بچه دار شدن ندارد لذا اسپرم شوهرش را با تخمک زن دیگری بارور میکنند ودر رحم خانم (همسر) قرار میدهند.فرزند با کدامیک از این سه نفر (صاحب اسپرم .صاحب تخمک .صاحب رحم ) محرم است

وحید.سیستانی: به صاحب اسپرم وصاحب رحم محرم است ونسبت به صاحب تخمک احتیاط شود.
تبریزی: به صاحب اسپرم وصاحب رحم محرم است
مکارم .علوی گرگانی .فاضل : به صاحب اسپرم وصاحب رحم و صاحب تخمک محرم است
نوری .مظاهری: به صاحب اسپرم وصاحب تخمک محرم است
خامنه ای.بهجت: به صاحب اسپرم وصاحب تخمک محرم است ونسبت به صاحب رحم احتیاط شود.
استفتاءات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگویی به سوءالات دینی

نیایش سبز;8434 نوشت:
استفاده از سرم و آمپول در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟

با عر ض سلام وتشكر از سوالات خوب شما جنابِ(نيايش سبز)
استفاده از سرم، بنابر احتياط واجب بايد پرهيز كرد
وهمچنين در مورد امپول اگر جنبه غذائي وتقويتي ويا وريدي باشد بنابر احتياط واجب بايد از تزريق ان پرهيز كرد
لازم به ذكر است پاسخ ياد شده از نظر مقام معظم رهبري مي باشد اگر مقلد غير رهبري هستيد نا م مرجع را ارسال كنيدتا پاسختان داده شود
.
اجوبه رهبري س:767
با تشكر

گرفتن پول اضافه از بیمار علاوه بر دستمزد متعارف بیمارستان که معروف به زیر میزی شده چه حکمی دارد؟

محمد;8957 نوشت:
گرفتن پول اضافه از بیمار علاوه بر دستمزد متعارف بیمارستان که معروف به زیر میزی شده چه حکمی دارد؟

س/424 از كتاب استفتائات جديد ج/1 از مقام معظم رهبري استفاء شده است:
سوال: همانطوري كه به احتمال زياد شنيده ايد اكثر پزشكان از بيماراني كه ميخواهند عمل كنند مبلغي پول به عنوان حق الزحمه عمل جراحي ( كه به زير ميزي مشهور شده )مي گيرند حال مي خواستم بدانم اين پول چه حكمي دارد؟حلال است يا حرام؟
جواب:پزشك اگر كارمند دولت در بيمارستان باشد كه حقوق خود را از صندوق دولت دريافت مي كند ويا عمل جراحي را بر اساس دريافت اجرت عمل ازشركت بيمه دريافت مي كند حق مطالبه مبلغ اضافي از بيمار را ندارد( در غير اينصورت مانعي ندارد مثلا با بيمارستان قرارداد بسته كه ساعاتي را در بيمارستان به عنوان اجاره (شخصا اتاق عمل را اجاره كند كار كند وحق الاجاره اتاق عمل را بدهد اشكال ندارد)

با توجه به این که عموم جراحان ( چون این موضوع زیرمیزی در باره ی جراحی ها و خصوصا جراحی های بزرگ مثل قلب مصداق پیدا می کند ) بابت جراحی مبلغی تحت عنوان حق العمل از بیمارستان دریافت می کنند ، گرفتن زیر میزی از بیمار نمونه و مصداق بارز " سوء استفاده از اضطرار " است و به باور شخصی بنده در حد یک جنایت است .

بنام خدا
سوال:Gol:

ویرایش حکم الکل
ایاالکل صنعتی مورد استفاده درازمایشگاه ها والکلی که در تزریقات ومانند ان بکار میرود نجس است؟

اگر معلوم نیست که الکل مست کنننده و از چیز مایع بدست آمده محکوم به طهارت است

استفتائات امام ج1 ص100 س260

استفتا ئات رهبری س63ص305

ویرایش توسط مولا

هو العالم

آیا جهت درمان نازایی می توان به انجام آزمایشات و سونوگرافی و... که مستلزم لمس یا نگاه است (البته توسط دکتر خانم)مبادرت نمود؟:Gig:

لمس ونظر پزشک خانم به بیمار خانم ،جایز نیست مگر در موارد ضرورت (ضرورت :یعنی تشخیص بیماری ودرمان ان متوقف بر لمس ونظر باشد وحدود ضرورت بستگی به مقدار ،نیاز دارد) لذا اگر معاینه پزشک به طور غیر مستقیم مثلا با اینه امکان داشته باشد ونگاه کردن مستقیم ولمس ،ضرورت نداشته باشد این کار جایز نیست .

استفتائات رهبری / م 1295و 1296 و 1298 .

zdzdzd;29558 نوشت:
آیا جهت درمان نازایی می توان به انجام آزمایشات و سونوگرافی و... که مستلزم لمس یا نگاه است (البته توسط دکتر خانم)مبادرت نمود؟

لطفا مرجع تقليد خود را معرفي نماييد تا بهتر بتوان پاسخ داد :

اگر دكتر و مريض هر دو خانم هستند ، نگاه به عورتين (در ضمن سونوگرافي و ...)
به شرط ضرورت ( مثلا دكتر محرمي پيدا نشود )
و اكتفاء به حداقل (يعني اگر مثلا با نگاه ممكن است ، لمس نكند يا به عكس )
و عدم قصد لذت (جنسي)
جايز است.
منبع : رساله مراجع - احكام نگاه كردن
استفتائات مراجع مختلف - احكام پزشكي
استفتائات مراجع مختلف - احكام نگاه كردن

zdzdzd;29558 نوشت:
هو العالم آیا جهت درمان نازایی می توان به انجام آزمایشات و سونوگرافی و... که مستلزم لمس یا نگاه است (البته توسط دکتر خانم)مبادرت نمود؟

نام مرجع خودتانرا بنويسيدولي طبق نظر رهبري وامام اين است؛
با تشكر از سوال شما و تشكر از كارشناس محترم
عرفات وهمچنين تشكر از جناب عاشق
احتراماً
اگر انجام ازمايشگاهي وسونوگرافي موجب ديدن ويا لمس عورت زن توسط متخصص زن شود در صورتي جايز است كه؛
اولا ضرورت باشد
(ضرورت :یعنی تشخیص بیماری ودرمان ان متوقف بر لمس ونظر باشد وحدود ضرورت بستگی به مقدار ،نیاز دارد)
ثانيا؛پزشك زن به قصد ريبه نگاه نكند(2438 ازرساله امام)
ثالثاً؛اگر انسان براى معالجه كسى ناچار شود كه به عورت او نگاه كند، بنابر احتياط واجب بايد آئينه را در مقابل گذاشته و در آن نگاه كند ولى اگر چاره‏اى جز نگاه كردن به عورت نباشد اشكال ندارد.(2442 از رساله امام)
رابعاً؛اگر بانگاه كردن بتواند معالجه كندنمي تواند دست بزند واگر با دست زدن امكان معالجه باشد نمي تواندنگاه كند(2441 ازرساله امام)
ادرس ؛رساله امام احكام نگاه و اجوبه رهبري در مسائل متفرقه پزشكي1295 به بعد

اسراء;1990 نوشت:
تبصره: هرچیزی که دردین حرام شمرده شده،استفاده از ان به عنوان درمان با شرائط یاد شده جایز است

پس اگر بنا به این حرف باشد اگر پزشکان تنها راه درمان یک بیمار را خوردن مشروب (!!!) تا زمانی که بیمار بهبود یابد بدانند خوردن مشروب عیبی ندارد!!!

درحالی که سخن از معصومین خود داریم که خداوند در حرام شفاء قرار نمیدهد؟؟؟؟

با سلام وتشكر از سوال شما

در خصوص جواز مداواي مريض به وسيله مسكرات از جمله شراب شرايطي بايد لحاظ شود :

1-يقين داشته باشيم كه بيماري از اين (شرب خمر) طريق علاج مي يابد.
2-ويقين داشته باشيم كه در صورت عدم معالجه بوسيله شراب فرد به هلاكت مي رسد و يا مرگ او نزديك مي شود .
3- علاج بيماري منحصر به خوردن شراب باشد و از طريق ديگري ممكن نباشد ولو اينكه اين انحصار توسط پزشكان حاذق ومتخصص وبه طريق اولي متدين تعين پيدا كند.
4- بخاطر حرمت شرب خمر ،در شروع بيماري نبايد سريعا اقدام به مدوا با شراب كرد مگر اينكه بواسطه ترك مداوا بوسيله شراب ،اثار هلاك شدن ومانند ان را در خود ببيند.
5-ودر صورت عدم يقين به هلاكت ومانند ان وعدم تشخيص پزشك حاذق و.....بايد بر صبر بيماري كند .
6-وبايد در دوره درمان به مقدار ضرورت از شراب استفاده كند وبيشتر از مقدار ضرورت وبعد از برطرف شدن زمان ضرورت ديگر مجاز به مصرف شراب نمي باشد .

امام خميني"ره" /تحرير الوسيله /ج2 / كتاب الاطعمه والاشربه / القول في غير الحيوان / م 33 و 35.

عرفات;89016 نوشت:
با سلام وتشكر از سوال شما در خصوص جواز مداواي مريض به وسيله مسكرات از جمله شراب شرايطي بايد لحاظ شود : 1-يقين داشته باشيم كه بيماري از اين (شرب خمر) طريق علاج مي يابد. 2-ويقين داشته باشيم كه در صورت عدم معالجه بوسيله شراب فرد به هلاكت مي رسد و يا مرگ او نزديك مي شود . 3- علاج بيماري منحصر به خوردن شراب باشد و از طريق ديگري ممكن نباشد ولو اينكه اين انحصار توسط پزشكان حاذق ومتخصص وبه طريق اولي متدين تعين پيدا كند. 4- بخاطر حرمت شرب خمر ،در شروع بيماري نبايد سريعا اقدام به مدوا با شراب كرد مگر اينكه بواسطه ترك مداوا بوسيله شراب ،اثار هلاك شدن ومانند ان را در خود ببيند. 5-ودر صورت عدم يقين به هلاكت ومانند ان وعدم تشخيص پزشك حاذق و.....بايد بر صبر بيماري كند . 6-وبايد در دوره درمان به مقدار ضرورت از شراب استفاده كند وبيشتر از مقدار ضرورت وبعد از برطرف شدن زمان ضرورت ديگر مجاز به مصرف شراب نمي باشد . امام "ره" /تحرير الوسيله /ج2 / م 33 و 35.

سلام بر شما استاد عرفات
از پاسختون بسیار ممنونم:Gol:

اما مگر روایت نداریم که خداوند در حرام, شفاء قرار نمیدهد؟؟؟

با تشكر از جناب hedi

اينگونه روايات ناظر به مسائل اخلاقي است واينكه در اين روايت تصريح برعدم شفا در حرام شده ،چه بسا منظور روايت، عدم شفا كامل باشد وبحث وجوب و حرمت احكام شرعي از ايات قران وساير روايات توسط مجتهدين استنباط مي شود مانند خوردن ميته (مردار) كه بنا ايه 3سوره مائده حرام است ولي در اضطرار خوردن ان مجاز مي شود .

حکم وجود الکل در دارو چیست؟

[="Tahoma"][="Black"]

hoomanb;280862 نوشت:
حکم وجود الکل در دارو چیست؟

با تشکر از سئوال شما

لطفا برای مطالعه پاسخ این سئوال ، تاپیک زیر خصوصا پست های کارشناسان را ملاحظه بفرمایید:

http://www.askdin.com/thread16186.html

همیشه سالم و موفق باشید[/]

مرجع: آقای مکارم

در این مورد همه چیز مشخصه و نیازی نیست خودتان را به راه دیگه بزنید (به طور کاملا مشخص اشاره شده که این دارو حاوی 5.26 درصد اتانول (الکل میوه) می باشد)
جواب صریح بدهید لطفا

hoomanb;281433 نوشت:
مرجع: آقای مکارم
hoomanb;281437 نوشت:
در این مورد همه چیز مشخصه و نیازی نیست خودتان را به راه دیگه بزنید (به طور کاملا مشخص اشاره شده که این دارو حاوی 5.26 درصد اتانول (الکل میوه) می باشد) جواب صریح بدهید لطفا

با سلام و عرض ادب

1.در صورتى که از الکلهاى مست کننده و در غلظت هاى قابل شرب باشد، تنها وقتى جایز است که داروى منحصر به فرد محسوب شود و جانشینى نداشته باشد. 2- اگر از الکلهاى طبى در آن استفاده شود که در شرایط فعلى جنبه مایع مسکر ندارد اشکالى ندارد.

پایگاه اطلاع رسانی آیه الله مکارم به آدرس:
http://makarem.ir/websites/farsi/estefta/index.php

آیا مراجعه بیمار خانم به پزشک مرد، باعث حرام شدن دستمزد پزشک مرد نمی شود ؟
با تشکر
مرجع تقلید آیت الله خامنه ای.

[="Tahoma"][="Black"]

بانو;659986 نوشت:
آیا مراجعه بیمار خانم به پزشک مرد، باعث حرام شدن دستمزد پزشک مرد نمی شود ؟
با تشکر
مرجع تقلید آیت الله خامنه ای.

با تشکر از سؤال شما

اگر به صورتی باشد که معاینه پزشک حرام گردد ، پولی هم که از راه حرام بدست آید ، حرام خواهد بود.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

اسراء;2645 نوشت:
اگریقین داشته که الکل از مایع مست کننده تهیه نشده ، پاک است.1

با سلام و خسته نباشید
بنده خدایی که می خواد آمپول بزنه یا هر تزریق دیگه ای انجام بده از کجاو چطور باید یقین کنه که از مایع مست کننده تهیه نشده؟
با تشکر
طاعاتتون قبول و خدا قوت

[="Tahoma"][="Black"]

golsa;700167 نوشت:
با سلام و خسته نباشید
بنده خدایی که می خواد آمپول بزنه یا هر تزریق دیگه ای انجام بده از کجاو چطور باید یقین کنه که از مایع مست کننده تهیه نشده؟
با تشکر
طاعاتتون قبول و خدا قوت

عرض سلام و احترام

اگر الكل موجود در مادۀ به دست آمده فى نفسه مست كننده باشد، بنا بر احتياط نجس است، ولى اگر شك داشته باشيم كه فى نفسه مست كننده و يا در اصل مايع است، پاک محسوب می گردد.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
آیت الله خامنه ای ، اجوبه الاستفتائات س 306[/]

سلام در چک اپ های خانم های مخصوصا متاهل (چون لازمه که هر چند مدتی برای جلوگییری از بیماری چک بشن) توسط دکتر خانم زنان معمولا معاینه داخلی صورت میگیره گرچه مشکل مشخصی قبل از معاینه نباشد اما برای بررسی سلامت این کار لازم است و من که ندیددم هیچ دکتری اینه بگیره ،گناه این کار به گردن ماست؟
این چک آپ ها از نظر فقهی اشکالی ندارد؟

سجاد;700483 نوشت:

عرض سلام و احترام

اگر الكل موجود در مادۀ به دست آمده فى نفسه مست كننده باشد، بنا بر احتياط نجس است، ولى اگر شك داشته باشيم كه فى نفسه مست كننده و يا در اصل مايع است، پاک محسوب می گردد.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
آیت الله خامنه ای ، اجوبه الاستفتائات س 306

ببخشید دکتری واسه سنگ کلیه به یکی از بستگان مشروب (آبجو) ک الکل خیلی کمی داره پیشنهاد کرده ک درصد الکل ناچیزه و با توجه به این ک مست نمیکنه اونم به مقدار کم ک ایشون میخوره چ حکمی داره؟
مرجع ایشون:مکارم

[="Tahoma"][="Black"]

شکر گزار;700922 نوشت:
سلام در چک اپ های خانم های مخصوصا متاهل (چون لازمه که هر چند مدتی برای جلوگییری از بیماری چک بشن) توسط دکتر خانم زنان معمولا معاینه داخلی صورت میگیره گرچه مشکل مشخصی قبل از معاینه نباشد اما برای بررسی سلامت این کار لازم است و من که ندیددم هیچ دکتری اینه بگیره ،گناه این کار به گردن ماست؟
این چک آپ ها از نظر فقهی اشکالی ندارد؟

عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

اگر چک آپ واقعا ضرورت داشته باشد (عرف عقلاء بگویند ضروری است) و نتوان بدون معاینه داخلی ، مشکل را حل کرد ، از نظر فقهی هم مانعی ندارد .

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
استفتاء از دفاتر مراجع عظام قم[/]

[="Tahoma"][="Black"]

monji-sec;700930 نوشت:
ببخشید دکتری واسه سنگ کلیه به یکی از بستگان مشروب (آبجو) ک الکل خیلی کمی داره پیشنهاد کرده ک درصد الکل ناچیزه و با توجه به این ک مست نمیکنه اونم به مقدار کم ک ایشون میخوره چ حکمی داره؟
مرجع ایشون:مکارم

با تشکر از سؤال شما

تنها وقتى جایز است که داروى منحصر به فرد محسوب شود و جانشینى نداشته باشد.

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
آيت الله مکارم، استفتائات جديد، ج‏2، ص: 495،[/]

موضوع قفل شده است