جمع بندی احکام نون ساکنه در سوره مبارکه طور

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام نون ساکنه در سوره مبارکه طور
بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد احکام نون ساکنه در سوره طور را میخواهم بدانم
موضوعات مشابه: 
با نام و یاد دوست           کارشناس بحث: استاد میقات
احکام نون ساکنه در سوره طور را میخواهم بدانم
  با سلام و درود از نظر تجویدی، نون ساکن وقتی به حروف 28 گانه برسد، چهار حالت و حکم پیدا می کند: إظهار، إدغام، إقلاب (قلب به میم)، إخفاء   اظهار؛ آشکار کردن نون ساکن وقتی به حروف حلقی (همزه، هاء، عین، غین، حاء، خاء) برسد اظهار می شود یعنی به صورت عادی و واضح و بدون مکث کردن، ادا می شود.   ادغام؛ در هم کردن حروف نون ساکن وقتی به حروف یرملون (ی، ر، م، ل، و، ن) برسد، ادغام می شود یعنی نون خوانده نمی شود و مشدد می شود.   اقلاب؛ تبدیل و دگرگون کردن نون ساکن وقتی به حرف باء برسد، قلب به میم می شود.   اخفاء؛ مخفی و پنهان کردن نون ساکن وقتی به بقیه حروف برسد، به صورت غُنه یعنی صوت از بینی خارج و پنهانی ادا می شود.   مواردی که در این سوره شریفه به نظرم رسید، بدین شرح است: «مَنشُور» آیه 3 / اخفاء «مِن دافع» آیه 8 / اخفاء «کُنتُم» آیات 14، 16، 19 / اخفاء «أَنتُم» آیه 15 / اخفاء «مِن عَمَلِهِم» آیه 21 / اظهار «من شَیء» آیه 21 / اخفاء «مِن قَبل» آیه 28 / اخفاء «أنتَ» آیه 29 / اخفاء «إن کانوا» آیه 34 / اخفاء «مِن غَیر» آیه 35 / اظهار «عِندَهُم» آیات 37 و 41 / اخفاء «مِن مَّغرم» آیه 40 / ادغام «إن یَّروا» آیه 44 / ادغام «عَنهُم» آیه 46 / اظهار    
میقات said in احکام نون ساکنه در سوره طور
احکام نون ساکنه در سوره طور را میخواهم بدانم
  با سلام و درود از نظر تجویدی، نون ساکن وقتی به حروف 28 گانه برسد، چهار حالت و حکم پیدا می کند: إظهار، إدغام، إقلاب (قلب به میم)، إخفاء   اظهار؛ آشکار کردن نون ساکن وقتی به حروف حلقی (همزه، هاء، عین، غین، حاء، خاء) برسد اظهار می شود یعنی به صورت عادی و واضح و بدون مکث کردن، ادا می شود.   ادغام؛ در هم کردن حروف نون ساکن وقتی به حروف یرملون (ی، ر، م، ل، و، ن) برسد، ادغام می شود یعنی نون خوانده نمی شود و مشدد می شود.   اقلاب؛ تبدیل و دگرگون کردن نون ساکن وقتی به حرف باء برسد، قلب به میم می شود.   اخفاء؛ مخفی و پنهان کردن نون ساکن وقتی به بقیه حروف برسد، به صورت غُنه یعنی صوت از بینی خارج و پنهانی ادا می شود.   مواردی که در این سوره شریفه به نظرم رسید، بدین شرح است: «مَنشُور» آیه 3 / اخفاء «مِن دافع» آیه 8 / اخفاء «کُنتُم» آیات 14، 16، 19 / اخفاء «أَنتُم» آیه 15 / اخفاء «مِن عَمَلِهِم» آیه 21 / اظهار «من شَیء» آیه 21 / اخفاء «مِن قَبل» آیه 28 / اخفاء «أنتَ» آیه 29 / اخفاء «إن کانوا» آیه 34 / اخفاء «مِن غَیر» آیه 35 / اظهار «عِندَهُم» آیات 37 و 41 / اخفاء «مِن مَّغرم» آیه 40 / ادغام «إن یَّروا» آیه 44 / ادغام «عَنهُم» آیه 46 / اظهار    
بسم الله الرحمن الرحیم با تشکرات فراوان بسیار سپاسگذارم  
جمع بندی پرسش: موارد احکام نون ساکنه در سوره «طور» کدامند؟ پاسخ: از نظر تجویدی، نون ساکن وقتی به حروف 28 گانه برسد، چهار حالت و حکم پیدا می کند: إظهار، إدغام، إقلاب (قلب به میم)، إخفاء ـ اظهار؛ آشکار کردن نون ساکن وقتی به حروف حلقی (همزه، هاء، عین، غین، حاء، خاء) برسد اظهار می شود یعنی به صورت عادی و واضح و بدون مکث کردن، ادا می شود. ـ ادغام؛ در هم کردن حروف نون ساکن وقتی به حروف یرملون (ی، ر، م، ل، و، ن) برسد، ادغام می شود یعنی نون خوانده نمی شود و مشدد می شود. ـ اقلاب؛ تبدیل و دگرگون کردن نون ساکن وقتی به حرف باء برسد، قلب به میم می شود. ـ اخفاء؛ مخفی و پنهان کردن نون ساکن وقتی به بقیه حروف برسد، به صورت غُنه یعنی صوت از بینی خارج و پنهانی ادا می شود.   مواردی که در این سوره شریفه به نظرم رسید، بدین شرح است: «مَنشُور» آیه 3 / اخفاء «مِن دافع» آیه 8 / اخفاء «کُنتُم» آیات 14، 16، 19 / اخفاء «أَنتُم» آیه 15 / اخفاء «مِن عَمَلِهِم» آیه 21 / اظهار «من شَیء» آیه 21 / اخفاء «مِن قَبل» آیه 28 / اخفاء «أنتَ» آیه 29 / اخفاء «إن کانوا» آیه 34 / اخفاء «مِن غَیر» آیه 35 / اظهار «عِندَهُم» آیات 37 و 41 / اخفاء «مِن مَّغرم» آیه 40 / ادغام «إن یَّروا» آیه 44 / ادغام «عَنهُم» آیه 46 / اظهار    
موضوع قفل شده است