احکام زنان

تب‌های اولیه

67 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام زنان

ایا زنان در خواب جنب میشوند .حکمش چیست. در صورت شک زیاد چه باید کرد

زنان جنب میشوند و منی هم دارند اما محتلم (دیدن خواب و جنابت در پی آن!) ظاهرا ندارند.

حکمتش مثل همه احکام بر ما پوشیده است اما فوایدی که بر آن مترتب است؛ از آن جمله بیانی است که آقای ذستغیب در کتاب تفسیر سوره نجم دارد :

یکی از فواید احتلام این است که ببینی از چه تشکیل شده ای و اینقدر بخود مغرور نشوی.

گذشته از این فایده معنوی ، فواید مادی آن نیز بر کسی پوشیده نیست؛ پر شدن غدد مربوطه و لزوم تخلیه آن. و این هم بدلیل مکانیزم خلقت بدن مرد است.

راه تشخیص منی واحتلام در زن چیست؟:Gol:
همه مراجع ( به جز تبریزی . بهجت .ونوری) = خروج ترشحات زن اگر همراه با شهوت(اوج لذت جنسی) باشدحکم به جنابت میشود لازم نیست بدن سست شودوبا جستن بیرون اید
اقای بهجت :خروج ترشح زن +با شهوت+با جستن=حکم به منی می شود اگر هیچ یک از دوعلامت یایکی از انهاد را نداشت.حکم به منی نمیشود مگر انکه ازراه دیگری یقین پیدا کند
اقای تبریزی و نوری:خروج ترشحات زن+با شهوت+بدن سست شود=حکم به منی میشود اگر هیچ یک از دوعلامت یایکی از انهارا نداشت.حکم به منی نمیشود مگر انکه ازراه دیگری یقین پیدا کند

:Gol:نکته:در مواردی که شک به جنابت دارندپاک است ونیارزی به غسل ندارد
مواردی که یقین به جنابت شد غسل دارد


بنام خدا
ترشحات زنانه :Gol:
ایا ترشحات و رطوبتهائی که ازبانوان خارج میشود،پاک است؟
همه مراجع: ترشحات مزبورپاک است وغسل ندارد،مگر اینکه یقین کنند بول یا منی است

[=Times New Roman]بنام خدا
[=Times New Roman]سوال:Gol:
[=Times New Roman]همخوانی زنان
[=Times New Roman]هم خوانی زنان ویا زنان ومردان در سرودها وتواشیح،چه حکمی دارد وایا شنیدن ان جایزاست؟
[=Times New Roman] همه مراجع(به جز بهجت،صافی ومکارم):اگر به صورت غنا نباشد و باعث تهییج شهوت ومفسده نگردد،اشکال ندارد.1
[=Times New Roman]بهجت،صافی ومکارم:اگر باعث مفسده شود،حرام است وبدون ان نیز بنا براحتیاط واجب ،جایز نیست 2
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]1- امام استفتائات ج3 س64 ودفترامام، تبریزی،استفتئات س.1058 خامنه ای:س1145 :نوری: استفتائات ، ج2س.455و545و549 سیستانی،س6 ودفتر سیستانی فاضل،جامع المسائل ج1 س1722 و977 ودفتر وحید

[=Times New Roman]بنام خدا
[=Times New Roman]در چه مواردی زن ناشزه می شود؟:Gol:
[=Times New Roman]1-عدم تمکین زن از شوهر
[=Times New Roman]2-خارج شدن از خانه بدون اذن ورضایت شوهر.
[=Times New Roman]3-پاک نکردن خود ازهر انچه باعث دور کردن شوهر از تمتعات ولذات می گردد.
[=Times New Roman]4-ترک نظافت ویا ترک ارایش،اگر شوهر انرا طلب کند.
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]مسئله 1-اگراز خانمی نشانه های نشوز ونافرمانی ظاهر شد،مثلا در حرف زدن وانجام کارها بسیار تند وخشن عمل کرد ویا با شوهر قهر کند ویا خدای نا خواسته به شوهر اهانت کند،شوهر باید اورا نصیحت کند.
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]مسئله 2-اگر زن نصیحت شوهر(که در مسئله پیش گفته شد) را نشنود ویکی از کارهائی که باعث نشوز او را انجامدهد(مثلا بدوناذن شوهراز منزل خارج شود ویا خودرا برای استمتاعات شوهر مهیا نکند و..)در این صورت مرد میتوااند با اوقهر کند واز همخوابی با او دوری کند؛ یعنی یا در رختخواب به او پشت کند ویا اصلا نزد او نخوابد.
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]مسئله3-اگرزن با قهر کردن نیز دست از نافرمانی شوهر برنداشت ،مرد می تواند به اندازه ای که باعث تنبه و ترک نافرمانی او گردد ویراتنبیه کند،ولی بیش از ان جایز نیست واگر باز هم زن تمکین نکرد میتوان تنبیه را بیشتر کند.البته به شرط اینکه قرمزوکبود،ویا موجب جراحت بدن او نشود.
[=Times New Roman]مسئله4-اگر تنببیه زن بیش از حد لازم باشد ویاباعث کبود شدن و یا جراحت گردد،علاوه براینکه شوهر معصیت کرده است باید دیه ان را نیز به زن بپردازد.
[=Times New Roman]مسئله5-باید این تنبیه به قصداصلاح زن باشد نه برای تشفی خاطر ویا انتقام وامثال ان.
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]نتیجه:
[=Times New Roman]اولا :نمیتوانند زن خودرا به هر بهانه ای تنبیه کنند، بلکه این حکم فقط در نا فرمانیها ئی است که مو جب نشوز زن می گردد
[=Times New Roman]ثانیا :همواره باید ابتدا زن را نصیحت اگر موثر نشد با او قهر کرد واگر موثر نشد می توان اورا با شرائطگفته شده،تنبیه نمود.
[=Times New Roman]ثالثا :مردان نمی توانند به هر مقداری که میخواهند زن را تنبیه کنند بلکه باید به اندازهای باشد که زن از نافرمانی دست بردارد
[=Times New Roman]رابعا :نباید به قدری باشد که باعث قرمز شدن بدن یا کبود شدن ان گردد
[=Times New Roman]خامسا::باید به قصد اصلاح زن باشد
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]
[=Times New Roman]امام:تحریر- کتاب نکاح ، القول فی النشوز، م،1
[=Times New Roman]سیستانی:منهاج الصالحین؛ج3 م:353
[=Times New Roman]فاضل:شرح تحریر الوسیله،کتاب نکاح ،ص468
[=Times New Roman]مکارم:استفتائ.
[=Times New Roman]عروه الوثقی ؛بحث نکاح؛ القل فی النشوز

بنام خدا
سوال:Gol:
اگر زن درامد کافی داشته باشد، ایا شوهر میتواند از پرداخت نفقه به همسر خوداری کند؟
همه مراجع:خیر؛هر چند زن درامد کافی نیز داشته باشد،باز نفقه او بر شوهر واجب است1


111امام تحریر ج2 النفقات صافی هدایه العباد؛ج2 م19 تبریزی،منهاج الصالحین ج2 م1418وحید منهاج الصالحین ج3 م433فاضل جامع ال مسائل ج2س1310 سیستانی منهاج الصالحین ج3 م433 ودفتر خامنه ای نوری مکارم وبهجت

1.بلوغ پسران : 15سال قمری برابربا 14سال و6ماه و17 روز شمسی.

2.دختران: 9سال قمری برابر با 8سال و8 ماه و 22روز شمسی.

3.سن یائسگی غیر سادات : 50سال قمری برابر با 48سال و6ماه شمسی.

4.سن یا ئسگی سا دات :60سال قنمری برابر با58سال و77روز و12ساعت شمسی.

درخونی که زن بعد از سن ئائسگی می بیند وشرائط وصفات حیض رادارد چند تظر است.

5.استحاضه است:امام.فاضل.صافی.نوری.اراکی.گلپایگانی

رهبری:بنابراحتیاط واجب جمع بین تروک حائض واعمال مستحاضه کند.

6.بنابراحنتیاط واجب از50 تا60سالگی جمع بین تروک حائض واعمال مستحاضه کند وبعد از ان حیض نیست :تبریزی .وحید خوئی

7.تا60سالگی حیض وبعد از ان حیض نیست : سیستانی وبهجت وزنجانی

8.تا زما نی که صفات حیض رادارد حیض است وین دخالتی ندارد : مکارم

جامع المسائل /ج1/ص252ومنهاج/ج1.ودفتر استفتائات مراجع.

تذکر:
علاوه بر سن دو نشانه دیگر برای بلوغ دختران و پسران وجود دارد .

1. روییدن موی خشن زیر شکم .

2.بیرون آمدن منی.

هریک از این سه نشانه به تنهایی علامت بلوغ می باشد.

آنچه گفته شد نظر همه مراجع به جز آیت الله سیستانی می باشد . ایشان نشانه

بلوغ در دختر را تنها به تمام شدن نه سال قمری می داند.

رساله مراجع / ج 1 / م 2252

نشانه های بلوغ در پسران یکی از3چیز است:
1-روئیدن موی درشت وخشن زیر شکم
2-بیرون امدن منی
3-تمام شدن 15 سال قمری
تذکر:هر یک از این 3 نشانه به تنهایی علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف است


رساله مراجع،م2225

آيا ديدن خون حيض در دخترى كه نمى‏داند نه سال او تمام شده يا نه (مثلاً تاريخ ولادتش را فراموش كرده است)، مى‏تواند نشانه بلوغ باشد؟
همه مراجع (به جز صافى و فاضل):اگر نشانه‏هاى حيض را داشته باشد (و اطمينان به حيض بودن پيدا كند)، نشانه بلوغ او محسوب مى‏شود. توضيح‏المسائل مراجع، م 438؛ وحيد، توضيح‏المسائل، م 444؛ بهجت، استفتاءات، ج 1، س 1001.
آيات عظام صافى و فاضل:بنابر احتياط واجب، نمى‏تواند نشانه بلوغ او محسوب شود.صافى، هداية العباد، ج 1، م 217؛ فاضل، تعليقات على العروة، ح 1، م 701.

در چه صورت عادت ماهانه زن به هم مى‏خورد؟

همه مراجع: زنی که در حیض عادت دارد (وقتیه وعددیه ،وقتیه،عددیه)اگر دو ماه پشت سر

هم بر خلاف عادت ماهانه خود خونى ببيند كه در عدد يا وقت يا هر دو يكى باشد، عادت قبلى

به هم مى‏خورد و به عادت جديد تغيير پيدا مى‏كند.

.توضيح‏المسائل مراجع، م 501 و بهجت، استفتاءات، ج 1، س 932 و دفتر: خامنه ای


تذکر:اگر خانم يك ماه بر خلاف عادت پيشين خود خون ببيند، عادت او تغيير نمى‏كند.

دیدن دندان زن نامحرم در حال خندیدن توسط نا محرم چه حکمی دارد؟
امام ، نوری، رهبری ،سیستانی، مکارم، بهجت وتبریزی: با ریبه وفساد جایز نیست .
صافی:جایز نیست
فاضل :بنابر احتیاط وجوبی جایز نیست.
[=tahoma][=&quot]استفتائات کتبی موجود درمرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی[/][/]


حكم راههای جلوگیری از بارداری
بستن لوله برای اقایان وخانمهاچه حکمی دارد؟
رهبری: بستن لوله برای جلوگیری از حمل اگر برای غرض عقلائی حلال و مصون از ضرر معتنی به باشد ودر مورد زنها با اجازه شوهر باشد منع شرعی ندارد.
سیستانی: جایز است مگراینکه مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد که دراین صورت جایز نیست ولی اگر نگاه حرام در صورتی که اضطرارباشد (مثل اینکه منع بارداری برای زن ضرورت داشته باشدوراهی دیگر نباشد)این نگاه اشکال ندارد.
بقیه مراجع : بستن لوله بطور موقت باشد (ومستلزم نگاه یا لمس حرام نباشد1) اشکالی ندارد وبطور دائم حرام است مگر اينكه حمل براي زن موجب خطر نفس يا حرج شديدباشد بستن لوله هاي رحم مانعي ندارد
1(تبريزي: بنابر احتياط واجب بطور مطلق(حتي مسلزم نظر ولمس حرام نباشدمثلا شوهرش دكتر است وبخواهد اين عمل را انجام دهد) جايز نيست

[=tahoma][=&quot]استفتائات کتبی موجود در مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی [/][/]
[=tahoma][=&quot]
[/]
[/]

انواع غسل های بانوان چیست؟
اقسام غسل:1-غسل های واجب
2-غسل های مستحب

اما غسل های واجب:1-مشترک بین مردان وزنان
2-مخصوص بانوان

و اما غسلهای مشترک :1-جنابت 2-میت 3-مس میت
و اما غسلهای مختص :1-حیض 2-استحاضه 3-نفاس

انواع غسل های مستحب :1-زمانی:که به جهت زمان خاص مستحب می شود.مثل: غسل روز جمعه ،غسل شب قدر وروز عرفه
2-مکانی:که به جهت رفتن به مکان خاص مستحب می شود.
مثل:رفتن به مسجد الحرام
3-فعلی :که به جهت انجام کار خاصی مستحب می شود.
مثل:غسل احرام یا عمره.

تحریر الوسیله/ج1/کتاب الطهاره/فصل فی الا غسال /ص36والقول فی الاغسال المندوبه/ص97.

با سلام دختری 25 ساله و مجرد هستم و از اقای مکام تقلید میکنم. می خوام بدونم اگه با یاد اوری یه صحنه شهوت امیز (البته بدون اینکه به اوج لذت جنسی برسیم ) اصطلاحآ" تو دل خالی بشه و مایعی از ما خاج بشه ایا غسل داره؟

[=Palatino Linotype]

dearmaryam84;12913 نوشت:
با سلام دختری 25 ساله و مجرد هستم و از اقای مکام تقلید میکنم. می خوام بدونم اگه با یاد اوری یه صحنه شهوت امیز (البته بدون اینکه به اوج لذت جنسی برسیم ) اصطلاحآ" تو دل خالی بشه و مایعی از ما خاج بشه ایا غسل داره؟


ضمن عرض سلام وخير مقدم به شما كاربر محترم سركارdearmaryam84
احتراما:
اگر رطوبت زماني بيرون ايد كه به اوج شهوت جنسي رسيده است ،در حكم مني است.( ونياز به غسل دارد ودر غيراينصورت حتي درموردِ شكِ در جنابت نياز به غسل ندارد وپاك است).
رساله اقاي مكارم م/361

با سلام و تشكرآيا براي مردان هم همين حكم را دارد منظورم سوال خانم dearmaryam84 است(مایعی از ما خاج بشه )________________________________گوش دادن به صداي قرآن براي مردم سنگين ولي گوش دادن چيزهاي باطل آسان و فرح بخش است

saeed 67;21771 نوشت:
با سلام و تشكرآيا براي مردان هم همين حكم را دارد منظورم سوال خانم dearmaryam84 است(مایعی از ما خاج بشه )________________________________گوش دادن به صداي قرآن براي مردم سنگين ولي گوش دادن چيزهاي باطل آسان و فرح بخش است
[=courier new][=&quot]
[/][/]

[=courier new][=&quot] [/][/][=courier new][=&quot]س [/][=&quot]177: [/][=&quot]در چه صورتى حكم مى‏شود كه رطوبت خارج شده از مرد منى است؟[/][=&quot][/][/]
[=courier new][=&quot] [/][=&quot]ج[/][=&quot]: [/][=&quot]اگر همراه با شهوت، جستن و سست شدن بدن باشد، حكم منى را دارد[/][=&quot].[/][/]
[=courier new][=&quot]
[/]
[/]

[=courier new][=&quot]اگر رطوبت خارج شده با علائم بالا باشد حكم به جنابت مي شودوالا پاك است ودر موارد شك در جنابت هم، پاك است[/][/]
[=courier new][=&quot]اجوبه رهبري /س/180و177
[/]
[/]

[=courier new][=&quot]
[/][/]

[=courier new][=&quot][/][/]

سلام علیکم

حکم خانومی که معذوریت شرعی دارد، جهت ورود به حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران چیست؟

التماس دعا

صدفی;28256 نوشت:
سلام علیکم

حکم خانومی که معذوریت شرعی دارد، جهت ورود به حرم حضرت معصومه و مسجد جمکران چیست؟

التماس دعا

وارد شدن شخص معذور به حرم امام زاده ها مثل حضرت معصومه(س) اشکال ندارد اما توقف در مسجد جمکران حرام است ولی اگراز یک در داخل و از دری دیگر بدون توقف خارج شوید مانعی ندارد.

توضیح المسائل مراجع ،ج1 ،م355

ورود به حرم حضرت معصومه سلام الله عليها يا هر امامزاده ديگري و توقف در آن براي حائض جايز است مگر قسمت هايي از حرم كه مسجد باشد (كه حكم مسجد را دارد )

ورود به مسجد جمكران و توقف در آن جايز نيست ولي اگر
1- از يك در وارد و از در ديگري [بدون توقف] خارج شود [عبور كند] يا
2- براي برداشتن چيزي برود مانعي ندارد

توضيح المسائل مراجع م 355

سلام علیکم

حکم استفاده از قرص های هورمونی در ایام مبارک ماه رمضان، فقط به نیت اینکه کل ماه را روزه دار باشیم، چگونه است؟

آیا برای بدن ضرری ندارد؟

استفاده از این قرص ها اشکالی ندارد و روزه هایی که در این ایام گرفته شده صحیح می باشد

صدفی;38929 نوشت:

آیا برای بدن ضرری ندارد؟

تشخیص ضرر به عهده خود شخص است همچنین می توانید از پزشک راهنمایی بخواهید

استفتائات امام،ج1،ص 316 /س=39

صدفی;38929 نوشت:
سلام علیکم

حکم استفاده از قرص های هورمونی در ایام مبارک ماه رمضان، فقط به نیت اینکه کل ماه را روزه دار باشیم، چگونه است؟

آیا برای بدن ضرری ندارد؟

صدفی;41229 نوشت:


سلام

مطلب مورد نظر شما را دیدم

اما حکم مسئله همان است تشخیص ضرر به عهده مکلف است اگر مکلف اطمینان به ضرر داشته باشد استفاده از آن ممنوع خواهد بود وگر نه از نظر شرعی اشکالی ندارد

موفق باشید

سلام بر شما
نمی دانم جای درستی را برای این سوالم انتخاب کردم یا نه
ولی ممنون می شوم در هر حال راهنمایی بفرمائید
سوالم درباره بلوغ دختر است
سن تکلیف دختر شرعا باید از 9 سالگی شروع بشد یا از زمانی که علائم بلوغ در او ایجاد می شود بالاخص سنی که حائض می شود ملاک کدام است ؟

تدبر;90072 نوشت:
سلام بر شما
نمی دانم جای درستی را برای این سوالم انتخاب کردم یا نه
ولی ممنون می شوم در هر حال راهنمایی بفرمائید
سوالم درباره بلوغ دختر است
سن تکلیف دختر شرعا باید از 9 سالگی شروع بشد یا از زمانی که علائم بلوغ در او ایجاد می شود بالاخص سنی که حائض می شود ملاک کدام است ؟

با سلام

سن تکلیف دختران 9سال قمری است .

اگر علائم بلوغ قبل ویا بعد از آن باشد ،ملاک وجوب عبادات نخواهد بود.

با استفاده از م436 رساله توضیح المسائل مراجع
مقام معظم رهبری،اجوبةالاستفتائات ،س1894.
امام خمینی (ره)،استفتائات،ج1،احکام نماز،س1.

ایا انجام دادن اپلاسیون تمام بدن برا خانم ها مشکل دارد؟

سوالایی که میپرسم پاک نکنین،به درک بیشتر مسئله کمک میکنه:

نقل قول:
[=Times New Roman]مسئله 1-اگراز خانمی نشانه های نشوز ونافرمانی ظاهر شد،مثلا در حرف زدن وانجام کارها بسیار تند وخشن عمل کرد ویا با شوهر قهر کند ویا خدای نا خواسته به شوهر اهانت کند،شوهر باید اورا نصیحت کند.
مگه نگفتین فقط در مسائل زناشویی باید تبعیت کنه؟؟؟
ایناهم بهش اضافه شد؟؟
مگه نگفتین اگه تو کارای دیگه نافرمانی کنه یا تند برخورد کنه اصلا شامل نشوز نمیشه؟؟
اونجا چیزای دیگه ای میگفتین!
http://www.askdin.com/showthread.php?t=10992
نقل قول:
[=times new roman]علاوه بر سن دو نشانه دیگر برای بلوغ دختران و پسران وجود دارد .

[=times new roman]1. روییدن موی خشن زیر شکم .

[=times new roman]2.بیرون آمدن منی.

[=times new roman]هریک از این سه نشانه به تنهایی علامت بلوغ می باشد.

[=times new roman]آنچه گفته شد نظر همه مراجع به جز آیت الله سیستانی می باشد . ایشان نشانه

[=times new roman]بلوغ در دختر را تنها به تمام شدن نه سال قمری می داند.
من از امام علی یه حدیث دیدم که میگه حیض شدن قبل نه سال قمری اصلا حیض نیست مریضی و بیماریه و عیب و ایراده!
یعنی اصلا احکام حیض رو نداره
همینجا پاسخگویی محترم جواب دادند که فقط نه سال قمری باید تمام شده باشه وگرنه حساب نمیشه:
http://www.askdin.com/showpost.php?p=105344&postcount=4
http://www.askdin.com/showthread.php?t=4166

نقل قول:
نشانه های بلوغ در پسران یکی از3چیز است:
1-روئیدن موی درشت وخشن زیر شکم
2-بیرون امدن منی
3-تمام شدن 15 سال قمری
تذکر:هر یک از این 3 نشانه به تنهایی علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف است
آخ جون! یعنی پسرا هم ممکنه زود نماز روزه گردنشون بیفته!
یعنی ممکنه یازده سالگی روزه بهشون واجب باشه.:Kaf:
پسرا باید زودتر روزه بهشون واجب بشه،حالا نماز که نیاز به بلوغ فکری داره هیچی،ولی روزه زودتر بهشون واجب بشه چون از نظر جسمی قوی ترن
نقل قول:
[=times new roman]تا60سالگی حیض وبعد از ان حیض نیست : سیستانی وبهجت وزنجانی
موقع واجب شدن قبل نه سال هم باشه دلیل بلوغه! اما موقعی که سن بالا میره و موقع از سر باز کردنه(قطع نماز و روزه در دوران حیض) حیض نیست!!!
مگه نگفتین هیچ ربطی نداره فقط و فقط سن مهمه؟
http://www.askdin.com/showthread.php?t=4166
پس چرا برای بلوغ گفتین یکی از اون نشانه ها کافیه؟؟؟ فقط آیت الله سیستانی اینو رد کردن!
یعنی غیر از نماز و روزه که تا بعد نه سالگی بهش واجب نیست،باید بقیه احکام حیض(وارد نشدن به مسجد و ..) رو رعایت کنه؟


نقل قول:
رهبری: بستن لوله برای جلوگیری از حمل اگر برای غرض عقلائی حلال و مصون از ضرر معتنی به باشد ودر مورد زنها با اجازه شوهر باشد منع شرعی ندارد.
اگه بدون اجازه شوهر این عملو انجام بده چی؟ میتونه طلاقش بده؟
اگه مردی بدون اجازه زنش این عملو انجام بده چی؟؟
چطور عمل ترمیم بکارت به خاطر اینکه مستلزم لمس نامحرمه حرامه اما عمل نازایی که مستلزم لمس نامحرمه حرام نیست؟ بعضی علما مسئله لمس نامحرم رو لحاظ کردن ولی رهبر که درباره عمل ترمیم بکارت گفتن چون مستلزم لمس نامحرمه حرامه اینجا گفتن بستن لوله ها حلاله:
http://www.askdin.com/showthread.php?t=11667&page=3
نقل قول:
سیستانی: جایز است مگراینکه مستلزم نگاه یا لمس حرام باشد که دراین صورت جایز نیست ولی اگر نگاه حرام در صورتی که اضطرارباشد (مثل اینکه منع بارداری برای زن ضرورت داشته باشدوراهی دیگر نباشد)این نگاه اشکال ندارد.
بقیه مراجع : بستن لوله بطور موقت باشد (ومستلزم نگاه یا لمس حرام نباشد1) اشکالی ندارد وبطور دائم حرام است مگر اينكه حمل براي زن موجب خطر نفس يا حرج شديدباشد بستن لوله هاي رحم مانعي ندارد
1(تبريزي: بنابر احتياط واجب بطور مطلق(حتي مسلزم نظر ولمس حرام نباشدمثلا شوهرش دكتر است وبخواهد اين عمل را انجام دهد) جايز نيست

تازه مگه قابله نامحرم نیست؟ پس تولد فرزند که مستلزم لمس نامحرمه ،حرامه؟
باید خودش بدنیا بیاد؟؟

نقل قول:
ایا انجام دادن اپلاسیون تمام بدن برا خانم ها مشکل دارد؟
چون مستلزم لمس نامحرمه اشکال داره:khaneh:
مگه قسمتایی از بدن که جزو عورت نیست!(1) بعضی روایتا میگن تمام بدن زن عورت است! پس کلا اپیلاسیون بدن زن منتفیست!فقط مردان میتوانند اپیلاسیون بروند!:khaneh:

(1)اجازه شوهر فراموش نشود!!!

منتقد;105811 نوشت:
مگه نگفتین فقط در مسائل زناشویی باید تبعیت کنه؟؟؟ ایناهم بهش اضافه شد؟؟ مگه نگفتین اگه تو کارای دیگه نافرمانی کنه یا تند برخورد کنه اصلا شامل نشوز نمیشه؟؟ اونجا چیزای دیگه ای میگفتین! http://www.askdin.com/showthread.php?t=10992

با تشکر از پرسش شما سرکار منتقد محترم

در همان تاپیکی که اشاره فرمودید پاسخ این پرسش شما آمده است و همانجا عرض کردم که این موارد جزء نشوز نیست و صرف اقدام مرد برای نصیحت زن نشاندهنده نشوز زن نیست بلکه نصیحت بخاطر این است که این رفتار زن منجر به نشوز نشود .

منتقد;105811 نوشت:
چطور عمل ترمیم بکارت به خاطر اینکه مستلزم لمس نامحرمه حرامه اما عمل نازایی که مستلزم لمس نامحرمه حرام نیست؟ بعضی علما مسئله لمس نامحرم رو لحاظ کردن ولی رهبر که درباره عمل ترمیم بکارت گفتن چون مستلزم لمس نامحرمه حرامه اینجا گفتن بستن لوله ها حلاله: http://www.askdin.com/showthread.php?t=11667&page=3

منتقد;105811 نوشت:
تازه مگه قابله نامحرم نیست؟ پس تولد فرزند که مستلزم لمس نامحرمه ،حرامه؟ باید خودش بدنیا بیاد؟؟


پاسخ این دو سئوال در تاپیک زیر داده شده است :

http://www.askdin.com/showthread.php?t=11667&p=105879

منتقد;105811 نوشت:
موقع واجب شدن قبل نه سال هم باشه دلیل بلوغه! اما موقعی که سن بالا میره و موقع از سر باز کردنه(قطع نماز و روزه در دوران حیض) حیض نیست!!! مگه نگفتین هیچ ربطی نداره فقط و فقط سن مهمه؟


دیدن حیض قبل از نه سالگی دلیل بلوغ دختر نیست و فقط در صورتی دیدن حیض نشانه بلوغ و اتمام نه سالگی است که سن او مشخص نباشد (1)

پی نوشت:
1. امام خمینی ره ، توضیح المسائل م 436و438


موفق باشید

خاطره;105780 نوشت:
ایا انجام دادن اپلاسیون تمام بدن برا خانم ها مشکل دارد؟

با سلام

بله اشکال دارد.
توضیح المسائل مراجع ،ج2،با استفاده از م2436

نقل قول:
بله اشکال دارد.
اپیلاسیون اشکال داره؟
پس چرا ختنه زنان که لزومی نداره اشکال نداره؟؟؟
حتی مستحب هم شاید باشه،اگه اجبار در کار نباشه پسندیده هم است!:

http://www.askdin.com/showpost.php?p=109784&postcount=28
http://www.askdin.com/showthread.php?t=11888&page=3

منتقد;109786 نوشت:
اپیلاسیون اشکال داره؟ پس چرا ختنه زنان که لزومی نداره اشکال نداره؟؟؟

با سلام و تشکر از توجه و دقت شما در مسائل
اولا قیاس در مسائل جایز نیست و تنها مجتهدین در اینکه چه نوع قیاسی صحیح است می توانند نظر دهند،
ثانیا در همین تاپیک که اشاره کردید، جناب سجاد به تفاوت آن اشاره ای داشتند( که در مورد ختنه سن بلوغ حاصل نشده است)

با سلام

خانمی که جنب است و قبل از غسل جنابت دچار حیض میگردد برای غسل جنابت چه باید بکند؟
مرجع تقلید: آقای مکارم

با سلام
طبق نظر حضرت ایت الله مکارم غسل جنابت در ایام عادت صحیح است هرچند که این شخص می تواند همزمان با غسل حیض غسل جنابت هم انجام دهد

منابع موجود در مرکز ملی

با تسلیت ایام سوگواری ثارالله و اهل بیت آن حضرت

سوال این است که ایا عرق جنابت نجس است و اگر پس از انجام عمل نزدیکی نتوانیم به سرعت غسل کنیم دست ها و لباسمان چه حکمی دارد.

باتشکر

مایا;168966 نوشت:
با تسلیت ایام سوگواری ثارالله و اهل بیت آن حضرت سوال این است که ایا عرق جنابت نجس است و اگر پس از انجام عمل نزدیکی نتوانیم به سرعت غسل کنیم دست ها و لباسمان چه حکمی دارد. باتشکر


با تشکر از سئوال شما کاربر محترم سرکار مایا و آرزوی قبولی عزاداری ها

عرق جنابت نجس نیست و دست ها و لباس های شخص جنب هم تا زمانی که با نجاست برخوردی نداشته باشد که نجاست به آن سرایت کند ، پاک است .(1)

لطفا هنگام سئوال شرعی نام مرجع تقلید خود را ذکر فرمایید .

در پناه حضرت حق باشید

پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع م 116

اسراء;726 نوشت:
راه تشخیص منی واحتلام در زن چیست؟:gol:
همه مراجع ( به جز تبریزی . بهجت .ونوری) = خروج ترشحات زن اگر همراه با شهوت(اوج لذت جنسی) باشدحکم به جنابت میشود لازم نیست بدن سست شودوبا جستن بیرون اید
اقای بهجت :خروج ترشح زن +با شهوت+با جستن=حکم به منی می شود اگر هیچ یک از دوعلامت یایکی از انهاد را نداشت.حکم به منی نمیشود مگر انکه ازراه دیگری یقین پیدا کند
اقای تبریزی و نوری:خروج ترشحات زن+با شهوت+بدن سست شود=حکم به منی میشود اگر هیچ یک از دوعلامت یایکی از انهارا نداشت.حکم به منی نمیشود مگر انکه ازراه دیگری یقین پیدا کند

باسلام
اگر در یکی از این سه مورد شک کند یعنی شک کند ترشحی خارج شده است
یا شک کند شهوتی صورت گرفته یا سستی ایجاد شده چه حکمی دارد؟

سست شدن یعنی چی؟

نااشناس;206162 نوشت:
باسلام اگر در یکی از این سه مورد شک کند یعنی شک کند ترشحی خارج شده است یا شک کند شهوتی صورت گرفته یا سستی ایجاد شده چه حکمی دارد؟ سست شدن یعنی چی؟

با عرض سلام خدمت کاربر محترم نااشناس گرانقدر و تشکر از سئوال شما

اگر در یکی از سه مورد یا دو مورد (بسته به اختلاف فتاوا) شک کند حکم به جنابت نمی شود و غسل کردن واجب نیست .
سست شدن ، احساسی در بدن است مانند احساس گرسنگی که قابل تعریف نیست و هر کسی خود آن را می شناسد.

همیشه سالم و موفق باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم

با سلام اگر اپلاسیون تمام بدن توسط خود فرد صورت بگیره یا دست و پا ها توسط خانم دیگه ای بازم اشکال داره؟

سرور;256341 نوشت:
با سلام اگر اپلاسیون تمام بدن توسط خود فرد صورت بگیره یا دست و پا ها توسط خانم دیگه ای بازم اشکال داره؟

با سلام و احترام مجدد خدمت شما

اپیلاسیون اگر توسط خود فرد صورت بگیرد و برای بدنش هم ضرر نداشته باشد،اشکال ندارد.

استفتا از دفتر آیه الله خامنه ای در قم

اپیلاسیون عورت توسط همجنس هم حرام است مگر همسر.

حرام است در مقام عمل با جایز نیست یکی است و تفاوتی ندارد. حرام است= جایز نیست

بسم الله
سلام
دیدم نوشته شده اپیلاسیون کل بدن حرامه
حالا اگه کل بدن نباشه چی؟
مثلا دست و پا

و اینکه یکی نوشته بود اجازه شوهر فراموش نشه!
واسه مجردا چی؟
یا در شرف ازدواجا؟

متشکرم

[="Tahoma"][="Black"]

maedeh-r;257563 نوشت:
بسم الله سلام دیدم نوشته شده اپیلاسیون کل بدن حرامه حالا اگه کل بدن نباشه چی؟ مثلا دست و پا و اینکه یکی نوشته بود اجازه شوهر فراموش نشه! واسه مجردا چی؟ یا در شرف ازدواجا؟ متشکرم امضاء » maedeh-r

با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و تشکر از سئوال شما

اپیلاسیون دست و پا توسط همجنس به خودی خود اشکال شرعی ندارد مگر اینکه موجب مفسده ای شود یا ضرر مهمی برای بدن داشته باشد .

البته برای خانم های مجرد و دم بخت مشکلی نیست اما برای خانم های متأهل هر چند فی نفسه نیازی به اجازه شوهر ندارند اما در برخی مواقع اجازه شوهر نیاز است مثل جایی که بخواهند از اموال شوهر برای این کار استفاده کنند ، برای این کار از منزل خارج شوند یا ...(1)

همیشه موفق و سلامت باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

اگر خانمی با جهل به واجب شدن غسل جنابت مدتها ان رو انجام ندهد . ایا غسل هایی که به نیت حیض انجام داده میتواند باعث باک شدن او شود؟و ایا در ان صورت نیازی به خواندن نماز ها و گرفتن مجدد روزه هایی که در این مدت انجام شده هست یا نه؟
مرجع رهبری

samansami;286998 نوشت:
اگر خانمی با جهل به واجب شدن غسل جنابت مدتها ان رو انجام ندهد . ایا غسل هایی که به نیت حیض انجام داده میتواند باعث باک شدن او شود؟و ایا در ان صورت نیازی به خواندن نماز ها و گرفتن مجدد روزه هایی که در این مدت انجام شده هست یا نه؟ مرجع رهبری

با سلام و عرض ادب

غسل حیض کفایت از غسل جنابت نمی کند.اگر با یقین به جنابت،غسل را در اثر جهل انجام نداده باشد قضاى نمازهايى که در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و اگر جاهل به موضوع جنابت بوده، روزه‏ ها قضا ندارد و محکوم به صحّت‏ است ولى اگر عالم به خروج منى و جنابت بوده و نمى‏ دانسته که براى صحّت‏ روزه، غسل بر او واجب است، بايد روزه همه روزهايى را که در حال جنابت گرفته است قضا نمايد.

آیه الله خامنه ای،اجوبه الاستفتائات،س195

اسراء;2228 نوشت:
بنام خدا
سوال
همخوانی زنان
هم خوانی زنان ویا زنان ومردان در سرودها وتواشیح،چه حکمی دارد وایا شنیدن ان جایزاست؟
همه مراجع(به جز بهجت،صافی ومکارم):اگر به صورت غنا نباشد و باعث تهییج شهوت ومفسده نگردد،اشکال ندارد.1
بهجت،صافی ومکارم:اگر باعث مفسده شود،حرام است وبدون ان نیز بنا براحتیاط واجب ،جایز نیست 2

1- امام استفتائات ج3 س64 ودفترامام، تبریزی،استفتئات س.1058 خامنه ای:س1145 :نوری: استفتائات ، ج2س.455و545و549 سیستانی،س6 ودفتر سیستانی فاضل،جامع المسائل ج1 س1722 و977 ودفتر وحید

سلام و عرض ادب

چه ملاکی وجود داره برای مفسده داشتن یا نداشتن؟
چطور میشه تشخیص داد؟

به نظر شما اینکه در یک ترانه یک خانم همخوانی کنه با خواننده مرد ، مفسده داره؟ :!!::!:

آرامش;488884 نوشت:
سلام و عرض ادب

چه ملاکی وجود داره برای مفسده داشتن یا نداشتن؟
چطور میشه تشخیص داد؟

به نظر شما اینکه در یک ترانه یک خانم همخوانی کنه با خواننده مرد ، مفسده داره؟

با سلام و احترام

تشخیص مفسده برعهده مکلف است و همین که محرک شهوت باشد و ایجاد لذت برای نامحرم کند نوعی مفسده است.

موفق و موید باشید

با سلام
می خواستم بدونم آیا کندن مو های بدن با موم و ... که درد داره کفاره داره؟اگر داره کفاره اش چیه؟
مرجع تقلید: آیت الله مکارم شیرازی

سلام،
در رابطه با اپیلاسیون عورت سوال داشتم
همسرم بارها از من خواسته که این کار را انجام دهم ولی با توجه به اینکه خودم از عهده این کار برنیامده ام و نتوانستم رضایت همسرم را جلب کنم تصمیم دارشتم به سالن هایی که این کار را انجام میدهند مراجعه کنم ولی وقتی احکام مربوطه را مطالعه کردم دچار شک شدم.
به خواسته همسرم چه پاسخی دهم؟

موضوع قفل شده است