احکام حــج- قربانی

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احکام حــج- قربانیسئوال _ حجة الاسلام بر هر مسلمانی چند بار واجب است؟
جواب_ بر هر مسلمانی در تمام عمر، یک مرتبه واجب می شود.
س 2 _ هنگامی که حج بر کسی واجب می شود، آیا می تواند آن را به تاخیر بیندازد؟
ج _ نباید آن را از سالی که مستطیع شده، به تاخیر بیندازد.
س 3 _ حجة الاسلام با چند شرط بر انسان واجب می شود؟
ج _ با چهار شرط بر انسان واجب می شود.
س 4 _ اولین شرط وجوب حج کدام است؟
ج _ بالغ باشد. پس بر بچه واجب نیست، ولی اگر ولیّ او اجازه دهد مستحب است.
س 5 _ شرط دوم وجوب چیست؟
ج _ عاقل باشد. پس بر دیوانه واجب نیست.
س 6 _ شرط سوم وجوب حج کدام است؟
ج _ آزاد باشد. پس بر برده واجب نیست و اگر صاحب اش اجازه دهد، مستحب است.
س 7 _ شرط چهارم از شروط وجود حج الاسلام کدام است؟
ج _ مستطیع باشد.
س 8 _ مستطیع بودن به چند چیز است؟
ج _ به چهار چیز است:
اول: توشه راه و مرکب سواری یا پولی که آنها را تهیه کند داشته باشد.
دوم: توانایی بدنی داشته باشد که بتواند حج برود و اعمال آن را بجا آورد.
سوم: در راه مانعی از رفتن نباشد.
چهارم: به اندازه بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.
س 9 _ کسی که از جهت مال مستطیع نیست آیا می تواند حج بجا آورد؟
ج _ مستحب است حج بجا آورد.
س 10 _ در این صورت آیا حج او حجة الاسلام محسوب می گردد؟
ج _ حجة الاسلام حساب نمی شود.
س 11 _ کسی که شرایط وجوب حج را نداشته باشد و با این حال حج بجا آورد چنانچه بعدا شرایط وجوب در او جمع چه تکلیفی دارد؟
ج _ باید دوباره حج نماید.
س 12 _ آیا حج اول کفایت حجة الاسلام را نمی کند؟
ج _ حج اولی کفایت حجة الاسلام را نمی کند.
س 13 _ حج بذلی چیست؟
ج _ حج بذلی یعنی کسی توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و دیگری به او بگوید: من خرج تو و عیال تو را هنگام سفر حج می دهم.
س 14 _ آیا در صورت حج بذلی حج بر انسان واجب می شود؟
ج _ در این صورت حج بر انسان واجب می شود.
س 15 _ اگر کسی در صورت مهیا شدن حج برای او، مخارج را بگیرد و حج نکند چه تکلیفی دارد؟
ج _ اگر حج نکند وجوب آن بر او استقرار پیدا می کند و باید به هر نحوی که شده اگر چه با زحمت باشد و یا قرض کند حج را بجا آورد.
س 16 _ کسی که سالها قبل مستطیع بوده و حج نرفته چه تکلیفی دارد؟
ج _ باید به هر صورتی که شود حج نماید هر چند از استطاعت افتاده باشد.
س 17 _ کسی که مستطیع نیست آیا می تواند برای دیگران اجیر شود و حج نماید؟
ج _ می تواند برای دیگران اجیر شود.
س 18 _ اگر شخص اجیر شده برای حج، بعدا مالی پیدا کرد چه تکلیفی دارد؟
ج _ باید برای خود حج نماید.
س 19 _ آیا لازم است انسان برای حج خانه مرکب اثاثیه و مانند آن را بفروشد تا مستطیع شود؟
ج _ لازم نیست.
س 20 _ در چه صورتی حج بر انسان مستطیع واجب نمی شود؟
ج _ اگر حج برای او ضرر داشته باشد واجب نمی شود.
س 21 _ اگر حج انسان متوقف بر ترک واجب یا فعل حرامی شود چه تکلیفی بر عهده اوست؟
ج _ باید آنچه در نظر شارع با اهمیت تر است مقدم شود.
س 22 _ اگر شخص مستطیعی بر او مستقر شده پیش از انجام حج فوت کند چه تکلیفی بر عهده ورثه اوست؟
ج _ باید اجرت حج را از اصل مال او خارج کنند و برای او نایب بگیرند.
س 23 _ آیا در حجة الاسلام اجازه پدر و مادر نسبت به فرزند شرط است؟
ج _ شرط نیست.
س 24 _ آیا در حجة الاسلام اجازه شوهر نسبت به زن شرط است؟
ج _ شرط نیست.
س 25 _ برای میت از چه مکانی حج بدهند، کافی است؟
ج _ اگر برای میت از میقات حج بدهند کافی است.
س 26. آیا لازم است که برای میت از شهر او نایب بگیرند؟
ج _ لازم نیست از شهر او نایب بگیرند.
س 27 _ آیا برای زنده ای که نمی تواند حج برود، لازم است که از شهر او نایب بگیرند؟
ج _ لازم نیست از شهر او نایب بگیرند.
س 28 _ اگر میت وصیت نماید که برای او حج بفرستند، ورثه او چه تکلیفی دارند؟
ج _ چنانچه مصرف حج از ثلث مال او بیشتر نباشد یا ورثه اجازه دهند، باید از طرف او حج بفرستند. البته در موردی که حج بر او مستقر نباشد و گرنه لازم است از طرف او حج بفرستند، اگر چه مصرف حج از ثلث مال او هم بیشتر باشد.
س 29 _ اگر کسی نذر یا عهد کند که حج برود، چه وظیفه ای دارد؟
ج _ هر چند قبلا رفته باشد، بازهم باید به جهت نذر یا عهد حج نماید.
س 30 _ اگر کسی پیش از آنکه مستطیع شود، نذر کند در روز عرفه در کربلای معلی باشد و بعد مستطیع شود، چه تکلیفی دارد؟
ج _ نذر او بی اثر می باشد و باید حج کند.
س 31 _ آیا زن می تواند نایب مرد و مرد نایب زن شود و حج بجا آورد؟
ج _ اگر مرد، نایب زن شود و زن از طرف مرد حج کند، مانعی ندارد.
س 32 _ در احکامی که برای مرد و زن مختلف اند، نایب چه وظیفه ای دارد؟
ج. نایب به وظیفه خودش عمل نماید.
س 33 _ در حج مستحب چه چیزی جایز است؟
ج _ جایز است انسان در حج مستحب قصد نیابت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امام معصوم علیهم السلام یا کسی که زنده است را بنماید و برای خودش نیز ثواب حج کامل دارد.
س 34 _ آیا لازم است انسان هر سال حج نماید؟
ج _ مستحب است انسان هر سال حج نماید و ثواب آن بیش از صدقه دادن به مقدار حج است.
س 35 _ کسی که وظیفه او حج تمتع است، چه چیزی بر او واجب است؟
ج. اگر می تواند حج تنها بجا آورد، بدون عمره یا عمره تنها انجام دهد بدون حج، بنابراحتیاط واجب آنچه را می تواند بجا آورد، بر او واجب است.
س 36 _ اگر زن قبل از احرام حیض ببیند، در همان حال احرام ببندد، چه تکلیفی دارد؟
ج _ اگر قبل از ایستادن در عرفات پاک شود باید اعمال عمره را بجا آورد و سپس اعمال حج را انجام دهد. ولی اگر تا وقت وقوف در عرفات پاک نشود باید به حج افراد عدول کند و با همان حال به عرفات رفته اعمال حج افراد را انجام داده، بعدا عمره مفرده بجا آورد و هم چنین است اگر بعد از احرام و قبل از طواف حیض یا نفاس ببیند.
س 37 _ هر گاه بین شیعه و سنی در ماه اختلاف شود، چه تکلیفی داریم؟
ج _ چنانچه نمی تواند اعمال را طبق دستور شیعه انجام دهد، اگر طبق دستور سنی ها عمل کند، مانعی ندارد و حج اش صحیح است.
س 38 _ حج بر چند قسم است؟
ج _ بر سه قسم است: 1. حج تمتع 2. حج قران 3. حج افراد
س 39 _ حج تمتع وظیفه چه کسانی است؟
ج _ وظیفه کسانی است که وطن شان شانزده فرسخ شرعی یا بیشتر از مکه مکرمه دور باشد.
س 40 _ حج قران و افراد وظیفه چه کسانی است؟
ج _ وظیفه کسانی است که در مکه مکرمه هستند و یا کمتر از شانزده فرسخ شرعی از آن دور می باشند.
س 41 _ شخصی که حج تمتع بجا می آورد، در قبال بجا آوردن عمره چه تکلیفی دارد؟
ج _ عمره خود را پیش از حج بجا آورد.
س 42 _ کسی که حج قران یا افراد بجا می آورد، در قبال حج عمره چه تکلیفی دارد؟
ج _ عمره خود را بعد از حج انجام می دهد.
س 43 _ قربانی را در کدام حج باید همراه ببرد؟
ج _ در حج قران هنگام احرام قربانی را با خود همراه می برد؟
س 44 _ حج تمتع از چند عبادت تشکیل شده است؟
ج _ از دو عبادت: الف) عمره تمتع ب) حج تمتع.
س 45 _ عمره تمتع چند عمل دارد؟
ج _ عمره تمتع پنج عمل دارد:
اول. احرام
دوم. طواف دور خانه خدا
سوم. دو رکعت نماز طواف نزد مقام حضرت ابراهیم علیه السلام یا پشت آن
چهارم. سعی بین صفا و مروه.
پنجم. تقصیر. یعنی چیدن مقداری از موی سر یا ریش یا ناخن.
س 46 _ حج تمتع چند عمل دارد؟
ج _ حج تمتع سیزده عمل دارد:
1. احرام
2. وقوف در عرفات
3. وقوف در مشعر
4. رمی جمره عقبه با سنگریزه در منی
5. کشتن قربانی در منی
6. سرتراشیدن یا تقصیر در منی.
7. طواف زیارت
8. دو رکعت نماز طواف
9. سعی بین صفا و مروه
10. طواف نساء
11. دو رکعت نماز طواف نساء
12. ماندن شبهای یازدهم و دوازدهم در منی و گاهی باید شب سیزدهم را نیز بماند.
13. رمی سه جمره در روزهای یازدهم و دوازدهم و هم چنین سیزدهم اگر شب سیزدهم در آنجا بماند.
س 47 _ احرام چیست؟
ج _ اولین عمل از عمره تمتع احرام می باشد.
س 48 _ وقت آن و انجام آن چه اوقاتی است؟
ج _ وقت آن ماههای حج است.
س 49 _ ماههای حج کدام ماهها می باشد؟
ج _ شوال، ذی القعده و ذی الحجة.
س 50 _ محل احرام چه نام دارد؟
ج _ محل احرام میقات نام دارد.
س 51 _ چند تا محل احرام یا مقات وجود دارد؟
ج _ پنج محل که به این شرح است:
1. مسجد شجره که میقات اهل مدینه است.
2. وادی عتیق: میقات کسانی است که از راه عراق به حج می روند.
3. قرن المنازل: یعنی کسانی که از راه طائف عبور می کنند.
4. یلملم: میقات کسانی است که از یمن عبور می کنند.
5. جحفه: میقات کسانی است که از مصر یا شام به حج می روند.
س 52 _ هر کسی که از میقاتی عبور کرد، چه تکلیفی دارد؟
ج _ باید از همان میقات احرام ببندد.
واجبات احرام

س 53 _ واجبات احرام چند چیز است؟
ج _ واجبات احرام سه چیز است:
1. نیت
یعنی قصد کند: احرام می بندم برای عمره تمتع قربة الی الله تعالی و معنای احرام: التزام به ترک امور مخصوص است.
2. گفتن تلبیات اربع که چنین است: (لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک.)
3. پوشیدن دو لباس احرام: یکی را مانند لنگ به خود می بندد و دیگری را بر دوش می اندازد و پوشیدن این دو لباس باید قبل از نیت و تلبیه باشد و باید لباس احرام پاک بوده، از حریر و پوست حیوان حرام گوشت نباشد و نیز به اندازه ای نازک نباشد که بدن انسان از زیر آن نمایان شود.
س 54 _ شخص محرم، چند چیز را باید ترک نماید؟
ج _ باید 24 چیز را ترک نماید( که عبارتند از):
1. شکار حیوان صحرایی، کمک کردن بر صید آن و خوردن و کشتن آن مگر حیوانات درنده که دفع ضرر آنها جایز است.

2. آمیزش با زنان، خواه جماع باشد، یا بوسیدن، یا نگاه کردن و یا دست زدن با شهوت.
3. عقد ازدواج، خواه برای خودش باشد یا برای دیگری و هم چنین است شاهد عقد شدن و ادای شهادت.
4. استمناء، خواه با دست باشد یا با غیر آن.
5. استعمال بوی خوش، مانند مشک، زعفران و عود، خواه خوردن باشد یا مالیدن یا بو کردن و مانند آن. هم چنین حرام است شخص محرم هنگامی که بوی بد می شنود، بینی خود را بگیرد.
6. پوشیدن لباس های دوخته شده برای مردان، ولی همیان با چیز دیگری که پول را در آن نگهداری می کنند و هم چنین فتق بند، مانعی ندارد.
7. سرمه کشیدن
8. نگاه کردن در آینه
9. برای مردها پوشیدن چکمه جوراب و مانند آن از چیزهایی که پشت پا را بپوشاند و چنانچه اضطرارا آن را بپوشد، باید وسط آن را بشکافد.
10. فسوق، یعنی دروغ گفتن، فحش دادن، مفاخره کردن.
11. جدال. یعنی لا والله یا بلی والله بگوید. و بنابر احتیاط واجب از هر قسمی اجتناب کند.
12. کشتن یا انداختن جانورانی که بر بدن انسان زندگی می کنند، مانند شپش کک و مانند آن و هم چنین نباید آنها را از روی بدن انداخت.
13. انگشتر به دست نمودن، اگر به قصد زینت باشد.
14. زینت کردن. هرگونه زینتی هر چند مانند حنا باشد.
15. پوشاندن تمام سر یا قسمتی از آن و یا گوش برای مردها. حتی اگر با حنا یا فرو بردن سر در آب باشد.
16. پوشاندن زن ها، روی خود، خواه با نقاب باشد یا غیر آن. ولی جایز است چیزی را از سرآویزان کنند که تا بینی یا چانه را بپوشاند بنابر احتیاط به صورت نچسبد.
17. روغن مالیدن به بدن.
18. کندن مو، خواه از سر باشد یا غیر از آن، اگر چه فقط یک مو باشد. ولی اگر در حال وضو بیفتد اشکالی ندارد.
19. به خون انداختن بدن. حتی با مسواک، در صورتی که بداند که اگر مسواک کند، دندان هایش خون می آید.
20. کندن دندان، هر چند خون نیاید.
21. گرفتن ناخن
22. رفتن زیر سایه در حال حرکت برای مردها، ولی اگر در منزل زیر سایه باشند، مانعی ندارد.
23. بریدن درخت و گیاه حرم.
24. اسلحه پوشیدن. مانند هفت تیر و شمشیر.
کفاره محرمات احرام

س 55 _ محرمات احرام چند قسم است؟
ج _ سه قسم است:
اول» آنچه فقط حرام است.
دوم» آنچه حرام و ارتکاب آن موجب کفاره است.
سوم» آنچه موجب بطلان حج نیز می باشد.

س 56 _ کفاره صید چیست؟
ج _ تفصیل آن در رساله مناسک حج آمده است.
س 57 _ کفاره جماع چیست؟
ج _ یک شتر یا یک گاو یا یک گوسفند است.
س 58 _ آیا جماع باعث بطلان حج نیز می شود؟
ج _ در بعضی موارد سبب بطلان حج می شود. به تفصیلی که در رساله مناسک حج آمده است.
س 59 _ کفاره عقد نکاح چیست؟
ج _ اگر شوهر دخول کند یک شتر بر عقد کننده است.
س 60 _ کفاره استمناء چیست؟
ج _ مانند کفاره جماع است.
س 61 _ آیا استمناء باعث بطلان حج می شود؟
ج _ در بعضی موارد موجب بطلان حج می شود.
س 62 _ کفاره استعمال بوی خوش چیست؟
ج _ در بعضی موارد یک گوسفند.
س 63 _ کفاره پوشیدن لباس دوخته چیست؟
ج _ یک گوسفند است.
س 64 _ کفاره نگاه کردن در آئینه چیست؟
ج _ بنابر احتیاط یک گوسفند است.
س 65 _ کفاره پوشیدن چکمه و جوراب برای مردها چیست؟
ج _ بنابر احتیاط یک گوسفند است.
س 66 _ کفاره فسوق چیست؟
ج _ استغفار است.
س 67 _ کفاره جدال کردن چیست؟
ج _ یک شتر یا گاو و یا گوسفند است.
س 68 _ کفاره کشتن شپش و مانند آن چیست؟
ج _ بنابراحتیاط دادن یک مشت طعام به فقیر است.
س 69 _ کفاره انگشتر به دست نمودن چیست؟
ج _ بنابراحتیاط مستحب یک گوسفند است.
س 70 _ کفاره زینت کردن چیست؟
ج _ بنابراحتیاط یک گوسفند است.
س 71 _ کفاره پوشاندن سر برای مردها چیست؟
ج _ یک گوسفند است.
س 72 _ کفاره پوشاندن روی برای زن ها چیست؟
ج _ یک گوسفند است.
س 73 _ کفاره روغن مالیدن چیست؟
ج _ بنابراحتیاط مستحب یک گوسفند است.
س 74 _ کفاره کندن مو چیست؟
ج _ یک گوسفند یا سه روز روزه و یا اطعام مسکین است.
س 75 _ کفاره خون انداختن بدن چیست؟
ج _ یک گوسفند است.
س 76 _ کفاره دندان کشیدن چیست؟
ج _ بنابراحتیاط یک گوسفند است.
س 77 _ کفاره گرفتن ناخن چیست؟
ج _ دو گوسفند یا یک گوسفند و یا یک مد طعام است. به تفصیلی که در رساله مناسک حج بیان شده است رجوع گردد.
س 78 _ کفاره رفتن زیر سایه برای مردها چیست؟
ج _ یک گوسفند است.
س 79 _ کفاره کندن درخت در محدوده حرم چیست؟
ج _ یک گاو، یا یک گوسفند و یا قیمت آن درخت است به تفصیلی که در رساله مناسک حج بیان شده است رجوع گردد.
س 80 _ کفاره پوشیدن سلاح چیست؟
ج _ بنابراحتیاط مستحب، یک گوسفند است.
طواف

س 81 _ چه هنگامی باید طواف را به جا آورد؟
ج _ پس از بستن احرام عمره، باید به مکه آمده و دومین عمل عمره را که طواف دور خانه کعبه است، بجا آورد.
س 82 _ طواف را به چه کیفیتی باید انجام داد؟
ج _ خانه کعبه را سمت چپ خود قرار داده و هفت مرتبه دور آن گردش می کند. از حجرالاسود ابتدا نموده و به آن خاتمه می دهد.
س 83 _ در طواف چند چیز معتبر است؟
ج _ در طواف هشت چیز معتبر است:
1. نیت: یعنی قصد کند: طواف می کنم برای عمره تمتع به جهت تقرب به درگاه خدای متعال.
2. پاک بودن از حدث اکبر مانند جنابت، حیض و نفاس و حدث اصغر یعنی با وضو باشد.
3. پاک بودن لباس وبدن از نجاست.
4. مرد ختنه کرده باشد.
5. ستر عورت واجب است و همه شرایط لباس نمازگزار را در حال طواف رعایت کند.
6. بنابراحتیاط و نبودن مشقت طواف بین خانه کعبه و مقام حضرت ابراهیم علیه السلام باشد.
7. حجر اسماعیل را داخل طواف کند.
8. تمام بدن اش از خانه کعبه بیرون باشد. حتی دست او بنابر احتیاط مستحب از سکوی اطراف کعبه که شاذروان نامیده می شود، خارج باشد.
نماز طواف

س 84 _ عملی سوم عمره چیست؟
ج. بجا آوردن دو رکعت نماز طواف است.
س 85 _ نماز طواف در چه مکانی باید خواند؟
ج _ در نزد یا پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام.
س 86 _ نماز طواف به چه کیفیتی خوانده می شود؟
ج _ مانند نماز صبح است.
س 87 _ نیت نماز طواف چگونه است؟
ج _ نیت آن چنین است:
دو رکعت نماز طواف عمره بجا می آورم به جهت تقرب به درگاه خدای متعال.
سـعی

س 88 _ چهارمین عمل از اعمال عمره چیست؟
ج _ سعی بین صفا و مروه است.
س 89 _ سعی را به چه کیفیتی باید به جا آورد؟
ج _ باید هفت مرتبه مسافت بین صفا و مروه را طی کند.
س 90 _ ابتدای سعی و انتهای آن کجاست؟
ج _ ابتدای سعی از صفا و پایان آن در مروه است.
س 91 _ رفتن از صفا و آمدن از مروه چگونه محاسبه می شود؟
ج _ رفتن از صفا به مروه یک شوط و برگشتن از آن به صفا یک شوط دیگر حساب می شود.
س 92 _ در سعی چگونه باید نیت نمود؟
ج _ در سعی چنین می کند:
سعی می کنم بین صفا و مروه برای عمره تمتع به جهت تقرب به درگاه خدای متعال.

س 93 _ پس از اتمام سعی چه عملی را باید انجام داد؟
ج _ باید عمل پنجم را که تقصیر است بجا آورد.
تقصیر

س 94 _ تقصیر چیست؟
ج _ تقصیر یعنی مقداری از موی سر یا صورت و یا ناخن را بگیرد.
س 95 _ چگونه باید نیت نمود؟
ج _ چنین نیت کند:
تقصیر عمره تمتع بجا می آورم برای اطاعت خداوند.

س 96 _ پس از تقصیر چه چیزهایی بر انسان حلال می شود؟
ج _ پس از تقصیر آنچه به جهت احرام بر او حرام شده بود حلال می شود. مگر دو چیز که حرمت آنها به جهت حرم، حرام است نه احرام.
س 97 _ آن دو چیز که به جهت حرم حرام است کدام است؟
ج _ الف) صید ب) کندن درخت و یا بوته ای که در محدوده حرم روییده است.
احـرام حـج

س 98 _ حج چند عمل دارد؟
ج _ حج سیزده عمل دارد.
س 99 _ اولین عمل حج چیست؟
ج _ احرام است.
س 100 _ در چه هنگامی و چگونه باید احرام بست؟
ج _ انسان بعد از آن که عمره تمتع را تمام کرد، باید به همان کیفیتی که در عمره گفته شد، احرام ببندد.
س 101 _ احرام عمره با احرام حج چه فرقی دارد؟
ج _ احرام عمره از میقات بود و احرام حج از شهر مکه مکرمه است مستحب است که از مسجدالحرام احرام ببندد.
س 102 _ برای محرم شدن چگونه باید نیت کرد؟
ج _ برای احرام چنین نیت کند، محرم می شوم به احرام حج تمتع برای تقرب به درگاه خدای متعال.
س 103 _ وقت احرام چه هنگامی است؟
ج _ وقت احرام حج، بعد از پایان عمره تمتع تا هنگام وقوف به عرفات است.
وقـوف به عرفـات

س 104 _ دومین عمل از اعمال حج کدام است؟
ج _ وقوف به عرفات.
س 105 _ وقوف به عرفات را در چه هنگامی و چگونه باید انجام داد؟
ج _ از ظهر روز عرفه روز نهم تا غروب آفتاب در صحرای عرفات باشد.
س 106 _ این عمل را چگونه باید نیت نمود؟
ج _ در این عمل چنین نیت می کند:
وقوف می کنم در عرفات برای حج تمتع قربة الی الله تعالی.

وقوف به مشعر

س 107 _ بعد از غروب آفتاب شب عید چه عملی باید انجام داد؟
ج _ باید از عرفات به صحرای مشعر برود.
س 108 _ در صحرای مشعر چقدر باید ماند؟
ج _ در آنجا تا طلوع فجر روز عید که روز دهم است بماند.
س 109 _ بعد از آن که تا طلوع فجر روز عید در صحرای مشعر ماند، چه عملی باید انجام بدهد.
ج _ از طلوع فجر روز عید تا طلوع آفتاب را به نیت وقوف بماند.
س 110 _ چه هنگامی باید نیت وقوف نماید.
ج _ هنگامی که طلوع فجر اذان صبح نزدیک می شود.
س 111 _ نیت وقوف در مشعر چگونه است؟
ج _ چنین نیت می کند: وقوف می کند در صحرای مشعر از غروب فجر تا طلوع فجر آفتاب قربة الی الله تعالی.
اعمال منی

س 112 _ چه هنگامی باید به منی رفت؟
ج _ هنگامی که آفتاب روز عید طلوع می کند، حجاج به منی می روند.
س 113 _ در منی چه اعمالی باید انجام داد؟
ج _ در آنجا سه کار باید انجام داد: 1. رمی جمره عقبه: یعنی استوانه بزرگ به هفت سنگ ریزه، پشت سرهم و در آن چنین نیت نماید: رمی می کنم جمره عقبه را به جهت اطاعت امر خدای متعال. 2. سپس شتر یا گاو و یا گوسفندی را قربانی کرده و در آن نیت کند: قربانی می کنم برای اطاعت خدای متعال. قربانی باید تمام الاجزاء و سالم و احوط آن است که سن مخصوص داشته باشد که در رساله مناسک حج بیان شده است. و بنابراحتیاط مستحب، انسان ثلث قربانی را برای خود بردارد، ثلث آن را هدیه و ثلث دیگرش را صدقه بدهد. 3. تراشیدن تمام سر یا گرفتن ناخن یا مقداری از موی سر و صورت و در آن چنین نیت می کند: حلق یا تقصیر می کنم برای حج تمتع به جهت اطاعت خدای متعال.
س 114 _ اگر حج اول انسان بود، چه عمل مستحبی را باید انجام دهد؟
ج _ باید حلق کند یعنی سر خود را بتراشد.
اعمال مکه مکرمه

س 115 _ بعد از انجام اعمال منی، چه کارهایی باید انجام داد؟
ج _ پس از انجام اعمال منی، انسان می تواند همان روز عید دهم ذی الحجة به شهر مکه برود تا در آنجا پنج عمل را بجا آورد.
س 116 _ اولین عمل از اعمال مکه مکرمه چیست، و نیت آن چگونه است؟
ج _ طواف زیارت که نیت آن چنین است: طواف زیارت می کنم به جهت اطاعت خدای متعال.
س 117 _ عمل دوم از اعمال مکه مکرمه کدام است و نیت آن چگونه است؟
ج _ دو رکعت نماز طواف نزد مقام حضرت ابراهیم یا پشت آن و چنین نیت می کند: دو رکعت نماز طواف زیارت بجا می آورم، به جهت تقرب به درگاه خدای متعال.
س 118 _ عمل سوم از اعمال مکه مکرمه چیست و نیت آن به چه کیفیتی می باشد؟
ج _ سعی بین صفا و مروه به همان نحوی که بیان شد و نیت آن چنین است: سعی می کنم بین صفا و مروه برای حج تمتع قربة الی الله تعالی.
س 119 _ چهارمین عمل از اعمال مکه مکرمه چیست و نیت آن چگونه است؟
ج _ طواف نساء که مانند طواف حج است و چنین نیت می کند: طواف نساء بجا می آورم به جهت تقرب به خدای متعال.
س 120 _ پنجمین عمل از اعمال مکه مکرمه چیست و نیت آن به چه کیفیتی می باشد؟
ج _ دو رکعت نماز طواف نساء و در آن چنین نیت می کند: دو رکعت نماز طواف نساء بجا می آورم قربة الی الله تعالی.
س 121 _ آیا می توان اعمال مکه مکرمه را در روز یازدهم یا دوازدهم بجا آورد؟
ج _ انسان می تواند، روز دهم در منی بماند و روز یازدهم و دوازدهم به شهر مکه مکرمه برود و اعمال آن را بجا آورد.
س 122 _ بعد از آن که اعمال مکه مکرمه را به جا آورد چه چیزهایی بر او حلال می شود؟
ج _ تمام چیزهای که به جهت احرام بر او حرام شده بود حتی معاشرت با زنان و استعمال عطر حلال می شود مگر دو چیز.
س 123 _ آن دو چیزی که بر انسان حتی بعد از انجام اعمال مکه مکرمه نیز حلال نمی شود کدام است؟
ج _ 1. شکار کردن 2. کندن درخت یا بوته حرم
س 124 _ حرمت این دو چیز از چه جهت است؟
ج _ حرمت این دو چیز به جهت حرم است نه احرام.
ماندن در منی

س 125 _ چه شبهایی را باید در منی ماند؟
ج _ شب یازدهم و دوازدهم باید حجاج در منی بمانند.
س 126 _ در چه صورت شب سیزدهم را نیز حاجی باید در منی بماند؟
ج _ اگر انسان در حال احرام معاشرت با زن یا صید کرده باشد باید شب سیزدهم را نیز در منی بماند.
س 127 _ نیت ماندن در منی چگونه است؟
ج _ چنین نیت می کند: بیتوته می کنم در منی به جهت تقرب به درگاه پروردگار.
س 128 _ در چه صورتی انسان می تواند بعدازظهر روز دوازدهم از منی خارج شود؟
ج _ اگر انسان در حال احرام معاشرت با زن یا صید نکرده باشد می تواند بعدازظهر روز دوزادهم از منی خارج شود.
س 129 _ چنانچه تا غروب آفتاب در منی باشد، چه تکلیفی دارد؟
ج _ باید آن شب را نیز در منی بماند.
س 130 _ اگر انسان در منی نماند چه تکلیفی بر عهده او است؟
ج _ باید برای هر روز یک گوسفند کفاره بدهد.
س 131 _ چنانچه عمدا در منی نماند آیا حج انسان باطل می شود؟
ج _ چنانچه عمدا در آنجا نمانده باشد معصیت کرده ولی حج او صحیح است.
رمی جمرات

س 132_ حجاج در چه روزهایی باید عمل رمی جمرات را بجا آورد.
ج _ در روزهایی که شب آن در منی بیتوته کرده اند یعنی روز یازدهم و دوازدهم و گاهی سیزدهم باید جمرات سه گانه را رمی بکنند.
س 133_ جمرات سه گانه را به چه ترتیبی باید رمی نمود؟
ج _ استوانه اول را هفت مرتبه سنگ ریزه بزنند. سپس استوانه دوم را هفت سنگ ریزه و بعد استوانه عقبه را هفت سنگ ریزه بزنند و به پایان گرفتن این اعمال حج تمام می شود.

http://www.shaaer.com/filesmasael/MASAEL29.htm

برچسب: 

قربانی یکی از دستورات الهی در اعمال حج است که حقیقت آن به طور کامل و قطع برای ما مشخص نیست‌، اما برخی از مطالبی که در آیات و روایات‌، در این‌باره آمده است عبارت است از:
1. پیامبر اکرم‌می‌فرماید: "خداوند قربانی را قرار داده است تا مساکین از گوشت سیر شوند"(بحارالانوار، علامه مجلسی‌، ج 96، ص 296ـ298، مؤسسة الوفأ.) لذا سفارش شده که حیوان چاق را برای قربانی انتخاب و گوشت آن سه قسمت شود، یک بخش برای خودشان‌، بخش دوم را به فقرا بدهند، و بخش سوم را هدیه نمایند.(ر.ک‌: تحریر الوسیله‌، امام خمینی‌;، ج 1، ص 423ـ424، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌; / بحارالانوار، همان‌.) قرآن کریم نیز می‌فرماید: "فَکُلُواْ مِنْهَا وَ أَطْعِمُواْ الْقَانِع‌َ وَ الْمُعْتَرَّ;(حج‌،36) از گوشت آن‌ها بخورید، و مستمندان قانع و فقیران را نیز از آن اطعام کنید. این گونه ما آن‌ها را مسخرتان ساختیم‌، تا شکر خدا را به جا آورید".
2. ابوبصیر از امام صادق‌علت قربانی را پرسید، حضرت فرمود: "هنگامی که اولین قطرة خون قربانی به زمین می‌ریزد گناهان صاحبش بخشیده می‌شود; و به وسیلة قربانی معلوم می‌شود چه کسی تقوای الهی دارد"(بحارالانوار، همان‌.) قرآن مجید نیز می‌فرماید: "نه گوشت‌ها و نه خون‌های آن‌ها، هرگز به خدا نمی‌رسد. آن‌چه به او می‌رسد، تقوا و پرهیزگاری شماست‌. این گونه خداوند آن‌ها را مسخّر شما ساخته‌، تا او را به خاطر آن که شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید، و بشارت ده نیکوکاران را"(حج‌،37)
3. قربانی یکی از شعائر و نشانه‌های الهی و موجب خیر و برکت است‌: "وَ الْبُدْن‌َ جَعَلْنَـَهَا لَکُم مِّن شَعَغ‌رِ اللَّه‌ِ لَکُم‌ْ فِیهَا خَیْرٌ;(حج‌،36) و شترهای چاق و فربه را (در مراسم حج‌) برای شما از شعائر الهی قرار دادیم‌; در آن‌ها برای شما خیر و برکت است‌."; قربانی حج‌، نشانة قربانی حضرت ابراهیم و بزرگداشت و زنده نگه داشتن یاد خلیل خداست که خالصانه و برای انجام فرمان الهی تصمیم گرفت فرزندش را قربانی کند.
4. قربان وسیلة تقرب و نزدیکی به خداوند است‌، که حضرت علی‌می‌فرماید: "اگر مردم می‌دانستند چه فوایدی در قربانی است‌، هر آینه قربانی می‌کردند و لو با قرض گرفتن باشد"(بحارالانوار، همان‌.)

حیوانی که برای قربانی انتخاب می‌شود باید شرایطی داشته باشد از آن جمله‌:
الف‌: صحیح و سالم باشد، مریض نباشد.
ب‌: کامل باشد و اعضایش ناقص مانند: کور، گوش بریده و... نباشد.
ج‌: لاغر نباشد.
د: از جهت سنّی شتر باید حداقل وارد شش سال شده باشد، و گاو و بز حداقل وارد سه سال‌، و میش حداقل وارد دو سال شده باشد.(تحریر الوسیله‌، همان‌، ص 423.)
جهت آگاهی بیشتر از احکام قربانی مناسک حج به مرجع تقلید خود مراجعه فرمایید.

برگرفته از سایت پرسمان قرآن

[=tahoma][=&quot]حج[/][/]
[=tahoma][=&quot]تفاوت عمره مفرده با عمره تمتع:[/][/]
[=tahoma][=&quot]1-در عمره تمتع محل احرام ،مواقیت پنجگانه است به خلاف عمره مفرده که علاوه بر ان از ادنی الحل جایز است.[/][/]
[=tahoma][=&quot]2-درعمره تمتع باید تقصیر کند به خلاف عمره مفرده که مخیر است بین تقصیر وحلق. [/][/]
[=tahoma][=&quot]3-عمره تمتع طواف نساء ندارد،به خلاف عمره مفرده که طواف نساءدارد.[/][/]
[=tahoma][=&quot]4-عمره تمتع باید در ماههای حج باشد ،به خلاف عمره مفرده که درطول سال می توان انجام داد.[/][/]
[=tahoma][=&quot]5-درعمره تمتع ،پس از تقصیر تمام کارها حلال میشود بجز سر تراشیدن،به خلاف عمره مفرده که پس از تقصیر همه محرمات حلال میشودبجز زن[/][/]
مناسک حج چاپ مشعر
[=tahoma][=&quot][/][/]

[="blue"] ابوبصیر از امام صادق‌علت قربانی را پرسید، حضرت فرمود: "هنگامی که اولین قطرة خون قربانی به زمین می‌ریزد گناهان صاحبش بخشیده می‌شود; و به وسیلة قربانی معلوم می‌شود چه کسی تقوای الهی دارد"(بحارالانوار، همان‌.) قرآن مجید نیز می‌فرماید: "نه گوشت‌ها و نه خون‌های آن‌ها، هرگز به خدا نمی‌رسد. آن‌چه به او می‌رسد، تقوا و پرهیزگاری شماست‌. این گونه خداوند آن‌ها را مسخّر شما ساخته‌، تا او را به خاطر آن که شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید، و بشارت ده نیکوکاران را"(حج‌،37)[/]

موضوع قفل شده است