احكام وصیـّت

تب‌های اولیه

6 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احكام وصیـّت


سؤال 1_ وصیّت به چه معنی است؟
جواب _ وصیّت، یعنی انسان سفارش كند، بعد از مرگش برای او كارهایی انجام دهند یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملک كسی باشد، یا برای اولاد خود و كسانی كه اختیار آنان با اوست قیّم و سرپرست معیّن كند.
س 2_ به چه كسی « وصی » می گویند؟
ج _ كسی را كه به او وصیت می کنند « وصی » می گویند.
س 3_ كسی كه نمی تواند حرف بزند چگونه می تواند وصیّت كند؟
ج _ اگر با اشاره مقصود خود را بفهماند، برای هر كاری می تواند وصیّت كند.
س 4_ آیا اشاره كسی كه می تواند حرف بزند فایده دارد؟
ج _ كسی كه می تواند حرف بزند، چه در كارهای كوچك و كم ارزش و چه در كارهای بزرگ بنابر احتیاط مستحب اشارۀ او فایده ندارد.
س 5_ اگر نوشته ای به امضاء یا مهر میّت ببینند، آیا می شود به آن عمل كرد؟
ج _ چنانچه مقصود آن را بفهماند و معلوم باشد برای وصیّت نوشته، باید طبق آن عمل شود.
س 6_ كسی كه وصیّت می كند باید دارای چه شرایطی باشد؟
ج _ باید بالغ و عاقل باشد و از روی اختیار وصیّت كند و نیز در وصیّت به امور مالی باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در كارهای بیهوده مصرف نكند.
س 7_ آیا وصیّت بچّه ده ساله صحیح است؟
ج _ در وصیّت كردن بچّه ای كه ده سال دارد، رعایت احتیاط بهتر است.
س 8_ كسی كه از روی عمد، مثلاً زخمی به خود زده یا سمی خورده است كه بر اثر آن یقین یا گمان به مردن او پیدا می شود اگر وصیّت كند آیا صحیح است؟
ج _ اگر وصیّت كند مقداری از مال او را به مصرف برسانند، صحیح نیست.
س 9_ اگر انسان وصیّت كند چیزی به كسی بدهند، چه موقع آن شخص آن چیز را مالك می شود؟
ج _ آن شخص آن چیز را مالك می شود، چه بعد از مردن وصیّت كننده آن را قبول كند و چه در زمان زنده بودن او.
س 10_ وقتی كه انسان نشانه های مرگ را در خود د‍یدچه باید بكند؟
ج _ باید فوراً امانتهای مردم را به صاحبانش بر گرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع پرداخت آن رسیده، باید آن را بپردازد.
س 11_ اگر خود نمی تواند بپردازد یا موقع پرداختن بدهی نرسیده چه باید بكند؟
ج _ باید وصیّت كند و بر وصیّت شاهد بگیرد ولی اگر بدهی او معلوم باشد وصیّت كردن لازم نیست.
س 12_ كسی كه نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر خمس، زكات و مظالم بدهكار است چه باید بكند؟
ج _ باید فوراً بپردازد و اگر نمی تواند بپردازد، چنانچه از خودش مال دارد و یا احتمال می دهد كسی آن را ادا نماید باید وصیّت كند. و همچنین است اگر حج بر او واجب باشد.
س 13_ كسی كه نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر نماز و روزه قضا دارد، چه باید بكند؟
ج _ اگر پسر بزرگتر وی انجام ندهد باید وصیّت كند كه از مال خودش برای بجا آوردن آنها اجیر بگیرند.
س 14_ اگر مال نداشته باشد حكم آن چیست؟
ج _ اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد كسی بدون آنكه چیزی بگیرد آنها را انجام می دهد واجب است وصیّت نماید و اگر قضای نماز و روزه، به تفصیلی كه در « مسائل نماز قضای پدر و مادر » گفته شد، بر پسر بزرگترش واجب باشد، باید به او اطلاّع دهد و یا وصیّت كند كه برای او بجا آورند.
س 15_ كسی كه نشانه های مرگ را در خود می بیند، اگر مالی پیش كسی دارد یا در جایر پنهان كرده است كه ورثه نمی دانند چه باید بكند؟
ج _ چنانچه بر اثر نداشتن حقشان از بین برود، باید به آنها اطّلاع دهد. و لازم نیست برای بچّه های صغیر خود قیّم و سرپرست معیّن كند ولی در صورتی كه بدون قیّم مالشان از بین می رود و یا خودشان ضایع می شوند، باید برای آنان سرپرست امینی معیّن نماید.
س 16_ وصّی در تنفیذ امور واجبه بر موصی باید در چه شرایطی باشد؟
ج _ مثل دیون و نحوها باید مسلمان، بالغ، عاقل و مورد اطمینان باشد، امّا در غیر اینها در غیر عاقل بودن و علی الاحوط بالغ بودن، اظهر عدم اشتراط است.
س 17_ اگر كسی چند وصیّ معیّن كند آنها چگونه باید به وصیّـت عمل كنند؟
ج _ چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهایی به وصیّت عمل كنند، لازم نیست در انجام وصیّت از یكدیگر اجازه بگیرند.
س 18_ اگر به آنها اجازه نداده باشد، آنها چگونه باید عمل كنند؟
ج _ اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد كه هر دو با هم به وصیّت عمل كنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یكدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند با یكدیگر به وصیّت عمل كنند. حاكم شرع آنها را مجبور می كند و اگر اطاعت نكنند همراه با آنان، دیگری را معیّن می نماید.
س 19_ اگر انسان از وصیّت خود برگردد آیا وصیّت صحیح است؟
ج _ اگر مثلاً بگوید: ثلث مالش را به كسی بدهند بعد بگوید به او ندهید وصیّت باطل می شود.
س 20_اگر وصیّت خود را تغییر دهد حكم آن چیست؟
ج _ اگر وصیّت خود را تغییر دهد مانند آنكه قیّمی برای بچّه های خود معیّن كند، بعد دیگری را به جای او بر گزیند، وصیّـت اول باطل می شود و باید به وصیّت دوم او عمل نمایند.
س 21_ اگر كاری كند كه معلوم شود از وصیّت خود بر گشته است، حكم آن چیست؟
ج _ اگر مثلاً خانه ای كه وصیّت كرده تا به كسی بدهند، بفروشد و یا دیگری را برای فروش آن وكیل نماید، وصیّـت باطل می شود.
س 22_ اگر وصیّـت كند، چیز معیّنی را به كسی بدهند، بعد وصیّت كند كه نصف همان را به دیگری بدهند، چه باید بكند؟
ج _ باید آن را دو قسمت كنند و به هر كدام یك قسمت بدهند.
س 23_ اگر كسی در مرضی كه به آن مرض می میرد، مقداری از مالش را به كسی ببخشد حكم آن چیست؟
ج _ باید همان مقدار را به آن شخص بدهند.
س 24_ اگر وصیّت كند بعد از مردن او مقداری از مالش را به كسی بدهند حكم آن چیست؟
ج _ چنانچه بیشتر از ثلث مال او باشد، در بیشتر از ثلث باید ورثه اجازه بدهند و اگر اجازه ندهند وصیّت نسبت به بیشتر از ثلث صحیح نمی باشد.
س 25_ اگر در مرضی كه به آن مرض می میرد بگوید: مقداری به كسی بدهكار است ورثه چه باید بكنند؟
ج _ چنانچه متّهم باشد برای ضرر زدن به ورثه گفته است، باید مقدارر كه معیّن كرده از ثلث او بدهند و اگر متّهم نباشد باید از اصل مالش بپردازد.
س 26_ اگر وصیّـت كند به بچّه ای كه ممكن است فلان زن حامله شود چیزی بدهند، آیا وصیّت صحیح است؟
ج _ كسی كه انسان وصیّت می كند چیزی به او بدهند، باید وجود داشته باشد، پس اگر چنین وصیّت كرد، وصیّت باطل است، چون فرزند موجود نیست.
س 27_ اگر وصیّت كند به بچّه ای كه در شكم مادر است چیزی بدهند آیا وصیّت صحیح است؟
ج _ اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصیّت صحیح است، پس اگر زنده به دنیا آمد، باید آنچه وصیّت كرده، به او بدهند.
س 28_ اگر فرزند مرده به دنیا آمد حكم آن چیست؟
ج _ وصیّت باطل می شود و آنچه كه برای او وصیّت كرده، میان ورثه تقسیم می شود.
س 29_ اگر كسی انسان را وصّی خود قرار دهد چنانچه به وصیّت كننده اطّلاع دهد كه برای انجام وصیّت او حاضر نیست، آیا لازم است بعد از مردن او به وصیّت عمل كند؟
ج _ لازم نیست بعد از مردن او به وصیّت عمل كند.
س 30_ اگر پیش از مردن او نفهمد او را وصّی كرده، یا بفهمد و به او اطّلاع ندهد كه برای عمل كردن به وصیّت حاضر نیست، چه باید بكند؟
ج _ در صورتی كه مشقّت نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید وصیّت او را انجام دهد و نیز اگر وصّی پیش از مرگ هنگامی متّوجه شود كه مریض بر اثر شدت بیماری، نتواند به دیگری وصیّت كند، بنابر احتیاط أیضاً باید وصیبت را قبول نماید.
س 31_ اگر كسی كه وصیّت كرده بمیرد، آیا وصیّ می تواند دیگری را برای انجام كارهای میّت معیّن كند؟
ج _ وصّی نمی تواند دیگری را برای انجام كارهای میّت معّین كند و خود از انجام وصیّت كناره گیری نماید، ولی اگر بداند مقصود میّت این نبود كه خود وصیّ آن كار را شخصاً انجام دهد، بلكه مقصود فقط انجام گرفتن كار بوده، می تواند دیگری را از طرف خود وكیل نماید.
س 32_ اگر كسی دو نفر را وصّی كند، چنانچه یكی از آن دو بمیرد، یا دیوانه و یا كافر شود، حكم آن چیست؟
ج _ حاكم شرع باید یك نفر دیگر را به جای او معیّن كند.
س 33_ چنانچه هر دو نفر بمیرند یا دیوانه و یا كافر شوند، حكم آن چیست؟
ج _ حاكم شرع، دو نفر دیگر را معیّن كند ولی اگر یك نفر بتواند وصیّت را عمل كند، معیّن كردن دو نفر لازم نیست.
س 34_ اگر وصّی نتواند به تنهایی، كارهای میّت را انجام دهد، چه باید كرد؟
ج _ حاكم شرع برای كمك به او، یك نفر دیگر را معیّن می كند.
س 35_ اگر مقداری از مال میّت در دست وصّی تلف شود، آیا ضامن است؟
ج _ چنانچه در نگهداری آن كوتاهی و یا تعدّی نموده، مثلاً میّت وصیّت كرده است فلان مقدار، به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته، ضامن است و اگر كوتاهی نكرده و تعّدی نیز ننموده، ضامن نیست.
س 36_ هر گاه انسان كسی را وصّی كند و بگوید اگر وصّی بمیرد فلانی وصّی باشد، حكم آن چیست؟
ج _ بعد از مردن وصّی اوّل، وصّی دوم باید كارهای میّـت را انجام دهد.
س 37_ حجی كه بر میّت واجب است و بدهكاری و حقوقی را كه مانند خمس، زكات و مظالم ادا كردن آنها واجب می باشد، اگر میّت وصّیت نكرده باشد، چه باید كرد؟
ج _ باید از اصل مال میّت بدهند، اگر چه میّت برای آنها وصّیـت نكرده باشد.
س 38_ اگر مال میّت از بدهی، حج واجب و حقوقی كه مانند خمس، زكات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید، چه باید بكنند؟
ج _ چنانچه وصیّت كرده باشد كه ثلث یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند، باید به وصیّت عمل كنند و اگر وصیّت نكرده باشد، آنچه می ماند مال ورثه است.
س 39_ اگر مصرفی كه میّت معیّن كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد، آیا وصیّت او در بیشتر از ثلث صحیح است؟
ج _ در صورتی صحیح است كه ورثه حرفی بزنند یا كاری كنند كه معلوم شود، عملی شدن وصیّت را اجازه داده اند و تنها راضی بودن آنان كافی نیست. و اگر مدّتی بعد از مردن او نیز اجازه بدهند، صحیح است.
س 40_ اگر مصرفی كه میّت معیّن كرده، از ثلث مال او بیشتر باشد و پیش از مردن او، ورثه اجازه بدهند كه وصیّت او عملی شود، آیا بعد از مردن او می تواند از اجازۀ خود برگردند؟
ج _ نمی تواند از اجازۀ خود برگردند.
س 41_ اگر وصیّت كند از ثلث او خمس و زكات یا بدهی دیگر او را بدهند و برای نماز و روزۀ او اجیر بگیرند و كار مستحب نیز مانند اطعام فقرا انجام دهند، اولویت با كدام كار است؟
ج _ باید اوّل بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، برار نماز و روزۀ او اجیر بگیرندو اگر از آن زیاد آمد، برای كارهای مستحبی كه معیّن كرده مصرف نمایند و چنانچه ثلث مال او، فقط به اندازۀ بدهی باشد و ورثه اجازه ندهند بیشتر از ثلث مال مصرف شود، وصیّت برای نماز و روزه و در كارهای مستحب، باطل است.
س 42_ اگر وصیّت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند، چه باید كرد؟
ج _ اگر وصیّت كند بدهی او را بدهند و برای نماز و روزۀ او اجیر بگیرند و كار مستحب نیز انجام دهند، چنانچه وصیّت نكرده باشد كه اینها را از ثلث بدهند، باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد آمد، ثلث آن را برای نماز، روزه و كارهای مستحبی كه معیّن كرده مصرف كنند و در صورتی كه ثلث كافی نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند، باید وصیّت او عملی شود و اگر اجازه ندهند، باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد آمد برای كار مستحبی كه معیّن كرده مصرف نمایند.
س 43_ اگر كسی بگوید میّت وصیّت كرده فلان مبلغ را به من بدهند، چه باید كرد؟
ج _ چنانچه دو مرد عادل گفتۀ او را تصدیق كنند، یا قسم بخورد و یک مرد عادل نیز گفتۀ او را تصدیق نماید، و یا یک مرد عادل و دو زن عادل و یا چهار زن عادل به گفتۀ او شهادت دهند، باید مقداری كه می گوید به او بدهند.
س 44_ اگر یك زن عادل شهادت دهد، چه باید كرد؟
ج _ باید یك چهارم چیزی كه مطالبه می كند به او بدهند.
س 45_ اگر دو زن عادل شهادت دهند، حكم آن چیست؟
ج _ باید نصف آن چیز را به او بدهند.
س 46_ اگر سه زن عادل شهادت دهند، چه باید كرد؟
ج _ باید سه چهارم آن را به او بدهند.
س 47_ اگر دو مرد كافر ذمّی او را تأیید كنند، حكم آن چیست؟
ج _ اگر دو مرد كافر ذمّی كه در دین خود عادل باشند، گفتۀ او را تصدیق كنند، در صورتی كه میّت ناچار بوده است وصیّت كند و مرد و زن عادلی در موقع وصیّت نبوده، باید چیزی را كه مطالبه می كند به او بدهند.
س 48_ اگر كسی بگوید من وصیّ میّتم كه مال او را به مصرفی برسانم، یا میّت مرا قیّم بچّه های خود قرار داده، چگونه باید حرف او را قبول كرد؟
ج _ در صورتی باید حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل، گفتۀ او را تصدیق نمایند.
س 49_ اگر وصیّت كند چیزی به كسی بدهند و آن شخص پیش از قبول یا رد بمیرد، چه باید كرد؟
ج _ تا وقتی ورثه ی او وصیّت را رد نكرده اند، می توانند آن چیز را قبول نمایند، امّا اگر وصیّت كننده از وصیّت خود برگردد حقّی ندارد.

[=Times New Roman]بنام خدا
[=Times New Roman]وصیت:Gol:
[=Times New Roman]وقتی که انسان نشانه های مرگ رادر خودمی بیند،اگر خمس وزکات ومظالم بدهکاراست بایدفورا بدهد واگرنمیتواندبدهدچنانچه از خودش مال دارد،یا احتمال میدهد کسی انها را ادائ نماید، باید وصیت کند وهمچنین است اگرحج براو واجب باشد.
رساله مراجع /م=2701

آِیا وصیت کردن واجب است

امین;17254 نوشت:
آِیا وصیت کردن واجب است

[=microsoft sans serif][=&quot] [/][=&quot]س [/][=&quot]1832: [/][=&quot]آيا وصيت كردن واجب است بطورى كه انسان با ترك آن مرتكب معصيت شود؟ [/][=&quot][/][/]
[=microsoft sans serif][=&quot] ج: اگر وديعه‏ها و امانت‏هاى ديگران نزد او باشد و حق‏الناس يا حق‏اللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايى اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت كند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست[/]

م/2700وقتي انسان نشانه هاي مرگ را در خودش ديد بايد فوراًامانتهاي مردم را به صاحبانش برگرداند واگر به مردم بدهكار است و موقع دادن ان بدهي رسيده بايد بدهد واگر خودش نمي تواند بدهد ،يا موقع دادن بدهي او نرسيده ، بايد وصيت كند وبر وصيت شاهد بگيرد ولي اگر بدهي او معلوم باشد واطمينان دارد كه ورثه مي پردازد وصيت كردن لازم نيست.
اجوبه س / 1832 ورساله مراجع م/2700 تحرير /وصيت/م/1
[/]

با سلام و احترام و خسته نباشید خدمت کارشناسان محترم

یکی از آشناهای ما در انجام وصیت پدرشون که زمینی رو توی یکی از روستاها وقف کردن با مشکلی مواجه شدن ممنون میشم راهنمایی بفرمایید . سوال ایشون به این صورت هستش :

1 - آیا زمینی که برای حسینیه وقف شده می توان بنای عام المنفعه دیگری در آن ساخت ؟

2 - زمین فوق در سال 86 با مساحت 400 متر مربع برای حسینیه وصیت شده و تشکیل هیات امنا و بازگشایی حساب جاری و تشریفات ثبت سند در اوقاف شهرستان انجام شده . اهالی روستا در سال 88 حسینیه دیگری ساخت نموده اند . هم اکنون روستا نیاز به حسینیه ندارد . اهالی روستا و مسئولین محترم تاکید دارند زمین فوق برای اماکن فرهنگی مذهبی ورزشی ساخته شود .
نظر به اینکه وصییت کننده فوت نموده تکلیف وصی با شرایط فوق چیست ؟

مرجع تقلید : مقام معظم رهبری

با تشکر :Gol:


روشنا;202612 نوشت:
- آیا زمینی که برای حسینیه وقف شده می توان بنای عام المنفعه دیگری در آن ساخت ؟ 2 - زمین فوق در سال 86 با مساحت 400 متر مربع برای حسینیه وصیت شده و تشکیل هیات امنا و بازگشایی حساب جاری و تشریفات ثبت سند در اوقاف شهرستان انجام شده . اهالی روستا در سال 88 حسینیه دیگری ساخت نموده اند . هم اکنون روستا نیاز به حسینیه ندارد . اهالی روستا و مسئولین محترم تاکید دارند زمین فوق برای اماکن فرهنگی مذهبی ورزشی ساخته شود . نظر به اینکه وصییت کننده فوت نموده تکلیف وصی با شرایط فوق چیست ؟ مرجع تقلید : مقام معظم رهبری

با سلام و عرض ادب

تبديل وصيّت با ساخت اماکن فرهنگی ورزشی به جاى حسینیه جايز نيست، ولى اگر قصد ايجاد حسینیه در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت حسینیه در مکانى که نيازمند حسینیه است مانعى ندارد.
البته در این زمینه بهتر است،به دفتر مرجع تقلید هم رجوع شود چراکه اگر اجازه ای خاص صادر شد،مشکلی نیست.

آیه الله خامنه ای،اجوبه الاستفتائات،م1840

موضوع قفل شده است