احكام طلاق

تب‌های اولیه

44 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احكام طلاقسؤال 1_ مردی كه زن خود را طلاق می دهد، باید دارای چه شرایطی باشد؟
جواب _ باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار خود طلاق دهد.
س 2_ اگر او را مجبور كنند زنش را طلاق دهد، حكم طلاق چیست؟
ج _ طلاق باطل است.
س 3_ آیا در طلاق، قصد لازم است؟
ج _ باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغۀ طلاق را به شوخی بگوید، صحیح نیست.
س 4_ شرایط زن در وقت طلاق چیست؟
ج _ زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكی، با او نزدیكی نكرده باشد.
س 5_ طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس، در چند صورت صحیح است؟
ج _ در سه صورت صحیح است:
اول: شوهرش بعد از ازدواج، با او نزدیكی نكرده باشد.
دوم: معلوم باشد كه آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر، در حال حیض طلاقش بدهد و بعد بفهمد آبستن بوده، بنا بر احتیاط دوباره او را طلاق دهد.
سوم: مرد به جهت غایب بودن نتواند بفهمد كه زن، از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.
س 6_ اگر بداند زن از خون حیض پاك است و طلاقش بدهد، بعد معلوم شود موقع طلاق در حال حیض بوده، حكم طلاق چیست؟
ج _ طلاق او باطل است، ولی اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود پاك بوده، طلاق او صحیح است.
س 7_ كسی كه می داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غایب شود، مثلاً مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد، چه باید بكند؟
ج _ باید تا که معمولاً زن از حیض یا نفاس پاک می شود، صبر كند و بعداً او را طلاق دهد.
س 8_ اگر مردی كه غایب است بخواهد زن خود را طلاق بدهد، چه باید بكند؟
ج _ چنانچه بتواند اطلاع پیدا كند كه زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگر چه از روی عادت حیض زن یا نشانه های دیگری باشد كه در شرع معیّن شده، باید تا مدّتی كه معمولاً‌ زن از حیض یا نفاس پاك می شود، صبر كند.
س 9_ اگر با همسرش كه از خون حیض یا نفاس پاك است، نزدیكی كند و بخواهد طلاقش بدهد، چه باید بكند؟
ج _ باید صبر كند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود.
س 10_ زنی را كه نُه سالش تمام نشده یا آبستن است، اگر بعد از نزدیكی طلاق دهد، حكم آن چیست؟
ج _ اشكال ندارد و همچنین است اگر آن زن یائسه باشد.
س 11_ زن یائسه كدام است؟
ج _ اگر سیّده است بیش از شصست سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال، داشته باشد.
س 12_ اگر با زنی كه از خون حیض و نفاس پاك است، نزدیكی كند و در همان پاكی، طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود هنگام طلاق آبستن بوده، حكم آن چیست؟
ج _ بنابر احتیاط مستحب، باید دوباره او را طلاق دهد.
س 13_ اگر با زنی كه از خون حیض و نفاس پاك است، نزدیكی كند و مسافرت نماید، چنانچه در سفر طلاقش دهد، چه باید بكند؟
ج _ باید به قدری كه معمولاً زن بعد از آن پاكی، خون می بیند و دوباره پاك می شود، صبر كند.
س 14_ اگر مرد بخواهد زن خود را به جهت بیماری، حیض نمی بیند، طلاق دهد، چه باید بكند؟
ج _ باید از وقتی كه با او نزدیكی كرده، تا سه ماه، از جماع با او خودداری نماید و بعد او را طلاق دهد.
س 15_ صیغۀ طلاق چگونه باید خوانده شود؟
ج _ طلاق باید به صیغۀ عربی صحیح، خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغۀ طلاق را بخواند و اسم زن او، مثلاً فاطمه باشد، باید بگوید: « زَوْجَتي فاطمة طالِق » یعنی زن من فاطمه رهاست، و اگر دیگری را وكیل كند، وكیل باید بگوید: « زَوْجَةُ مُوَكِّلي فاطمة طالِق ».
س 16_ زنی كه متعه شده، آیا طلاق دارد؟
ج _ زنی كه متعه شده، مثلاً یك ماهه یا یك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او، به این است كه مدّتش تمام شود، یا مرد مدّت را به او ببخشد، یعنی بگوید: « مدّت را به تو بخشیدم » و شاهد گرفتن و پاك بودن او از حیض لازم نیست.

عدّۀ طلاق

س 17_ كدام زن عدّه ندارد؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام نشده و زن یائسه عده ندارد، یعنی اگر چه شوهرش با او نزدیكی كرده باشد، بعد از طلاق می توان فوراً شوهر كند.
س 18_ كدام زن عدّه دارد؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیكی كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد.
س 19_ عدّۀ طلاق چیست؟
ج _ زنی را كه شوهرش بعد از نزدیكی با او طلاقش داده، باید عدّه نگه دارد، یعنی بعد از آنكه در پاكی طلاقش داد، صبر كند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود و همین كه حیض سوم را دید، عدۀ او تمام می شود و می‌تواند شوهر كند، ولی اگر اصلاً با او نزدیكی نكرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می تواند بعد از طلاق، فوراً شوهر كند.
س 20_ زنی كه حیض نمی بیند، اگر در سنّ زنهایی باشد كه حیض می بینند، چنانچه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق، چه مدّت عده نگه دارد؟
ج _ باید سه ماه عدّه نگه دارد.
س 21_ زنی كه عدّۀ او سه ماه است، از چه موقع سه ماه عدّه نگه داشتن او آغاز می شود؟
ج _ اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه قمری، یعنی از موقعی كه ماه دیده می شود، تا سه ماه عدّه نگه دارد و اگر در بین ماه، طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز كسری ماه اول را از ماه چهارم، عدّه نگه دارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقی مانده را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگه دارد و بنابراحتیاط مستحب از ماه چهارم بیست و یك روز عدّه نگه دارد، تا با مقداری كه از ماه اوّل عدّه نگهداشتنش، سی روز شود.
س 22_ اگر زنِ آبستن را طلاق دهد، عدّۀ طلاق او چگونه است؟
ج _ عدّه اش تا به دنیا آمدن یا سقط شدن بچۀ اوست، بنابراین اگر مثلاً یك ساعت بعد از طلاق، بچّه به دنیا آید، عده اش تمام می شود.
س 23_ ابتدای عدّۀ طلاق چه موقع است؟
ج _ ابتدای عدّۀ طلاق از وقتی است كه خواندن صیغۀ طلاق تمام می شود، چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن زمان عدّه، بفهمد او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.

عدّۀ ازدواج موقّت

س 24_ عدّۀ ازدواج موقّت چگونه است؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر مُتعه شود، مثلاً یك ماهه یا یك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزدیكی نماید و مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدّت را به او ببخشد، باید بنا بر احتیاط مستحب عدّه نگه دارد، پس اگر حیض می بیند باید به مقدار دو حیض، عدّه نگه دارد گر چه بعید نیست که یک حیض کفایت کند و جایز نیست در عده شوهر كند، و اگر حیض نمی بیند، بنا بر احتیاط واجب، چهل و پنج روز از شوهر كردن، خودداری نماید.
س 25_ چه زنهایی اگر متعه شوند عده ندارند؟
ج _ زن یائسه، یعنی زنی كه اگر سیّده است بیش از شصست سال و اگر سیّده نیست بیش از پنجاه سال داشته باشد، چنانچه مُتعه شود و همچنین زنی كه كمتر از نُه سال دارد و زنی كه اصلاً شوهر با او نزدیكی نكرده است، عدّه ندارد و پس از تمام شدن مُتعه، یا بعد از آنكه شوهر مدّت را بخشید، فوراً می تواند شوهر كنند.

عدّۀ زن شوهر مرده

س 26_ عدّۀ « وفات » چگونه است؟
ج _ زنی كه شوهرش بمیرد اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، یعنی از شوهر كردن خودداری نماید، اگر چه یائسه یا مُتعه باشد و یا شوهرش با او نزدیكی نكرده باشد و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولی اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچّه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، صبر كند. این عدّه را « عدّۀ وفات » می گویند.
س 27_ چه كارهایی برای زنی كه در عدّۀ وفات است، حرام است؟
ج _ حرام است لباس زینتی بپوشد، سرمه بكشد و همچنین كارهای دیگری كه زینت حساب می شود، بر او حرام است.
س 28_ اگر زن یقین كند شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّۀ وفات، شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، چه باید بكند؟
ج _ باید از شوهر دوم جدا شود، و در صورتی كه آبستن باشد، به مقداری كه در عدّۀ طلاق گفته شد، برای شوهر دوم، عدّۀ طلاق و بعد برای شوهر اوّل عدّۀ وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد، برای شوهر اوّل عدّۀ وفات و بعد برای شوهر دوم، عدّۀ طلاق نگه دارد.
س 29_ ابتدای عدّۀ وفات از چه موقعی می باشد.
ج _ از موقعی است كه زن از مرگ شوهر، باخبر شود.
س 30_ اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده، چگونه از او قبول می شود؟
ج _ با دو شرط از او قبول می شود.
اول: بنابراحتیاط واجب مورد تهمت نباشد.
دوم: از طلاق یا مردن شوهرش، مدّتی گذشته باشد كه تمام شدن عدّه، ممكن باشد.

طلاق بائن و رجعی

س 31_ طلاق بائن چیست؟
ج _ طلاق بائن، یعنی مرد بعد از طلاق، حق ندارد بدون عقد جدید، به زن خود رجوع كند.
س 32_ اقسام طلاق بائن كدام است؟
ج _ طلاق بائن پنج قسم است:
اول: طلاق زنی كه نُه سالش تمام نشده باشد.
دوم: طلاق زنی كه یائسه باشد، یعنی اگر سیّده است بیشتر از شصت سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال داشته باشد.
سوم: طلاق زنی كه شوهرش، بعد از عقد، با او نزدیكی نكرده باشد.
چهارم: سومین طلاق زنی كه او را در سه نوبت طلاق داده اند.
پنجم: طلاق خُلع و مُبارات كه بعد گفته خواهد شد.
س 33_ طلاق رجعی چیست؟
ج _ طلاق رجعی، یعنی بعد از طلاق، تا وقتی زن در عدّه است، مرد می تواند بدون عقد جدید به زن رجوع نماید و غیر از موارد یاد شده در مسألۀ قبل، طلاق رجعی است.
س 34_ آیا می تواند زنش را بعد از طلاق رجعی، از خانه بیرون كند؟
ج _ كسی كه زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه‌ای كه هنگام طلاق در آنجا بوده بیرون كند، ولی در بعضی موارد از جمله آنكه آن زن زنا كند، بیرون كردن او از خانه اشكال ندارد.


http://www.shaaer.com/filesmasael/MASAEL59.htm

بنام خدا
سوال:Gol:
سه طلاقه به چه معناست؟
اگر مردی زنی را دوباره طلاق دهد وبه او رجوع کند یا دوبار اورا طلاق دهد وبعد از هر طلاق عقدش کند ،بعد از طلاق سوم ،ان زن بر او حلال نمیشود واحتیا ج به محلل دارد1
تبصره: محلل به مردی میگویند که زن بعد ازطلاق سوم با رعایت شرایط خاص با اوازدواج می کند تا شوهر اول بتواند با او ازدواج کند

1توضیح المسائل مراجع:2527 وحید توضیح المسائل م.2591

سوال در مورد طلاق
حکم طلاق خانمی که براثر بستن لوله رحم وعمل جراحی عادت ماهانه ندارد ،چیست؟
همه مراجع: باید سه ماه بعد از اخرین نزدیکی،صیغه طلاق راجاری کند1
1) توضیح المسائل مراجع ،م.2507؛ وحید توضیح المسائل م2571

عده طلاق چه مقدار است؟
همه مراجع اگر عادت ماهیانه می بیند،بعد از انکه در پاکی طلاقش دادباید به مقداری صبر کند که دوبار حیض ببیند وپاک شود.هنگامی که حیض سوم رادیدعده او تمام است اگر عادت نمی بیند ولی در سن زنانی است که عادت می بینند،باید بعد از طلاق سه ماه عده نگه دارد1
تو ضیح المسائل مراجع م.2511ر 2512 وحید توضیح المسائل م.2527 و2576

جهیزیه وطلاق
جهیزیه ای که دختربا خودبه خانه شوهر می اورد،از ان کیست؟اگر دختراز شوهرش جدا شود ،ایا می تواندانها را با خود ببرد؟
همه مراجع:جهیزیه ملک دختر است ومی تواند انرا با خود ببرد1
1)امام استفتائات ج3 احکام مهریه س:34 ودفتر همه واستفتائات کتبی از مراجع در مرکزملی پاسخگوئی

اگر زن بفهمد که شوهرش مرتد شده است ، وظیفه اش چیست؟
همه مراجع : اگر میداند که شوهرمرتد شد عقد باطل میشود وباید از او جدا شودوعده وفات نگه دارد.
امام تحریر ج/2 الکفر م5و6 صافی هدایه العباد ج/2الکفر م5و6 وحید وتبریزی منهاج الصالحین،م1288 و1289؛سیستانی:منهاج الصالحین ج/3 م:213
ودفتر فاضل ، نوری بهجت ومکارم

ايا مردي در شرايط امروزه ميتواندبا همسر خود ظهار كند؟
اگر ميتواند ايا بايد صيغه ي عربي را به زبان بياورد يا اينكه اگر به فارسي نيز بگويد همان حكم را دارد؟

ظهار در زمان جاهلیت، نوعی طلاق بوده که بر اساس ان ، مرد دیگر حق بازگشت به همسرش را نداشت وزن نیز حق انتخاب شوهر دیگری را نداشت.این یکی از ظلمهایی بود که در زمان جاهلیت بر زنان روا می داشتند. ظهار در اسلام لغو شده و طلاق محسوب نمی گردد، فقط این کار جریمه دارد که مرد باید ان را بپردازد یا یک بنده ازاد کند یا شصت مسکین را اطعام دهد یا دو ماه روزه بگیرد

تفسیر نمونه/ سوره مجادله

با تشكر ازپاسختون:Rose: ولي سوال من چيز ديگري بود ميخواستم ببينم در حال حاظر ودر ايران كه ما به زبان فارسي صحبت ميكنيم ،مرد بايد به عربي صيغه ظهار را به زبان بياوردهمچنين وقتي كه زن و مرد باهم دعوا :Narahat::Box:ميكنيم هميشه دوشاهد وجود ندارد پس چرا گفته اند كه بايد دوشاهد درزمان گفتن صيغه حاظر باشند؟:Gig:

[=tahoma][=&quot]
[/]
[/]
[=tahoma][=&quot]ظهار [/][/]
[=tahoma][=&quot]نوعی از طلاق در جاهلیة است وموجب حرمت ابدی میشود ولی اسلام حکمش راتغییر داده ودر دین ما اگر کسی ظهار کند (گرچه این نوع طلاق اصلش حرام است) ولی موجب تحریم زوجه مظاهرهَ میشود واگرمرد بخواهد برگردد با پرداخت کفاره می تواند برگردد .[/][/]
[=tahoma][=&quot]1)صیغه ظهار:[/][/]
[=tahoma][=&quot] مرد به زنش خطاب کند : انتِ(هذه،زوجتی ،فلانة) عَلیَّ کظَهرِ اُمّی .[/][/]
[=tahoma][=&quot]2)در ظهار شرط استكه طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهِر را ميشنوند واقع شود.[/][/]
یعنی عملا کسی بخواهد در حضور دو عادل ظهار کند عاقلانه این است که با طلاق کار را تمام کند وضمن اینکه ظهار خودش نوعی گناه است

[=tahoma][=&quot]3 )در مظاهر، بلوغ وعقل واختيار وقصد شرط است پس از بچه وديوانه ومكره وكسي كه سهو كرده وکسیکه شوخي كننده است وبامستي وبا غضب بنابر اقوي واقع نمي شود .[/][/]
[=tahoma][=&quot] 4)در زن مظاهره مثل احكام طلاق بايد خالي از حيض ونفاس باشد ودر طهر غير مواقعه باشد[/][=&quot] .تحریر ج/2 کتاب [/][/]ظهار

[=tahoma][=&quot]ايا عربي بودن درظهار شرط است يا با فارسي مشود خواند؟[/][/]
[=tahoma][=&quot]صافي: درغير عربي احتياط شود.[/][/]
[=tahoma][=&quot]فاضل،مكارم، سبحاني [/][=&quot]،:لفظ عربي شرط نيست[/][=&quot].[/][/]
[=tahoma][=&quot]استفتائات كتبي موجود در مركز ملي پاسخ گوئي[/][/]
[=tahoma][=&quot]امام، رهبري، وحيد وتبريزي[/][=&quot]: [/][=&quot]لفظ عربي شرط نيست[/][=&quot].[/][/]
[=tahoma][=&quot]استفتائات شفاهي كارشناس ازدفاتر مراجع[/][/]

اگرمرد زن را طلاق بدهد چه مقدارباید به زن مهریه بدهد؟
همه مراجع :اگر بعد از نزدیکی طلاق بدهد،باید تمام مهریه رابه او بپردازد واگر پیش از ان باشد مهریه نصف میشود.
امام :تحریر ج/2 المهر م:14و15صافی هدایه العباد ج/2 م:14و15 وحید وتبریزی منهاج الصالحین م.1350سیستانی:منهاج ج/3 م:308 ودفتر :فاضل ،نوری ،مکارم ،بهجت وخامنه ای

عده زنی که شوهرش از دنیا رفته،چقدر است؟
باید چهار ماه وده روز عده نگه دارد؛خواه ازدواج دائم باشد یا موقت ؛شوهرش با او نزدیکی کرده باشد یانه.
حتی زن یائسه نیز بایدعده وفات نگه دارد واگر بارداراست باید تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد. اگر پیش از گذشتن چهارماه وده روز،فرزندش به دنیا ایدباید تا چهار ماه ده روز از مرگ شوهر،عده راادامه دهد.
توضیح المسائل مراجع:2517 وحید :2581

ایا در طلاق رجعی رضایت زن برای رجوع مرد شرط است؟
رضایتش شرط نیست.
تبصره :دراین جا کلام بر سررجوع است نه مراجعه که حقی برای زن هم باشد طلاق رجعی یعنی بعد از طلاق تا وقتی که زن در عده است ،مرد میتواند به او رجوع کندواين حق مرد است.
توضیح المسائل مراجع م/2522 و2524

زنی که در حال حیض باشد نمی شود طلاق داد وبعد از حیض اگرچه غسل نکرده باشد، ایا میشود طلاق داد ؟
طلاق او صحیح است.
توضیح المسائل م/467 وحيد:473

هميشه براي من اين سوال وجود دارد كه با وجود امكانات پزشكي امروزه آيا تغييري در حكم عده طلاق به وجود نمي آيد؟هم اينكه لوازم پيشگيري از بارداري وجود دارد هم اينكه مي شود بوسيله آزمايش از باردار نبودن زن هنگام طلاق مطلع شد.سپاس:Gol:

اسراء;7599 نوشت:
ایا در طلاق رجعی رضایت زن برای رجوع مرد شرط است؟
رضایتش شرط نیست.
تبصره :دراین جا کلام بر سررجوع است نه مراجعه که حقی برای زن هم باشد طلاق رجعی یعنی بعد از طلاق تا وقتی که زن در عده است ،مرد میتواند به او رجوع کندواين حق مرد است.
توضیح المسائل مراجع م/2522 و2524

چطور ممكنه ؟مثل ازدواج مي مونه.پس اينجا خانم ديگه برگ چغندره؟نبايد رضايتش در نظر گرفته بشه؟
:read:

nasim jaan;141536 نوشت:
با وجود امكانات پزشكي امروزه آيا تغييري در حكم عده طلاق به وجود نمي آيد؟هم اينكه لوازم پيشگيري از بارداري وجود دارد هم اينكه مي شود بوسيله آزمايش از باردار نبودن زن هنگام طلاق مطلع شد.سپاس

با سلام
شاید این سوال به این دلیل برای شما پیش امده که فلسفه نگه داشتن عده را منحصرا در مسئله اطمینان به عدم بارداری،می دانید در حالی که چنین نیست.
از مجموع ادلّه شرعيّه استفاده مى شود كه نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال باردارى نيست، و اين در واقع يكى از علل آن مى باشد; نه تنها علّت.

باسلام

زوجی بدون اطلاع از موضوع عده (هم زن و هم مرد) بایکدیگر ازدواج میکنند در صورتی که زن مطلقه بوده ویک ماه ازطلاق قبلیش گذشته است وحال که از این موضوع مطلع شده اند دچار مشکل در زندگی وحتی چندین بار قصد کشتن فرزند متولد شده خود را به خاطر حرامزاده بودن داشته و لازم به ذکراست قبل از طلاق دوماه با شوهرش نزدیکی نداشته ویک ماه هم وقتی جدا شده جمعا سه ماه میشود ولی طبق احکام چون عده بعد از طلاق محسوب میشود این موضوع دچار دگرگونی و پاشیده شدن زندگیشان شده است لطفا راهنمایی بفرمایید چه حکمی دارد و اگر حرام است باید چه کار کنند و حکم فرزند متولد شده چیست آیا حلالزاده است یا حرامزاده ؟
لازم به ذکر است که صیغه عقد توسط شخصی که شغل آن جاری نمودن صیغه عقد است انجام گردیده ولی به چه دلیل این کار را انجام داده است خدا میداند. حال گناه این زوج چیست؟ باید چه کارکنند؟
در بعضی مواقع مشکلاتی هست که براساس عدم آگاهی واطلاع و بی سوادی افراد و محروم بودن شان پیش می آید با اینگونه مشکلات چه باید کرد؟
استفتاء دراین خصوص را اعلام فرمایید.

[="Tahoma"][="Black"]

mohsenzed;260346 نوشت:
باسلام زوجی بدون اطلاع از موضوع عده (هم زن و هم مرد) بایکدیگر ازدواج میکنند در صورتی که زن مطلقه بوده ویک ماه ازطلاق قبلیش گذشته است وحال که از این موضوع مطلع شده اند دچار مشکل در زندگی وحتی چندین بار قصد کشتن فرزند متولد شده خود را به خاطر حرامزاده بودن داشته و لازم به ذکراست قبل از طلاق دوماه با شوهرش نزدیکی نداشته ویک ماه هم وقتی جدا شده جمعا سه ماه میشود ولی طبق احکام چون عده بعد از طلاق محسوب میشود این موضوع دچار دگرگونی و پاشیده شدن زندگیشان شده است لطفا راهنمایی بفرمایید چه حکمی دارد و اگر حرام است باید چه کار کنند و حکم فرزند متولد شده چیست آیا حلالزاده است یا حرامزاده ؟ لازم به ذکر است که صیغه عقد توسط شخصی که شغل آن جاری نمودن صیغه عقد است انجام گردیده ولی به چه دلیل این کار را انجام داده است خدا میداند. حال گناه این زوج چیست؟ باید چه کارکنند؟ در بعضی مواقع مشکلاتی هست که براساس عدم آگاهی واطلاع و بی سوادی افراد و محروم بودن شان پیش می آید با اینگونه مشکلات چه باید کرد؟ استفتاء دراین خصوص را اعلام فرمایید.

با عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی و تشکر از سئوال شما

به این سئوال در پست زیر پاسخ عرض شده است لطفا مراجعه بفرمایید :

http://www.askdin.com/post260164-19.html

خلاصه پاسخ این است که ابتدا باید مرجع تقلید داشته باشید و سپس بر اساس دیدگاه ایشان موضوع را حل و فصل کنید.

همیشه سالم و موفق باشید[/]

با سلام

اگر زن و شوهری طلاق گرفته باشند و مرد بعد از طلاق دوباره به همسر خود رجوع کند و پس از مدتی از هم جدا شوند و مدت چند سالی بگذرد آیا آن زن میتواند صیغه کس دیگری شود ؟

[="Tahoma"][="Black"]

xyzxyz;273983 نوشت:
با سلام اگر زن و شوهری طلاق گرفته باشند و مرد بعد از طلاق دوباره به همسر خود رجوع کند و پس از مدتی از هم جدا شوند و مدت چند سالی بگذرد آیا آن زن میتواند صیغه کس دیگری شود ؟

با عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و تشکر از سئوال شما

اگر منظورتان از جدا شدن ، جدا شدن زن و شوهر بدون اجرای صیغه طلاق باشد ، هر چند سال که بگذرد ، زوجیت میان آنها از بین نمی رود و زن نمی تواند با مرد دیگری به صورت دائم یا موقت (صیغه ) ازدواج نماید. (1)

همیشه موفق و پیروز باشید

پی نوشت:
1. توضیح المسائل مراجع ، احکام طلاق[/]

ممنون

اولا که رجوع کند یعنی چه ؟

مرد با همسر خود که قبلا طلاق داده مجدد رابطه برقرار کرده ( احتمالا زناشویی ) و بعد دوباره رابطه قطع شده

مرد در دسترس نیست و آیا زن میتونه خودش کاری کنه که طلاق انجام بشه ؟

مرد ازدواج مجدد کرده و صاحب فرزند شده

کل اطلاعات موجود
ممنون میشم راهنمایی کنید

xyzxyz;274087 نوشت:
اولا که رجوع کند یعنی چه ؟ مرد با همسر خود که قبلا طلاق داده مجدد رابطه برقرار کرده ( احتمالا زناشویی ) و بعد دوباره رابطه قطع شده مرد در دسترس نیست و آیا زن میتونه خودش کاری کنه که طلاق انجام بشه ؟ مرد ازدواج مجدد کرده و صاحب فرزند شده

با سلام و احترام

منظور از رجوع کردن(البته در انواعی از طلاق که حق رجوع باشد) این است که مرد از طلاق دادن زن برگشته و درواقع پیوند زناشویی دوباره حاصل شده است و برای قطع رابطه مجدد نیاز به صیغه طلاق مجدد است،یعنی تا وقتی مرد دوباره زن را طلاق ندهد حتی اگر زن و مرد مدتی جدا از هم زندگی نمایند،بازهم به معنی نکاح است و زن نمی تواند شوهر دیگری نماید و درصورتی که مرد غایب شده باشد،زن نمی تواند صیغه طلاق را خودش جاری کند بلکه باید به قاضی یا حاکم شرع رجوع نماید تا ایشان طلاق غیابی جاری کند.

توضیح المسائل مراجع ، احکام طلاق

از این طلاق معمولیه !

برگشته رو میشه دقیق لطف کنید ؟
شامل همون میشه ؟

طلاق غیابی چیزه خاصی نیاز داره ؟
ممنون که با حوصله جواب میدید بهم

اگه بشه به طریقی به شوهر دسترسی داشت ولی زن نخواد بنا به دلایلی رابطه برقرار کنه و ازش بخواد که طلاق جاری بشه چی میشه ؟

xyzxyz;274158 نوشت:
از این طلاق معمولیه ! برگشته رو میشه دقیق لطف کنید ؟ شامل همون میشه ؟ طلاق غیابی چیزه خاصی نیاز داره ؟ ممنون که با حوصله جواب میدید بهم اگه بشه به طریقی به شوهر دسترسی داشت ولی زن نخواد بنا به دلایلی رابطه برقرار کنه و ازش بخواد که طلاق جاری بشه چی میشه ؟

با سلام و احترام مجدد

در طلاق رجعى مرد به دو قسم مى ‏تواند به زن خود رجوع كند : اول: حرفى بزند كه معنايش اين باشد كه او را دوباره زن خود قرار داده است. دوم: كارى كند كه از آن بفهمد رجوع كرده است.
در طلاق غیابی باوجود شرایط،حاکم شرعی یا قاضی ازطرف مرد،زن را طلاق می دهد.
نوعی از طلاق وجود دارد به نام طلاق خلع،و طلاق زنى را كه به شوهرش مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مى‏ بخشد كه طلاقش دهد، طلاق خلع گويند.

رساله مراجع،م2524و2528

بازم ممنون

نقل قول:
دوم: كارى كند كه از آن بفهمد رجوع كرده است.

میشه بیشتر توضیح بدید ؟

چه کاری یعنی ؟

در این مورد که توضیح دادم زن میتونه از طلاق خلع استفاده کنه ؟

نیازی نیست به شوهر بگه ؟

xyzxyz;274684 نوشت:
میشه بیشتر توضیح بدید ؟ چه کاری یعنی ؟ در این مورد که توضیح دادم زن میتونه از طلاق خلع استفاده کنه ؟ نیازی نیست به شوهر بگه ؟

خواهش میکنم

تعیین مصادیق عرفی برعهده مکلفین است(اما به عنوان مثال اینکه هدیه ای برای زن بخرد یا دوباره با زن روابط قبلی را داشته باشد و...)

در طلاق خلع هم مرد باید زن را طلاق دهد ولی درجایی است که زن تمایلی به مرد ندارد و مالی به مرد می بخشد تا درعوض آن مال زن را طلاق دهد پس بدون اطلاع شوهر امکان پذیر نیست.

موفق و موید باشید.

1- بطور کلی حکم طلاق گرفتن از مردی به قصد ازدواج با مرد دیگر چیست؟

2- اگر زنی از روابط جنسی و عاطفی با شوهرش لذت نبرد و بنوعی بین او و شوهرش طلاق عاطفی صورت گرفته باشد و از طرفی مجرد بودن در شرایط کنونی جامعه را بصلاح خود نداند.آیا با یافتن فرد مناسب می تواند از شوهرش جدا شود به این قصد که همسر فرد مذکور شود؟

یا رب

در طلاق می گن باید دونفر عادل شاهد باشند؟این عدالت همون عدالت ائمه ی جماعت است یا مفهوم دیگری دارد؟؟؟

[="Tahoma"][="Black"]

خائف;327911 نوشت:

1- بطور کلی حکم طلاق گرفتن از مردی به قصد ازدواج با مرد دیگر چیست؟

2- اگر زنی از روابط جنسی و عاطفی با شوهرش لذت نبرد و بنوعی بین او و شوهرش طلاق عاطفی صورت گرفته باشد و از طرفی مجرد بودن در شرایط کنونی جامعه را بصلاح خود نداند.آیا با یافتن فرد مناسب می تواند از شوهرش جدا شود به این قصد که همسر فرد مذکور شود؟

با تشکر از سؤال شما

طلاق گرفتن به قصد ازدواج با دیگری به خودی خود مانعی ندارد اما هر نوع رابطه زن شوهردار با نامحرم به قصد ازدواج ، حرام است.

همیشه سربلند و موفق باشید[/]

[="Tahoma"][="Black"]

خادم سنگر;327957 نوشت:

رب

در طلاق می گن باید دونفر عادل شاهد باشند؟این عدالت همون عدالت ائمه ی جماعت است یا مفهوم دیگری دارد؟؟؟

با تشکر از سؤال تان

عدالت در طلاق و عدالت در امام جماعت یک مفهوم دارد اما در برخی از احکام متفاوت است.(1)

همیشه سلامت و موفق باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

نقل قول:
عدالت در طلاق و عدالت در امام جماعت یک مفهوم دارد اما در برخی از احکام متفاوت است.(1)

با تشکر از پاسخ سوال

سوال دیگه اینکه

اگر بعد از عقد بفهمه که این دو فرد عادل نبودن یعنی طلاق باطل میشه؟

و برای اینکهد دو نفر عادل پیدا کنن باید تحقیق کنند؟

[="Tahoma"][="Black"]

خادم سنگر;330808 نوشت:
با تشکر از پاسخ سوال سوال دیگه اینکه اگر بعد از عقد بفهمه که این دو فرد عادل نبودن یعنی طلاق باطل میشه؟ و برای اینکهد دو نفر عادل پیدا کنن باید تحقیق کنند؟

با تشکر از سؤال شما

لطفا نام مرجع تقلیدتان را بفرمایید .

همیشه موفق و سلامت باشید[/]

سجاد;328704 نوشت:

با تشکر از سؤال شما

طلاق گرفتن به قصد ازدواج با دیگری به خودی خود مانعی ندارد اما هر نوع رابطه زن شوهردار با نامحرم به قصد ازدواج ، حرام است.

همیشه سربلند و موفق باشید

با سلام
استاد سجاد گرامی بنده پیامی دریافت کردم در این مورد !!میشه این قضیه را کمی روشن کنید که تکلیف چیست و احکام در این مورد چه میگوید

یا ناصر

نقل قول:
لطفا نام مرجع تقلیدتان را بفرمایید .

حضرت آقا

[="Tahoma"][="Black"]

رضا;331649 نوشت:
با سلام استاد سجاد گرامی بنده پیامی دریافت کردم در این مورد !!میشه این قضیه را کمی روشن کنید که تکلیف چیست و احکام در این مورد چه میگوید

با عرض سلام و احترام خدمت همکار گرانقدر جناب رضای بزرگوار

نمی دانم چه پیامی دریافت کرده اید ! اما موضوع ساده است ارتباط با نامحرم خصوصا در مورد زن شوهر دار قطعا جایز نیست و هر نوع ارتباط غیر شرعی که برقرار شود حرام خواهد بود.
اما اگر طلاق گرفتن زن بخاطر ازدواج با دیگری باشد به خودی خود مانع شرعی نداشته و موجب بطلان طلاق نمی شود و با رعایت سایر شرایط ، طلاق صحیح خواهد بود.

در پناه حضرت حق مستدام باشید[/]

[="Tahoma"][="Black"]

خادم سنگر;330808 نوشت:
با تشکر از پاسخ سوال سوال دیگه اینکه اگر بعد از عقد بفهمه که این دو فرد عادل نبودن یعنی طلاق باطل میشه؟ و برای اینکهد دو نفر عادل پیدا کنن باید تحقیق کنند؟

با تشکر از پاسختان

در صورتی که بعد از طلاق ، متوجه عدم عدالت دو شاهد طلاق شوند ، طلاق باطل است .

احراز عدالت به هر صورت ممکن برای شاهدان طلاق لازم است.

در پناه حضرت حق سالم و سربلند باشید

پی نوشت:
1. استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای در قم[/]

سجاد;331864 نوشت:

با عرض سلام و احترام خدمت همکار گرانقدر جناب رضای بزرگوار

نمی دانم چه پیامی دریافت کرده اید ! اما موضوع ساده است ارتباط با نامحرم خصوصا در مورد زن شوهر دار قطعا جایز نیست و هر نوع ارتباط غیر شرعی که برقرار شود حرام خواهد بود.
اما اگر طلاق گرفتن زن بخاطر ازدواج با دیگری باشد به خودی خود مانع شرعی نداشته و موجب بطلان طلاق نمی شود و با رعایت سایر شرایط ، طلاق صحیح خواهد بود.

در پناه حضرت حق مستدام باشید

با سلام
ضمن تشکر
استاد سجاد گرامی

بنده از خانمی پیامی دریافت کردم که در مورد این موضوع پرسیده بود، که سالها پیش ازدواج کردم و بخاطر رفتارهای نامناسب و کارهای ناشایسته همسرم الان هیچگونه علاقه ای به ایشان ندارم
هرچند الان مثل قبل نیست و دست از خیلی از خطاها ورداشته !!
اما هر کاری میکنم نمیتوانم علاقه ای به این زندگی داشته با وجود اینکه پیش مشاور هم رفتم اما رفتارهای نادرست همسرم جایی برای ادامه زندگی قرار نداده !و در زندگی نه علاقه ای دارم و نه لذتی از زندگی میبرم !
از طرفی میترسم که مرتکب معصیت شوم !!از اینرو تصمیم به طلاق گرفته ام، تکلیفم چیست ؟
سالها تحمل کردم اما الان دیگر نمیتوانم تحمل کنم با وجود اینکه شاید زندگی خوبی داشته باشم از لحاظ مالی !اما اثر روزهای که بهم گذشته رو نمیتونم فراموش کنم !خیلی تلاش کردم اما میبینم هیچ علاقه ای به ادامه زندگی با همسرم ندارم متاسفانه

[="Tahoma"][="Black"]

رضا;332021 نوشت:
با سلام ضمن تشکر استاد سجاد گرامی بنده از خانمی پیامی دریافت کردم که در مورد این موضوع پرسیده بود، که سالها پیش ازدواج کردم و بخاطر رفتارهای نامناسب و کارهای ناشایسته همسرم الان هیچگونه علاقه ای به ایشان ندارم هرچند الان مثل قبل نیست و دست از خیلی از خطاها ورداشته !! اما هر کاری میکنم نمیتوانم علاقه ای به این زندگی داشته با وجود اینکه پیش مشاور هم رفتم اما رفتارهای نادرست همسرم جایی برای ادامه زندگی قرار نداده !و در زندگی نه علاقه ای دارم و نه لذتی از زندگی میبرم ! از طرفی میترسم که مرتکب معصیت شوم !!از اینرو تصمیم به طلاق گرفته ام، تکلیفم چیست ؟ سالها تحمل کردم اما الان دیگر نمیتوانم تحمل کنم با وجود اینکه شاید زندگی خوبی داشته باشم از لحاظ مالی !اما اثر روزهای که بهم گذشته رو نمیتونم فراموش کنم !خیلی تلاش کردم اما میبینم هیچ علاقه ای به ادامه زندگی با همسرم ندارم متاسفانه

با عرض سلام و احترام خدمت همکار بزرگوار جناب رضا

در فرض سؤال هم همان حکم را دارد که عرض کردم یعنی مانعی ندارد زنی با رعایت تمام شرایط شرعی بخاطر مثلا رهایی از زندگی و ازدواج دیگر از شوهرش طلاق بگیرد .

همیشه موفق و سربلند باشید[/]

با سلام ، احترام و تشکر از شما ؛ لطفا در سوالات بعدی نام مرجعتقلید خود را بفرمایید.

ج1- مردی که زن خود را طلاق می دهد باید عاقل ( وبه نظر امام خمینی به احتیاط واجب باید ) بالغ، قصد{ جدی} طلاق و به اختیار خود طلاق دهد.

نکته : برخی مراجع در مورد طلاق غیر بالغ ملاحظاتی دارند.

ج2- طلاق باطل است

ج3- باید قصد طلاق داشته باشد پس اگرصیغه طلاق را به شوخی بگوید صحیح نیست.

ر.ک: توضیح المسائل مراجع( سیزده گانه)، ج2،ص 517، م 2498؛ نشر جامعه مدرسین، چاپ دوازدهم.

ج4- زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکی(و به نظر امام خمینی : یا درحال نفاس و یا حیض که پیش از این پاکی بوده) با او نزدیکی نکرده باشد .

پی نوشت: همان، م2499.

ج5-اول آن که شوهرش بعد از ازدواج قُبُلا( به نظر برخی حتی دبرا) با او نزدیکی نکرده باشد.دوم: آبستن باشد و اگر معلوم نباشد که آبستن بوده است و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد بعد بفهمد آبستن بوده( به نظر برخی باطل) اما (به نظر امام خمینی) اشکال ندارد. سوم: مرد بواسطه غایب بودن نتواندیا برایش مشکل باشد که پاک بودن زن را بفهمد(

نکته: در این مورد هم برخی ملاحظاتی دارند (.رک: رساله سیزده مرجع: ج2،ص518،م2500 تا 2503.)

ج6- در این صورت طلاق او باطل است ولی اگر او را درحیض بداند وطلاق دهد، بعد معلوم شود پاک بوده طلاق صحیح است(. رک: رساله سیزده مرجع: ج2، ص519،م2501)

ج7- در این صورت ( به نظر امام خمینی) باید تا مدتی که معمولا زنها از حیض یا نفاس پاک می شوند صبر کند( در این مورد برخی ملاحظاتی دارند.ر.ک: رساله سیزده مرجع، ج2، ص519،م2502)

ج8- مردی که غایب است اگر بخواهد زن خود را طلاق دهد ( به نظر امام خمینی)چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگر چه اطلاع او از روی عادت حیض زن، یا نشانه های دیگریباشد که در شرع معین شدهباید تا مدتی که معمولا زنها از حیض یا نفاس پاک می شوند باید صبر کند

نکته: در این مسئله برخی مراجع ملاحظاتی دارند(.ر.ک: ر.ک: رساله سیزده مرجع: ج2،م 2503.

ج9- باید صبر کند تا حیض ببیند و بعد پاک شود آن وقت در آن پاکی ( که نزدیکی در آن انجام نشده است) می تواند همسرش را طلاق دهد( امام خمینی: حتی در حیض قبل از آن هم نباید نزدیکی کرده باشد)

پی نوشت: همان، ص518، م2500.

ج10- اشکال ندارد وهمچنین است در زن یائسه.

پی نوشت: همان، م2504.

ج11- در این مورد بین مراجع بزرگوار اختلاف است و به نظر امام خمینی یائسه به زنی میگویند که در سیده بیشتر از شصت سال باشد در غیر سیده بیشتر ازپنجاه سال داشته باشد.

پی نوشت: همان م 2504.

ج12- به نظر امام خمینی طلاق صحیح است.

پی نوشت: همان م2505.

ج13- ( به نظر امام خمینی) باید به قدری که زن معمولا بعد از آن پاکی خون می بیند و دوباره پاک می شود صبر کند.

نکته: برخی تا یک ماه را احتیاط کرده اند. ر.ک: همان، م 2506.

ج14- باید از وقتی که با او نزدیکی کرده تا سه ماه از جماع با او خود داری نماید و بعد او را طلاق دهد.

پی نوشت: همان، م2507.

ج15- طلاق باید به صیغه عربی صحیح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند واگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند واسم زناو مثلا «فاطمه » باشد باید بگوید« زوجتی فاطمه طالق» یعنی« زن من فاطمه رها است.» واگر دیگری را وکیل کند آن وکیل باید بگوید « زوجه موکلی فاطمه طالق»

نکته: برخی مراجع در این مسئله ملاحظاتی دارند . ر.ک: همان م2508.

ج16- زنی که ( به عقد موقت) برای مدت معین، متعه یا صیغه شده است( مثلا یکماهه یا کمتر یا بیشتر ) طلاق ندارد و رها شدن او به این است او به این است که مدتش تمام شود یا مرد مدت را به ا و ببخشد، به این ترتیب که بگوید: مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن وپاک بودن زن از حیض لازم نیست.

پی نوشت: همان، م2509.

عدّۀ طلاقس 17_ كدام زن عدّه ندارد؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام نشده و زن یائسه عده ندارد، یعنی اگر چه شوهرش با او نزدیكی كرده باشد، بعد از طلاق می توان فوراً شوهر كند.
نکته: برخی زن غیر مدوخله را هم اینجا اضافه کرده اند(ر .ک:رساله سیزده مرجع، ج2،ص523،م2510.)


س 18_ كدام زن عدّه دارد؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیكی كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد.

س 19_ عدّۀ طلاق چیست؟
ج _ زنی را كه شوهرش بعد از نزدیكی با او، طلاقش داده، باید عدّه نگه دارد؛ یعنی بعد از آنكه در پاكی طلاقش داد، صبر كند تا دوبار حیض ببیند و پاك شود و همین كه حیض سوم را دید، عدۀ او تمام می شود و می‌تواند شوهر كند، ولی اگر اصلاً با او نزدیكی نكرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می تواند بعد از طلاق، فوراً شوهر كند.
نکته: در مورد زنی که فاصله دو حیض او کمتر از سه ماه است یرخی ملاحظاتی دارند( ر.ک: همان م2511)

س 20_ زنی كه حیض نمی بیند، اگر در سنّ زنهایی باشد كه حیض می بینند، چنانچه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق، چه مدّت عده نگه دارد؟
ج _ باید سه ماه عدّه نگه دارد.
نکته: در این مورد برخی ملاحظاتی دارند( ر.ک: همان، م2512)

س 21_ زنی كه عدّۀ او سه ماه است، از چه موقع، سه ماه عدّه نگه داشتن او آغاز می شود؟
ج _ اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه قمری، یعنی از موقعی كه ماه دیده می شود، تا سه ماه عدّه نگه دارد و اگر در بین ماه، طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز كسری ماه اول را از ماه چهارم، عدّه نگه دارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقی مانده را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگه دارد و بنابراحتیاط مستحب از ماه چهارم بیست و یك روز عدّه نگه دارد، تا با مقداری كه از ماه اوّل عدّه نگهداشتنش، سی روز شود.
نکته: چون سه ماه قمری مقصود است بنابر این اگر در بین ماه او را طلاق دهد و ماه 29 روز باشد رعایت سی روز را برخی احتیاط کرده اند؛ اما امام خمینی این احتیاط را مستحب می داند .( رساله سیزده مرجع: ج2،م2513)

س 22_ اگر زنِ آبستن را طلاق دهد، عدّۀ طلاق او چگونه است؟
ج _ عدّه اش تا به دنیا آمدن یا سقط شدن بچۀ اوست، بنابراین اگر مثلاً یك ساعت بعد از طلاق، بچّه به دنیا آید، عده اش تمام می شود.
نکته: برخی این حکم را در مورد خانمی می دانند که حمل او از حلال باشد بنابر این اگر از غیر حلال آبستن باشد با تولد یا سقط ؛ عده او تمام نمی شود( ر.ک: همان ، م2514)

س 23_ ابتدای عدّۀ طلاق چه موقع است؟
ج _ ابتدای عدّۀ طلاق از وقتی است كه خواندن صیغۀ طلاق تمام می شود، چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن زمان عدّه، بفهمد او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.
نکته: برخی این حکم را در مورد وکیل شوهر هم جاری می دانند حتی اگر شوهر از این ماجرا بی خبر باشد.( ر.ک: همان ، م 2516عدّۀ ازدواج موقّتس 24_ عدّۀ ازدواج موقّت چگونه است؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر مُتعه شود، مثلاً یك ماهه یا یك ساله ، چنانچه شوهرش با او نزدیكی نماید و مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدّت را به او ببخشد، ، پس اگر حیض می بیند باید به مقدار دو حیض، و اگر حیض نمی بیند، چهل و پنج روز از شوهر كردن، خودداری نماید.
نکته: مراجع دیگر ملاحظات و گاه نظراتی متفاوت دارند(ر.ک: همان ، م2515)


س 25_ چه زنهایی اگر متعه شوند عده ندارند؟
ج _ زن یائسه، یعنی زنی كه اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده نیست بیش از پنجاه سال داشته باشد، چنانچه مُتعه شود و همچنین زنی كه كمتر از نُه سال دارد و زنی كه اصلاً شوهر با او نزدیكی نكرده است، عدّه ندارد و پس از تمام شدن مدت عقد موقت یا مُتعه، یا بعد از آنكه شوهر مدّت عقد را بخشید، فوراً می تواند شوهر كنند.عدّۀ زن شوهر مردهس 26_ عدّۀ « وفات » چگونه است؟
ج _ زنی كه شوهرش بمیرد اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، یعنی از شوهر كردن خودداری نماید، اگر چه یائسه یا مُتعه باشد و یا شوهرش با او نزدیكی نكرده باشد و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولی اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچّه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، صبر كند. این عدّه را « عدّۀ وفات » می گویند.

نکته: در این مورد برخی ملاحظاتی دارند( ر.ک: همان، م2517)

س 27_ چه كارهایی برای زنی كه در عدّۀ وفات است، حرام است؟
ج _ حرام است لباسهای زینتی و رنگارنگ بپوشد، سرمه بكشد و همچنین كارهای دیگری كه زینت حساب می شود، بر او حرام است.
نکته: برخی خروج از خانه در این حال را اجازه میدهند( ر.ک: همان، م2518)

س 28_ اگر زن یقین كند شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّۀ وفات، شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است ( یعنی زمانی که یقین به مرگ شوهر داشته است شوهر زنده بوده است گرچه بعد از آن مرده است در این صورت)، چه باید بكند؟
ج _ باید { فورا) از شوهر دوم جدا شود، و در صورتی كه آبستن باشد، به مقداری كه در عدّۀ طلاق گفته شد، { ابتدا} برای شوهر دوم، عدّۀ طلاق و سپس برای شوهر اوّل عدّۀ وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد، اول برای شوهر اوّل عدّۀ وفات و بعد برای شوهر دوم، عدّۀ طلاق نگه دارد.
نکته1: یعنی در هر دو صورت باید در دو مرحله عده نگه دارد و ظاهرا این دو عده نباید تداخل کنند؛ البته برخی در این مورد ملاحظات و نظری متفاوت دارند( ر.ک: همان، م2519)

س 29_ ابتدای عدّۀ وفات از چه موقعی می باشد.
ج _ از موقعی است كه زن از مرگ شوهر، با خبر شود.
نکته: برخی این حکم را مختص خانمی می دانند که شوهرش غائب باشد وهمینطور در زن غیر بالغ ودیوانه برخی ملاحظاتی دارند( ر.ک: همان ، م2520)

س 30_ اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده، چگونه از او قبول می شود؟
ج _ با دو شرط از او قبول می شود.
اول: بنابراحتیاط واجب مورد تهمت نباشد.
دوم: از طلاق یا مردن شوهرش، به قدری گذشته باشد كه در آن مدت تمام شدن عدّه، ممكن باشد.

نکته: در این مورد برخی ملاحظاتی دارند( ر.ک: همان، م2521)


طلاق بائن و رجعی


س 31_ طلاق بائن چیست؟
ج _ طلاق بائن، یعنی مرد بعد از طلاق، حق ندارد بدون عقد جدید، به زن خود رجوع كند؛ یعنی بدون عقد جدید نمی تواند او را همسر خود بداند.


س 32_ اقسام طلاق بائن كدام است؟
ج _ طلاق بائن پنج قسم است:
اول: طلاق زنی كه نُه سالش تمام نشده باشد.
دوم: طلاق زنی كه یائسه باشد، یعنی اگر سیّده است بیشتر از شصت سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال داشته باشد.
سوم: طلاق زنی كه شوهرش، بعد از عقد، با او نزدیكی نكرده باشد.
چهارم: سومین طلاق زنی كه او را در سه نوبت طلاق داده اند.
پنجم: طلاق خُلع و مُبارات .

نکته: برخی در مورد سن یائسگی نظرات دیگری دارند( ر.ک: همان، م2522؛ و ج1، م435)


س 33_ طلاق رجعی چیست؟
ج _ طلاق رجعی، یعنی بعد از طلاق، تا وقتی زن در عدّه است، مرد می تواند بدون عقد جدید به زن رجوع نماید و غیر از موارد یاد شده در مسألۀ قبل، طلاق رجعی است.( ر.ک:همان ، ج2، م2522)


س 34_ آیا شوهر می تواند همسرش را بعد از طلاق رجعی، از خانه بیرون كند؟
ج _ كسی كه زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه‌ای كه هنگام طلاق در آنجا بوده بیرون كند، ولی در بعضی موارد از جمله فحاشی زن ، شوهر می توان همسرش را (بعد از طلاق رجعی و قبل از اتمام عده ) از خانه بیرون کند.

نکته: در این صورت زن هم در غیر موارد ضرورت حق خروج از خانه را ندارد البته برخی مراجع، مخارج زن را در این صورت بر شوهر لازم می دانند( ر.ک: همان ، م2523)سجاد;331864 نوشت:
با عرض سلام و

سلام علیکم
باتشکر و سپاس از شما استاد گرامی و ارجمند،اجرکم عندالله

لطفا "شرط وکالت زن در طلاق" را توضیح دهید،و بفرمایید کلا این شرط چگونه است و اگر مرد این شرط را پذیرفت موظف به چه اموری میشود؟

التماس دعا
یازهرا(س)

یارب;593049 نوشت:
سلام علیکم
باتشکر و سپاس از شما استاد گرامی و ارجمند،اجرکم عندالله

لطفا "شرط وکالت زن در طلاق" را توضیح دهید،و بفرمایید کلا این شرط چگونه است و اگر مرد این شرط را پذیرفت موظف به چه اموری میشود؟

التماس دعا
یازهرا(س)

عرض سلام و احترام و تشکر از سؤال شما

به صورت کلی شرط وکالت زن در طلاق صحیح است و همان طور که می دانید طلاق بدست مرد است اما زن می تواند در این زمینه از مرد وکالت بگیرد و خود طلاق را انجام دهد و البته با رعایت شرایط شرعی طلاق .

اگر مرد ضمن عقد این شرط را بپذیرد بسته به محتوای وکالت ، زن می تواند طلاق را صادر کند.

اگر شرط یا مورد خاصی مد نظرتان است توضیح دهید تا مطابق آن پاسخ داده شود.

در پناه حضرت حق باشید

سجاد;593259 نوشت:
اگر شرط یا مورد خاصی مد نظرتان است توضیح دهید تا مطابق آن پاسخ داده شود.

سلام علیکم
باتشکر و سپاس از پاسخگوییتان

1- با این شرط آیا خانم میتوان حق طلاق را از مرد بگیرد؟! در حالی که طلاق حق قانونی مرد است و گرفتن این حق از مرد خلاف اصل است!!
2- با این شرط آیا خانم میتواند اجازه دهد مرد هرگز اورا طلاق ندهد؟! شاید در مواردی واقعا مرد نتوانست با این خانم زندگی کند !
3- با این شرط آیا زن میتواند هرموقع خواست از همسرش طلاق بگیرد؟ یک خانم ممکن است در بعضی مواقع از روی احساسات تصمیم به طلاق بگیرد که در این صورت داشتن این حق برای او به ضررش میشود نه به نفعش!
در کل با داشتن این حق خانم قادر به چه کارهایی در زمینه طلاق است؟

باتشکر و سپاس
التماس دعا،یازهرا(س)

[="Tahoma"][="Black"]

یارب;593479 نوشت:
سلام علیکم
باتشکر و سپاس از پاسخگوییتان
1- با این شرط آیا خانم میتوان حق طلاق را از مرد بگیرد؟! در حالی که طلاق حق قانونی مرد است و گرفتن این حق از مرد خلاف اصل است!!
2- با این شرط آیا خانم میتواند اجازه دهد مرد هرگز اورا طلاق ندهد؟! شاید در مواردی واقعا مرد نتوانست با این خانم زندگی کند !
3- با این شرط آیا زن میتواند هرموقع خواست از همسرش طلاق بگیرد؟ یک خانم ممکن است در بعضی مواقع از روی احساسات تصمیم به طلاق بگیرد که در این صورت داشتن این حق برای او به ضررش میشود نه به نفعش!
در کل با داشتن این حق خانم قادر به چه کارهایی در زمینه طلاق است؟

باتشکر و سپاس
التماس دعا،یازهرا(س)

عرض سلام و احترام مجدد

با این شرط حق طلاق به زن واگذار نمی شود و این طور نیست که مرد دیگر نتواند زن را طلاق دهد.
بله از آفات این شرط این است که ممکن است زنی تابع احساسات شده و به ضرر خود عمل کند.

برای بقیه موارد هم لطفا سؤال کنید تا پاسخ دهم.

در پناه حضرت حق باشید[/]

موضوع قفل شده است