اجرت متولی وقف ؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
اجرت متولی وقف ؟

اجرت متولی وقف؟

اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعيّن است.و اين اجرت كار متولىّ مى‌باشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگر چه كمتر از اجرت مثل آن باشد. و اگر چيزى را معين نكند، اقرب آن است كه حق اجرة المثل را دارد.[1]


[/HR] [1] -تحریر الوسیله(امام خمینی)،احکام وقف،مساله84