اثبات مذهب شیعه با علم عدد شناسی

تب‌های اولیه

22 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
اثبات مذهب شیعه با علم عدد شناسی

بسم الله الرحمن الرحیم

معجزات ریاضی در قران کریم


پیشگفتار .


قران کریم بعنوان بزرگترین معجزه جاودانه رسول الله صل الله علیه واله وسلم.
قرنها است که مورد توجه معتقدان ومنتقدان خود قرار گرفته است.

مخالفین قران درطول تاریخ هرچه توانسته اند تلاش کرده اندتا از عظمت این کتاب
آسمانی ذره ای بکاهند .نه تنها هیچ توفیقی نداشته اند بلکه بیش ازپیش
عجز و ذلت خو د را آشکار نموده اند. واین خود یک معجزه آشکار است.
وشما میبینید بجای پاسخگوئی علمی وفرهنگی ومنطقی به قران کریم .
احمقانه ترین راه را برای دشمنی با قران انتخاب نموده اند . قران سوزی !!.
قران کریم را آتش میزنند . چون از پاسخگوئی عاجز هستند.
واین نیزیک معجزه دیگر میباشد. فبهت الذی کفر.
واما معتقدین وموءمنین ومتفکرین مسلمان هریک ازطریقی با توجه به تخصص
وعلاقه ودید گاه خود با قران کریم مانوس .واز دریای بیکرانه آن گنجهای گرانبها
استخراج نموده وبا افتخارتحت عنوان علوم قرانی به جهانیان ارائه کرده اند ...
ازجمله بخشی از علوم قرانی را تحت عنوان معجزات قران مطرح نموده و
دراین مبحث کشفیات بسیار واعجاب انگیز داشته وکتب بسیار نگاشته اند.
علوم قران شامل مباحث متعدد در زمینه های متفاوت ودر تخصصهای علمی
هریک دریائی از معارف را در بر داشته و سهمی بسزا در انتشار فرهنگ قرانی
را بعهده دارند.

مقدمه اول
یکی از زیرشاخه های علوم قرانی بعنوان معجزات ریاضی و عددی در قران
کریم میباشد .اگرچه این مبحث کم وبیش مورد توجه گذشتگان نیز بوده است
وگه گاه اشاراتی به برخی ایات وکلمات قرانی وروائی بصورت پراکنده داشته است
لکن در زمان ما بیشتر وتخصصیتر بان پرداخته اند .اما این نگرش جدید .ومعاصر
به اعجاز عددی قران کریم اگر چه نکات لطیف و ومطالب ظریف وقابل توجهی نیز
در پی داشته و علاقمندان زیادی را بخود جلب نموده است .بیشتر حول محور
شمارش کلمات .وحروف وکشف مضارب مشترک وتسری آن به کلیت قران کریم
پرداخته واز این طریق کوشیده است تا آسمانی بودن قران کریم را اثبات نماید.
ومبتکر این روش شخصی مصری الاصل بنام راشد خلیفه میباشد که باکمک

کامپیوتر به شمارش حروف وکلمات قران اقدام نمود ونتایج قابل توجهی را نیز
کشف و ارائه کرد. وافراد زیادی بعدا از ایشان الگو گرفته وتقریبا همگی همین
یک روش را تقلید کرده وسایتهای متعددی را بنام اعجاز ریاضی و عددی قران
معرفی نموده اند .این روش صرفا شمارش کلمه وحرف ومعرفی مضرب مشترک
وتعمیم آن مضارب به محیط قران کریم میباشد .واینهم یک کار قابل توجه است.

مقدمه دوم
رابطه قران با زبان ریاضی
در عظمت قران کریم همین بس که خدای متعال در مورد قران کریم فرموده است.
= وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم .
(همانا این قران در اصل وریشه خود در پیشگاه خدا بسیار بلند مرتبه وحکیم است.)
قران ظهور وبروز ونزول رحمت وحکمت وعلم خدای متعال است.وآئینه تمام نما و
مظهر صفات کامله الهی است .کلام الله و لسان الله وعلم الله وحکمت الله...است
=القران مع علی وعلی مع القران ..رسول الله ص
= انا القران .و انا القران الناطق . وانا لسان الله .عین الله .وجه الله ید الله =علی ع
صدها روایت متقن داریم که ائمه علیهم السلام عینا همگی قران ناطق هستند.
پیامبراکرم فرمود هر حرفی از حروف قران کریم هفتاد هزار معنی دارد .(عدد تکثیر )
ائمه ع همگی به همه زبانها محیط هستند حتی بزبان جماد ونبات وحیوان و...
ائمه قران ناطق هستند . وهمه هفتاد هزار معانی قران را به تمام زبانها مسلط اند
=علم خدا نامحدود است .قران نامحدود است .پس به تمام زبانها ودر تمام زمانها
بیان کننده همه چیز در همه ابعاد میباشد . وان من شیئ الا یسبح بحمده .
همه اشیاءزبان دارند اگرچه ما نتوانیم بفهمیم.ولی ائمه علیهم السلام میفهمند
توجه..وزبان ریاضی هم یک زبان است .یک زبان بسیار گسترده وکار بردی ...!!
زبان ریاضی در تمام علوم وفنون وفرهنگها حضور ونقش تعیین کننده دارد .
میتوان گفت با فطرت رابطه مستقیم دارد.پس قران کریم با زبان ریاضی هم
یقینا رابطه مستحکم دارد .چون قران علم الله است.ونامحدود میباشد.
وقران کریم فصل الخطاب . وائمه علیهم السلام نیز فصل الخطاب هستند.
پس زبان ریاضی هم میتواند کاشف از بعض رموز قرانی باشد .بدون شک.

مقدمه سوم .
کشف جدید (وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم )( زخرف ۴ )

(یک روش جدید ومنحصر بفرد وبیسابقه برای کشف رموز قرانی با زبان ریاضی)
دراین روش که میتواند آموزشی هم باشد بنده یک نمونه از روش کاربردی را ارائه
میکنم تا برای شما عزیزان روشن گردد چگونه میشود رموزی را کشف نمود .مثلا
این عبارت را از قران کریم انتخاب میکنیم ( لعلی حکیم ) واکنون میخواهیم .

مصادیق این عبارت را پیداکنیم.
= اول با عدد کبیر محاسبه میکنیم = لعلی حکیم = ٢١٨ )
= ل ع ل ی ح ک ی م Sad ٣٠+٧٠+٣٠+١٠+٨+٢٠+١٠+۴٠= ٢١٨ )
=دوم با عدد صغیر محاسبه میکنیم ( = لعلی حکیم = ٩٢ )
= = ل ع ل ی ح ک ی م = ١٢+١۶+١٢+١٠+٨+١٠+١٣ = ٩٢ )
اکنون بادر نظر گرفتن روایتی از امام صادق علیه السلام که فرمودند .
لعلی حکیم . بصراحت جدم ( علی ابن ابی طالب ) را معرفی میکند.
ما این اسم مبارک را نیز هم با عددکبیر هم با عدد صغیر محاسبه میکنیم .
=علی ابن ابی طالب = ٢١٨
با عدد کبیر = ع ل ی ا ب ن ا ب ی ط ا ل ب = ٢١٨
=٧٠+٣٠+١٠+١+٢+۵٠+١+٢+١٠+٩+١+٣٠+٢ = ٢١٨
با عدد صغیر = ع ل ی ا ب ن ا ب ی ط ا ل ب = ٩٢
= ١۶+١٢+١٠+١+٢+١۴+١+٢+١٠+٩+١+١٢+٢ = ٩٢
= علی ابن ابی طالب = ٩٢ = و = ٢١٨ =
نتیجه نهائی
لعلی حکیم = ٢١٨ ) علی ابن ابی طالب = ٢١٨ ) با عدد کبیر

لعلی حکیم = ٩٢ ) علی ابن ابی طالب = ٩٢ ) با عدد صغیر
= پس نتیجه با ظاهر وباطن آیه وروایت منطبق میباشد . =

توجه

این روش جای چانه زنی ندارد . زبان ریاضی هم یک زبان معتبر است .
هرکس میتواند با این روش کشف رمزی بنماید بسم الله . موفق باشید .
= باید همه بدانند که این روش ( وهابی کور کن ) میباشد . امتحان بفرمائید.منبع:اعجاز اعداد(قران و اهل بیت)

بسم الله الرحمن الرحیمسلام علیکم ورحمه الله

یک مقدمه کوتاه بصورت سوال وجواب.

سوال ؟
آیا قران کلام خدا ست؟
آیا قران کتاب خداست؟
آیا وآیا و آیا.....؟
اگر جواب مثبت است چگونه اثبات میکنید ؟
جواب !
۱ باکمک علم حروف جواب میدهیم واثبات میکنیم .
۲ حروف یعنی حرفها . حرف اگر حرف نزند حرف نیست .!!
۳ کلمه و کلام وحرف اگر آسمانی باشد خودش میتواند خودش را اثبات نماید .!!

بعنوان نمونه اول یک کلمه را انتخاب میکنیم. واز حروف آن کلمه باطن همان کلمه را
آشکار مینمائیم . وبدون استفاده از هیچ ابزاردیگری وفقط با کمک علم حروف و...
مثلا اولین کلمه بهتراست کلمه ( ق ر ء ا ن )و( ال ق ر ء ا ن ) باشد
که موضوع بحث مااست.
کلمه انتخابی القران
حروف اصلی حروف معادل حروف متساوی حروف جواب
ا ل ق ر ا ن س ز ا ل ل ا ه کلام الله
ا ل ق ر ا ن س ز الرسو ل کتاب الله
ا ل ق ر ا ن س ز هو نبی الله الوحی اللهبه این کلمات بادقت نگاه کنید ولذت ببرید.وبدانید کاملا بکراست این مطالب.!!( القران )
( الله کلام الله الرسول کتاب الله الوحی الله هو نبی الله )اگر این کشف ازقران کریم معجزه نیست پس چیست ؟ شما توضیح بدهید.
این فقط یک نمونه مختصراست . وشگفتیهای قران بیشمار است.والسلام

منبع:همان

اهل البیت علیهم السلام فرموده اند .قران کریم ظاهری دارد وباطنی .

وباطن او نیز باطنی دارد .باطن در باطن ادامه دارد ...وهرباطنی معنائی دارد.
= اینک به ظاهر و باطن برخی از کلمات قران کریم ومعانی احتمالی آنها.
توجه بفرمائید.
١ = قرءان = ٣۵٢ -------> محمد المصطفی = ٣۵٢
٢ = اسلام = ١٣٢ -------> هو محمد رسول الله = ١٣٢
٣ = ایمان = ١٠٢ -------> هو علی بن ابی طالب = ١٠٢
۴ = محمد = ٩٢ --------> علی ابن ابیطالب = ٩٢
۵ = علی ابن ابیطالب =٩٢> فاطمه الزهراء = ٩٢
۶ = حسن ابن علی =٩٢ = حسین فاطمه = ٩٢
-------------
7 = الکتاب = ۴۵۴ -------> قرءان مبین = ۴۵۴
٨ = قرءان مبین= ۴۵۴-----> محمد رسول الله = ۴۵۴
٩ = امیر الموءمنین۴٧٩ ---> هو وصی رسول الله = ۴٧٩
١٠ = اهل البیت = ۴٧٩ ----> امیر الموءمنین = ۴٧٩
این چند مورد بعنوان نمونه ارائه گردید .وباین صورت کلمات بسیاری را میتوان
ارائه نمود .

این مطالب برای اولین بار در تاریخ بیان میشوند . وهیچ سابقه ندارند .

نکته مهم این است که دراویش بیسواد وپر مدعا بعد از این باید شرمنده دائمی باشند.

یک سوال ؟ عدد 1 2 1 یعنی چه ؟ = ا ل میم = س س ا

1 کلمه طیبه = ( ک ل م ه ط ی ب ه = ) = س س ا
2 قولوا لا اله الا الله = ( ق و ل و ا ل ا ا ل ا ه ا ل ا ا ل ل ا ه ) = س س ا
3 اشهد ان لا اله الا الله ( // // ) = س س ا
4 محمد رسول الله = ( - - ) = س س ا
5 کما علی ولی الله = ( // // ) = س س ا
6 حسبی الله لا اله الا هو = ( // // ) = س س ا
7 علی ابو ا لحسنین = ( // // ) = س س ا
8 ای الحسن .الحسین = ( ) = س س ا
9 وعلی ابن الحسین = ( ) = س س ا
10الی حجت بن الحسن = ( // // ) = س س ا
11 محمد بقیت الله = ( ) = س س ا
12 امام ابو صالح المهدی= ( // // ) = س س ا
= یا علی = س س ا


.. وبسیاری موارد دیگر از آیات وروایات وعبارات مرتبطه که فعلا بماند. والسلام.

[=comic sans ms]ما مسلمانان به امراللهی موظف هستیم هرگاه نام مقدس خاتم الانبیاء [=comic sans ms]محمد المصطفی (ص) را میگوئیم یا میشنویم ( صلوات ) بفرستیم.اما چگونه؟

[=comic sans ms]با روش شیعه؟ یا با روش اهل سنت؟ روایات شیعه.وسنی تقابل دارند .
[=comic sans ms] ایا راه دیگری برای اثبات صلوات صحیح وجوددارد؟ بلی حتما
[=comic sans ms] با کمک اعداد ریاضی وحروف قران ممکن است .

[=comic sans ms]دستور قران کریم برای فرستادن صلوات برسید المرسلین(ص) اینست
[=comic sans ms] (یا ایها الذین ءامنوا.) =>
[=comic sans ms] >= ( صلوا علیه و سلموا تسلیما ) =
[=comic sans ms] ص ل و ا ع ل ی ه و س ل م و ا ت س ل ی م ا
[=comic sans ms] 18/12/6/1/16/12/10/5/6/15/12/13/6/1/22/15/12/10/13/ 1= 206
[=comic sans ms] جمع این اعداد که مطابق حروف خود میباشند برا بر است با عدد 206
[=comic sans ms] ا ل ل ه م ص ل ع ل ی م ح م د و ء ا ل م ح م د 206
[=comic sans ms] > اللهم صل علی محمد و ءال محمد = > > = ٢٠۶
[=comic sans ms] پس انچه که مطابق حروف قرانی است این عبارات است
[=comic sans ms] ( اللهم صل علی محمد و ء ال محمد ) 206
[=comic sans ms] ( اللهم صل علی علی ولی الله ) 206
[=comic sans ms] ( اللهم و صل علی علی و فاطمه ) 206
[=comic sans ms] ----------------------------------------------------------------
[=comic sans ms] ( توجه کنید به اعجاز قران )

[=comic sans ms] ( صلوا علیه و سلموا تسلیما ) 206
[=comic sans ms] ( الصلوات علی محمد و ءال محمد ) ٢٠۶

[=comic sans ms] ---------------(این یک معجزه قطعی است)----------------------

[=comic sans ms] انصافا بکر است این مطالب با دقت تمام نگاه کنید ...
[=comic sans ms] فبهت الذی کفر

[=courier new]ادامه دارد

وهابیها میگویند اولین کسی که برسول الله ایمان آورده است ابوبکر میباشد.


ولی هم رسول الله ص وهم علی ع وهم ابن عباس وهم بقیه روات موثق وهم

تاریخ بروشنی همه میگویند علی ع اولین مومن واولین مسلم میباشد .

اما

وهابیها نمیخواهند حقایق را قبول کنند.

واینک علم حروف وعلم اعداد جواب میدهند

سوال . من هو اول من آمن = 218 = لعلی حکیم = 218

جواب . اسم علی بن ابیطالب = 218 = لعلی حکیم = 218


ولادته الکعبه میلاده = 218 = لعلی حکیم = 218

شهادته مسجد کوفه = 218 = لعلی حکیم = 218

وانه لدینا لعلی حکیم = 218 = لعلی حکیم = 218

لعلی حکیم = مساوی هست با = امیر المومنین علی بن ابیطالب.

218................................................................ 218

اگر باور نمیکنید خودتان تحقیق وبررسی نمائید . این اعجاز علم حروف است.

کهیعص یعنی چه ؟

جواب :حروف مقطعه نیز قران هستند وچون دیگر کلمات قران معانی نا محدود دارند .

وجوابهائی که ائمه علیهم السلام به این سوال داده اند هر کدام قائده’ متناسب شنونده


بوده است نه تمام معانی .. اما آنچه ما میتوانیم بفهمیم نیز بسیار با ارزش میباشد.

مثلا یک جواب این است که این حروف بیوگرافی امام حسین ع و کربلا را بیان میکند .


و یک جواب دیگر که خیلی دانستنتی است در مقابل این سوال مطرح میباشد.


چرا نام حضرت مریم (عیهاالسلام ) درقران کریم آمده است . اما .

اسم شریف حضرت فاطمه علیها السلام در قران کریم نیامده است ؟؟

اینک پاسخ وبعد قضاوت شما . واین یک معجزه میباشد...بنده میگویم نام مبارک حضرت فاطمه علیها السلام در قران کریم ودر همان سوره

(سوره مریم)قبل از نام حضرت مریم آمده است اما نه برای همه بلکه برای اهل ولایت !!!


با چشم خود ببینید ولذت ببرید وبه دیگر موءمنین نیز ارائه نمائید := ک ه ی ع ص = 20 .5 .10. 70 . 90 = 195 = ام ابیها فاطمه = 195

= ا م ا ب ی ه ا ف ا ط م ه =1. 40 .1 .2 .10 .5 .1 .80 .1 .9 .40 5 .= 195


= پس. ک ه ی ع ص . دقیقا . = ا م ا ب ی ه ا ف ا ط م ه . = 195

= اینک این شما واینهم فقط یک نمونه کوچک از اعجاز حروف مقطعه ...


=خیلیها ادعا میکنند . اما هیهات تا عمل .. .و با ابجد صغیر هم جواب را ببینید .!!


-- ک ه ی ع ص = 11. 5 . 10 . 16 . 18 = 60

ه ی ف ا ط م ه =5 .10 .17 .1 .9 . 13 .5 = 60


پس :کهیعص = هی فا طمه

و جالبتر این که

ام ابیها = 60 و کهیعص = 60 و هی فا طمه = 60

و این یعنی معجزه


این مطالب به فضل الهی کاملا جدید وبی سابقه میباشند .وبند ه برای اولین بار ،

در جهان اسلام این رموز را کشف ومنتشر مینمایم .


گفتنیها بسیار است .اما بدلیل عدم آشنائیها .این مطالب ناشناخته مانده است .


= شما همه سایتها را بگردید فقط محاسبات راشد خلیفه را تکرار میکنند . واز خود


چیزی برای گفتن ندارند . والسلام

فاطمیون بخوانند ومنتشر نمایند.

عدد کبیر - الفدک = 135 - و - = فاطمه

عدد صغیر- الفدک = 45 - و - = فاطمه
جمع دو عدد فوق = 180 - و - = امام زمان

و نیز عدد 180 = با کمال تعجب مساوی هست با (ص + ص )

و ( ص+ص ) چهار مرتبه فریاد میزند . دقت کنید چهار مرتبه.!!!

المهدی المهدی المهدی المهدی ( عج )

وچهار مرتبه دیگر فریاد میزند

فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه ( س )

الهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد ( ص )


وآخرتابع له علی ذالک الهم العنهم جمیعا

برای اولین بار درتاریخ این مطالب بیان میشود .

بکر وگرانبها است . قدر بدانید. والسلام.


یاایها الذین ءامنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم=سوره النساء ۵۹

اسم این ایه شریفه آیه ( اولی الامر) است . (تمام حروف این ایه مجموعا = ت م ز )

( ت م ز = >(ولایت).یعنی مجموعه حروف آیه با( ولایت) آیه مطابقت کامل دارد= ت م ز)


-۱ یا ایها الذین ءامنوا = ( ص ل و ) = ولایه علی ابن ابی طالب= ص ل و )

-۲ اطیعوا الله واطیعوا الرسول =(ص ص ح)=(ابو القاسم محمد المصطفی=ص ص ح)

-۳ واولی الامر منکم =ص م ج)=( ص م ج )=(الامام علی ابن ابی طالب =ص م ج )

-۴ واولی الامر منکم =ص م ج )=( ص م ج )=(الامام حسن ابن علی ) = ص م ج )

-۵ واولی الامر منکم=ص م ج )=(ص م ج )= ( الحسین امام الشهداء) =ص م ج )


سوال-- سیصد وسیزده یعنی چه ؟ نگاه کنید وتعجب نمائید .
انه بقیت الله الاعظم الحجه بن الحسن المهدی == 313 به این میگویند جواب... = بقیت الله خیر لکم ان کنتم مومنین . حروف خالص = 313 = او لی الامر = حروف خالص وخوانا = ------------------------ = 313 و....... ده ها مورد مهم دیگر که بهتر است فعلا بماند ...
بقیت الله = محمد المهدی = حجه ابن الحسن = حجه العصر = حجه الله = آیه الله = ع ج ب ج د ا ... ثلاث وثمانین براستی . موارد فوق عجیب نیستند.؟

آیه تطهیر= درقران کریم چه کسانی را معرفی میکند.؟


انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا= ۴۶٨


٢٩ + ٧۴ + ۵۴ + ۵۴ + ۵١ + ۶۵ + ٧۴ + ۶٧ = ۴۶٨


--(جواب دقیق)

انهم فی القرءان محمد و علی و فاطمه و الحسن والحسین و ابناء الحسین=۴۶٨

٣٣ + ٩۵ + ٣٨ + ۴۴ + ۵١ + ۵۶ + ۶۶ + ٨۵ =۴۶٨

------------

با چشم خود ببینید که قران کریم دقیقا چه کسانی را مصداق آیه تطهیر

معرفی میکند وآنان را معصوم ومطهر اعلام مینماید .واین اسامی شریفه دقیقا
با متن آیات وروایات متقن شیعه مطابقت دارند...

[=Trebuchet MS]ادامه دارد


من نفهمیدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:Gig::Gig::Gig:با نام و یاد دوستکارشناس بحث: استاد عمار

[=arial]با سلام
وجوه اعجاز قر آن بسیار فراوان و منحصر به فصاحت و بلاغت آ ن نیست . اخیراَ یکی ا ز وجوه اعجازی که برای قرآن ادعا شده است، اعجاز عددی قرآن است که در این تاپیک به مواردی از آن اشاره شده است.
اما نکته ای قبل تذکر می باشد که این بحث هنوز احتیاج به تحقیق بیشتری دارد.
[=arial]آن چه امروز به عنوان اعجاز عددی مطرح است، حداکثر نوعی تناسب بین واژگان قرآن است که با روشهای سلیقه ای در شمارش کلمات به دست آمده است. در قرآن و یا روایات به چنین وجهی از اعجاز اشاره نشده ، اما بخشی از آماری که در این باره ارائه شده است، تناسب و هماهنگی هایی را بین کلمات قرآن نشان می دهد.لذا اجمالا این اعجاز مورد قبول می باشد اما در مورد مصادیق باید تامل بیشتری کرد.

عمار;386593 نوشت:
در قرآن و یا روایات به چنین وجهی از اعجاز اشاره نشده ، اما بخشی از آماری که در این باره ارائه شده است، تناسب و هماهنگی هایی را بین کلمات قرآن نشان می دهد.لذا اجمالا این اعجاز مورد قبول می باشد اما در مورد مصادیق باید تامل بیشتری کرد.

با سلام خدمت برادر عمار

البته خود قران میفرماید:

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا
یعنی خداوند همه چیز را قابل شمارش بصورت عددی قرار داده است یا بعبارت ساده تر برای هر چیزی عددی قرار داده است و همه امور در نزد خدا حساب و کتابی عددی دارد! پس این کل شی شامل تمام مخلوقات و پدیده های جهان هستی از جمله خود قران هم میشود.

الحمد لله رب العالمین

سوال ....

بقیت الله کیست ؟ من هو بقیت الله ؟ عج

جواب ...


1- بقیت الله = مساوی هست با = جیم ل ( جیم +ل = محمد )

2 - محمد المهدی = // = جیم ل

3- حجه الله = // = جیم ل

4 -ایه الله = // = جیم ل

5 -حجه العصر = // = جیم ل


> د رخانه اگر کس است ! یک حرف بس است .

> حرف اگر حرف نزند حرف نیست !!

[="DarkGreen"]سلام میشه کلمه عشق را هم بررسی کنید . :Gol:[/]

این حروف لاتین( h t t p . w w w )دقیقا برابر هستند با چندشعاراصلی اسلام .


که با دست قدرت الهی بر غول رسانه ای صهیونیستها تحمیل شده است الحمدلله

اکنون میگویم (هاذا ید الله ) که (ءایه قدرت الله ) را تیتر بزرگ جهان کفر قرارمیدهد.

=توجه = با دقت تمام تماشاکنید وبه همگان نشان دهید.

شما اکنون معجزه علم حروف واعداد را ( البته گوشه بسیار کوچکی را ) که از برکات

اعتقاد ناب شیعه وپرتوی از انوار ولایت اهل البیت علیهم السلام میباشد
.

در برابر جشم خود ببینید . وبدانید که ای موضوع حد اقل یک مجلد کتاب قطور میطلبد.

( h t t p . w w w = معجزه )

به این حروف خوب نگاه کنید.اینحروف یکی از بزرگترین تیترهای مشهور

در دنیای رسانه ای ودراختیارلابی صهیونیستی وسازمانهای جاسوسی

قرار دارد.و ازطریق اینترنت درسراسردنیا منتشر میشود. اما ببینید که

خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر نا خدا جامه بر تن درد

قران کریم میفرماید . وان من شیئ الا یسبح بحمده ولاکن لا تفقهون تسبیحهم.

هیچ چیزی درجهان نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکند اما شما تسبیح آنهارا نمیدانید

= اکنون دوباره به این حروف نگاه کنید. این حروف هم تسبیح خدا میکنند . تماشاکنید.

= سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر = ( h t t p = (808

وعجیبتر اینکه اشاره میکند به آیه شماره 8 8 ازسوره اسرای که میفرماید .

=قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوابمثل هذا القران لایاتون بمثله
ولوکانبعضهم لبعض ظهیرا = 808

ای پیامبر بگو اگر جن وانس مجتمع شوند نمیتوانند مثل این قران بیاورن هرچند که

پشتیبان یکدیگر باشند.وبسیار عجیبتر اینکه ... همین آیه دقیقا مساوی هست با

عدد 808 که همان عدد حروف http میباشد .فبهت الذی کفر .

= تسبیحات اربعه یکی از بزرگترین اذکار اسلام است که در نمازهای یومیه هرروز

چندین بار تکرار میگردد . وخداوند این ذکر وتسبیح بزرگ را در تیتر بزرگ کفار قرار داده

تا عبرت باشد برای اولی الاباب.

برخی از بزرگان فرموده اند تمام اشیاءعالم کلمه خدا هستند وکلمات ازحروف تشکیل

شده اند وحروف حرف میزنند . حرف اگر حرف نزند حرف نیست .اما همگان نمیدانند .

=حروف h t t p = اولا بیان کننده آیه 88 از سوره اسری است وثانیا مستقیما

معرفی میکند تسبیحات اربعه را وبا زبان علم اعداد مرتبا تکرار میکنند این عبارات را

( سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر = 808 )

(قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القران لایاتون بمثله

ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ) = 808 )

اگر به متن و تناسب عجیب آیه فوق توجه نمایند .(اهل علم ) حیرت زده خواهند شد.

. وناگفته های بسیار دیگری هست که جائی دیگر را میطلبند.

باغ بهشت;388610 نوشت:
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر = ( h t t p = (808

سلام

ابجد کبیر تسبیحات اربعه میشود 807 شما چطور محاسبه میکنید؟

و چگونه http را به هتتب نگاشت میکنید در صورتیکه ظاهرا به "حتتب حططب هططب" هم متناظر میشود!

اگر ممکن است این مطالبی را که نصب میکنید جزئیات محاسبه را هم بیشتر توضیح دهید
با تشکر از شما

الحمد لله رب العالمین

با نام و یاد دوست

سلام

با توجه به اینکه مباحث این تاپیک در حال خارج شدن از موضوع اصلی خود است

و نیز با توجه به پاسخ کارشناس محترم جناب استاد عمار در پست 16 همین تاپیک:

عمار;386593 نوشت:

[=arial]با سلام
وجوه اعجاز قر آن بسیار فراوان و منحصر به فصاحت و بلاغت آ ن نیست . اخیراَ یکی ا ز وجوه اعجازی که برای قرآن ادعا شده است، اعجاز عددی قرآن است که در این تاپیک به مواردی از آن اشاره شده است.
اما نکته ای قبل تذکر می باشد که این بحث هنوز احتیاج به تحقیق بیشتری دارد.
[=arial]آن چه امروز به عنوان اعجاز عددی مطرح است، حداکثر نوعی تناسب بین واژگان قرآن است که با روشهای سلیقه ای در شمارش کلمات به دست آمده است. در قرآن و یا روایات به چنین وجهی از اعجاز اشاره نشده ، اما بخشی از آماری که در این باره ارائه شده است، تناسب و هماهنگی هایی را بین کلمات قرآن نشان می دهد.لذا اجمالا این اعجاز مورد قبول می باشد اما در مورد مصادیق باید تامل بیشتری کرد.

تاپیک بسته می شود.

در پناه قرآن و عترت پیروز و موفق باشید

موضوع قفل شده است