ابزار لوگو پرچم حمایتی ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در وبلاگ و سایت

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
ابزار لوگو پرچم حمایتی ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در وبلاگ و سایت</p>
<!--Start Cod Logo By RoozGozar.com--><p><center></p>
&lt;script type="text/javascript" src="http://roozgozar.com/blogcode/logo/entekhabat/01/roozgozar-right.js"&gt;&lt;/script&gt;<p><br>
<p align="center"><a href="http://roozgozar.com/blogcode/logo">کد لوگو حمایتی انتخابات</a></p>
<!--End Cod Logo By RoozGozar.com--><p></p>
<!--Start Cod Logo By RoozGozar.com--><p><center></p>
&lt;script type="text/javascript" src="http://roozgozar.com/blogcode/logo/entekhabat/01/roozgozar-left.js"&gt;&lt;/script&gt;<p><br>
<p align="center"><a href="http://roozgozar.com/blogcode/logo">کد لوگو حمایتی انتخابات</a></p>
<!--End Cod Logo By RoozGozar.com--><p></p>
<!--Start Cod Logo By RoozGozar.com--><p><center></p>
&lt;script type="text/javascript" src="http://roozgozar.com/blogcode/logo/entekhabat/02/roozgozar-right.js"&gt;&lt;/script&gt;<p><br>
<p align="center"><a href="http://roozgozar.com/blogcode/logo">کد لوگو حمایتی انتخابات</a></p>
<!--End Cod Logo By RoozGozar.com--><p></p>
<!--Start Cod Logo By RoozGozar.com--><p><center></p>
&lt;script type="text/javascript" src="http://roozgozar.com/blogcode/logo/entekhabat/02/roozgozar-left.js"&gt;&lt;/script&gt;<p><br>
<p align="center"><a href="http://roozgozar.com/blogcode/logo">کد لوگو حمایتی انتخابات</a></p>
<!--End Cod Logo By RoozGozar.com--><p>


[PHP

<script type="text/javascript" src="http://roozgozar.com/blogcode/logo/entekhabat/03/roozgozar-right.js"></script>

http://roozgozar.com/blogcode/logo">کد لوگو حمایتی انتخابات

][/PHP]

<!--Start Cod Logo By RoozGozar.com-->
<center>&lt;script type="text/javascript" src="http://roozgozar.com/blogcode/logo/entekhabat/03/roozgozar-left.js"&gt;&lt;/script&gt;<p><br>
<p align="center"><a href="http://roozgozar.com/blogcode/logo">کد لوگو حمایتی انتخابات</a></p>
<!--End Cod Logo By RoozGozar.com--><p>