آیا کشیدن مسح سر توسط نوک انگشتان دست و به صورت عمودی اشکال دارد؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آیا کشیدن مسح سر توسط نوک انگشتان دست و به صورت عمودی اشکال دارد؟

[h=2][=&quot] مسح[/][/h] [=&quot]سوال: آیا کشیدن مسح سرتوسط نوک انگشتان دست که به صورت عمودی روی سرقرارمی گیرد اشکال دارد ؟[/]

[=&quot]رهبری: [/][=&quot]اشکال ندارد.[/]

[=&quot]مکارم:[/][=&quot] آری اشکال دارد.[/]

[=&quot]زنجانی :[/][=&quot]خیر.[/]

[=&quot]صافی: [/][=&quot]مسح باسرانگشتان اشکال دارد.[/]

[=&quot]سیستانی: [/][=&quot]اشکال ندارد.

پی نوشت

استفتاء مکتوب از دفتر مراجع تقلید
[/]

برچسب: