جمع بندی آیا کشیدن مسح سرتوسط نوک انگشتان صحیح است؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آیا کشیدن مسح سرتوسط نوک انگشتان صحیح است؟

[=&amp] سوال: آیا کشیدن مسح سرتوسط نوک انگشتان دست که به صورت عمودی روی سرقرارمی گیرد اشکال دارد ؟[/]

[=&amp]رهبری: [/][=&amp]اشکال ندارد.[/]

[=&amp]مکارم:[/][=&amp] آری اشکال دارد.[/]
[=&amp]زنجانی :[/][=&amp]خیر.[/]
[=&amp]صافی: [/][=&amp]مسح باسرانگشتان اشکال دارد.[/]
[=&amp]سیستانی: [/][=&amp]اشکال ندارد.

پی نوشت:

استفتاء مکتوب از دفتر مراجع
[/]

برچسب: