آیا زن مطلقه برای انجام حج نیاز به اجازه شوهر دارد؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا زن مطلقه برای انجام حج نیاز به اجازه شوهر دارد؟

سلام

در چه صورتی زنی که طلاق گرفته برای رفتن به حج باید از شوهر اجازه بگیرد؟

با نام و یاد دوست

 

 

 

 

کارشناس بحث: استاد صادق الوعد

سلام علیکم:

خانمی که مستطیع است و رفتن به حج بر او واجب می باشد، برای انجام حج واجب نیاز به اجازه شوهر ندارد

 زنی که طلاق گرفته است اگر طلاقش بائن باشد در ایام عده  برای خارج شدن ازمنزل نیاز به اجازه شوهر ندارد

  اگر طلاق رجعی باشد  در ایام عده برای خارج شدن از منزل باید از شوهر اجازه بگیرد دراین فرض هم چنانچه زن مستطیع باشد وحج بر او واجب شده باشد برای رفتن به حج نیاز به اجازه شوهر ندارد