جمع بندی آیا دین غیر از عشق چیز دیگری است؟

تب‌های اولیه

3 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا دین غیر از عشق چیز دیگری است؟


راوى از امام صادق عليه السلام معناى دين را مى‏پرسد.دين يعنى چه؟


صد و بيست و چهار هزار پيامبر آمدند و فرهنگى به نام فرهنگ خدا ارائه دادند، اين چيست؟
امام باقر عليه السلام مى‏فرمايد:» هل الدين الا الحب «
شما در تمام موارد دين دقت كنيد، ببينيد دين به جز عشق و محبت چيز ديگرى هم هست؟ شما هر حلال و حرامى را كه در قرآن مى‏بينيد بر اساس عشق و محبت است حرام است براى چه؟ براى اينكه دوستت دارم، عاشقت هستم، نمى‏خواهم ضرر عقلى و ضرر جسمى و ضرر روانى بكنى.تمام آنچه بر تو حرام كردم يا جدى ضرر انديشه‏اى دارد يا ضرر روانى دارد يا ضرر جسمى دارد يا دو تا ضرر دارد، يا سه تا ضرر دارد، يا همه‏اش ضرر است، براى همه شئون حيات مواردش هم روشن است، حالا من يك موردش را مى‏گويم كه هنوزم هست.


من به تو مى‏گويم حرام است، براى اينكه دوستت دارم، نمى‏خواهم ضرر كنى، چه كار كنم؟


شما با تمام وجود بگو: خدايا! من را دوست نداشته باش،مى‏گويد: من از عشقم به تو دست برنمى‏دارم. دوست داشتن بر اساس عشق است، سينه پرشير مادر بر اساس عشق است، پدر و مادر را عاشق تو قراردادم بر اساس عشق است.

ابليس شبى رفت به بالين جوانى
آراسته با شكل مهيبى سر و بر را
گفتا كه منم مرگ اگر خواهى زنهار
بايد بگزينى تو يكى زين سه خطر را
يا آن پدر پير خودت را بكشى زار
يا بشكنى از خواهر خود سينه و سر را
يا خود ز مى ناب كشى يك دو سه ساغر
تا آنكه بپوشم ز هلاك تو نظر را
لرزيد از اين بيم جوان برخود و جا داشت
كز مرگ فتد لرزه به تن ضيغم نر را
گفتا پدر و خواهر من هر دو عزيزند
هرگز نكنم ترك ادب اين دو نفر را
لكن چو به مى‏دفع شر توان كرد
مى‏نوشم و با وى بكنم چاره شر را
جامى دو بنوشيد چو شد خيره زمستى
هم خواهر خود را زد و هم كشت پدر را

erfan.ir

پاسخ کارشناس

[="Georgia"][="Blue"]محبت را آثاری است که همه آنها در دین دیده می شود. برخی از آثار محبت از این قرارند:

  1. اختیار محبوب و واگذاری هرچه غیر اوست، بدان نحو که حبیب هرچه هست را تجلی محبوب خود دیده و ماسوای را هیچ انگارد.
  2. اطاعت محبوب؛ چنان واله و شیدای محبوب باشد که بقای خویش را در طاعت محبوب خویش بیند.
  3. رضای محبوب؛ بدان نحو که حبیب جز رضای محبوب به چیزی نیندیشد.
  4. شوق لقای محبوب؛ چنان شوق لقای محبوب را در دل و سر پرورانده و که دنیا را با همه زیبائی هایش قفسی برای خود مشاهده کند.
  5. حب محبان محبوب؛ یعنی دلباخته دیدار حبیبان دیگری که دل در گرو محبوب او دارند باشد و از این روی خاندان عصمت آل طه را از جان دوست بدارد.
  6. بغض نسبت به مبغضان محبوب؛ چنان که از هرکسی که محبوب از او در رنج است تبری بجوید.
  7. ذکر دائم محبوب؛ که جز نقش نازنین نگار بر لبان خود شیرینی نشناسد.
  8. فراقت از هر غم و شادی که خارج از دیار محبوب است.
  9. خوف فراق و هجران از محبوب؛ چنان که از این رهگذر از هرچه که مورد نهی محبوب است چشم بسته و حضور و مراقبتی هماره داشته باشد.
  10. صدق و وفا؛ چنان که در ره وصل محبوب خویش صادقانه گام بردارد و وفایی مستدام داشته باشد.
[/][/]

سؤال:
آیا دین، غیر از عشق چیز دیگری است؟

پاسخ:
تمامی واجبات و محرمات الهی بر مبنای عشق و محبت وافر خداوند به بندگان است؛ چراکه در تحت همه اوامر و نواهی خداوند اسرار و رموزی برای سلامت دنیوی و سعادت اخروی انسان نهفته شده است که جز خداوند و رسولان و اولیاء وی احدی از آن اسرار آگاه نیست.
همچنین عشق و محبت را آثاری است که همه آن‌ها در دین دیده می‌شود. برخی از آثار محبت از این قرار هستند:
1. اختیار محبوب و واگذاری هر چه غیر اوست، بدان نحو که حبیب هرچه هست را تجلی محبوب خود دیده و ماسوای را هیچ انگارد.
2. اطاعت محبوب؛ چنان واله و شیدای محبوب باشد که بقای خویش را در طاعت محبوب خویش بیند.
3. رضای محبوب؛ بدان نحو که حبیب جز رضای محبوب به چیزی نیاندیشد.
4. شوق لقای محبوب؛ چنان شوق لقای محبوب را در دل و سر پرورانده و که دنیا را با همه زیبائی هایش قفسی برای خود مشاهده کند.
5. حب محبان محبوب؛ یعنی دلباخته دیدار حبیبان دیگری که دل در گرو محبوب او دارند باشد و از این روی خاندان عصمت آل طه را از جان دوست بدارد.
6. بغض نسبت به مبغضان محبوب؛ چنان که از هرکسی که محبوب از او در رنج است تبری بجوید.
7. ذکر دائم محبوب؛ که جز نقش نازنین نگار بر لبان خود شیرینی نشناسد.
8. فراقت از هر غم و شادی که خارج از دیار محبوب است.
9. خوف فراق و هجران از محبوب؛ چنان که از این ره‌گذر از هرچه که مورد نهی محبوب است چشم بسته و حضور و مراقبتی هماره داشته باشد.
10. صدق و وفا؛ چنان که در ره وصل محبوب خویش صادقانه گام بردارد و وفایی مستدام داشته باشد.

به لطف و کرم الهی، از جمله دوستداران واقعی خوبی‌ها باشید.

موضوع قفل شده است