آیا در بهشت بچه دار شدن هم هست ؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آیا در بهشت بچه دار شدن هم هست ؟

بنام خداوند بخشنده و مهربان

یک سوال پیچیده رفته توی ذهنم ، موندم . امیدوارم یه جواب پیدا کنم

اگر در ان دنیا برای بهشتیان ازدواج باشد پس بچه دار شدن هم خواهد بود . پس بچه چجوری دنیا میاد ؟ بچه جسم هست روح است چیست ؟ بچه دار شدن خواهد شد یا نخواهد شد ؟

امیداورم زودتر به جوابم برسم .

در پناه ایزد