جمع بندی آیا این حب جاه است؟

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا این حب جاه است؟

سلام
وقتی با دوستانم هستم و گاهی اوقات که به من توجه نمیکنند در دلم احساس غم و اندوه میکنم و از این بابت خیلی ناراحت میشوم علاقه دارم که به من توجه شود و به من بی اعتنایی نکنند مثلا امروز وقتی با دو دوستم نشسته بودم یک نفر سومی آمد وبا آنها مشغول حرف زدن شد وقتی که با آنها حرف میزد اصلا به من نگاه نمیکرد به گونه ای رفتار میکرد که انگار من وجود ندارم و از این بابت خیلی ناراحت شدم - میخواستم بدانم اسم این حالتی که در من وجود دارد حب جاه است؟ برای ریشه کردن این رذیله باید چه کارکنم؟

با نام و یاد دوست


کارشناس بحث: استاد سمیع

diamond;652130 نوشت:
سلام
وقتی با دوستانم هستم و گاهی اوقات که به من توجه نمیکنند در دلم احساس غم و اندوه میکنم و از این بابت خیلی ناراحت میشوم علاقه دارم که به من توجه شود و به من بی اعتنایی نکنند مثلا امروز وقتی با دو دوستم نشسته بودم یک نفر سومی آمد وبا آنها مشغول حرف زدن شد وقتی که با آنها حرف میزد اصلا به من نگاه نمیکرد به گونه ای رفتار میکرد که انگار من وجود ندارم و از این بابت خیلی ناراحت شدم - میخواستم بدانم اسم این حالتی که در من وجود دارد حب جاه است؟ برای ریشه کردن این رذیله باید چه کارکنم؟

باسمه تعالی
با عرض سلام و خسته نباشید
از اینکه به فکر اصلاح نفستان هستید خیلی عالی است
اما نگران نباشید این حالت حب جاه نیست. جاه طلبي‌ای كه مورد نكوهش قرار گرفته و موجب نفاق و بي ديني معرفي گرديده، آن است كه در جهت حاكميت بر مردم براي كسب قدرت، شهرت و ثروت اندوزي باشد. اين نوع جاه طلبي يكي از رذايل اخلاقي است
اهل لغت «جاه طلبي» را «مقام خواهي، منصب جويي و منزلت طلبي»
[2]معنا كرده اند. همچنين واژه تركيبي «رياست طلبي» را «دوست داري رياست و رياست جويي» [3] دانسته اند.
بنابراين اين دو واژه مترادف هم هستند. واژه مقابل شهرت طلبي و جاه طلبي، «خمول و گم نامي» است كه شعبه اي از زهد و پارسايي است.[4]

اما علماي اخلاق، «جاه طلبي» را در اصطلاح چنين معنا كرده اند «و معني الجاه ملكُ القلوبِ المطلوبةِ تعظيمُها و طاعتُها، و كما انَّ الغني هو الّذي يَملكُ الدّنانيرَ و الدراهمَ، اي يَقدرُ عليهما لِيتوصَّل بهما اِلي الاغراضِ و المقاصدِ...»؛[5]حقيقت جاه، تسخير و مالك شدن دلهاي مردم به هدف تعظيم و پي روي آنهاست؛ چنان كه ثروتمند مالك طلا و نقره است و براي تأمين اهداف و اغراض نفساني از آنها بهره برداري مي كند، مقام خواه و جاه طلب هم كسي است كه در فكر تسخير دلهاي مردم، براي كسب موقعيت اجتماعي و قدرت است تا از اين طريق به اهداف و اغراض دنيوي خود دست يابد.
درواقع این حالت شما طبیعی است . چون انسان طبیعتا دوست دارد که موقع حرف زدن به او توجه شود.
موفق باشید
پی نوشت:
[1].براي آگاهي بيشتر از جاه طلبي ممدوح و مذموم، ر.ك: محمدباقر مجلسي، مرآة العقول، چ چهارم، باب طلب الرئاسة، تهران، دارالكتب الااسلاميه، 1379 ش، ج 10، ص 118
[2].علي اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 16، ص 154.
[3].همان، ج 26، ص 254.
[4].محمدمهدي نراقي، جامع السعادات، ط. الثالثه، مطبعة النجف، ج 2، ص 365.
[5].محسن فيض كاشاني، المحجة البيضاء، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج 6، ص 113/ محمدمهدي نراقي، پيشين، ص 347/ ملّا احمد نراقي، معراج السعادة، چ هشتم، هجرت، 1381، ص 571.


diamond;652130 نوشت:
سلام
وقتی با دوستانم هستم و گاهی اوقات که به من توجه نمیکنند در دلم احساس غم و اندوه میکنم و از این بابت خیلی ناراحت میشوم علاقه دارم که به من توجه شود و به من بی اعتنایی نکنند مثلا امروز وقتی با دو دوستم نشسته بودم یک نفر سومی آمد وبا آنها مشغول حرف زدن شد وقتی که با آنها حرف میزد اصلا به من نگاه نمیکرد به گونه ای رفتار میکرد که انگار من وجود ندارم و از این بابت خیلی ناراحت شدم - میخواستم بدانم اسم این حالتی که در من وجود دارد حب جاه است؟ برای ریشه کردن این رذیله باید چه کارکنم؟

با سلام و ادب
آيه 26 سوره آل عمران رو خيلي بخونين.

پرسش:
وقتی با دوستانم هستم و گاهی اوقات که به من توجه نمی کنند در دلم احساس غم و اندوه می کنم و از این بابت خیلی ناراحت می شوم علاقه دارم که به من توجه شود و به من بی اعتنایی نکنند.
میخواستم بدانم اسم این حالتی که در من وجود دارد حب جاه است؟ برای ریشه کردن این رذیله باید چه کارکنم؟

پاسخ:

نگران نباشید این حالت حب جاه نیست. جاه طلبي‌ای كه مورد نكوهش قرار گرفته و موجب نفاق و بي ديني معرفي گرديده، آن است كه در جهت حاكميت بر مردم براي كسب قدرت، شهرت و ثروت اندوزي باشد. اين نوع جاه طلبي يكي از رذايل اخلاقي است.
علماي اخلاق، «جاه طلبي» را در اصطلاح چنين معنا كرده اند «و معني الجاه ملكُ القلوبِ المطلوبةِ تعظيمُها و طاعتُها، و كما انَّ الغني هو الّذي يَملكُ الدّنانيرَ و الدراهمَ، اي يَقدرُ عليهما لِيتوصَّل بهما اِلي الاغراضِ و المقاصدِ...(1) حقيقت جاه، تسخير و مالك شدن دلهاي مردم به هدف تعظيم و پي روي آنهاست؛ چنان كه ثروتمند مالك طلا و نقره است و براي تأمين اهداف و اغراض نفساني از آنها بهره برداري مي كند، مقام خواه و جاه طلب هم كسي است كه در فكر تسخير دلهاي مردم، براي كسب موقعيت اجتماعي و قدرت است تا از اين طريق به اهداف و اغراض دنيوي خود دست يابد.
در واقع این حالت شما طبیعی است. چون انسان طبیعتا دوست دارد که موقع حرف زدن به او توجه شود.
پی نوشت:
1.محسن فيض كاشاني، المحجة البيضاء،ج 6، ص 113، چ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامي.


موضوع قفل شده است