آیا آرایش کردن مردان اشکال دارد؟

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آیا آرایش کردن مردان اشکال دارد؟

آیا آرایش کردن مردان اشکال دارد؟مانندبرداشتن ابرو و رنگ کردن موها و کارهایی از این قبیل

ارایش کردن مردان
همه مراجع:درصورتیکه که تشبه به زن نباشد ومفسده هم نداشته باشد اشکال ندارد.
استفتائات شفاهی کارشناس ازدفترمراجع

موضوع قفل شده است