آگاهی از مسائل جنسی برای افراد مجرد

تب‌های اولیه

5 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
آگاهی از مسائل جنسی برای افراد مجرد
سلام‌دختری‌مجردوبه‌شدت‌درس‌خوان‌‌وازلحاظ مالی الی‌ضعیف‌هستیم‌ودوست‌دارم‌ازدواج‌کنم‌اماطبق‌معیارهای‌من‌کسی‌تابه‌حال‌درمسیرمن‌قرارنگرفته‌‌ امامن‌هرشب‌طبق‌معیارهایم‌باهمسرایندم‌زندگی‌میکنم‌درذهنم‌ ، ایا من دچارگناه‌میشوم‌‌؟ همچنین اگاهی‌یافتن‌ از مسائل جنسی‌‌ طبق‌‌ سخنرانی‌های‌‌‌استاد دهنوی‌ برای‌ من‌ که‌ مجردم‌ اشکالی‌ دارد؟
با نام و یاد دوست         کارشناس بحث: استاد صادق الوعد
SAHEBZAMAN1212 said in آگاهی از مسائل جنسی برای افراد مجرد
سلام‌ دختری‌ مجرد و به‌ شدت‌ درس‌ خوان‌‌ و از لحاظ مالی ضعیف‌ هستم‌ و دوست‌ دارم‌ ازدواج‌ کنم‌ اما طبق‌ معیارهای‌ من‌ کسی‌ تا به‌ حال‌ در مسیر من‌ قرارنگرفته‌‌ اما من‌ هر شب‌ طبق‌ معیارهایم‌ با همسر آیندم‌ زندگی‌ می کنم‌ درذهنم‌ ، آیا من دچار گناه‌ می شوم‌‌؟ همچنین آگاهی‌ یافتن‌ از مسائل جنسی‌‌ طبق‌‌ سخنرانی‌های‌‌‌ استاد دهنوی‌ برای‌ من‌ که‌ مجردم‌ اشکالی‌ دارد؟
با سلام و تشکر از ارتباط شما  : صرف فکر کردن به نامحرم و ازدواج یا همسر آینده اگر فقط در حد فکر وخیال باشد  و زمینه ساز گناه و مفسده نباشد به خودی خود اشکال ندارد گوش دادن به سخنرانی و یا مطالب آموزنده در خصوص ازدواج  و مسائل آن اگر مفسده ای نداشته باشد و زمینه ساز گناه نباشد به خودی خود اشکال ندارد در غیر این صورت جایز نیست  
گوش دادن به سخنرانی و یا مطالب آموزنده در خصوص ازدواج  و مسائل آن اگر مفسده ای نداشته باشد و زمینه ساز گناه نباشد به خودی خود اشکال ندارد در غیر این صورت جایز نیست
سلام اگر زمینه ساز گناه نباشد ولی هنگام خواندن این چنین مطالب، کمی انسان را تحریک کند و نشانه های ساده از برانگیختگی جنسی در او به وجود بیاید اشکال دارد؟
MHGM said in گوش دادن به سخنرانی و یا
گوش دادن به سخنرانی و یا مطالب آموزنده در خصوص ازدواج  و مسائل آن اگر مفسده ای نداشته باشد و زمینه ساز گناه نباشد به خودی خود اشکال ندارد در غیر این صورت جایز نیست
سلام اگر زمینه ساز گناه نباشد ولی هنگام خواندن این چنین مطالب، کمی انسان را تحریک کند و نشانه های ساده از برانگیختگی جنسی در او به وجود بیاید اشکال دارد؟
  با سلام وتشکر  صرف داشتن حالت خوشایند هنگام خواندن مطلب حرام نیست لکن اگر فرد بداند که ادامه آن زمینه ساز گناه شود نباید ادامه دهد
موضوع قفل شده است