آيا اذن شوهر در اعتكاف همسر لازم است؟ ب) آيا اذن والدين در اعتكاف فرزند لازم است؟

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
آيا اذن شوهر در اعتكاف همسر لازم است؟ ب) آيا اذن والدين در اعتكاف فرزند لازم است؟

آيا اذن شوهر در اعتكاف همسر لازم است؟ ب) آيا اذن والدين در اعتكاف فرزند لازم است؟

امام خميني (ره) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) بنابر احتياط واجب اذن شوهر در صحت اعتكاف زن، در صورتي كه منافات با حق شوهر داشته باشد لازم است. ب) اذن والدين در صحت اعتكاف فرزند در صورتي كه موجب ايذاء آنها شود، لازم است و اگر سبب اذيت پدر و مادر نشود بنابر احتياط مستحب بايد از آنها اذن بگيرد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


تحريرالوسيله، ج1، ص306، السادس

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله خامنه اي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) بسمه تعالي. اعتكاف زن به احتياط واجب منوط به اذن شوهر است، مگر آنكه منافي با هيچگونه حقي از حقوق شوهر نباشد. ب) بسمه تعالي. اعتكاف فرزند اگر موجب اذيت والدين باشد، منوط به اذن والدين است. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله سيستاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) اگر توقف زن در مسجد بدون اجازه شوهر حرام باشد اعتكاف او نيز باطل است. ب) هرگاه اعتكاف فرزند از ناحية شفقت و مهرباني والدين بر فرزند موجب ايذاء آنها شود، اذن پدر و مادر در صحت اعتكاف فرزند لازم است. و با عدم ايذاء، بنابر احتياط مستحب بايد از آنها اذن بگيرد. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


العروةالوثقي مع تعليقه، 1425ه. ق، ج2، ص482، السابع منهاج الصالحين، 1430، ج1، ص 320، الخامس

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله شبيري زنجاني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) باسمه تعالي. اذن شوهر در اعتكاف همسر شرط نيست مگر اين كه اعتكاف منافي حقوق ديگر شوهر باشد. ب) باسمه تعالي. اذن والدين در اعتكاف فرزند لازم نيست بلكه با نهي آنها نيز اعتكاف صحيح است مگر اين كه نهي به جهت شفقت به فرزند باشد و به اعتكاف اطلاع كرده و موجب اذيت آنها گردد. [/TD]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله صافي گلپايگاني (دام ظله) :

width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) اذن شوهر در اعتكاف زن شرط نيست، مگر اين كه منافي با حق شوهر باشد و در صورتي كه منافي با حق وي نباشد؛ زن بايد براي اصل خروج از منزل و مكث در مسجد از شوهر اذن بگيرد و اگر بدون اذن معتكف شود اعتكاف او باطل است. ب) هرگاه اعتكاف فرزند از ناحية شفقت و مهرباني والدين بر فرزند موجب اذيت آن ها شود، اذن پدر و مادر در صحت اعتكاف فرزند لازم است. امّا اگر يكي از آن دو، فرزند را نهي كند و مخالفت فرزند سبب اذيت وي شود بنابر اقوي اعتكاف فرزند باطل است. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


هدايةالعباد، 1416ه.ق، ج1، ص237، السادس

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله مكارم شيرازي (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"]
[/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) زن بنابر احتياط واجب از همسرش اجازه بگيرد؛ در صورتي كه شوهر در روز سوم از اجازه منصرف شد، زن اعتكاف را تا آخر ادامه دهد. ب) فرزندان بالغ احتياجي به اجازة وليّ ندارند. [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


استفتائات جديد، 1386، ج2،ص161 و160، س471 و ج3،ص106، س308

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

آیت الله وحيد خراساني (دام ظله) :
width: 100%

[TD="width: 10"] [/TD]
[TD="align: right"]
width: 0

[TR]
[TD="colspan: 2"]
class: style1

[TR]
[TD="align: right"]
[/TD]
[TD="align: right"] الف) اذن شوهر در صحت اعتكاف زن، در صورتي كه منافات با حق شوهر داشته باشد، لازم است. ب) هرگاه اعتكاف فرزند از ناحية شفقت و مهرباني والدين بر فرزند، موجب اذيت آنها شود؛ اذن پدر و مادر در صحت اعتكاف فرزند، لازم است [/TD]
[TD="align: right"]
[TR]
width: 300


منهاج الصالحين، ج2،ص322، الخامس

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

[/TD]
[/TR]

پی نوشت:

استفتائات جامعة الزهراء

برچسب: