***** آغاز امامت آخرین امام *****

تب‌های اولیه

1 پست / 0 جدید
***** آغاز امامت آخرین امام *****

غازامامت آخرین امام برمنتظران حضرتش مبارک باد :

بنام خداوند مهرآفرین
خداوند عقل وخداوند دین
خداوند عشق وخداوند ناز
خداوند عرفان واسرارو راز
خدای که احمد نبیش بود
علی جهانبان ولیش بود
و زهرا که مام سفیرش بود
دل وجان وچشم وزیرش بود
از او زاده شده یازده نور پاک
به او داده شد مهدی تابناک
دو عالم ز نورش منور بود
جهان از وجودش مصور بود
ولایش ز امروز آغاز شد
ازآن مرغ ذوقم به پر وازشد
لب غنچه با مهراو باز گشت
یقین این چکامه ازاو سازگشت .

18/9/1395= 8- ربیع الاول ،

ارزگانی 1438