احكام طلاق

44 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
احكام طلاق


سؤال 1_ مردی كه زن خود را طلاق می دهد، باید دارای چه شرایطی باشد؟
جواب _ باید بالغ و عاقل باشد و به اختیار خود طلاق دهد.
س 2_ اگر او را مجبور كنند زنش را طلاق دهد، حكم طلاق چیست؟
ج _ طلاق باطل است.
س 3_ آیا در طلاق، قصد لازم است؟
ج _ باید قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صیغۀ طلاق را به شوخی بگوید، صحیح نیست.
س 4_ شرایط زن در وقت طلاق چیست؟
ج _ زن باید در وقت طلاق، از خون حیض و نفاس پاك باشد و شوهرش در آن پاكی، با او نزدیكی نكرده باشد.
س 5_ طلاق دادن زن در حال حیض یا نفاس، در چند صورت صحیح است؟
ج _ در سه صورت صحیح است:
اول: شوهرش بعد از ازدواج، با او نزدیكی نكرده باشد.
دوم: معلوم باشد كه آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر، در حال حیض طلاقش بدهد و بعد بفهمد آبستن بوده، بنا بر احتیاط دوباره او را طلاق دهد.
سوم: مرد به جهت غایب بودن نتواند بفهمد كه زن، از خون حیض یا نفاس پاک است یا نه.
س 6_ اگر بداند زن از خون حیض پاك است و طلاقش بدهد، بعد معلوم شود موقع طلاق در حال حیض بوده، حكم طلاق چیست؟
ج _ طلاق او باطل است، ولی اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد، بعد معلوم شود پاك بوده، طلاق او صحیح است.
س 7_ كسی كه می داند زنش در حال حیض یا نفاس است، اگر غایب شود، مثلاً مسافرت كند و بخواهد او را طلاق دهد، چه باید بكند؟
ج _ باید تا که معمولاً زن از حیض یا نفاس پاک می شود، صبر كند و بعداً او را طلاق دهد.
س 8_ اگر مردی كه غایب است بخواهد زن خود را طلاق بدهد، چه باید بكند؟
ج _ چنانچه بتواند اطلاع پیدا كند كه زن او در حال حیض یا نفاس است یا نه، اگر چه از روی عادت حیض زن یا نشانه های دیگری باشد كه در شرع معیّن شده، باید تا مدّتی كه معمولاً‌ زن از حیض یا نفاس پاك می شود، صبر كند.
س 9_ اگر با همسرش كه از خون حیض یا نفاس پاك است، نزدیكی كند و بخواهد طلاقش بدهد، چه باید بكند؟
ج _ باید صبر كند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود.
س 10_ زنی را كه نُه سالش تمام نشده یا آبستن است، اگر بعد از نزدیكی طلاق دهد، حكم آن چیست؟
ج _ اشكال ندارد و همچنین است اگر آن زن یائسه باشد.
س 11_ زن یائسه كدام است؟
ج _ اگر سیّده است بیش از شصست سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال، داشته باشد.
س 12_ اگر با زنی كه از خون حیض و نفاس پاك است، نزدیكی كند و در همان پاكی، طلاقش دهد، چنانچه بعد معلوم شود هنگام طلاق آبستن بوده، حكم آن چیست؟
ج _ بنابر احتیاط مستحب، باید دوباره او را طلاق دهد.
س 13_ اگر با زنی كه از خون حیض و نفاس پاك است، نزدیكی كند و مسافرت نماید، چنانچه در سفر طلاقش دهد، چه باید بكند؟
ج _ باید به قدری كه معمولاً زن بعد از آن پاكی، خون می بیند و دوباره پاك می شود، صبر كند.
س 14_ اگر مرد بخواهد زن خود را به جهت بیماری، حیض نمی بیند، طلاق دهد، چه باید بكند؟
ج _ باید از وقتی كه با او نزدیكی كرده، تا سه ماه، از جماع با او خودداری نماید و بعد او را طلاق دهد.
س 15_ صیغۀ طلاق چگونه باید خوانده شود؟
ج _ طلاق باید به صیغۀ عربی صحیح، خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند، و اگر خود شوهر بخواهد صیغۀ طلاق را بخواند و اسم زن او، مثلاً فاطمه باشد، باید بگوید: « زَوْجَتي فاطمة طالِق » یعنی زن من فاطمه رهاست، و اگر دیگری را وكیل كند، وكیل باید بگوید: « زَوْجَةُ مُوَكِّلي فاطمة طالِق ».
س 16_ زنی كه متعه شده، آیا طلاق دارد؟
ج _ زنی كه متعه شده، مثلاً یك ماهه یا یك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او، به این است كه مدّتش تمام شود، یا مرد مدّت را به او ببخشد، یعنی بگوید: « مدّت را به تو بخشیدم » و شاهد گرفتن و پاك بودن او از حیض لازم نیست.

عدّۀ طلاق

س 17_ كدام زن عدّه ندارد؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام نشده و زن یائسه عده ندارد، یعنی اگر چه شوهرش با او نزدیكی كرده باشد، بعد از طلاق می توان فوراً شوهر كند.
س 18_ كدام زن عدّه دارد؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیكی كند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عدّه نگه دارد.
س 19_ عدّۀ طلاق چیست؟
ج _ زنی را كه شوهرش بعد از نزدیكی با او طلاقش داده، باید عدّه نگه دارد، یعنی بعد از آنكه در پاكی طلاقش داد، صبر كند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود و همین كه حیض سوم را دید، عدۀ او تمام می شود و می‌تواند شوهر كند، ولی اگر اصلاً با او نزدیكی نكرده باشد و طلاقش بدهد عدّه ندارد، یعنی می تواند بعد از طلاق، فوراً شوهر كند.
س 20_ زنی كه حیض نمی بیند، اگر در سنّ زنهایی باشد كه حیض می بینند، چنانچه شوهرش او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق، چه مدّت عده نگه دارد؟
ج _ باید سه ماه عدّه نگه دارد.
س 21_ زنی كه عدّۀ او سه ماه است، از چه موقع سه ماه عدّه نگه داشتن او آغاز می شود؟
ج _ اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه قمری، یعنی از موقعی كه ماه دیده می شود، تا سه ماه عدّه نگه دارد و اگر در بین ماه، طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز كسری ماه اول را از ماه چهارم، عدّه نگه دارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقی مانده را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگه دارد و بنابراحتیاط مستحب از ماه چهارم بیست و یك روز عدّه نگه دارد، تا با مقداری كه از ماه اوّل عدّه نگهداشتنش، سی روز شود.
س 22_ اگر زنِ آبستن را طلاق دهد، عدّۀ طلاق او چگونه است؟
ج _ عدّه اش تا به دنیا آمدن یا سقط شدن بچۀ اوست، بنابراین اگر مثلاً یك ساعت بعد از طلاق، بچّه به دنیا آید، عده اش تمام می شود.
س 23_ ابتدای عدّۀ طلاق چه موقع است؟
ج _ ابتدای عدّۀ طلاق از وقتی است كه خواندن صیغۀ طلاق تمام می شود، چه زن بداند طلاقش داده اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن زمان عدّه، بفهمد او را طلاق داده اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.

عدّۀ ازدواج موقّت

س 24_ عدّۀ ازدواج موقّت چگونه است؟
ج _ زنی كه نُه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر مُتعه شود، مثلاً یك ماهه یا یك ساله شوهر كند، چنانچه شوهرش با او نزدیكی نماید و مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدّت را به او ببخشد، باید بنا بر احتیاط مستحب عدّه نگه دارد، پس اگر حیض می بیند باید به مقدار دو حیض، عدّه نگه دارد گر چه بعید نیست که یک حیض کفایت کند و جایز نیست در عده شوهر كند، و اگر حیض نمی بیند، بنا بر احتیاط واجب، چهل و پنج روز از شوهر كردن، خودداری نماید.
س 25_ چه زنهایی اگر متعه شوند عده ندارند؟
ج _ زن یائسه، یعنی زنی كه اگر سیّده است بیش از شصست سال و اگر سیّده نیست بیش از پنجاه سال داشته باشد، چنانچه مُتعه شود و همچنین زنی كه كمتر از نُه سال دارد و زنی كه اصلاً شوهر با او نزدیكی نكرده است، عدّه ندارد و پس از تمام شدن مُتعه، یا بعد از آنكه شوهر مدّت را بخشید، فوراً می تواند شوهر كنند.

عدّۀ زن شوهر مرده

س 26_ عدّۀ « وفات » چگونه است؟
ج _ زنی كه شوهرش بمیرد اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، یعنی از شوهر كردن خودداری نماید، اگر چه یائسه یا مُتعه باشد و یا شوهرش با او نزدیكی نكرده باشد و اگر آبستن باشد، باید تا موقع زاییدن عدّه نگه دارد، ولی اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچّه اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش، صبر كند. این عدّه را « عدّۀ وفات » می گویند.
س 27_ چه كارهایی برای زنی كه در عدّۀ وفات است، حرام است؟
ج _ حرام است لباس زینتی بپوشد، سرمه بكشد و همچنین كارهای دیگری كه زینت حساب می شود، بر او حرام است.
س 28_ اگر زن یقین كند شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّۀ وفات، شوهر كند، چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، چه باید بكند؟
ج _ باید از شوهر دوم جدا شود، و در صورتی كه آبستن باشد، به مقداری كه در عدّۀ طلاق گفته شد، برای شوهر دوم، عدّۀ طلاق و بعد برای شوهر اوّل عدّۀ وفات نگهدارد و اگر آبستن نباشد، برای شوهر اوّل عدّۀ وفات و بعد برای شوهر دوم، عدّۀ طلاق نگه دارد.
س 29_ ابتدای عدّۀ وفات از چه موقعی می باشد.
ج _ از موقعی است كه زن از مرگ شوهر، باخبر شود.
س 30_ اگر زن بگوید عدّه ام تمام شده، چگونه از او قبول می شود؟
ج _ با دو شرط از او قبول می شود.
اول: بنابراحتیاط واجب مورد تهمت نباشد.
دوم: از طلاق یا مردن شوهرش، مدّتی گذشته باشد كه تمام شدن عدّه، ممكن باشد.

طلاق بائن و رجعی

س 31_ طلاق بائن چیست؟
ج _ طلاق بائن، یعنی مرد بعد از طلاق، حق ندارد بدون عقد جدید، به زن خود رجوع كند.
س 32_ اقسام طلاق بائن كدام است؟
ج _ طلاق بائن پنج قسم است:
اول: طلاق زنی كه نُه سالش تمام نشده باشد.
دوم: طلاق زنی كه یائسه باشد، یعنی اگر سیّده است بیشتر از شصت سال و اگر سیّده نیست، بیش از پنجاه سال داشته باشد.
سوم: طلاق زنی كه شوهرش، بعد از عقد، با او نزدیكی نكرده باشد.
چهارم: سومین طلاق زنی كه او را در سه نوبت طلاق داده اند.
پنجم: طلاق خُلع و مُبارات كه بعد گفته خواهد شد.
س 33_ طلاق رجعی چیست؟
ج _ طلاق رجعی، یعنی بعد از طلاق، تا وقتی زن در عدّه است، مرد می تواند بدون عقد جدید به زن رجوع نماید و غیر از موارد یاد شده در مسألۀ قبل، طلاق رجعی است.
س 34_ آیا می تواند زنش را بعد از طلاق رجعی، از خانه بیرون كند؟
ج _ كسی كه زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه‌ای كه هنگام طلاق در آنجا بوده بیرون كند، ولی در بعضی موارد از جمله آنكه آن زن زنا كند، بیرون كردن او از خانه اشكال ندارد.


http://www.shaaer.com/filesmasael/MASAEL59.htm

بنام خدا
سوال:Gol:
سه طلاقه به چه معناست؟
اگر مردی زنی را دوباره طلاق دهد وبه او رجوع کند یا دوبار اورا طلاق دهد وبعد از هر طلاق عقدش کند ،بعد از طلاق سوم ،ان زن بر او حلال نمیشود واحتیا ج به محلل دارد1
تبصره: محلل به مردی میگویند که زن بعد ازطلاق سوم با رعایت شرایط خاص با اوازدواج می کند تا شوهر اول بتواند با او ازدواج کند

1توضیح المسائل مراجع:2527 وحید توضیح المسائل م.2591

سوال در مورد طلاق
حکم طلاق خانمی که براثر بستن لوله رحم وعمل جراحی عادت ماهانه ندارد ،چیست؟
همه مراجع: باید سه ماه بعد از اخرین نزدیکی،صیغه طلاق راجاری کند1
1) توضیح المسائل مراجع ،م.2507؛ وحید توضیح المسائل م2571

عده طلاق چه مقدار است؟
همه مراجع اگر عادت ماهیانه می بیند،بعد از انکه در پاکی طلاقش دادباید به مقداری صبر کند که دوبار حیض ببیند وپاک شود.هنگامی که حیض سوم رادیدعده او تمام است اگر عادت نمی بیند ولی در سن زنانی است که عادت می بینند،باید بعد از طلاق سه ماه عده نگه دارد1
تو ضیح المسائل مراجع م.2511ر 2512 وحید توضیح المسائل م.2527 و2576

جهیزیه وطلاق
جهیزیه ای که دختربا خودبه خانه شوهر می اورد،از ان کیست؟اگر دختراز شوهرش جدا شود ،ایا می تواندانها را با خود ببرد؟
همه مراجع:جهیزیه ملک دختر است ومی تواند انرا با خود ببرد1
1)امام استفتائات ج3 احکام مهریه س:34 ودفتر همه واستفتائات کتبی از مراجع در مرکزملی پاسخگوئی

اگر زن بفهمد که شوهرش مرتد شده است ، وظیفه اش چیست؟
همه مراجع : اگر میداند که شوهرمرتد شد عقد باطل میشود وباید از او جدا شودوعده وفات نگه دارد.
امام تحریر ج/2 الکفر م5و6 صافی هدایه العباد ج/2الکفر م5و6 وحید وتبریزی منهاج الصالحین،م1288 و1289؛سیستانی:منهاج الصالحین ج/3 م:213
ودفتر فاضل ، نوری بهجت ومکارم

ايا مردي در شرايط امروزه ميتواندبا همسر خود ظهار كند؟
اگر ميتواند ايا بايد صيغه ي عربي را به زبان بياورد يا اينكه اگر به فارسي نيز بگويد همان حكم را دارد؟

ظهار در زمان جاهلیت، نوعی طلاق بوده که بر اساس ان ، مرد دیگر حق بازگشت به همسرش را نداشت وزن نیز حق انتخاب شوهر دیگری را نداشت.این یکی از ظلمهایی بود که در زمان جاهلیت بر زنان روا می داشتند. ظهار در اسلام لغو شده و طلاق محسوب نمی گردد، فقط این کار جریمه دارد که مرد باید ان را بپردازد یا یک بنده ازاد کند یا شصت مسکین را اطعام دهد یا دو ماه روزه بگیرد

تفسیر نمونه/ سوره مجادله

با تشكر ازپاسختون:Rose: ولي سوال من چيز ديگري بود ميخواستم ببينم در حال حاظر ودر ايران كه ما به زبان فارسي صحبت ميكنيم ،مرد بايد به عربي صيغه ظهار را به زبان بياوردهمچنين وقتي كه زن و مرد باهم دعوا :Narahat::Box:ميكنيم هميشه دوشاهد وجود ندارد پس چرا گفته اند كه بايد دوشاهد درزمان گفتن صيغه حاظر باشند؟:Gig:

[=tahoma][=&quot]
[/]
[/]
[=tahoma][=&quot]ظهار [/][/]
[=tahoma][=&quot]نوعی از طلاق در جاهلیة است وموجب حرمت ابدی میشود ولی اسلام حکمش راتغییر داده ودر دین ما اگر کسی ظهار کند (گرچه این نوع طلاق اصلش حرام است) ولی موجب تحریم زوجه مظاهرهَ میشود واگرمرد بخواهد برگردد با پرداخت کفاره می تواند برگردد .[/][/]
[=tahoma][=&quot]1)صیغه ظهار:[/][/]
[=tahoma][=&quot] مرد به زنش خطاب کند : انتِ(هذه،زوجتی ،فلانة) عَلیَّ کظَهرِ اُمّی .[/][/]
[=tahoma][=&quot]2)در ظهار شرط استكه طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهِر را ميشنوند واقع شود.[/][/]
یعنی عملا کسی بخواهد در حضور دو عادل ظهار کند عاقلانه این است که با طلاق کار را تمام کند وضمن اینکه ظهار خودش نوعی گناه است

[=tahoma][=&quot]3 )در مظاهر، بلوغ وعقل واختيار وقصد شرط است پس از بچه وديوانه ومكره وكسي كه سهو كرده وکسیکه شوخي كننده است وبامستي وبا غضب بنابر اقوي واقع نمي شود .[/][/]
[=tahoma][=&quot] 4)در زن مظاهره مثل احكام طلاق بايد خالي از حيض ونفاس باشد ودر طهر غير مواقعه باشد[/][=&quot] .تحریر ج/2 کتاب [/][/]ظهار

[=tahoma][=&quot]ايا عربي بودن درظهار شرط است يا با فارسي مشود خواند؟[/][/]
[=tahoma][=&quot]صافي: درغير عربي احتياط شود.[/][/]
[=tahoma][=&quot]فاضل،مكارم، سبحاني [/][=&quot]،:لفظ عربي شرط نيست[/][=&quot].[/][/]
[=tahoma][=&quot]استفتائات كتبي موجود در مركز ملي پاسخ گوئي[/][/]
[=tahoma][=&quot]امام، رهبري، وحيد وتبريزي[/][=&quot]: [/][=&quot]لفظ عربي شرط نيست[/][=&quot].[/][/]
[=tahoma][=&quot]استفتائات شفاهي كارشناس ازدفاتر مراجع[/][/]

اگرمرد زن را طلاق بدهد چه مقدارباید به زن مهریه بدهد؟
همه مراجع :اگر بعد از نزدیکی طلاق بدهد،باید تمام مهریه رابه او بپردازد واگر پیش از ان باشد مهریه نصف میشود.
امام :تحریر ج/2 المهر م:14و15صافی هدایه العباد ج/2 م:14و15 وحید وتبریزی منهاج الصالحین م.1350سیستانی:منهاج ج/3 م:308 ودفتر :فاضل ،نوری ،مکارم ،بهجت وخامنه ای

موضوع قفل شده است