حجاب (مرواریدی در صدف)

تب‌های اولیه

2 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
حجاب (مرواریدی در صدف)

عفاف و حجاب

حجاب و پوشش برای بانوان -به ویژه حجاب برتر- و توجه به تحریم عفاف و حراست آن در زن از اصیل ترین سنگر زنان و از مهمترین و سودمندترین قانون الزامی آفرینش برای آنها در جامعه است. به عبارت روشنتر حجاب و پوشش، سنگر سعادت و پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است، که اگر این سنگر آسیب ببیند و یا فرو ریزد، عوامل سعادت، پاکزیستی و شرافت آنها فرو می ریزد.
لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است، در خود قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است، پوشیدن زن از مرد بیگانه یکی از مظاهر لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی است، همانطور که عدم جواز خلوت میان اجنبی و اجنبیه یکی از مظاهر آن است.


با کمال تأسف دنیای غرب و دنباله روهای آنان این مسأله بسیار مهم اسلامی و اخلاقی را نادیده گرفته اند، بلکه به
عکس با کمال گستاخی بر ضد آن، گام برمی دارند و آن را عامل تخدیر و رکود و واپس گرایی دانسته، تا آنجا که در دانشگاههای خود دختران دارای پوشش را اخراج می کنند، با اینکه: حجاب؛ سنگر حفظ عفت و معرفت شخصیت زن و جامعه، سنگر حفظ زیبایی و شکوه زن، سنگر حفظ صحیح ارتباط ها و رشته های اجتماعی، سنگر حفظ اخلاق فردی و اجتماعی، سنگر و دژ خلل ناپذیر، برای حفظ مرزها، و شیرازه های روابط مختلف بوده است و کیان خانه و خانواده را از هر گونه انحراف و گمراهی، حفظ می کند.

به راستی در چه دنیای جاهلیتی قرار گرفته ایم که دنیای غرب و الگوتراشان غرب زده، حتی در کشور های اسلامی شکستن چنین سنگر و دژی را علامت ترقی، رشد وتمدن می دانند، وبه عکس حجاب وحفظ حریم عفاف را نشانه عقبگرد وواپس گرایی. دزدان عفت و غارتگران استعمار، برای فریب اذهان، و وسیله قرار دادن زنان به عنوان یک کالا، می خواهند زنان را که نیمی از جامعه انسانی هستند از همین راه، از درون تهی کنند، و با این کار به تهاجم فرهنگی خود ادامه دهند، آنها چنین القا می کنند که:
حجاب ؛ سدی بر سر راه تکامل آنهاست.

حجاب؛ زنان را در زندان زندگی حبس کرده و آنها را ازتعالی و رشد بازمی دارد.

حجاب؛ از توسعه علمی، فکری، فرهنگی، هنری زنان می کاهد.

در حالی که حجاب اسلامی، آنگونه پیامدهای شوم را ندارد، بلکه وسیله وسنگر محکمی برای استواری زندگی بانوان بوده و پشتوانه نیرومندی برای آنها در راستای توسعه علمی، فکری، فرهنگی و هنری است.
و این را بدانید که:

هر شاخه ای که از باغ برون آرد سـر در میـــوه آن طمع کنـد راهـگــذر

آنچه مسلم است و احدی را یارای انکار آن نیست این است که در جامعه اسلامی ما ایران درست پس از آن که برخی از روشنفکرمآبان بیمار، چهره این حجاب کامل اسلامی را در بین بانوان ایرانی در هم شکستند و با انواع مغالطات و شبهه ها این سنت تقریباً واحد و ملی و شرعی را تضعیف نموده اند. انحراف از سایر ارزش های حجاب و عفت اسلامی هم که اغلب مهر و وجوب خورده اند به دنبال آن در جامعه تضعیف و بلکه برخی از آنها به کلی تعطیل شده اند و گویا این پوشش مقدس به منزله محور و شاخص بسیار مهم در حجاب و عفت اسلامی بود که عدول از آن موجب افزایش روزافزون بی حجابی و بی عفتی و یا بدحجابی در ایران و حتی بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر گشته است.
این حقیقت همانگونه که گفته شد با اندک نظاره ای بر تاریخ معاصر ایران و برخی دیگر از کشورهای همداستان، بر هیچ عاقل منصفی قابل انکار نخواهد بود.


ابتدا در جامعه اسلامی ما چادر از آن جایگاهی که داشت فرود آمد، با انکه اکثریت مردم ایران آن را برای زنان مسلمان واجب می دانستند و حتی با آ نهمه زور و قدرتی که رضا شاه علیه آ ن به کار بست بانوان اکثراً از این حجاب دست برنداشتند، ولی متأسفانه آنها پس از مدتی فریب یک عده افکار و سیاستهای بیمار را خورده و از این آرمان بلند فاطمی روز به روز فاصله گرفتند. ابتدا چادرها کنار گذاشته شد و سپس مانتوهای جایگزین شده روز به روز تنگ تر و کوتاه تر شدند تا اینکه امروز دیگر نمی توان بر آنها اسم مانتو نهاد، بلکه بلوز و شلوار و یا کت و شلواری بیش نیستند، و یا روز به روز روسریها رنگارنگ تر و نازک تر شده و موهای سر را از جلو و عقب بیشتر نشان دادند، و یا شلوارها روز به روز غربی تر، جذاب تر و تنگ تر شدند، و همچنین سایر انحرافات که همگی با از بین رفتن چادر در ایران روز به روز سرعت زیادتری به خودگرفتند.

http://www.jonbeshnet.ir/news/1904

موضوع قفل شده است