بانک اطلاعات مشاوره !

تب‌های اولیه

738 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

مشاوره
سن ؟ 31 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ ازاد وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ فامیل هستیم اختلاف سنی با همسر ؟ شیش سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداریم

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ کارشناسی ازشد شغل ؟ - وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان - کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ ۲۱ جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ سطح یک حوزه شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ۰ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ --------- اختلاف سنی با همسر ؟ -------- سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ------- سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ------- سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ ------- سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ۰

مشاوره
سن ؟ 34 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ دبیر وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ ضعیف مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ فشارخون سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ شاگرد آبمیوه فروشی وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ همسر ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ازدواج نکردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ اختلال اظطراب . آگروفوبیا سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ بله داروی ضد اظطراب می خورم نظیر فلووکسامین . پروپرانول.والپرات شدیم آمینت سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ سکته قلبی سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 38 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ دکترا شغل ؟ بیکار مقطعی وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان یک برادر کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ ضعیف مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ازدواج نکردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ من مبتلا به یک بیماری خود ایمن بودم که کنترل شده است و الان در سلامتم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ پردنیزولون 5 به دلیل همان بیماری خود ایمن سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خاهر کوچکم دیابتداشت و 3 سال پیش فوت کردو سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشتم

مشاوره
سن ؟ 17 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ۰ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد هستم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ احتمالا وسواس فکری(تشخیص خودم) سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ کمی بیماری قلبی سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ در دوران کودکی

مشاوره
سن ؟ 32 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ fogh lisans شغل ؟ moalem وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان nadaram کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ shie نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 27 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ عطاری وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ همسرندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری بوده

مشاوره
سن ؟ 36 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ تکنسین برق والکترونیک وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان 2 کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ اسلام شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ تصادفی اختلاف سنی با همسر ؟ خانم 9سال بزرگتر از بنده سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ دیابتی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داروی دیابت سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ دیابت وفشارخون سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ سابقه نداریم

مشاوره
سن ؟ 70 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ دکتری شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان خیر کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ دانشگاه اختلاف سنی با همسر ؟ 4 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ ۲۴ جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ معلم وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ۰ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ _ اختلاف سنی با همسر ؟ _ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ _ سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ _ سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ اعصاب سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ _

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ یازدهم شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان بدون فرزند کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ ضعیف مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ بیماری قلبی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ هیچی سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ فتخ سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ دو بار

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ ارشد شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان صفر کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ 2 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ وبمستر وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان هیچ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 26 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ طلاق گرفته تعداد فرزندان خیر کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ من 8سال پیش با پسر عمه نامزد بودم بعد یه هفته جداشدیم اختلاف سنی با همسر ؟ دوماه سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ غیرحضوری

مشاوره
سن ؟ ۱۸ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان ۰ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ فضای مجازی اختلاف سنی با همسر ؟ ۲ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ غیر حضوری ۲ بار اما هیچکدام جواب درستی ندادند

مشاوره
سن ؟ 29 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ فوق لیسانس شغل ؟ سرباز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان 1 کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه اکتسابی نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ ۲۸ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ فوق لیسانس شغل ؟ تدریس و .. وضعیت ؟ طلاق گرفته تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ از طریق دانشگاه و سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ ۸ سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ هیچ بیماری سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ قرص خاصی مصرف نکردم جز بیماری های معمول مثل معده یا روده سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ فشار خون پدرم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مربوط به قبل از طلاق و خانوادگی که تصمیم به جدایی گرفتم

مشاوره
سن ؟ 35 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ دانشجوی دکتری شغل ؟ دانشگاهی وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان 3 کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ معرفی اختلاف سنی با همسر ؟ 1 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نه سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نه سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه

مشاوره
سن ؟ ۲۱ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ دارم هم جسمی هم روحی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ کمی داشتم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله حضوری

مشاوره
سن ؟ ٢٧ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ ديپلم شغل ؟ خاندار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان ١ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شيعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ در محرم اختلاف سنی با همسر ؟ ٥ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خير سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خير سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خير سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوري

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ دهم شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان صفر کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ازدواج صورت نگرفته اختلاف سنی با همسر ؟ ازدواج نشده سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ هیچکدام سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ دیابت سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ صرع سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ کاربامازپین دوساله که دیگه مصرف نمیکنم و تشنج ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ نداشتیم . سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 17 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ متوسطه دوم شغل ؟ دانش آموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ... کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ همسر ندارم. اختلاف سنی با همسر ؟ ... سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ شاید هردو اما شدید نیستند. سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ ... سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ غیر حضوری

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ ندارم وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه

مشاوره
سن ؟ ۲۷ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ کارشناسی ارشد شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان ۱ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ با واسطه دوستان اختلاف سنی با همسر ؟ ۸ سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خبر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خبر

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ ندارم وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ ۳۰ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ کارشناسی ارشد شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ سنتی و واسطه گری اختلاف سنی با همسر ؟ پنج سال و نیم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ کاردانی شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان 1 کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ 9 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارپ سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ ۲۱ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ۴ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ بیماری منییر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ پروپرانول_ درمان ببماری سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ مبجرن سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 22 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ فوق دیپلم تربیت بدنی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ روانی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داشتم به خاطر عوارض قرص مثل چاقی قطع کردم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خودم جنون داشتم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشتم

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ پيش دانشگاهى شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ٠ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شيعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ ندارند سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ ۱۷ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ یازدهم ریاضی شغل ؟ - وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان - کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ مسلمان شیعی نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ ده سال شغل ؟ دانش اموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ ده سال شغل ؟ دانش اموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ کارشناسی ارشد شغل ؟ تدریس وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان مجرد هستم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ مجد هستم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ كارشناسي شغل ؟ بيكار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شيعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ وسواس سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ بله دارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ وسواس سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله دارم

مشاوره
سن ؟ 32 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان 1 کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ ضعیف مذهب ؟ مسلمان شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ دو سال کوچک تر سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ قلبی سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشتم

مشاوره
سن ؟ 22 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ پرستار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان صفر کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ دانشگاه اختلاف سنی با همسر ؟ ۲ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ بیماری خاص وجود ندارد سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 32 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ کارشناس ارشد شغل ؟ کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان دو خواهر و دو برادر دارم کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ کمی وسواس فکری و عملی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری و غیر حضوری

مشاوره
سن ؟ ۲۶ جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ هیچ وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان ۰ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ کاملا سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ ۲ سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ افسردگی بخاطر تغییرات شدید هورمونی ۴ سال پیش سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داروهای اعصابو روان‌مصرف نکردم بیماریم که خوب شد افسردگیمم خوب شد سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ میگرن و صرع و ام اس سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مشکلات بعد از ازدواج

مشاوره
سن ؟ ۲۱ جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ۰ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نداشتم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نداشتم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ داشتم.

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ آزاد وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان - کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ عالی مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مشاوره آنلاین

مشاوره
سن ؟ 29 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ دانشجو ارشد شغل ؟ مدير داخلي وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان ٠ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ ضعیف مذهب ؟ شيعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ سنتي،مادرشان مرا پسنديدند اختلاف سنی با همسر ؟ ٦سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ استرس و اضطراب سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ لگزاتال سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ قلبي سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوري

مشاوره
سن ؟ ۲۴ جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ لیسانس برق شغل ؟ سرباز هستم وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ندارمن کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نداشته سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نداشته سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 22 جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ آزاد وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان 1 کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ هیچ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ فوبیا. حملات پانیک . وسواس فکری عملی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ بله سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزندان ۴ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ مصرف نمی کنم سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشتم

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ زن میزان تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ - وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزندان _ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ متوسط مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ اقوام/ اختلاف سنی با همسر ؟ ۶سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ _ سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ _ سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ _ سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ _

مشاوره
سن ؟ ۳۶ جنسیت ؟ مرد میزان تحصیلات ؟ دکتری شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ طلاق گرفته تعداد فرزندان ۱ کیفیت ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ ضعیف مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر (در صورت ازدواج) ؟ طلاق اختلاف سنی با همسر ؟ طلاق سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نه سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نه سابقه بیماری در خانواده (نوع بیماری) ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بلی غیر خضوری
موضوع قفل شده است