بانک اطلاعات مشاوره !

تب‌های اولیه

738 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

مشاوره
سن ؟ 20 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ علاف ROFL وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ هردو سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ دارو زیاد میخورم سابقه بیماری در خانواده ؟ دیابت و چربی خون سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 17 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام-شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ همسر ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ بیماری قلبی سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ یکبار تلفنی

مشاوره
سن ؟ 15 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ سیکل شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند مجرد ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه اسلامی نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردهستم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردهستم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نیست..فقط برای بیماریهای عادی مثل سرماخوردگی سابقه بیماری در خانواده ؟ نیست سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری درموردازدواج ازطرف مدرسه

مشاوره
سن ؟ 32 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ 8 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند یه برادر دارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد هستم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 31 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ گرافیست وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کارشناس عمران شغل ؟ مهندس عمران در پروژه مترو وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ آشنایی در مستقیم در یک موسسه قرآنی اختلاف سنی با همسر ؟ 40 روز سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ فشار خون مادرم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ یک جلسه مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره
سن ؟ 26 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 47 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ كارشناس ارشد شغل ؟ كارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ تشيع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ دختر عمو پسر عمو اختلاف سنی با همسر ؟ 2 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ وسواس آبشويي زوجه و وسواس ترس زوج سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ برجي داروهاي آرامبخش و ضد وسواس سابقه بیماری در خانواده ؟ خير سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ چندين نوبت

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم چون هنوز ازدواج نکردم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ اسلام - شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ خیر سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ مشکلات روحی - در بچگی دچار تشنج شدم - و ... سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ فنوباربیتال از سن پنج شیش ماهگی تا چهارده سالگی به علت تجویز دکتر - و داروهای اعصاب و روان سابقه بیماری در خانواده ؟ افسردگی مزمن و مشکلات روحی مادر پدرم داشته و در خانواده ما میراثی می باشد . سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله داشته ام .

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی ازشد شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ معرفی اختلاف سنی با همسر ؟ 7 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ سیکل-دانش اموز سال دوم دبیرستان شغل ؟ دانش اموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند هیچ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد هستم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ خیر اختلاف سنی با همسر ؟ خیر سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 20 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجو مهندسی آب شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ 5 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ غیر حضوری

مشاوره
سن ؟ 35 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی ارشد شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ آشنای اقوام اختلاف سنی با همسر ؟ 2 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ انجام ندادم

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ ديپلم تجربي شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شيعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ همسر ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ همسر ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نداشتم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداريم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مشاور تحصيلي براي برنامه ريزي

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ اول دبیرستان شغل ؟ تحصیل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ :/ اختلاف سنی با همسر ؟ :/ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ :/ سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ :/ سابقه بیماری در خانواده ؟ :/ سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ هیشبار

مشاوره
سن ؟ 31 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کاردانی شغل ؟ ناظر وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ۰ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ اصلا همسر ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه

مشاوره
سن ؟ 27 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کاردانی شغل ؟ آزاد وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ دانشگاه اختلاف سنی با همسر ؟ 2 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دبیرستان شغل ؟ فوتبالیست وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نخیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 19 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجوی کارشناسی رشته شیمی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ همسر ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نداشتم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نداشتم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ داشتم

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ در حال تحصیل دوم دبیرستان شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند 100 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ نکرده ام اختلاف سنی با همسر ؟ زن ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مشاوره با افراد زیاد

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند مجرد ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ _ سابقه بیماری در خانواده ؟ _ سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 27 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داروی خاصی مصرف نمیکنم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ سطح دو حوزه شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم و مطلقه هستم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ - وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ بین 18 تا 23 در نظر بگیرید جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ ---------- وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند لاموجود ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ن اختلاف سنی با همسر ؟ ن سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ن سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ن سابقه بیماری در خانواده ؟ ن سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ن

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند یک ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ به شیوه سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ 4 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ بله .حاملگی سابقه بیماری در خانواده ؟ بیماری پدر سرطان خون سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 15 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دبیرستان شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند هیچ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 20 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ ليسانس شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شيعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مشاوره حضوري

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ دنشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ برخی موارد

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 13 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ هفتم متوسطه شغل ؟ دانش اموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند خیر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ خیر اختلاف سنی با همسر ؟ خیر سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ پیش دانشگاهی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ جراحی دیسک ومهره های کمری
جراحی دستگاه تناسلی
سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ چهارم متوسطه شغل ؟ مخصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 29 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجوی دکتری شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ 2 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 37 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ چون از آشنایان هستند شناخت داشتم اختلاف سنی با همسر ؟ 7 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ 6 سال هست پیوند کلیه شده ام سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داروهای پیوند سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دوم دبیرستان معارف اسلامی شغل ؟ دانش اموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه 12 اماممی نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ کم خونی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ به اون صورت قرص مصرف نکردم سابقه بیماری در خانواده ؟ مادر تیروئد سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 19 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 15سال ونیم جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانش آموز رشته گرافیک شغل ؟ - وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ درحال حاضر وسواس سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داروی خاص نه...در حد قرص اهنو... سابقه بیماری در خانواده ؟ پدر بزرگ -مادربزرگ:دیابت فشار خون سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ در مدرسه

مشاوره
سن ؟ 32 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ سنتی اختلاف سنی با همسر ؟ 6 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 27 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس کامپیوتر شغل ؟ مهندس کامپیوتر وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند 6 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم (البته مادرم بیماری قلبی دارد و پردم زخم معده، البته دارو مصرف می کنند و بیماری شان حاد نیست) سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 35 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ کارشناسی آی تی وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ آشنا اختلاف سنی با همسر ؟ 5 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بلی

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ دوستی اختلاف سنی با همسر ؟ 2 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارن سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ برنامه نویس وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند درستش اینه که وقتی مجرد انتخاب میشه ،بقیه سوالهایی که مربوز به متاهله غیر فعال باشند ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ درستش اینه که وقتی مجرد انتخاب میشه ،بقیه سوالهایی که مربوز به متاهله غیر فعال باشند اختلاف سنی با همسر ؟ درستش اینه که وقتی مجرد انتخاب میشه ،بقیه سوالهایی که مربوز به متاهله غیر فعال باشند سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ داروی تیروئید و ویتامین d سابقه بیماری در خانواده ؟ داریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ زیاد.بخصوص امسال برای مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره
سن ؟ 14 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ سوم متوسطه-دوره اول شغل ؟ دانش آموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 19 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ------------- ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ --------- سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ فقط قبلا پدرم ناراحتی قلبی داشتند که فوت کرده اند. سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ غیر حضوری
موضوع قفل شده است