فتبارک الله : طب و روانشناسی معصومین علیهم السلام

تب‌های اولیه

16 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
فتبارک الله : طب و روانشناسی معصومین علیهم السلامطب و روانشناسی معصومین علیهم السلام


[=&amp]نعمت حافظه و فراموشى
[/]

بنگر كه چگونه تنها يكى از اين ويژگيهاى فراوان باطنى اينگونه مهم است (كه اگر وجود نداشته باشد اين همه نارسائى در كار انسان پديد مى آيد؟ با

اينكه نعمت حافظه تنها يكى از آن همه نعمت است).

بدان كه نعمت فراموشى بسيار بزرگتر از نعمت حافظه و يادآورى است . اگر (نعمت ) فراموشى نبود، هيچ كس مصيبت و سختى خود را فراموش ‍ نمى

كرد. حسرتش پايان نمى يافت ، كينه اش تمام نمى گشت .

با ياد داشتن (و عدم فراموشى ) آفات دنيا هيچ گاه از آن بهره نمى جست . اميدى به فراموشى و غفلت سلطان (و حاكمى كه دشمن اوست) و رهايى

از حسد رشكبران نداشت.

آيا نمى بينى كه چگونه دو نيروى حافظه و فراموشى كه ضد يكديگرند، هر كدام براى مصلحتى خاص در نهاد آدمى نهفته شده است؟

حال كه چنين است و اين دو نعمت (خداى جل و علا) كه ضد يكديگرند به سود انسان كار مى كنند و هر كدام براى آدمى ضرورى است ، چرا بايد برخى

(از مردم نادان و مشرك ) در اين اشياء متضاد به دو خالق و آفرينشگر متضاد معتقد شوند؟

حكمت محروم بودن از....[=microsoft sans serif][=microsoft sans serif][=arial black]
اى مفضل ! در حال كسى كه از داشتن ديده محروم است انديشه كن. بنگر كه چگونه در كارش نارسايى پديد مى آيد. اين شخص قدمگاهش را نمى شناسد،

مقابلش را نمى بيند، رنگها را از هم باز نمى شناسد، زشت و زيبا را تفاوت نمى دهد. اگر ناگاه بر گودالى مشرف شود آن را نمى بيند. اگر دشمنى به او

هجوم برد نمى شناسدش . به درستى توان كتابت و تجارت و صياغت (زرگرى، ريخته گرى ) ندارد. تا جايى كه اگر از ذهن و انديشه برخوردار نباشد

همانند يك سنگ در حال سقوط است .

همچنين كسى كه نمى شنود، نارسايى بسيار در كارش پديد مى آيد. روح و لذت گفت و شنود و محاوره را از دست مى دهد. از نغمه هاى دلربا و الحان

راحت افزا محروم است. براى مردم گفتگو با او بسيار دشوار و ملال آور مى شود. مانند يك غايب و مرده بدرستى از اخبار مردم ديگر آگاه نمى شود

در حالى كه همه چيز را مشاهده مى كند و زنده است .

اما اگر عقل و انديشه نداشته باشد، به حيوان مى ماند و چه بسا بسيارى از مصالح حيوانات را نداند و نتواند (؛ زيرا حيوانات از سر غريزه كارهاى

شگفتى مى كنند). آيا نمى بينى كه چگونه براى انسان اعضا، عقل و ديگر ويژگيها آفريده شد تا با نبود و يا ناقص بودن آنها دشوارى در كارش رخ ندهد و

آفرينش او تمام و كامل باشد. چرا چنين شد؟ آيا اين جز بيانگر خلقتى حكيمانه و عالمانه نيست ؟

مفضل مى گويد: عرض كردم : پس از چه روى برخى از مردم شمارى از اين اعضا را ندارند و به خاطر آن در دشواريهايى كه فرموديد مى افتند؟

فرمود: اين امر گاه براى آن است كه شخص مبتلا، تأديب شود و نيز ديگران از آن، درس عبرت بگيرند. چنانكه گاه پادشاهان مردم را به خاطر اين

اهداف تأديب مى كنند، بى شك اين اعمال آنان، گاه پسنديده و تدبيرى نيكوست .

همچنين كسانى كه دچار اين بلاها مى شوند اگر (بى شكيب نباشند و) خداى را سپاس گويند و به درگاهش انابه كنند، پس از مرگ از پاداش ‍ عظيم و

بسيار بهره مند مى گردند تا جايى كه اگر پس از مرگ اختيار داشته باشند چنين مى خواهند كه بار ديگر در بلاها درافتند و از پاداش و اجر الهى سود

ببرند. [1][=microsoft sans serif]
پی نوشت :
[1] . رک: کتاب توحید مفضل ازامام صادق (ع)، نشر جمال، قم. توحيد مفضل (شگفتي هاي آفرينش)،مفضل بن عمرترجمه : نجفعلي ميرزايي

[=&quot]فوايد گريه كودكان


[=&quot]

امام صادق(ع):

اى مفضل! از منافع گريه كودكان نيز آگاه باش . بدان كه در مغز كودكان رطوبتى است كه اگر در آن بماند بيماري ها و نارساييهاى سخت و ناگوار به او

رساند؛ مانند نابينايى و جز آن. گريه آن رطوبت را از سر

كودكان سرازير و بيرون مى كند و بدين وسيله سلامتى تن و درستى ديده ايشان را فراهم مى آورد. پدر و مادر از اين راز آگاه نيستند و مانع آن مى

شوند كه كودك از گريه اش سود ببرد. اينان همواره در سختى

مى افتند و مى كوشند كه او را ساكت كنند و با فراهم كردن خواسته هايش از گريه بازش دارند، ولى نمى دانند كه گريه كردن به سود اوست و سرانجام

نيكى پيدا مى كند.

بدين ترتيب چه بسا كه در اشيا، منافعى نهفته باشد كه معتقدان به اهمال و بى تدبيرى در كار عالم از آن غافل اند و اگر مى دانستند، هيچ گاه نمى

گفتند كه فلان چيز بى ثمر است ؛ زيرا آنان از اسباب و علل آگاه

نيستند. براستى هرچه را كه منكران نمى دانند عارفان مى بينند. چه بسيار است چيزهايى كه دانش اندك آفريدگان از آن كوتاه و خالق آفرينش با دانش

بى پايانش از آن آگاه است . قداستش عظيم و كلمه اش والاست.

و اما آبى كه از دهان كودكان سرازير مى شود و خارج مى گردد، رطوبتى است كه اگر در بدنهايشان بماند، آثار وخيمى بر جاى مى گذارد. چنانكه دانى

گاه كه رطوبت بدن چيره مى شود (و بر ديگر عناصر، غلبه مى

كند) شخص، دچار كودنى، ديوانگى، كم عقلى، فلج و لقوه و جز آن مى گردد.

خداوند جل و علا تدبير چنان نمود كه اين رطوبت در دوران كودكى از دهانشان بيرون رود و در بزرگى از سلامت تن برخوردار گردند. بدين ترتيب ، پروردگار

به خاطر نادانى آفريدگان بر آنان منت نهاد و تفضل

نمود. اگر اينان از داده ها و نعمتهاى بى شمار او آگاه بودند. هيچ گاه در معصيت و لغزش از فرمانش فرو نمى افتادند. پاك و منزه خدايى كه چه بزرگ

است نعمتهاى او بر مستحقان و ديگر آفريدگان ! و چه والاتر است از آنچه باطل گرايان مى پندارند.

فوايد طلوع و غروب خورشيد
اى مفضل ! در طلوع و غروب آفتاب به خاطر پديد آمدن و چرخش شب و روز انديشه كن . اگر طلوع خورشيد نبود كار جهان يكسره درهم مى شد و مردم

قادر به زندگى و رسيدن به امور خود نبودند. دنيا تاريكستانى به زيان آنان بود و بدون نور زندگى گوارا نبود و از آن لذت نمى بردند. نياز به طلوع خورشيد

پيداست و به شرح بيش از اين نيازى نيست . ولى در راز غروب خورشيد انديشه كن . اگر غروب نبود، مردم آرامش و قرار نداشتند. حال آنكه اينان بيش از

هر چيز به آرامش و استراحت جسم و جان و حواس و مهلت يافتن هاضمه براى هضم غذا و رساندن غذا به تمام اعضا نيازمندند. نيز (اگر غروبى نبود)

حرص آدميزاد باعث مى گشت كه همواره كار كنند و بدن آنان از كار بيفتد. بسيارى از مردم اگر شب فرا نرسد و تاريكى بر اينان حاكم نگردد به خاطر

حرص و آز و جمع و ذخيره مال هيچ آرام و قرار نداشتند. همچنين زمين از تابش هميشگى آفتاب تفتيده مى شد و تمام جانداران اعم از گياه و حيوان از

حرارت زياد نابود مى شدند. پس خداوند حكيم چنان تدبير انديشيده كه زمانى برآيد و وقتى ديگر پنهان شود تا مانند چراغى باشد كه اهل خانه براى

كارى بر مى افروزند و براى آرامش ‍ خاموش مى گردانند. (با اين طلوع و غروب ) نور و ظلمت كه ضد يكديگرند چنان در اطاعت اند كه صلاح و قوام جهان را

با هم تامين مى كنند.

[=microsoft sans serif]پی نوشت :
[1] . رک: کتاب توحید مفضل ازامام صادق (ع)، نشر جمال، قم. توحيد مفضل (شگفتي هاي آفرينش)،مفضل بن عمرترجمه : نجفعلي ميرزايي

[=times new roman]صحیفه سجادیه و درمان افسردگی
[=times new roman]عوامل شناختى ـ هيجانى ايجادكننده افسردگى

[=times new roman]


[=times new roman]الف. كمال گرايى، انتظارات غيرواقع بينانه و آرزوهاى طولانی
امام سجاد عليه السلام آرزوى دراز را مذموم و موجب لهو و بيهودگى عمر مى دانند و خطاب به پروردگار عرضه مى دارند:
«مولاى من! از تو درخواست مى كنم، درخواست كسى كه به سبب آمال و آرزوهاى دور و درازش، عمرش به لهو و بيهودگى گذشته...» در جاى ديگر نيز اين گونه از خدا درخواست مى كنند: «... و طول امل و آرزوهاى دنياى فانى را از ما دور ساز و با عمل صالح و خالص، رشته آمال و آرزوهاى ما را كوتاه كن... و ما را از غرور آن آرزوى دراز محفوظ بدار و ما را از شر آن در امان دار... .»

[=times new roman]ب. شهوت رانى و دنباله روى از هواهاى نفسانى
[=times new roman]امام سجاد عليه السلام پيروى از هواى نفس را موجب هلاكت، خوارى و محروميت معرفى نموده و مى فرمايد: «من به واسطه اسراف و ظلم به نفس خويش، ذليل و خوارم؛ كردار زشتم مرا هلاك كرده، هواى نفسم مرتبه ام را پست كرده و شهوت هايم مرا محروم كرده است.» و در جاى ديگر، دورى از پليدى گناه را عامل سلامت دانسته و مى فرمايد: «... و به قلبم دست برداشتن از زشتى هاى گناهان و رسوايى هاى معاصى را بياموز... و مرا از اسارت گناهان بزرگ آزاد گردان و مرا از پليدى معصيت پاك و منزه فرما و چرك و آلودگى خطاها را از من دور ساز و لباس عافيت و سلامت را بر من بپوشان.»

[=times new roman]ج. نااميدی
صحيفه سجاديه
با لطيف ترين و بديع ترين عبارات، اميد به رحمت الهى را متذكر مى گردد: «پس روى به درگاه تو آورده، با آرزو و اميدوارى به درگاهت... و رغبتش را با اطمينان خاطر متوجه تو ساخته و از روى يقين با طمع خود آهنگ تو كرده، مخلصانه با ترس و بيم قصد تو نموده، در حالى كه از هر كسى جز تو طمعش را بريده...»؛ «پس مرا محروم ترين بنده اى كه به درگاهت آمده قرار مده و نااميدترين كسى كه به اميدوارى بر تو وارد شده مگردان... تويى سزاوارترين كسى كه به او اميدوارند.»
:Lflasher:[=times new roman]ادامه دارد...

[h=1]تغذیه و سلامت در قرآن[/h]

▪ بخورید و بیاشامید اما به اندازه كافی و لازم زیرا پرخوری و زیاده روی سلامت شما را به خطر می اندازد. (اعراف/۳۱)

▪ همه دردها و ناراحتی های خود را می توانید با قرآن ریشه كن سازید. قرآن بخوانید و به آن عمل كنید و با روح قرآن مرتبط و همنوا شوید تا همه سیستم های روح و جسم شما در تعادل مطلوب خود قرار گیرند. (یونس/۵۷ و اسراء/۸۲)

▪ در فرهنگ قرآنی این خداوند است كه بیماری ها را شفا می دهد و دیگران وسیله و واسطه اند. (شعرا/۸۰)

▪ اصل اول در سلامتی و صحت غذاها به فرموده قرآن آن است كه حلال و پاكیزه باشند. این گونه غذا می تواند مقدمات سلامتی را در بدن انسان فراهم كند اما این كه یك ماده خوراكی واحد با تركیبات غذایی ثابت و مشخص در اثر حلال یا حرام بودن دارای آثار متفاوتی بر سلامت انسان شود بحث علمی بسیار عمیقی می طلبد. (نحل/۱۱۴ و بقره ۱۶۸) حلال یعنی چیزی كه ممنوعیت شرعی ندارد و طیب یعنی چیزی كه موافق طبع سالم انسانی باشد.

▪ بهترین نحوه تغذیه برای سلامت انسان كه مورد سفارش قرآن كریم است خوردن صبحانه و شام است یعنی غذای روزانه در دو وعده اصلی در اول روز و آخر روز صرف شود. این شیوه غذا خوردن بهشتیان است كه در سوره مریم آیه ۶۲ آمده است.

▪ به فرمان قرآن مومنان شایسته ترین افراد در استفاده از نعمت های الهی مانند غذاهای پاكیزه هستند.
خداوند می فرماید: چه كسی این غذاهای پاكیزه را بر شما حرام كرده است این ها زیبایی های زندگی دنیاست كه خداوند برای بهترین بندگانش خلق كرده است. پس از نعمت های خداوند استفاده كنید. (اعراف/۳۲ و مائده/۸۷ و ۸۸)
به فرموده امام علی (ع) خداوند همان قدر از حرام شمردن آن چه حلال نموده است ناراحت می شود كه حرام او را نادیده بگیرید و مانند یك امر حلال انجام دهید.

▪ جالب است بدانید كه خداوند مستقیما در قرآن به خوردن گوشت و ماهی و میوه اشاره می كند و آنها را از نعمت های زندگی بخش الهی بر می شمارد و از ما می خواهد كه از آنها بخوریم كه به ترتیب در سوره مائده آیه ۱ و۹۶ سوره نحل آیه ۱۴ و سوره مومنون آیه ۱۹ آمده است.

▪ مساله خوراك در قرآن آن قدر مهم است كه در یك آیه مستقیما فرمان داده شده است كه انسان با دقت و تامل در غذایی كه می خورد بنگرد (عبس/۲۴) یعنی این كه یك انسان قرآنی باید در نحوه تغذیه خود نهایت دقت را داشته باشد.
▪ خداوند در قرآن كریم خواب را یكی از عوامل سلامت و آرامش روح انسان برمی شمارد و آن را نعمتی قابل ستایش و آیه ای از آیات اعجازآمیز الهی معرفی می كند. (روم/۲۳ و فرقان/۴۷)

▪ آیا می دانید در فرهنگ قرآنی سخت ترین و ناگوارترین بیماری ها چیست قرآن مستقیما به این بیماری اشاره كرده آن را نام می برد. این بیماری مرض قلب یا بیماری دل نام دارد چون وقتی روح و دل فردی به این بیماری گرفتار شد از شنیدن و دیدن و درك حقایق عاجز می شود و این بدترین وضعی است كه یك انسان پیدا می كند. (اعراف/۱۷۹ و توبه/۱۲۵)
منبع:تبیان

[h=2]تاثیر صوت قرآن بر کاهش اضطراب[/h]روش های گوناگونی برای کاهش اضطراب می توان نام برد که از جمله آنها روش های "تن آرامی" و "موسیقی درمانی" را نام برد. بدیهی است که انتخاب یک روش درمانی بدون عارضه، کم هزینه، سالم و ساده نظیر موسیقی درمانی از ارجحیت برخوردار است.


یکی از صداهای دلنشین و جذاب، آوای عرفانی قرآن کریم است. کلام الهی با قدرت نفوذ فراوان خود، آنچنان بر روح و جسم اثر می نماید که گویی بعد از شنیدن آن انسان تازه متولد شده

و احساس سبکی، سرزندگی و رهایی از قید و بندهای مادی می نماید. هراس و نگرانی را از دل می زداید و در فرد شنونده ایجاد آرامش می کند.

همانگونه که در قرآن آمده "الا بذکر الله تطمئن القلوب"، 260 بار کلمه "ذکر" آورده شده است که منظور یادآوری است.

بهداشت روان انسان بحث سراسر قرآن کریم است. قرآن در حدود 6236 آیه در زمینه پرورش صحیح انسان و حفظ بهداشت روان سخن گفته است.


قرآن آرامش و امنیت را، راه دستیابی به
سلامت روان می داند. مطالعات انجام شده با مضمون تاثیر آوای قرآن بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی یا آزمون های تشخیصی، بیانگر تاثیر مثبت

آوای قرآن بر بهداشت روان و جسم می باشد. لذا جهت برخورداری از آثار معنوی قرآن، بهره گیری از این کلام الهی به عنوان یک روش تسکین دهنده ی مفید و

قابل دسترسی برای کاهش اضطراب پیش از آزمون دانشجویان پیشنهاد می شود.

چرا که نظم آهنگ واژگان قرآن، نغمه دلکش و نوایی دلپذیر می آورد، نوایی که احساسات آدمی را برمی انگیزد و دل ها را شیفته خود می کند.

نوای زیبای قرآن برای هر شنونده ای، هرچند غیر عرب، جذاب و روح بخش است.

ادامه دارد...

درمان اضطراب و نگرانی در قرآن

[=arial]۱- روزی مقدر می باشد :
[=arial]
رسول گرامی صلوات الله علیه

[=arial]«وَ لَوْ أَنَّ جَمِیعَ الْخَلاَئِقِ اجْتَمَعُوا عَلَی أَنْ یَصْرِفُوا عَنْکَ شَیْئاً، قَدْ قُدِّر َلَکَ لَمْ یَسْتَطِیعُوا، وَ لَوْ أَنَّ جَمِیعَ
[=arial]الْخَلاَئِقِ اجْتَمَعُوا عَلَی أَنْ یَصْرِفُوا إِلَیْکَ شَیْئاً، لَمْ یُقَدَّرْ لَکَ لَمْ یَسْتَطِعُوا »

[=arial]اگر همه جمع شوند و بخواهند روزی مقدر کسی را از او بگیرند نمی توانند، [=arial]و اگر همه جمع شوند و بخواهند روزی ای که برای کسی مقدر نشده به او بدهند نمی توانند. این یک اصل کلی است که روزی همگان مقدر است.

[=arial]بحارالانوار، ج 74، ص 137.

[=arial]۲- حرص نخورید :
[=arial] [=arial][=arial]
رسول خدا صلوات الله علیه : یَشِیبُ ابْنُ ءَادَمَ
وَ[=arial] تَشُبُّ مَعَهُ خَصْلَتَانِ: الْحِرْصُ وَ طُولُ الامَلِ
[=arial] .
[=arial]«فرزند آدم‌ پیر می‌شود و هر چه‌ به سوی پیری می‌رود به‌ موازات‌ آن‌، دو صفت‌ در او جوان‌ می‌گردد: یکی حرص‌ و دیگری آرزوی دراز.»

۳- حسن تدبیر : سوء تدبیر از موجبات اظطراب است . [=arial][=arial]

استاد طاهری

منبع:http://khamesealeaba20.blogfa.com

موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید موفقیت است؛

اگر آنچه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.

:Gol:

ناب ترين منبع آرامش


... و اما قرآن، نابترين منبع آرامش و زلالترين چشمه آفرينش است.

تنها كساني به اين اكسير حيات دست خواهند يافت

كه با اين كتاب آسماني يعني قرآن، عجين شوند و

روحشان منزلگاه آفتاب جهانتاب كلام وحي گردد.

آري، جويندگان راستين آرامش، عزت و سعادت ابدي، راهي نيكوتر از

نوشيدن دمادم اين ساغر آسماني نخواهند يافت؛

چرا كه تنها در سايه سار سقفي كه با انوار قدسي آيات قرآن خواهند ساخت،

مسيري به سوي فردايي جاودانه در

نيكويي و خير براي خويش ترسيم مي نمايند.

بي ترديد، جامعه اي كه افراد آن، آرامش و سعادت را از طريق كتاب وحي جستجو مي كنند

هيچگاه از تخريب، بي

انصافي، دروغ، دزدي، فساد و... رنج نخواهد برد و همواره شاهد مديران و مردماني از جنس

عشق و مهرباني خواهد بود.

اين يك حقيقت است كه با جسم و روحي بيمار و ناآرام نمي توان به ديدار خدا و آرامش واقعي رسيد.

آفريننده، خود راه را گشوده و درمان را هديه كرده است.

قرآن، همان دارويي است كه دوستداران زيارت دوست را آماده ديدار مي سازد...


رمزهای موفقیت از نگاه امام علی علیه السلام

در این نوشتار از عواملی سخن می گوییم که از منظر امام علی علیه السلام ما را در رسیدن به موفقیت کمک می کند . [h=3]1 . توفیق الهی
[/h]

هر انسانی در انجام کارها، نیازمند عنایت و توفیق از جانب خداوند عالمیان است

و تا لطف الهی شامل حال او نشود، موفق به انجام کارها نخواهد

شد و هر کوششی بدون توفیق الهی صورت گیرد، سودی نخواهد داشت .

حضرت علی علیه السلام فرمودند: «لا ینفع اجتهاد بغیر توفیق; (2)

کوششی که با توفیق همراه نباشد سودی ندارد .»از سوی دیگر هر کسی برای رسیدن به هدف و آرزوی خود نیازمند راهنماست، تا در طول مسیر او را همراهی کند . توفیق الهی بهترین راهبری

است که انسان را به سوی خوبیها و کارهای خدا پسندانه رهبری می کند . به فرمایش حضرت علی علیه السلام: «لا قائد خیر من التوفیق; (3)

راهنمایی بهتر از توفیق وجود ندارد .»سفرای الهی نیز خود را بی نیاز از توفیق الهی نمی دانستند

و در همه حال از خدای منان خواهان آن بودند . قرآن کریم از قول حضرت شعیب علیه

السلام می فرماید: «وما توفیقی الا بالله » (4) ; «توفیق من جز به خدا نیست .»

امیرمؤمنان علی علیه السلام نیز در پاسخ به نامه ای به معاویه

فرمودند: «وما توفیقی الا بالله (5) ; توفیق من جز به خدا نیست .»البته داشتن توفیق الهی نیازمند تلاش و کوشش است و تا تلاشی صورت نگیرد،

خواستن توفیق الهی نه تنها پسندیده نیست، بلکه نوعی

خویشتن را به سخره گرفتن است، چنان که حضرت رضا علیه السلام فرمودند:

«من سال الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزء بنفسه; (6) کسی که

از خداوند توفیق را مسئلت نماید، ولی کوشش نکند، خود را به تمسخر گرفته است .»

ادامه دارد:Gol:

[=times new roman]

صحیفه سجادیه و درمان افسردگی


[=times new roman]

[=times new roman]


[=times new roman]عوامل شناختى ـ هيجانى ايجادكننده افسردگى


[=times new roman]:Lflasher: د. ناسپاسى نسبت به الطاف و نعمت هاى خداوند
داشتن روحيه شكرگزارى از نشانه هاى سلامت روح و روان آدمى است.
فرازهاى متعددى از صحيفه سجاديه
نشان از روحيه شكرگزارى دارد؛ چنان كه مى خوانيم: «اى خدايى كه به فضل و احسان بى انتهاى خويش بر بندگانت منت گذاشتى و آنان را غرق نعمت و بخشش كردى! نعمتت در نزد ما چقدر آشكار، و بخششت بر ما چقدر فراوان و مخصوص بودن ما به نيكى هاى تو چقدر زياد است.» در جاى ديگر، شكرگزارى را با سلامتى مرتبط دانسته و مى فرمايند: «پروردگارا بر محمد و آل پاكش درود فرست؛ و سلامت دل هاى ما را در ذكر عظمتت، و آسايش تن و صحت بدن ما را به شكر نعمت و سپاسگزارى خود بدار.» «و يادت را از خاطرم مبر و شكر و سپاست را از من مگير، بلكه مرا ملزم به شكر و سپاس خود نما؛ حتى در حالات نسيان، هنگامى كه مردم جاهل نسبت به نعمت هايت در غفلتند.»
همچنين امام عليه السلام عدم شكرگزارى به درگاه الهى را زمينه ساز خروج از حدود انسانيت دانسته و مى فرمايند: «ستايش مخصوص خدايى است كه اگر شناختن اوصاف جمال و كمالش را از بندگان منع مى كرد، به واسطه ابتلا و امتحان به احسان هاى پى درپى و اعطاى نعمت هاى گوناگون، خلق به صرف نعم الهى (از منعم غافل شده) و ستايش او نكنند و به توسعه رزق و تعيش پرداخته و شكرش بجا نياورند و اگر مردم چنين شوند، همانا از حدود انسانيت به سرحد حيوانيت داخل شوند... پس ستايش مخصوص خدايى است كه خود را به ما شناسانيد و از نعمت بى نهايت شكرش، بهره اى به ما الهام كرد.»

ه . سوءظن و بدبينى
فرد بدبين از آن رو كه از رابطه خود، اجتماع و هستى، توجيهى عقلانى و منطقى ندارد، حوادث را امور تحميلى مى داند و در رويارويى با مشكلات نااميد گشته وتوان مقاومت را از دست مى دهد.
امام سجاد عليه السلام بدگمانى را پيامد تسلط شيطان بر نفس توصيف نموده و مى فرمايند: «... كه شيطان سخت عنان اختيار مرا در سوءظن و ضعف يقين به دست گرفته؛ پس از بدى همجوارى با شيطان و اطاعت نفسم از او شكايت مى كنم.» و در جاى ديگر، بر ضرورت حسن ظن در معاشرت با دوستان و همسايگان تأكيد نموده و مى فرمايند: «خداوندا! مرا موفق بدار كه در حق همه آنها حسن ظن به كار برم و با عموم آنها به نيكى رفتار نمايم.»

:Lflasher:ادامه دارد...

*دلتنگ صاحب الزمان*;512393 نوشت:
۱- روزی مقدر می باشد :

رسول گرامی صلوات الله علیه
«وَ لَوْ أَنَّ جَمِیعَ الْخَلاَئِقِ اجْتَمَعُوا عَلَی أَنْ یَصْرِفُوا عَنْکَ شَیْئاً، قَدْ قُدِّر َلَکَ لَمْ یَسْتَطِیعُوا، وَ لَوْ أَنَّ جَمِیعَ
الْخَلاَئِقِ اجْتَمَعُوا عَلَی أَنْ یَصْرِفُوا إِلَیْکَ شَیْئاً، لَمْ یُقَدَّرْ لَکَ لَمْ یَسْتَطِعُوا »

اگر همه جمع شوند و بخواهند روزی مقدر کسی را از او بگیرند نمی توانند، و اگر همه جمع شوند و بخواهند روزی ای که برای کسی مقدر نشده به او بدهند نمی توانند. این یک اصل کلی است که روزی همگان مقدر است.

با سلام
این یعنی چی
پس تلاش چی میشه یا کسی که استرس ازدواج رو داره با سابقه خراب یعنی با خودش بگه روزی من مقدر میشه
یا دختری رو سراغ دارم خیلی خانم و پاک با تحصیلات بالا و در محیط دانشگاه خیلی نجیب ولی بخاطر وضعیت خانواده خواستگاری ندارد خب پس هیچ نگران بالارفتن سن و اینا نباشه و بگه روزی من مقدره؟؟؟؟؟؟؟

saba;524136 نوشت:
با سلام
این یعنی چی
پس تلاش چی میشه یا کسی که استرس ازدواج رو داره با سابقه خراب یعنی با خودش بگه روزی من مقدر میشه
یا دختری رو سراغ دارم خیلی خانم و پاک با تحصیلات بالا و در محیط دانشگاه خیلی نجیب ولی بخاطر وضعیت خانواده خواستگاری ندارد خب پس هیچ نگران بالارفتن سن و اینا نباشه و بگه روزی من مقدره؟؟؟؟؟؟؟�

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و عرض ادب

به این مطلب توجه بفرمایید:

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=259565

[h=1]آیا دعا برای افزایش روزی اشکال داره؟؟[/h]

علت گریه و خنده نوزادان


[=microsoft sans serif][=arial black]
روزی مفضل دلیل گریه و خنده بی دلیل نوزادان را از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام جویا شد

امام صادق علیه السلام به ایشان فرمودند :

نوزادان تا قبل از اینکه لب به سخن بگشایند می توانند امام زمان خود را ببینند ؛ از دیدار او می خندند و از ترک اون گریه می کنند!

وقتی کودکان شروع به سخن گفتن کردند این حالت از بین می رود.


[=microsoft sans serif][=arial black]
موضوع قفل شده است