بانک اطلاعات مشاوره !

تب‌های اولیه

738 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ دانشگاه اختلاف سنی با همسر ؟ 3 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ مشاوره ازدواج

مشاوره
سن ؟ 29 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ نظامی وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ از طریق خانواده ها اختلاف سنی با همسر ؟ مساوی سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ بله دیابت مادر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 31 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ همسر ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ 13 ساله وسواس دارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ از 12 سال قبل دارو مصرف میکردم تو بازه زمانی مختلف و هر بار بخاطر یا مخالفت مادرم و یا نداشتن هزینه داروها مصرف رو قطع کردم . الان اصلا هیچ دارویی استفاده نمیکنم سابقه بیماری در خانواده ؟ خواهرم هم وسواس دارن اما کمتر از من سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله چندین بار از روانشناس و روانپزشک مشاوره گرفتم

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ قصد ادامه تحصیل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند بدون فرزند ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد هستم اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ فامیل اختلاف سنی با همسر ؟ 2 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ زیر دیپلم شغل ؟ دانش آموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ خانواده اختلاف سنی با همسر ؟ 4تا6سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ بیماری قلبی،پدرم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 30 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجوی کارشناسی ارشد شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند هیچ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ محل کار اختلاف سنی با همسر ؟ 3 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ اوایل ازدواج، سال 85 مشاور دارو بهم دادن، یادم نیست چی بود، اما فکر کنم ارامبخش بود سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خسته شده بودم از بی حالی و شرایطی که داشتم سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ 4-5 بار حضوری و 1-2 غیر حضوری

مشاوره
سن ؟ 22 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند هیچی ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ یه اتفاق ساده اختلاف سنی با همسر ؟ 10 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نمیدونم ؟ سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ بله سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 16 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ اول دبیرستان شغل ؟ دانش اموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند هیچ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ هیچ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ هیچ سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ هیچ سابقه بیماری در خانواده ؟ هیچ سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ هیچ

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ ازدواج نکردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ دانش اموز وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نداشته ام سابقه بیماری در خانواده ؟ افسردگی.بیماری قلبی.اسم و.......... سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نرفتم

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق لیسانس شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ سالم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ سالم سابقه بیماری در خانواده ؟ بیماری قلبی پدر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشته ام

مشاوره
سن ؟ 32 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند 3 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ هنوز تصمیم نگرفته ام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ فامیل هستیم اختلاف سنی با همسر ؟ 3 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ سرماخوردگی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداریم

مشاوره
سن ؟ 22 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ _ اختلاف سنی با همسر ؟ _ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 43 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه اثنی اشری نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ فامیلی اختلاف سنی با همسر ؟ 2 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ حیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ افزایش فهم

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ برنامه نویس وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند بدون فرزند ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ دو جلسه خواستگاری اختلاف سنی با همسر ؟ 6 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارد سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 22 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ - وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 38 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ ازاد وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه اثنی عشر نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج فامیلی اختلاف سنی با همسر ؟ 6 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ /ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ بیماری خاصی نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کارشناس نرم افزار شغل ؟ پا در هوا وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند --- ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ --- اختلاف سنی با همسر ؟ --- سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ افسردگی، پوستی سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ---- سابقه بیماری در خانواده ؟ چربی خون، قند خون، فشار خون سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ----

مشاوره
سن ؟ 19 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ عدم شغل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ آشنایی یک طرفه اختلاف سنی با همسر ؟ 23 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند هیچ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ همسر ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ همسر ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارند سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ یکبار برای ازدواج

مشاوره
سن ؟ بیست جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکرده ام اختلاف سنی با همسر ؟ نمی دانم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ مصرف نکرده ام سابقه بیماری در خانواده ؟ وجود ندارد سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ غیرحضوری از طریق سایت ها و دوستانم به صورت نامنسجم

مشاوره
سن ؟ 31 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق لیسانس فقه شغل ؟ روحانی وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ همشهری اختلاف سنی با همسر ؟ 1 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله
مرکز مشاوره قم

مشاوره
سن ؟ 17 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ متحصل شغل ؟ متحصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام - شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ دارم نوعی تومور از سه سالگی که هنوزم درگیر درمانشم و سابقه وسواس هم داشتم (در مسائل دینی فقط) سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ دارم سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 27 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ ;کارشناسی روانشناسی شغل ؟ معلم وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند مجردم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ هیچ سابقه بیماری در خانواده ؟ هیچ سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ هیچ

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ بی کار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نیست سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نیست

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند - ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ - سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ زیاد!

مشاوره
سن ؟ 63 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق لیسانس شغل ؟ بازنشسته وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 3 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ فامیل اختلاف سنی با همسر ؟ 6 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجوی کارشناسی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ------ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ------ اختلاف سنی با همسر ؟ -------- سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ------- سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ------- سابقه بیماری در خانواده ؟ ------- سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ یکبار مشاوره قبل از ازدواج

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ ليسانس شغل ؟ مهندس عمران وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شيعه 12 امامي نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ معرفي اشنايان اختلاف سنی با همسر ؟ 10 روز سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه اثنی عشری نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکرده ام اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد می باشم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ کم کاری تیروئید و تخمدان پلی کیستیک سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ لووتیروکسی و متفورمین سابقه بیماری در خانواده ؟ در خانواده خیر، اما در فامیل سابقه بیماری اعصاب و روان داریم. یکی از عمه هایم مبتلا به اسکیزوفرنی هستند سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ چند باری مراجعه حضوری داشته ام. (سه یا چهار تک جلسه)

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دکتری شغل ؟ پزشک وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 00 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ دانشگاه اختلاف سنی با همسر ؟ 00 سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کارشناسی شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجرد اختلاف سنی با همسر ؟ مجرد سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ دیابت سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 24 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ دانشجو کارشناسی ارشد حقوق جزا شغل ؟ محصل وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ آشنایی در محیط تحصیل اختلاف سنی با همسر ؟ 6ماه سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ هرازگاهی دچار لکنت خفیف میشم . خیلی کم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ فشارخون سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ آره داشتم

مشاوره
سن ؟ 17 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ سوم دبیرستان شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند هیچ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ هیچ اختلاف سنی با همسر ؟ هیچ سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ هیچ سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ هیچ سابقه بیماری در خانواده ؟ هیچ سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ هیچ

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ محصل وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ازدواج نکردم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکرده ام اختلاف سنی با همسر ؟ نمیدونم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ نداریم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ محصل شغل ؟ محصل وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ خانوادگی اختلاف سنی با همسر ؟ 5ماه سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نه سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نه سابقه بیماری در خانواده ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه

مشاوره
سن ؟ 27 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ فوق لیسانس شغل ؟ دانشجو- معلم وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند 0 عدد ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکرده ام اختلاف سنی با همسر ؟ ازدواج نکرده ام سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ بله

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 1 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ خانواده اختلاف سنی با همسر ؟ 5 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم.برای بار اول دارم استفاده میکنم

مشاوره
سن ؟ 25 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ خانه دار وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند ۱ ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ همکار بودیم اختلاف سنی با همسر ؟ ۱۰ماه سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 18 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ اگه خدا بخواد ترم 1 داروسازی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه 12 امامی نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ ازدواج نکرده سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ مصرف استامینفن و..... برای تسکین درد سابقه بیماری در خانواده ؟ فاقد سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ فاقدسابقه

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ آزاد وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شيعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ندارم اختلاف سنی با همسر ؟ ندارم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خير سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خير سابقه بیماری در خانواده ؟ خير سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خير

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجوي ترم 6 عمران-عمران که بدون احتساب این ترم حدوداً 50 واحد پاس کردم که البته مشکل نظام وظیفه خدا رو شکر ندارم (معافیت کفالت). شغل ؟ دانشجو (بیکار!) وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ازدواج نکردم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه اثنی عشری نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ازدواج نکردم اختلاف سنی با همسر ؟ دوست دارم همسر آینده ام حدوداً 3 سال از من کوچکتر باشد. سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ دچار اختلال روانی وسواس فکری-عملی شدم که تمام ابعاد زندگی ام را تحت شعاع قرار داده و بنظر من اکثراً این قضیه بخاطر آتشین بود نیاز جنسی ام بوده که همش یا سرکوب شده یا معذرت میخوام بطریق (ا س ت م ن ا!) ارضا شده. سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ فلوواکسامین: یکعدد صبح و یکعدد شب
دپاکین: یکعدد شب
سابقه بیماری در خانواده ؟ پدر و داداش کوچیکم: کمی عصبانی ان
مادرم: مرض دیابت دارند
کلاً با من 4 نفر هستیم.
سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ حضوری: روانپزشک-روان درمان-روانشناس
غیر حضوری: اینترنتی

مشاوره
سن ؟ 33 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دیپلم شغل ؟ نسبتا میشه گفت ویزتور وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند 2 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ نسبتا فامیلی بسیار دور اختلاف سنی با همسر ؟ 1 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ خیر سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ خیر سابقه بیماری در خانواده ؟ خیر سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ خیر

مشاوره
سن ؟ 29 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ معلم وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند بچه نداریم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ بد مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ معرفی یکی از همکارام اختلاف سنی با همسر ؟ 1 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ده سال افسردگی شدید سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ 5سال سابقه بیماری در خانواده ؟ افسردگی و بی بند و باری سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ 15 بار

مشاوره
سن ؟ 21 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجو شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند صفر ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ اسلام نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ - اختلاف سنی با همسر ؟ صفر سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ -

مشاوره
سن ؟ 20 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ دانشجوی کارشناسی شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ مسلمان_شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ نداشته ام سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نداشته ام سابقه بیماری در خانواده ؟ نداشته ام سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نداشته ام

مشاوره
سن ؟ 20 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ فوق دیپلم شغل ؟ دانشجو وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند 10 ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه اثنی اعشری نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ ... اختلاف سنی با همسر ؟ ... سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ... سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ نه سابقه بیماری در خانواده ؟ نه سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ نه

مشاوره
سن ؟ 23 جنسیت ؟ زن تحصیلات ؟ لیسانس شغل ؟ بیکار وضعیت ؟ مجرد تعداد فرزند ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ شیعه نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ مجردم اختلاف سنی با همسر ؟ مجردم سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ ندارم سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ ندارم سابقه بیماری در خانواده ؟ ندارم سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ ندارم

مشاوره
سن ؟ 28 جنسیت ؟ مرد تحصیلات ؟ کاردانی شغل ؟ کارمند وضعیت ؟ متاهل تعداد فرزند فرزندی ندارم ارتباط اعضای خانواده با هم ؟ خوب مذهب ؟ تشیع نحوه آشنایی با همسر در صورت ازدواج ؟ معرفی مادر اختلاف سنی با همسر ؟ 6 سال سابقه بیماری (جسمی یا روانی) ؟ - سابقه مصرف دارو ؟ علت قطع دارو ؟ - سابقه بیماری در خانواده ؟ - سابقه استفاده از مشاوره (حضوری یا غیرحضوری) ؟ یکی دو باری حضوری مشاوره شدم
موضوع قفل شده است