ܓ❋دانلود همخوانی ادعیه روزانه ماه رمضان به همراه ترجمه منظوم

تب‌های اولیه

26 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
ܓ❋دانلود همخوانی ادعیه روزانه ماه رمضان به همراه ترجمه منظوم

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:
...................................................
دعای روز اول ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم

یارب ز خواب غفلتم بیدار فرما
امروز بر من این گناهان را ببخشا
چون روزه های روزه داران حقــیقی
محسوب کن امـروز هم این روزه ام را
شب زنده داری را پذیر از بنده ی خود
چون طاعت دلداگانت نیمه شب ها
بخشنده ی کل گنهکاران تویی تو
بگذر ز من غرق گناهم من خدایا

شاعر: سید حسین موسوی

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:
.................................................
دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم

یا رب به اسباب رضای خود دلم را
نزدیک کن امروز و حل کن مشکلم را

دورم کن از خشم و عتاب و انتقامت
با نور قرآنت درخشان کن گلم را

شاعر: سید حسین موسوی

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:
....................................................
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم

یا رب مرا امروز بیداری عطا کن
از کفر و نا شکری و ناداری رها کن

از هر چه که بر بندگانت می فرستی
سهمی برای بنده مفلس جدا کن

بخشنده بخشندگان دردم دوا کن
بخشنده بخشندگان دردم دوا کن

شاعر: سید حسین موسوی:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:
......................................................
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

همراه با ترجمه ی منظوم

یا رب عنایت کن توان طاعتت را
شیرینی یادت نشان برجان شیدا

حفظم کن ای کان کرم پوشنده عیب
حق سپاست را به من الهام فرما

بیناترین بینندگان دلدار دانا
بیناترین بینندگان دلدار دانا

شاعر: سید حسین موسوی

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:
......................................................
دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم

اطعام و مهر و دوستی را با یتیمان
کن قسمت من ای پناه بی پناهان


هم وصل پاکان را نصیبــم کــن الهــی
هم کن سلامم آشکار ای جان جانان

شاعر: سید حسین موسوی:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:
..................................................
دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم

یا رب ز بحر رحمتت کن بهره مندم
بر حق عشق دلفروزت کن پسندم

رو سوی اعمالی که خشنودت بسازم
راهی کن امـــروزم دل از غیــر تو کندم

ای عشق مشتاقان به عشقت پایبندم

شاعر: سید حسین موسوی

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:
..................................................
دعای روز دهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظوم

از بندگان مخلصت فرما قبولم
از رستگارانت پذیر از جان ملولم

امروز در درگاه خود فرما مقرب
احسان تو باران رحمت در فصولم

شاعر: سید حسین موسوی


:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:
......................................................
دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظوم

مطلوب جانم ساز ایمان را الهی
منفور من کن جرم و عصیان را الهی

امروز هم خشم خودت را کن حرامم
هم آتش بی رحم سوزان را الهی

تنها پناهی بی پناهان را الهی

شاعر: سید حسین موسوی:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....
دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظوم


با عفت این جان مرا ارزنده گردان
امروز بر من این گناهان را بپوشان

ارزانی ام کن جامه ی صبر و قناعت
هم روزی این بنده کن دیدار نیکان

بر حق فضلت ای پناه بی پناهان

شاعر: سید حسین موسوی

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظومیا رب مرا از این گناهان پاک گردان

در هر مصیبت صابرم کن از دل و جان

دیدار پاکان را عطای من کن امروز

با آتش تقوا تو پاکم کن بسوزان

بر حق خود ای نور چشم مستمندان

شاعر: سید حسین موسوی


:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظومبر این گناهانم مکن یا رب ملامت
مرداب عصیان مرا کم کن به رحمت

ای عزتت عزت فزای هر مسلمان
امروز جانم را مکن آماج آفت

شاعر: سید حسین موسوی
:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظومیا رب کـــرم کــن طـاعت دلــدادگان را
این سینه دریا کن بسوزان جان ما را

ای مـــایه ی آرامش دل های ترســان
با رحمت خود چاره کن اشک روان را

شاعر: سید حسین موسوی


:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم


توفیق الفت با حبیبانت عطا کن
امروزم از گرداب بدکاران رها کن

ای صاحب هردو جهان بر حق ذاتت
با جنت وصلت غم ما را رها کن

شاعر: سید حسین موسوی

:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظومیا رب هدایت کن به راه خیر، ما را
حاجت روا فرما مرا امروز جانا

بر مصطفی و آلش هست و باد رحمت
ای بی سوال آگه ز اسرار دل ما

شاعر: سید حسین موسوی


:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:

.................................................. ....

دعای روز هیجدهم ماه مبارک رمضان


به همراه ترجمه ی منظومبیدار کن جان را به الطاف سحرگاه
یارب دلم را روشن فرما در این راه

خاضع کن اندام مرا در طاعت خود
ای نور تو روشنگر جان های آگاه

شاعر: سید حسین موسوی

با اجرای گروه: به سوی فردا

شاعر: سید حسین موسوی[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................. ....[/][="#FF0000"]
دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]پاداش روزه خالق من کن نصیبم
آسان کن این ره را برایم، بی شکیبم

محروم از خیرات و از اعمال نیکم
یا رب مکن هرجا بجز کویت غریبم

ای رهنمای مومنان، تنها حبیبم[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................. ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]درهای جنت را به رویم باز فرما
درهای دوزخ را ببند ای حی دارا

توفیق ده قرآن بخوانم هرشب و روز
تنهاترین آرامش دل های شیدا
[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................. ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]در راه خشنودی ذاتت رهنمایی
بر من رسان ای آنکه رب کبریایی

بر نفس پیروزم کن و در جنت خود
جایم بده تو چاره ی حاجات مایی[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]درهای فضل و رحمتت را باز فرما
توفیق خشنودی خود کن روزی ما

ای چاره بیچارگان، رب دو عالم
جایی بده در جنت موعود ما را[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]از این گناهان و عیوبم پاک گردان
با نور اخلاصت دلم را کن درخشان

ای مهربانی که گناه مجرمان را
می بخشی از دریای فضلت زود و آسان

[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]از شر هر چه کبر و عصیان و گناهی
بر درگهت گشتم پناهنده الهی

از شر اعمالی که باشد ناپسندت
من از تو میخواهم مدد با روسیاهی

ای یاور بی یاوران, لطفی, نگاهی

[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]ما را انیس دوستان خویش گردان
با دشمنت دشمن قرارم ده خدایا

بر خاتم پیغمبران تو رهروم کن
ای که دل پیغمبران شکیبا

[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]یا رب تلاش و طاعتم مقبول فرما
امروز عصیان و گناهم را ببخشا

پوشنده عیب کسان عیبم بپوشان
دانای دانایان تویی حی توانا

[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]اجر شب قدرم خداوندا عطا کن
عذرم پذیر و جمله حاجاتم روا کن

ای مهربان با بندگان لایق خود
از بار سنگین گناهانم رها کن

[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]

[="#000080"]:Gol: گروه به سوی فردا :Gol:[/]
[="#EE82EE"].................................................... ....[/][="#FF0000"]
دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

به همراه ترجمه ی منظوم[/]

[="#800080"]از نافله ها بهره مندم کن الهی
اجرم بده در این تلاش و خیر خواهی

اعمال من در درگه ات مقبول گردان
ای که دل غم دیده را تنها پناهی

[/]

[="#008080"]شاعر: سید حسین موسوی[/]

[="#FFFFFF"].[/]