"سنگ قبر شکسته" ₪ آی قصه قصه قصه * نون و پنیر و پسته ...

تب‌های اولیه

13 پستها / 0 جدید
آخرین ارسال
"سنگ قبر شکسته" ₪ آی قصه قصه قصه * نون و پنیر و پسته ...

آی قــصــــه قــصــــه قــصــــه *نــــون و پنیـــــــر و پسـتـــــه

یــــک زن قـــد خـمـیــــــــــده * روی زمیـــــــن نشـسـتــــــه

یــــک زن قـــد خــمیــــــــــده * یـــــــــک زن دلشــکسـتـــــه

کـــه چــادرش خــاکیـــــــه * روی زمیـــــــن نــشسـتـــــه

:Gol:

دست میذاره رو زانــــــــوش * زانـــــوشــــو هی میمالــــه

تندتند میـگه یا علــــــــــــی * درد میــــــکشـــــه مینالــــه

شـکسـتــــه و تـکیـــــــــــده * صــــورت خیــس و گلفـــــام

دست میکشه روی قبــــــــر*قبـــــــر شهیـــــــد گمنـــــام

:Gol:

آب میـــــریـــزه روی قبــــــــر *با دستـــــــــای ضعیـفــــش

قبـرو مـیشــــــــوره و بـعــــد* دست میکنه تـــو کیفـــــش

از تـــــو کـیفش یـه جـعبــــه *خــــرما میـــــاره بیـــــــــرون

میـــــــذاره روی اون قبــــــــر* بــهش میگه مادرجـــــــون

:Gol:

به قربـــون بـی کسیـــــــــت *چـــــــــرا مــــــادر نـــــداری؟

پنج شنبـــــــه هـا بــــه روی*پــای کــــی سر میــــذاری؟

بابات کجاســـت عزیــــــزم؟ *بــــــــــــرادرت خـــــــواهرت؟

حــرفــــی بزن عــزیــــــــــزم *منــــــم جـــــــای مـــــــادرت

:Gol:

نیـــگا نــکن کــــه پیـــــــــرم * نیــــــگا نــــــکن مریضــــــــم

تو هم عین بچّــــه مــــــــی* راســـــت می گــــــم عزیزم

تو هم عین بچّــــه مــــــــی* بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم

همون که رفت و با خـــــــود* بــــــــرده گرمــــــی خونـــــم

میـــــــزنه زیــــــر گریـــــــــــه *ســـــرش رو تکون میـــــــده

درمیـــــــاره یــه عکســــــی*از کیفش نشــــــون میــــده

:Gol:

عکســـــو میبوسـه و بــــــعد* میــــــــذاره روی ســـــرش

عکـــــــس بچـه خوبــــــــش* عــــکس علــــــــــی اکبرش

تو هم عین بچّــــه مــــــــی * بچـــــــــه بــــــی نشونــــــم

هــــمــون که رفـــــت و با خـــود * برد گرمـــــی خونـــــه ام

همون که آخرین بــــــــــــــار* وقتــــــی که ترکـــــم می کـرد

نذاشت بـــرم دنبالـــــــــــش *گفت که مامان تــو برگـــــرد

:Gol:

بــــــــــرو کنــــــــــــــار بـابـا * نمــــــی تونــــــه راه بیـــــاد

من خودم دارم میـــــــــــــرم * اونــــــه که تو رو مـــی خواد

گریه ش یهــــو بند میــــــــاد* فکـــــــر میکنــــه و با مکـــث

بغض میــــکنه دوبـــــــــــــاره* خیـــره میشه به اون عکس

:Gol:

دلــم رضــــــا نمـــــــــــی داد*ولـــــــــی بـــــه خـــاطـر اون

دیگه پی اش نـــــرفتــــــــــــم* گفتـــــــم برو مــــــادرجــــون

صورت مـــــن رو بوســــــــــید * بـــــرگشتـــــش و دویــــدش

لبخنـــد زدم زورکـــــــــــــــــی *ســـــــر کــــــوچه رسیــدش

:Gol:

تحملـــــــم تـموم شــــــــــــــد *بــــــه دنبالـــــــش دویــــــدم

ولـــــــــی دیــگه بچـــــــــــه مو* ندیـــــــــــدم و ندیـــــــــــــدم

وقتــــــی رسیدم خونــــــــــــــه* بــابــای پیــــــــــرمــــــــردش

یواشــی زیــــــــر پتــــــــــــــــــو* داشتـــــش گریه میــکردش!

:Gol:

چه شبــــــــــها که به یــــــادش*با گریـــــــــه خوابم می بــرد

باباش چقــــــــدر زورکــــــــــــی *بغضشــــو فرو مـــی خــورد

لـبخنـــــــــدهای زورکــــــــــــــی* اون بغض هــــــای پیرمــــــرد

کارشـــــــو آخــرش کـــــــــــــــرد* مــرد خونـــــم سکتـــه کــــرد

:Gol:

الهـــــــــــــی که بمیـــــــــــــــرم* چشماش به در سفید شــد

آخر نفهمیـــــــــد علـــــــــــــــی* اسیــــــــره یا شهیــــد شـــد

ســــــــــــــــرت رو درد آوردم؟ *بگـــــــم بــــــازم یا بســـــــه؟

آخ الهـــــــــی بمیــــــــــــــــــرم* سنگــــــت چـــــرا شکستـــه؟

:Gol:

عـــــــــیب نـــداره مــــــــــــادرم *یــه کار نـــــــــــــو دستمــــــــــه

دنـــدون رو جیـــــــگر بــــــــذار* سرویســـــــه نــو عروســــــــــه

دختـــــــــر عـــــــذرا پیــــــــــره *تمــــــــــوم بشه ، یه پولـــــــی

دســــــت منــــــو میگیــــــــره* یـــــه سنگ قبر خوشـــــــــــگل

:Gol:

خــــــــودم بـــرات میــــــــــارم*یه کمــی طاقــــــــت بیـــــــــار

با فاطمـــــــــــه میــــامــــــــــــو *رو قبـــــــــر تـــــــو میـــــــذارم

گفتم راستـــــــی فاطـــــــــــمه * رفتـــــــــه به خونـــــه بخـــــت

خیلـــــــــی خونــدم توگوشش*راضــی شدش خیلی سخت

:Gol:

اون نامـــــزدعلـــــــــــــی بــــود *همیـــــــــن علــــــــی اکبــرم

عینهـــــــو دختـــــــــرم بــــــــود *صـــــــدام میـکرد مـــــــــادرم

راستــــــــــــی تو زن گرفتـــــی؟*یا که هنـــــــــوز نامـــــــزدی؟

کاشکی مــــــادرت مـیگفـــــــت *هیچ وقت بهش قـول نـــــدی

:Gol:

راستــــــــی یادم رفت بگـــــــم*از دختــــــــــــرم بهــــــــــــاره

اونم شـــــوهر کرد و رفــــــــــت * شوهرشـــــــو دوســــت داره

خواســـــــتگارکه زیاد داشـــــت* ولـــــی جـــــواب نمــــی داد

میگفت عروســی باشــــــــــــه * وقتــــــــی داداشــــــم بیــاد

:Gol:

بـــــــــــــرای ازدواجـــــــــــــــش * داشتـــش خیلی دیر میشد

به پــــای باباش و مــــــــــــــــن * اونــــــم داشت اسیر میشد

همسنگــــــــر علــــــــــی بـــود * دامــــــــاد و میـــــــــگم ننــه

بــــرای مــــــن از علــــــــــــــی* یــــــــه حرفهایـــــــی میزنـه

:Gol:

میــــــــــگه شــــب حـمله بــود *تــــــــو خیبــــر و تو مجنــون

میــــــــــون تیـــــر و تـــرکــــــش*تــــــــو اون گلولــــــــه بارون

یــــــــه ترکــــــــــش خمپـــــــاره *خــورده تـــــــوی گردنــــــش

دیگه تــــــــــو اون شلوغـــــــــی *بچـــــــــــه ها ندیدنـــــــــش

:Gol:

همه اش چــــرا تو حرفـــــــــــام *یاد علــــــــی می افتــــــــم

کجا بودیــــــــــــم عزیــــــــــــــزم * دختـــــرمــــــــو می گفتـــــــم

کنــــــــار ســـــــــفره عقـــــــــــد* وقتــــــــی اونو نشــــونـــدن

یادم نمیره هــــــــــیچ وقـــــــــت * وقتـــــــی خطبـــه رو خوندن

:Gol:

وقتــــــــــی که گفتــــــــن عروس * رفتـــــــــــه که گل بچینـــــــه

با گریــــــــه گفت که رفتــــــــــــه* داداششـــــــــــو ببینــــــــــه

دوبـــــــــــاره و ســــــــــــه بــاره*جلـــــــــوی چشـــــم دامـاد

تمــــــام جبهـــــه رو گشـــــــت * گریـــــــه کرد و جـــــواب داد

:Gol:

رویـــــــــــم سیــاه مـــــــــــادرم* ســــــــــــــــرت رو درد آوردم

آخ آخ ، راستــــــــــــی ببینــــم *قـــــــــرص قلبمـــــو خــوردم

بغضــی کـرد و دستــــــــــــــای* لرزونـــــــــو کرد تو کیفــــش

دســـتـــــــــای پینــه بستـــش * اون دستــــــــای ضعیفـــش

:Gol:

دست هایــی که جــــــــــا داره * آدم بــــــــــراش جـــــون بده

اون دستـــــای ضعیفـــــــــــــش * کـــــــه عرشـــو تکــون میده

اون دستـــــــای ضعیفــــــــــــی* کــــــــه پرشـــــــده ز پینـــــه

اون دستــــــای ضعیفــــــــــــی * کـــــــــــه مـــــــرد آفرینــــــــه

:Gol:

دســـــت گذاشت رو زانـــوش* همـــــون کوه عشق و صبـــر

با یاعلــــــــــــــــــی بلند شـــد * بلنــــد شــــــد از روی قبــــر

گفت دیـــــگه بــاید بــــــــــــرم* قرص هامــــــــو نخـــــــوردم

حـــــلال بکـــــــن عزیــــــــــــزم* ســــــــــــــــرت رو درد آوردم

:Gol:

بازم مــــــــــــــیام کنـــــــــــارت * عزیزکـــــــــم شنیـــــــــدی؟

تــــــو هم عین بچه مـــــــــــی * بـــــــــوی اکبــــــرو میــــدی

هــــــــی اشــــــــکهای پیــرزن * زصورتـــــــــش میچکیـــــــد

دور شــــــــد از ســــــر قبــــــــر*ســــــــر قبــــــــر اون شهید

:Gol:

شهیدی که سکتـــه کــــــــــرد* بـــابـــای پیرمــــــــــــــردش

خواهر اون وقت عقــــــــــــــد * همـــــــه ش گریه میکردش

اون که تا حــــالا غیـــــــــــر از * فاطمــــه مــادر نداشـــــــت

تیرخــــــورده بود گردنـــــــــش * روی تنـــــش سر نداشــــت

:Gol:

دستـــــهای اون شهیــــــــــد* بــــه پشــت مــــادرش بـود

مـــــادر نفهمیــــــــــــد که اون * علــــــــی اکبـــرش بــــــود

مـــــادرو همراهــــــــــــی کرد* گفــــــــت که مهربونــــــــم

غصـــه نـــــخور مـــــــــــــادرم * تمامشــــــو مـــی دونـــــم

:Gol:

آی قــصـــه قــصـــه قــصـــه * نــــون و پنیـــــــر و پسـتــــه

خواهــــــری که با گریـــــــــــه* ســــــــر سفره نشستـــــه

یــــــک زن قـــد خمیـــــــــــده *ســــنگ قبــــر شکستـــــه

گریــــــــه هـــای پیرمــــــــــرد* بگـــــــــم بازم یا بســـــــــه؟

با سلام

سرکار بزرکوار اگر فایل صوتی اش را دارید

لطف کرده و ان را هم اپلود کنید

سلام

punisher;83739 نوشت:
زحمت کشیدی شاعر؟

زنده یاد ابوالفضل سپهر

طاها;83762 نوشت:
اگر فایل صوتی اش را دارید لطف کرده و ان را هم اپلود کنید


کیفیتش زیاد خوب نیست ولی قشنگه
:Gol:

با سلام و تشکر بابت این شعر خوب.

آی قصه قصه قصه با صدای وحید جلیلوند هم هست, کیفیت هم بد نیست.

منبع سایت آوینی

تشکر.

بسم الله الرحمن الرحیم

[b]content[/b]

دانلود صوت

بسیار بسیار بسیار سپاسگزار از سرکار سلیلة الزهرای گرامی
نمیدونم چطور بگم
من هیچوقت نمیتونم در مقابل یک اثر یا حرف یا هرچیزی که از شهدا گفته میشه، بدون عکس العمل بنشینم
بهترین دوستان من توی گلزار شهدای بهشت زهرا زندگی میکنند.
باوفا ترین دوستان
رفیق ترین دوستان
مرد ترین دوستان
مرد ترین دوستان
مرد ترین دوستان

:geryeh::geryeh:
ممنون به خاطر به روز کردن این پست در امشب
من این فایل را قبلا با صدای خود شاعر شنیده بودم، اما امشب که گوش دادم یاد همون شهید گمنامی افتادم که به عنوان دوست آسمونی بهم معرفی کردند و رفتم دیدم سنگ مزارش شکسته، بد هم شکسته :geryeh: اییییییییییییینقدر دلم شکست که حد نداره.

راستی
حتما میدونستید که خود جناب ابوالفضل سپهر هم توی قطعه ی 44 بهشت زهرا (قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا) هستند. (که این هم ماجرایی دارد)

باز هم بسیار بسیار بسیار سپاسگزارم از شما.

خیلی زیبا بود سرکار سلیله الزهرا گرامی

بی نهایت تشکر و سباس:Gol:

سلام

خدمت اسک دینی های عزیز

از ابوالفضل سپهر اشعار آسمانی زیاد به جا مانده

این هم کوش کنید

[="Blue"]

آدینه;161467 نوشت:

حتما میدونستید که خود جناب ابوالفضل سپهر هم توی قطعه ی 44 بهشت زهرا (قطعه شهدای گمنام بهشت زهرا) هستند. (که این هم ماجرایی دارد)

امکانش وجود داره براتون که ماجراشو تعریف کنین؟[/]

سلام :Gol:
امیر محمد;323268 نوشت:
امکانش وجود داره براتون که ماجراشو تعریف کنین؟

خیلی وقته از شنیدنش میگذره جزئیاتشو فراموش کردم
فقط یادم هست که در کل
خود ایشون دوست داشتند که در این قطعه (شهدای گمنام) به خاک سپرده بشن، اما...
اما مکان دیگه ای براشون در نظر گرفته میشه برای به خاک سپاری.
این قسمتش خاطرم نیست که زمانی که میخوان ایشونو به خاک بسپارند چه مشکلی به وجود میاد که نمیتونند ایشونو آنجایی که در نظر گرفته بودند به خاک بسپارند و در اون لحظه تنها جایی که امکان به خاک سپاری وجود داشته، یک مزار در قطعه ی شهدای گمنام بوده.
اینطوری میشه که خواسته ی قلبی ایشون عملی میشه.

البته در آخر میگم که بنده به صحت این قضیه اطمینان ندارم. از شنیده هام هست.
به طور مستقیم از کسانی که اون زمان حضور داشتند نشنیدم.

التماس دعا :Gol:

[="Blue"]چجوری میتونیم ازین شهید اطلاعات بیشتری بدست بیاریم؟ کتاب خاصی ازشون وجود داره؟[/]

[="Tahoma"][="Black"]

امیر محمد;323709 نوشت:
چجوری میتونیم ازین شهید اطلاعات بیشتری بدست بیاریم؟ کتاب خاصی ازشون وجود داره؟

سلام و عرض ادب
تو اینترنت سرچ کنید اطلاعات خوبی پیدا می کنید
بنده چند تا لینک قرار می دم.

دانلود اشعار مرحوم ابوالفضل سپهر
ماجراي دفن شدن ابوالفضل سپهر در قطعه شهداي گمنام
زندگینامه شاعر بسیجی ابوالفضل سپهر[/]

سلیلة الزهراء;83728 نوشت:
آی قــصــــه قــصــــه قــصــــه *نــــون و پنیـــــــر و پسـتـــــه

یــــک زن قـــد خـمـیــــــــــده * روی زمیـــــــن نشـسـتــــــه

یــــک زن قـــد خــمیــــــــــده * یـــــــــک زن دلشــکسـتـــــه

کـــه چــادرش خــاکیـــــــه * روی زمیـــــــن نــشسـتـــــه

دست میذاره رو زانــــــــوش * زانـــــوشــــو هی میمالــــه

تندتند میـگه یا علــــــــــــی * درد میــــــکشـــــه مینالــــه

شـکسـتــــه و تـکیـــــــــــده * صــــورت خیــس و گلفـــــام

دست میکشه روی قبــــــــر*قبـــــــر شهیـــــــد گمنـــــام

کلیپ تصویری این اثر :